Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES"— Zapis prezentacji:

1 Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES
Seminarium odpadów- szanse i wyzwania dla Polski w kontekście wejścia do Unii Europejskiej Poznań listopad

2 W skrócie Grupa ARES powstała w 2000 roku w celu stworzenia możliwości odbioru pojazdów zgodnego z Dyrektywą 2000/53/EC. Działanie w grupie zwiększyło efektywność i umożliwiło jej funkcjonowanie przy szeroko rozwiniętej szarej strefie i patologiach w dziedzinie motoryzacji. Obecnie system ARES obejmuje 16 firm - stacji demontażu rozmieszczonych w większości regionów Polski. Wszystkie firmy w grupie są małymi i średnimi prywatnymi przedsiębiorstwami, które dobrowolnie przyjęły wspólnie ustalony regulamin działania. Liczba firm oraz stacji demontażu stale się powiększa. Wszystkie firmy posiadają upoważnienia Wojewody do kasowania pojazdów. Firmy są w stanie przyjąć w każdej chwili odpowiednią, nową formę współdziałania. Funkcjonowanie stacji w systemie wspierane jest nowoczesnymi technikami informatycznymi. Stacje objęte systemem ARES do chwili wejścia w życie ustaw recyklingowych są w stanie zapewnić bezkosztowy odbiór kompletnych pojazdów na warunkach loco stacja demontażu. Pilotażowo powołane do życia punkty odbioru pojazdów w systemie nie zapewniły opłacalności ich utrzymania z uwagi na małą liczbę samochodów odbieranych i wysokie koszty transportu z punktu odbioru do stacji demontażu

3 System ARES Stacja buforowa Łochów Stacje objęte ARES
Punkty odbioru wraków Planowane przyjęcia do ARES Stacja buforowa

4 Prowadzący stacje demontażu i rozwijający system ARES
Prowadzący stacje demontażu mają co najmniej 5 letni staż w prowadzonej działalności. Wypracowywane rozwiązania oparte są przede wszystkim na doświadczeniach zebranych podczas prowadzenia działalności w Polsce i rozwiązaniach podpatrzonych u najlepszych, (Holandia, Dania, Szwecja) dającymi duże szanse na wdrożenie w polskich warunkach. Wiele osób z grupy ARES od lat związanych jest z międzynarodowymi projektami UE dotyczącymi rozwiązywania problemów recyklingu samochodów Q-rec, BEATRICE SME

5 W jaki sposób stacje objęte systemem ARES przygotowywały się są do wypełniania zadań nałożonych przez dyrektywę Nieustanne próby stworzenia stabilnego dopływu wraków do stacji demontażu. (propozycje do TU, producentów) Wypracowany i wdrożony system informatyczny ARES i jego duże możliwości w zapewnieniu wysokiej efektywności działania objętych nim stacji. Informacja o wyodrębnionych częściach i odpadach w poszczególnych stacjach demontażu pozwala na układanie efektywnych powiązań logistycznych przepływu, części , materiałów,odpadów, między stacjami systemu ARES. Podpisane zostały umowy z przewoźnikami SERWISKO, OPEK oraz odbiorcami odpadów. Udział ARES w rynku części zamiennych z udokumentowanym pochodzeniem przypisanym do konkretnego samochodu oraz wydzieleniem części mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Przygotowywane są systemy oceny jakości części i trybu ich reklamowania. Wysłanie propozycji pisemnych. składanie propozycji na spotkaniach. TU podjęły współprace w zakresie sprzedaży części z demontażu

6 W jaki sposób stacje objęte systemem ARES przygotowywały się są do wypełniania zadań nałożonych przez dyrektywę c.d. Prowadzenie ciągłego monitorowania i analiz odzysku i recyklingu (prezentacje rozwoju na konferencjach międzynarodowych: „System recyklingu samochodów ARES” 2001, „Efektywność działania stacji demontażu ARES” 2002, „Współczynnik odzysku materiałów z SWE” 2002, Raport ARES 2002) Każda stacja posiada własnych odbiorców wytwarzanych przez nią odpadów. Porównanie informacji o uzyskiwanych warunkach odbioru odpadów w poszczególnych stacjach pozwala na ich sprzedaż poprzez stację systemu uzyskującą najlepsze warunki (w uzasadnionych logistycznie przypadkach). Podpisywanie w imieniu wszystkich stacji w grupie jednej umowy z różnymi operatorami gospodarczymi (hurtowa sprzedaż części i zespołów). Utworzenie informacji o skasowanych pojazdach w stacjach objętych systemem (Centralna ewidencja pojazdów skasowanych . Dostęp do rozwiniętego rynku części oraz marża ze sprzedaży części skraca okres dochodzenia do rentowności przez wchodzące do systemu nowe stacje.

7 Podsumowanie opisu systemu ARES
Efektywność działania systemu ARES jest analizowana i oceniana w trzech stacjach systemu w międzynarodowym projekcie UE BEATRICE SME (Polska,Węgry, Irlandia, Holandia, Niemcy). W ARES prowadzone są prace nad pilotażowym wdrożeniem systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i Bezpieczeństwo danych systemu ARES jest zapewniane na wszystkich poziomach funkcjonowania. (oddzielnie zbiory poszczególnych stacji i zbiór danych wspólnych. Dane osobowe klientów i partnerów poszczególnych stacji są wyłączone ze zbioru wspólnego). Dążenie do pozostawienia zasad konkurencji między stacjami demontażu w sieci ARES (brak przepływu danych między stacjami systemu o partnerach i klientach poszczególnych stacji demontażu)

8 Rozwój rynku części z demontażu
Na następnych planszach chcemy przedstawić wykresy i dane obrazujące stan rozwoju systemu. Na początku przedstawimy jedno z podstawowych działań biznesowych wpływających na zainteresowanie stacji demontażu systemem ARES. Jest to rynek sprzedaży części systemu. Rynek ten jest przeglądany i wykorzystywany przez naszych klientów docierających do punktów sprzedaży poszczególnych stacji, do naszej strony czy Jeżeli stacja nie posiada szukanej przez jej klienta części a posiada ja inna stacja systemu to stacja która posiada część udziela 20% rabatu stacji sprzedającej. Wykres ten mówi także o efektywności sprzedaży i progu od którego sprzedaż zaczyna wyraźnie wpływać na ilość części. Świadczy o tym charakter linii wzrostu poszczególnych stacji posiadających powyżej 5000 części. Utrzymanie tej ilości części w systemie jest trudne z uwagi na ich sprzedaż.Dla zachowania liniowego wzrostu ilości części w systemie niezbędny jest przerost ilości stacji w systemie.

9 Efektywność sprzedaży części z demontażu
Sprzedaż części z demontażu ma największy udział w przychodach stacji demontażu. System raportami opisuje ilości, wartość, masę i czas przechowywania w magazynie części. Na podstawie raportów ze sprzedaży części system generuje dla demontowanego samochodu listę części do demontażu. Do generowania raportu używany jest algorytm biorący pod uwagę najlepiej sprzedające się części i ich stany magazynowe.

10 Planowane powiększanie możliwości przerobu wraków w sieci ARES
Przewiduje się powiększenie liczby przyjmowanych SWE do ilości samochodów w roku 2006 przez podwojenie aktualnej ilości stacji działających w sieci ARES.

11 Obecny poziom wypełnienia standardów ekologicznych podanych w Aneksie nr 1 Dyrektywy 2000/53/EC przez stacje w systemie ARES Na podstawie ankiety wypełnionej przez stacje

12 Nawiązywanie przez Grupę ARES współpracy z producentami samochodów
Grupa GM – FIAT Wizyty Przedstawicieli GM w AMBIT Pilotażowa współpraca AMBIT w zakresie zagospodarowywania akumulatorów List intencyjny GM Cykliczne spotkania prezentujące aktualny stan Systemu ARES i stanowisko GM Daewoo FSO Złożone propozycje współpracy Rozmowy o stanie prac legislacyjnych i aktualnych możliwościach współdziałania Grupa Toyota, Volkswagen, inni Wysłane propozycje współpracy I wizyta Toyoty w Auto Kasacji stacji należącej do grupy ARES II umówione spotkanie z przedstawicieli Toyoty w AMBIT

13 Istniejące powiązania biznesowe z dalszymi zakładami przerobu odpadów
System korzysta ze wszystkich znanych firm dalszego przerobu odpadów, organizacji odzysku i ewentualnie pośredników w przypadku kiedy powiązania nie pozwalają na bezpośrednie przekazanie odpadów, lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie z uwagi na logistykę. Przykłady odbiorców: Złom: Polskie Huty Stali; Huta Luccini, Huta Ostrowiec, Huta Zawiercie, STENA Metal, SCRAPENA, SILSCRAP, ZŁOMREX,.... Akumulatory: BATERPOL, Oleje: OJLER, Rafineria Jedlicze, Opony: Cementownia Górażdże, Szkło: Huta Szkła „Orzesze”

14 Wpływ głębokości demontażu i ilości odpadu
przekazywanego do strzępienia na poziom recyklingu Plansza ta powala zaprezentować możliwości osiągania poziomów recyklingu poprzez głębokość demontażu i ilość odpadu przekazywanego do strzępiarki

15 Zadania jakie mogą wykonać stacje demontażu
Realizowanie określonej głębokości demontażu. Przygotowanie stacji do spełnienia żądanych warunków ochrony środowiska Efektywną realizację zadań przynoszących zysk. Minimalizowanie kosztów w zadaniach nierentownych. Zapewnienie niezbędnej informacji o realizowanych zadaniach

16 Zakresy w których szybkie podjęcie współpracy może przynieść korzyści.
Przeciwdziałania „szarej strefie” przeszkadzającej w prowadzeniu działalności w motoryzacji. Działania w celu zmniejszania na rynku liczby pojazdów zużytych, nie spełniających norm bezpieczeństwa, posiadających wady prawne. Tworzeniu sieci punktów odbioru na bazie sieci sprzedaży samochodów i działających w sieci ARES stacji demontażu. Rozwoju współpracy dwustronnej nad osiągnięciem najwyższej sprawności ekonomicznej przyszłego systemu zagospodarowania zużytych lub nie nadających się do użytkowania pojazdów. Wspólne przedsięwzięcia dla zagospodarowywania odpadów z zużytych lub nie nadających się do użytkowania pojazdów które w tej chwili mają największy wpływ na koszty recyklingu. Powiązania towarzystw ubezpieczeniowych z problemem podnoszenia efektywności ekonomicznej przy gospodarowaniu odpadami *. Poszukiwanie sposobów zachęcających do oddawania zużytych samochodów do zakładów związanych systemem ARES np. Upusty przy zakupie samochodów dla klientów systemu ARES.

17

18 Warunki po spełnieniu których można będzie ocenić wpływ dyrektywy 2000/53/EC na koszty działania stacji demontażu Ograniczenie patologii w przemyśle motoryzacyjnym w stopniu umożliwiającym działanie pojedynczym stacjom demontażu. Określenie sposobu liczenia poziomów odzysku i recyklingu dla krajów UE Zapewnienie stacjom demontażu wykorzystania przygotowanych zdolności przerobu wraków samochodów (średnie możliwości 2000 pojazdów/rok aktualnie wykorzystanie 220 pojazdów/rok.) Wskazanie sposobu zapewnienia rentowności działania stacji demontażu przy wejściu w życie postanowień Dyrektywy 2000/53/EC zakłócających prawa rynku przez wprowadzenie zasady bezkosztowego odbioru pojazdu przez stację. Wdrożenie Dyrektywy 2000/53/EC do prawa polskiego.

19 Widziane przez ARES kroki budowy systemu recyklingu w Polsce
Restrukturyzacja istniejących stacji demontażu i ich przekształcenie w: Stacje demontażu Punkty odbioru samochodów Punkty sprzedaży części z demontażu Przekształcenie powyższych elementów systemu w stacje demontażu o różnych możliwościach przerobu otoczone upoważnionymi przez nie punktami odbioru pojazdów i siecią sprzedaży części. Rozwój lub zmniejszanie się ilości stacji i ich możliwości przerobu na bazie zapotrzebowania i stworzonych warunków dla ich działalności.

20 ARES jest w stanie zapewnić konkurencyjne warunki odbioru i przetworzenia pojazdów w Polsce.
Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google