Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA ROZWOJU Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA ROZWOJU Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA ROZWOJU Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

2 UZASADNIENIE KONCEPCJI Współczesna szkoła - na miarę XXI wieku – powinna być placówką, w której: 1.działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze powinny być zgodne z oczekiwaniami jej odbiorców i klientów, 2.musi posiadać: wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą swoje umiejętności, wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą swoje umiejętności, dobrze przygotowany zespołu administracji i obsługi, dobrze przygotowany zespołu administracji i obsługi, nowoczesną bazę dydaktyczną, nowoczesną bazę dydaktyczną, 3.dąży się do przygotowania jej absolwentów do pełnienia dojrzałych ról społecznych dorosłym życiu.

3 UZASADNIENIE KONCEPCJI W KONCEPCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych; przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych; współpracę ze wszystkimi organami szkoły w wypełnianiu jej statutowych zadań; współpracę ze wszystkimi organami szkoły w wypełnianiu jej statutowych zadań; doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania; doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania; inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych; inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych; promowanie pracowników otwartych na wszelkiego rodzaju nowatorstwo; promowanie pracowników otwartych na wszelkiego rodzaju nowatorstwo; służenie pomocą i wsparciem nauczycielom szczególnie młodym i niedoświadczonym, rozpoczynającym pracę; służenie pomocą i wsparciem nauczycielom szczególnie młodym i niedoświadczonym, rozpoczynającym pracę;

4 UZASADNIENIE KONCEPCJI unowocześnianie i wzbogacanie bazy materialnej szkoły; unowocześnianie i wzbogacanie bazy materialnej szkoły; dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego i finansowego fundacji i organizacji pozarządowych; zwiększanie roli członków organów szkoły w realizacji zadań określonych w planach programach szkoły; zwiększanie roli członków organów szkoły w realizacji zadań określonych w planach programach szkoły; systematyczne prowadzenie badań wyników nauczania umiejętności kluczowych zawartych systematyczne prowadzenie badań wyników nauczania umiejętności kluczowych zawartych w standardach egzaminacyjnych z jednoczesnym diagnozowaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;

5 UZASADNIENIE KONCEPCJI analizowanie i monitorowanie wyników zewnętrznych egzaminów – egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; analizowanie i monitorowanie wyników zewnętrznych egzaminów – egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; budowanie wizerunku szkoły nastawionej na ucznia, dążącej do wyrównywania szans edukacyjnych; budowanie wizerunku szkoły nastawionej na ucznia, dążącej do wyrównywania szans edukacyjnych; stwarzanie dobrych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; stwarzanie dobrych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; dążenie do zwiększenia oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia integracyjnego; dążenie do zwiększenia oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia integracyjnego; przestrzeganie kształtowania postaw tolerancji, poszanowania godności innych ludzi równości szans; przestrzeganie kształtowania postaw tolerancji, poszanowania godności innych ludzi równości szans;

6 UZASADNIENIE KONCEPCJI dbanie o odpowiednią atmosferę pracy; dbanie o odpowiednią atmosferę pracy; polepszanie warunków bezpieczeństwa uczniów polepszanie warunków bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli; stwarzanie - w miarę możliwości finansowych stwarzanie - w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych szkoły – uczniom okazję do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji, przemocy i wandalizmu; reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji, przemocy i wandalizmu; prowadzenie skutecznej promocji szkoły. prowadzenie skutecznej promocji szkoły.

7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ROZWIJANIE SAMORZĄDNIOŚCI UCZNIÓW, STWARZANIE WARUNKÓW DO PREZENTACJI UMIEJĘTNOŚCI I ZDOBYWANIA NOWYCH ORAZ DOSKOANLENIA POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

8 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach: działalności kółka teatralnego, działalności kółka teatralnego, funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego Na szlaku, funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego Na szlaku, działalności szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, działalności szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, realizacji zadań koła ekonomicznego Moja firma, realizacji zadań koła ekonomicznego Moja firma, funkcjonowania koła florystycznego, funkcjonowania koła florystycznego, redagowania gazetki szkolnej pt. Pomidorówka, nominowanej do Szkolnego Pulitzera, redagowania gazetki szkolnej pt. Pomidorówka, nominowanej do Szkolnego Pulitzera, działalności sekcji piłki siatkowej Szkolnego Koła Sportowego, działalności sekcji piłki siatkowej Szkolnego Koła Sportowego, zadań realizowanych przez Samorząd Uczniowski: zadań realizowanych przez Samorząd Uczniowski: akcje charytatywne, m.in. Iskierka Radości, Góra Grosza, akcje charytatywne, m.in. Iskierka Radości, Góra Grosza, różnego rodzaju zbiórki, np.: zbiórka żywności dla zwierząt ze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt czy też akcja Bateriobranie. różnego rodzaju zbiórki, np.: zbiórka żywności dla zwierząt ze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt czy też akcja Bateriobranie.

9 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zmieniająca się sytuacja społeczno - ekonomiczna naszego społeczeństwa stawia przed placówkami oświatowymi wciąż nowe wyzwania. Przede wszystkim należy dążyć do: właściwego przygotowania absolwentów do dorosłego życia, właściwego przygotowania absolwentów do dorosłego życia, przygotowania absolwentów potrafiących poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, przygotowania absolwentów potrafiących poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, wyposażenia ich w te umiejętności i wiedzę, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy, wyposażenia ich w te umiejętności i wiedzę, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy, tworzenia nowych, atrakcyjnych i potrzebnych kierunków kształcenia tworzenia nowych, atrakcyjnych i potrzebnych kierunków kształcenia i przygotowania zawodowego, umożliwienia dalszej edukacji w zakresie podnoszenia poziomu zdobytych wcześniej umiejętności i kwalifikacji, umożliwienia dalszej edukacji w zakresie podnoszenia poziomu zdobytych wcześniej umiejętności i kwalifikacji, zapewnienia możliwości kształcenia ustawicznego w zgodzie zapewnienia możliwości kształcenia ustawicznego w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami zwłaszcza środowiska lokalnego.

10 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Cel ten można osiągnąć przede wszystkim poprzez: postawienie na samodzielność i samorządność uczniów, postawienie na samodzielność i samorządność uczniów, wspieranie rodziców w ich aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, wspieranie rodziców w ich aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, zaangażowanie w rozwój szkoły instytucji wspierających działalność placówki, zaangażowanie w rozwój szkoły instytucji wspierających działalność placówki, współpracę z innymi placówkami kształcenia zawodowego, współpracę z innymi placówkami kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie ogrodnictwa, rozszerzenie działalności edukacyjnej poza placówkę poprzez nawiązanie szerszych kontaktów z pracodawcami, rozszerzenie działalności edukacyjnej poza placówkę poprzez nawiązanie szerszych kontaktów z pracodawcami, wspieranie nauczycieli w ich dążeniu do doskonałości zawodowej, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym, wspieranie nauczycieli w ich dążeniu do doskonałości zawodowej, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym, motywowanie nauczycieli, uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły w zakresie realizacji zadań szkoły – dydaktycznych, wychowawczych motywowanie nauczycieli, uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły w zakresie realizacji zadań szkoły – dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zdobywanie sojuszników i zwolenników koncepcji rozwoju szkoły. zdobywanie sojuszników i zwolenników koncepcji rozwoju szkoły.

11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY By sprostać tym wyzwaniom należy w Centrum Edukacji Ogrodniczej: rozwinąć działalność Ośrodka Doskonalenia rozwinąć działalność Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, wzbogacić zakres działalności Ośrodka Egzaminacyjnego o wszystkie zawody znajdujące się w obecnej ofercie edukacyjnej oraz o możliwość przeprowadzania egzaminów w zakresie specjalizacji zawodowych, wzbogacić zakres działalności Ośrodka Egzaminacyjnego o wszystkie zawody znajdujące się w obecnej ofercie edukacyjnej oraz o możliwość przeprowadzania egzaminów w zakresie specjalizacji zawodowych, utworzyć Ośrodek Doradztwa Psychologiczno-Pedagogicznego, utworzyć Ośrodek Doradztwa Psychologiczno-Pedagogicznego, zorganizować Ośrodek Doradztwa Zawodowego, zorganizować Ośrodek Doradztwa Zawodowego, modernizować i unowocześniać bazę szkoły: modernizować i unowocześniać bazę szkoły: przygotować i zapewnić całą infrastrukturę noclegowo - żywieniową, przygotować i zapewnić całą infrastrukturę noclegowo - żywieniową, dodatkowo zbudować nową salę gimnastyczną z całym zapleczem odnowy biologicznej, dodatkowo zbudować nową salę gimnastyczną z całym zapleczem odnowy biologicznej, wybudować przystań, która mogłaby być stanicą lub mini-portem. wybudować przystań, która mogłaby być stanicą lub mini-portem.

12 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Współczesna edukacja, konieczność ciągłego dostosowywania do oczekiwań środowiska lokalnego i rynku pracy, stawia przed każdą placówką - zarówno kształcenia ogólnego, jak i kształcenia zawodowego – szereg wyzwań. Wyzwania te należy realizować w sferze organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności w następujących dziedzinach i obszarach funkcjonowania szkoły: kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i europejskiego rynku pracy, kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i europejskiego rynku pracy, rozwijanie kompetencji kluczowych zgodnie z programem Edukacja i szkolenie 2010 opracowanym przez Komisję Europejska, rozwijanie kompetencji kluczowych zgodnie z programem Edukacja i szkolenie 2010 opracowanym przez Komisję Europejska, wysoka jakość świadczonej edukacji, wysoka jakość świadczonej edukacji, rozszerzenie form opiekuńczo-wychowawczych, rozszerzenie form opiekuńczo-wychowawczych, rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników, rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników, rozwój bazy dydaktycznej szkoły, rozwój bazy dydaktycznej szkoły, promocja szkoły. promocja szkoły.

13 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i europejskiego rynku pracy Zadania do wykonania: Wprowadzanie nowych zawodów. Wprowadzanie nowych zawodów. Organizowanie kursów, które będą potwierdzane egzaminem zewnętrznym. Organizowanie kursów, które będą potwierdzane egzaminem zewnętrznym. Wzbogacenie zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez prowadzenie większej ilości ćwiczeń praktycznych. Wzbogacenie zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez prowadzenie większej ilości ćwiczeń praktycznych. Prowadzenie próbnych egzaminów zewnętrznych. Prowadzenie próbnych egzaminów zewnętrznych. Realizacja różnorodnych projektów współfinansowanych ze środków EFS. Realizacja różnorodnych projektów współfinansowanych ze środków EFS. Wzbogacenie oferty praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Wzbogacenie oferty praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Organizowanie wymiany młodzieży zarówno pomiędzy placówkami krajowymi, jak również zagranicznymi. Organizowanie wymiany młodzieży zarówno pomiędzy placówkami krajowymi, jak również zagranicznymi.

14 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Rozwijanie kompetencji kluczowych zgodnie z programem Edukacja i szkolenie 2010 opracowanym przez Komisję Europejską 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym. 2.Porozumiewanie się w językach obcych. 3.Kompetencje matematyczne. 4.Kompetencje informatyczne. 5.Umiejętność uczenia się. 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie. 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość. 8.Świadomość i ekspresja kulturalna.

15 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Wysoka jakość świadczonej edukacji Zadania do wykonania: Przygotowanie do egzaminu maturalnego Przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego. Stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego. Opracowanie - po wprowadzeniu kolejnego etapu reformy oświaty – szkolnych planów nauczania zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Opracowanie - po wprowadzeniu kolejnego etapu reformy oświaty – szkolnych planów nauczania zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi.

16 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Rozszerzenie form opiekuńczo - wychowawczych Zadania do wykonania: Utworzenie Ośrodka Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego. Utworzenie Ośrodka Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego. Zorganizowanie Ośrodka Doradztwa Zawodowego oraz stworzenie internetowego systemu informacji edukacyjno – zawodowej. Zorganizowanie Ośrodka Doradztwa Zawodowego oraz stworzenie internetowego systemu informacji edukacyjno – zawodowej. Współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka. Współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka. Stworzenie zdrowego alternatywnego środowiska wychowawczego. Stworzenie zdrowego alternatywnego środowiska wychowawczego. Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań.

17 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników Zadania do wykonania: Stworzenie klimatu sprzyjającego awansom zawodowym nauczycieli. Stworzenie klimatu sprzyjającego awansom zawodowym nauczycieli. Opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w ramach którego każdy nauczyciel będzie miał możliwość pogłębienia umiejętności informatycznych i znajomości języków obcych. Opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w ramach którego każdy nauczyciel będzie miał możliwość pogłębienia umiejętności informatycznych i znajomości języków obcych. Rozwinięcie działalności Ośrodka Egzaminacyjnego. Rozwinięcie działalności Ośrodka Egzaminacyjnego. Wzbogacenie oferty Ośrodka Doskonalenia Wzbogacenie oferty Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z ośrodkami prowadzącymi szkolenia dla pracowników oświaty i dla nauczycieli. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z ośrodkami prowadzącymi szkolenia dla pracowników oświaty i dla nauczycieli.

18 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Rozwój bazy dydaktycznej szkoły Zadania do wykonania Zadania do wykonania: Pozyskiwanie środków finansowych. Pozyskiwanie środków finansowych. Stworzenie pracowni i modernizacja istniejących. Stworzenie pracowni i modernizacja istniejących. Sukcesywne remontowanie budynków szkolnych. Sukcesywne remontowanie budynków szkolnych.

19 SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY Promocja szkoły Zadania do wykonania: Udział w różnego rodzaju targach. Udział w różnego rodzaju targach. Współpraca ze środkami masowego przekazu. Współpraca ze środkami masowego przekazu. Prezentacja osiągnięć szkoły. Prezentacja osiągnięć szkoły. Nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, wychowania Nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, wychowania i opieki.

20 EFEKTY REALIZACJI KONCEPCJI W przyszłości w CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ, powinny funkcjonować: Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, Ośrodek Egzaminacyjny, Ośrodek Egzaminacyjny, Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, Ośrodek Doradztwa Zawodowego, Ośrodek Doradztwa Zawodowego, wraz z odpowiednią infrastrukturą rekreacyjną (kompleks sportowy, mini- przystań), infrastrukturą noclegowo-żywieniową (mini-hotelik i mini- restauracja) i infrastrukturą kształcenia zawodowego (nowoczesne warsztaty szkolne – szklarnie, laboratoria, pracownie zawodowe), a którego regionalny charakter będzie realizowany poprzez współpracę z innymi Centrami (np. Centrum Kształcenia Sportowego, Centrum Żeglarskie) i innymi placówkami kształcenia ogrodniczego w kraju i zagranicą.

21 PODSUMOWANIE Centrum Edukacji Ogrodniczej to placówka, w której możliwość zdobycia zawodu i wykształcenia posiadają uczniowie nie tylko zdolni i sprawni, ale także posiadający dysfunkcje i zaburzenia w zachowaniu. Placówka, przy zachowaniu swojego dotychczasowego charakteru, stanie się szkołą, której program oraz sposób realizacji umożliwi absolwentom osiągnięcie sukcesu w zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej i społecznej kraju i integrującej się Europy.


Pobierz ppt "KONCEPCJA ROZWOJU Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google