Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Work-flow, a nowoczesne standardy zarządzania i kierowania Wojciech Garstka PROJEKT_G

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Work-flow, a nowoczesne standardy zarządzania i kierowania Wojciech Garstka PROJEKT_G"— Zapis prezentacji:

1 Work-flow, a nowoczesne standardy zarządzania i kierowania Wojciech Garstka PROJEKT_G Wojciech.garstka0@neostrada.pl

2 Agenda Cel tej prezentacji: – W jaki sposób i w jakim zakresie Work-Flow może wesprzeć nowoczesny biznes oraz funkcjonowanie instytucji czy organizacji Zarządzanie a kierowanie Struktura firmy i instytucji Hierarchia, procesy i usługi Czynnik ludzki – human factor Rola i miejsce work-flow

3 Pojęcie zarządzania i kierowania Zarządzamy – procesami – Definicja: zarządzanie to ogół działań i środków technicznych i organizacyjnych nakierowanych na wywieranie skutecznego pożądanego wpływu na tok i efekty jakiegoś procesu Kierujemy – ludźmi – Definicja: kierowanie to ogół działań i środków nakierowanych na wywieranie skutecznego pożądanego wpływu na zespoły i jednostki ludzkie, zaangażowane w realizację zadań, którymi zarządzamy – m.in. motywowanie, przekonywanie, nagrody i kary

4 Firma i instytucja Pojęcie instytucji – Firma komercyjna – Organizacja – Urząd – Podobieństwa i różnice Rodzaje struktur firm i instytucji – Struktura hierarchiczno-służbowa – Struktura procesowo-usługowa – SOA – Struktura projektowo-zadaniowa - POA

5 Struktura hierarchiczno-służbowa (silosowa) Specyfika – Łatwo zarządzalna - sterowalna – Przejrzysta co do kompetencji i odpowiedzialności – Rozliczalna – Poddająca się dość rygorystycznej dyscyplinie – Dynamiczna, zwarta, operatywna – Sztywna – odporna na zmiany i reformy, petryfikowalna – Zamknięta na awans i akces – Trudna w kooperacji Przeznaczenie – Zadania i sektory specjalne – np. służby mundurowe – Sfery działalności o podwyższonym ryzyku

6 Struktura hierarchiczna - cechy Dyscyplina a inicjatywa – Etyczne granice dyscypliny Odmowa wykonania rozkazu – Prawne granice dyscypliny Prawo pracy Pragmatyki służbowe

7 Struktura procesowo-usługowa Co to jest proces? – Definicja: uporządkowany, powtarzalny, celowy ciąg działań (czynności), prowadzący od zdefiniowanego stanu wyjściowego, do oczekiwanego stanu wyjściowego – Proces a procedura Co to jest usługa? – Dwie definicje ze standardu ITIL: System lub wiele systemów IT, widzianych przez klienta jako pewna całość, obsługująca i wspierająca jakąś jego usługę biznesową dla zewnętrznego klienta (ITIL v 2) Sposób dostarczenia wartości klientowi (ITIL v 2011) Proces a usługa

8 Struktura zadaniowo-projektowa Co to jest projekt? – Definicja: 1. Tymczasowa organizacja stworzona do wyprodukowania jakiejś rzeczy albo usługi (PMBoK) 2. Tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego (PRINCE2) Co może być projektem?

9 Natura projektów Struktura i charakterystyka projektu – Struktura zarządzania – Struktura komunikacji – Harmonogram i budżet – Projekty klasyczne i podejście zwinne (agile) Portfel projektów i program – Wspólne zasoby – Wspólna strategia – Nadzór korporacyjny Zalety i wady struktury zadaniowo-projektowej

10 Petent - podanie Sekretariat Kierownictwo Petent - odpowiedź PROJEKT Konsultant zewnętrzny Proces

11 Silosy – tryb pracy Dyr. 1 Prac.1.1.Prac 1.2.…… Dyr.. 2 Prac 2.1.Prac 2.2.…… Dyr. 3 ………… Dyr. 4 ………… Dyr. 5 ………… Wiosek petenta Sekretariat Odpowiedź dla petenta Opinia zewnętrzna

12 Socjogram struktury formalnej

13 Struktura nieformalna instytucji Nieformalne relacje międzyludzkie - przykłady – Zaufanie - nieufność – Sympatia – antypatia – Podziw – zawiść – Przyjaźń – niechęć – Miłość – nienawiść – Podporządkowanie – niezależność –....

14 Socjogram struktury nieformalnej

15 Analiza koherencji obu struktur Szef jest izolowany i sam się izoluje Szef ufa tylko Głównemu księgowemu – ze wzajemnością Sekretarce – bez wzajemności Sekretarka jest gwiazdą zaufania grupy pracowniczej Sekretarka naprawdę rządzi w firmie Szeregowy pracownik 3b wydziału II jest obdarzany szerokim zaufaniem – może trzeba go awansować? Naczelnik wydziału II nie ma zaufania wszystkich członków swojego zespołu – może trzeba go przesunąć, albo go wspomóc? Naczelnik wydziału III jest izolowanym elementem grupy pod względem zaufania – trzeba się zastanowić nad jego usunięciem, bo jest zbędny Kierownik Projektu ma wzajemne zaufanie do wice-szefa, ale do szefa (czyli sponsora projektu) – nie. Ponadto nie ma zaufania zespołów i osób wykonawczych. Jest to poważne ryzyko w projekcie

16 Struktura formalna i nieformalna Zgodność czy konflikt? Natura potencjalnego konfliktu – Niekoherencja struktur – Walka – Nieufność – Niedopasowanie Konsekwencje konfliktu struktur

17 Organizacyjne czynniki dysfunkcji Sfera organizacji pracy – Sprzeczne i niejasne polecenia – Brak rozliczania zadań lub rozliczanie niesprawne – Przeciążanie lub niedociążanie pracowników – Jakie jeszcze - dyskusja Sfera struktur zarządczych – Niewyraźne lub krzyżujące się kompetencje – Konflikt ze strukturą nieformalną – Konflikt z otoczeniem – Jakie jeszcze - dyskusja

18 Zewnętrzne czynniki dysfunkcji Sfera relacji zewnętrznych – Brak partnerów – niedostateczne lub zimne kontakty zewnętrzne – Chaos wśród partnerów – brak zarządzania stroną trzecią – Brak kontroli partnerów – Lekceważenie partnerów – Złe relacje z organami kontroli – Naruszanie zasad kulturowych i środowiskowych – konflikty z otoczeniem społecznym

19 Ład korporacyjny Definicja: Ład Korporacyjny dotyczy regulacji formalnych i mechanizmów rynkowych oraz ról i relacji pomiędzy kierownictwem instytucji, jej zarządem, udziałowcami, akcjonariuszami i innymi interesariuszami w procesie osiągania celów danej instytucji. Ostatnio definiuje się Ład Korporacyjny jako system przepisów prawnych oraz oficjalnych enuncjacji według których instytucja jest kierowana i nadzorowana przy zwróceniu uwagi na wewnętrzne i zewnętrzene struktury w celu minitorowania działań kierownictwa i wszystkich zarządzających powściągając w ten sposób poczynania urzędników instytucji mogące rodzić możliwe ryzyko Corporate Governance w instytucjach i organach sektora publicznego

20 Ład korporacyjny - wykorzystanie Ład korporacyjny a style kierowania – Styl apodyktyczny i autokratyczny – Styl liberalny i demokratyczny – Styl zmienny – Styl przestawny – wymiana ról

21 Umiejętności i predyspozycje miękkie w kierowaniu Zasoby ludzkie – zespoły ludzkie – Empatia w kierowaniu Kolektyw – przestarzałe pojęcie? – Poczucie więzi – Poczucie współodpowiedzialności – Poczucie wsparcia i gotowości do pomocy – Poczucie istoty i doniosłości celu

22 Team Management Dobór współpracowników Harmonizacja zespołu Eliminowanie i łagodzenie napięć Wybór i kreowanie liderów Więzi pozaformalne i ich budowanie oraz wspieranie

23 Motywowanie i stymulowanie Czynniki wpływu kierowniczego – Autorytet – Przymus – Nagroda i kara Kierowanie represyjne a stymulacja Rywalizacja jako czynnik stymulujący i aktywizujący Mentalność pracownicza a mentalność otoczenia – Polak w ojczyźnie i na saksach

24 ABC of ICT Paul Wilkinson – autor pomysłu warsztatów ABC of ICT CTPartners – właściciel polskiej wersji Tryb prowadzenia warsztatu ABC of ICT – Rozdanie kart – Identyfikacja przypadków – Omówienie podobieństw do sytuacji rzeczywistych u uczestników – Omówienie sposobów reagowania na patologie – Omówienie sposobów zapobiegania patologiom

25 Rola Work-Flow Przełamania struktury silosowej – work-flow to zalgorytmizowany sposób realizacji procesu/usługi Przejrzysta struktura instytucji Neutralizacja negatywnego wpływu struktury nieformalnej Obiektywna kontrola realizacji zadań Nałożenie miar i parametrów na wykonywane zadania Obiektywna porównywalność pracy i efektywności pracowników i zespołów Dozorowanie terminowej realizacvji zadań i egzekwowanie odpowiedzialności Rejestr aktywności pracowniczej dostosowany do rozmaitych celów Elastyczne raportowanie – m.in. w zakresie księgowości zarządczej i kontrolingu Ułatwienie ustawicznego doskonalenia

26 Dlaczego Work-Flow drażni… Skuteczna, obiektywna kontrola kierownicza ---- głównie to właśnie!

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Work-flow, a nowoczesne standardy zarządzania i kierowania Wojciech Garstka PROJEKT_G"

Podobne prezentacje


Reklamy Google