Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ogłasza zawody pływackie w ramach projektu,,Patent żabki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ogłasza zawody pływackie w ramach projektu,,Patent żabki."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ogłasza zawody pływackie w ramach projektu,,Patent żabki

2 Etapy projektu Wybór uczniów do projektu, podział na zespoły pływackie, wyznaczenie liderów zespołów. Wybór terminu zawodów. Wybór organów współpracujących ze szkołą. Współpraca ze sponsorami i Radą Rodziców w celu skuteczniej realizacji założeń projektu. SP 4 Bielawa

3 Najważniejsze założenia projektu Wyszukiwanie młodych talentów za pomocą opracowanych szkolnych narzędzi i procedur rozpoznawania uzdolnień. Nabór i kwalifikowanie uczniów do poszczególnych etapów projektu. Diagnoza początkowa (ogół uczniów klas I) oraz diagnoza końcowa. Monitorowanie rozwoju uczniów objętych projektem. Promowanie uczniów uzdolnionych poprzez: udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach, udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach, nagradzanie uczniów zgodnie ze szkolnym systemem przyznawania nagród, nagradzanie uczniów zgodnie ze szkolnym systemem przyznawania nagród, występowanie o przyznanie nagród specjalnych dla najzdolniejszego pływaka pierwszaka. występowanie o przyznanie nagród specjalnych dla najzdolniejszego pływaka pierwszaka. SP 4 Bielawa

4 Główne zadania w projekcie: Wszyscy pracownicy szkoły: dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy biblioteki i świetlicy szkolnej mają obowiązek tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ucznia zdolnego w szkole oraz w środowisku lokalnym. Główne zadania projektu: diagnoza aspiracji edukacyjnych, sportowych lokalnego środowiska, realizacja istniejącego w szkole programu rozwoju pod kątem jego przydatności dla skutecznego realizowania przez szkołę jej zadań: szkoła wspierająca uzdolnienia min. sportowe, kształtowanie wśród nauczycieli i dyrektorów umiejętności rozbudzania aspiracji edukacyjnych w lokalnym środowisku, jak również rozbudzania sportowych uzdolnień uczniów. SP 4 Bielawa

5 Formy współpracy Dokonywanie diagnoz. Obserwacja na zajęciach basenowych. Przeprowadzanie wywiadów z dziećmi i ich rodzicami. Bieżąca współpraca ze szkołami i instytucjami, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie SP 4 Bielawa

6 Początkowa diagnoza 1. 1. Badanie aspiracji sportowych uczniów i rodziców (ankiety, wywiady). 2. 2. Bezpośrednia analiza szkolnej oferty edukacyjnej /w tym wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli/. SP nr 4 Bielawa

7 Druga (końcowa) diagnoza ukierunkowana będzie na efektywność i skuteczność działań podjętych przez szkołę w ramach projektu Patent żabki. Rozstrzygnięcie konkursu o patent żabki odbędzie się na podstawie przeprowadzonych zawodów pływackich. Będą nas szczególnie interesować działania stymulujące rozwój uczniowskich aktywności oraz ich aspiracji sportowych (potwierdzeniem będzie sporządzenie dokumentacji tzw. tabeli osiągnięć uczniów). Zwrócimy uwagę na kreowanie rozwoju pod kątem rzeczywistych możliwości uczniów. SP 4 Bielawa

8 Dla poprawy szans edukacyjnych młodych ludzi ogromne znaczenie dla projektu ma: bogata, wysokiej jakości oferta edukacyjna szkoły, wiara nauczycieli w możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego przez każdego ucznia, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych środowiska lokalnego i rodzinnego, a także aspiracji młodych ludzi,. kształtowanie w społeczeństwie zasad aktywnego spędzania wolnego czasu, w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. SP nr 4 Bielawa

9 Szkoła powinna pełnić nie tylko role centrum edukacyjno – kulturowego, ale również sportowego. Wykonuje nie tylko zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programów nauczania, ale także wspiera ich uzdolnienia i odkrywa predyspozycje sportowe Posiada bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych. SP 4 Bielawa

10 Projekt,,Patent żabki Cel: pierwszaki umieją Pływać. Droga do celu: cykl kształcenia – 1 rok. Oczekiwane efekty: uczniowie potrafią pływać kraulem na plecach, znają zasady bezpiecznego zachowania Się w wodzie SP 4 Bielawa

11 Organizacja i przebieg projektu Pełny profesjonalizm nauczycieli w wykonywaniu powierzonych im zadań nauczania pływania (stały nadzór pedagogiczny, hospitacje diagnozujące). Proces dydaktyczny, równość szans i możliwości rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy. Atmosfera szkoły, pełne zaangażowanie wszystkich nauczycieli w jej działania (rozmowy wychowawców z rodzicami i dyrekcją szkoły w celu popularyzacji pływania). Proces wychowawczy – efekty działań wychowawczych (odkrywanie roli sportu pływackiego w życiu każdego z nas). Bezpieczna szkoła – przez naukę pływania do zdobywania kluczowej elementarnej umiejętności pływackiej. SP nr 4 Bielawa


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ogłasza zawody pływackie w ramach projektu,,Patent żabki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google