Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii

3 3 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie /wyciąg/

4 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot

5 5 Środki WFOŚiGW przeznacza się na finansowanie następujących zadań: -opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw, -wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

6 6 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - powiatów i gmin - na cele określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowane w szkołach, przedszkolach, jednostkach publicznej służby zdrowia i domach pomocy społecznej (oprócz termomodernizacji), - państwowych jednostek budżetowych i jednostek budżetowych samorządu terytorialnego- na wszystkie zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej

7 7 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, -kościelnych osób prawnych - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną,

8 8 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9 9 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -Inwestorów ( z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych ) realizujących zadania w zakresie: * ochrony wód: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 50 m3 / dobę, * termomodernizacji budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni do 600 m2, * budowy źródeł ciepła o mocy do 50kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi, dla których moc nie przekracza10kW,

10 10 * utylizacji odpadów azbestowych, * zakupu i montażu w pojazdach mechanicznych instalacji na gaz ziemny (CNG) i gaz płynny (LPG), * modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli,

11 11 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - dla jednostek publicznej służby zdrowia na cele określone ustawą - Prawo ochrony środowiska (oprócz termomodernizacji),

12 12 Pożyczka Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona inwestorom realizującym zadania proekologiczne. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do: 90% kosztów zadań brutto (jednostki samorządu terytorialnego lub budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej) 70% kosztów zadań brutto (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

13 13 Inwestor (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) musi wykazać również zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 20% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielane są na zasadach stosowanych przez banki.

14 14 Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa NBP – w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: a)oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

15 15 Zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Krakowie: a/hipoteka na nieruchomości o min. wartości 150% kwoty pożyczki wraz odsetkami za cały okres spłaty. Jeśli nieruchomość jest zabudowana dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Nieruchomość musi być wolna od wszelkich obciążeń. b/ oprocentowana kaucja środków pieniężnych w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. c/ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. d/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. e/ poręczenie wg prawa cywilnego. f/ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. g/ poręczenie wekslowe. h/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego i/ cesja wierzytelności. Rodzaj i wielkość zabezpieczenia jest uzależniony od sytuacji ekonomiczno- finansowej i zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

16 16 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową na zadania związane z ochroną wód, 35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód),

17 17 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów, pod warunkiem, że : a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.

18 18 Zestawienie zmodernizowanych kotłowni w roku 2006 finansowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika grzewczego PaliwoLiczba kotłowni gaz17 olej opałowy2 pompy ciepła2 kolektor słoneczny9 biomasa3 elektrownie wodne1

19 19 Podział kotłowni zmodernizowanych przy udziale środków WFOŚiGW

20 20 Wykaz zadań finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie odnawialnych źródeł energii w latach

21 21 Podmioty prywatnePodmiotypubliczne Rok Rodzaj odnawialnego źródła energiiPożyczka Dotacja Ilość finanso wanych zadań 2006 Biomasa stała (drewno) ,00 2 Geotermia Kolektory słoneczne , ,009 Pompy ciepła ,002 Energetyka wodna ,00 1

22 Biomasa stała (drewno) ,003 Geotermia ,001 Kolektory słoneczne56 700, , ,0010 Pompy ciepła ,002 Energetyka wodna ,00 1

23 Biomasa stała (drewno) Geotermia Kolektory słoneczne ,0011 Pompy ciepła ,004 Energetyka wodna

24 Biomasa stała (drewno) ,00 2 Geotermia ,006 Kolektory słoneczne , ,004 Pompy ciepła ,001 Energetyka wodna ,00 1

25 Biomasa stała (drewno) , ,00 2 Geotermia88 500, ,004 Kolektory słoneczne , ,402 Pompy ciepła ,001 Energetyka wodna ,00 1

26 Biomasa stała (drewno) Geotermia ,003 Kolektory słoneczne Pompy ciepła Energetyka wodna

27 Biomasa stała (drewno) ,00 1 Geotermia ,001 Kolektory słoneczne Pompy ciepła ,001 Energetyka wodna

28 28 Zestawienie przykładowych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii zrealizowanych przy udziale środków Funduszu

29 29 lokalizacjaWłaścicielAdres Efekt ekologiczny Elektrownie wodne 1. rzeka Raba km Myślenice Hydroelektrobud -Budowa i Eksploatacja Małych Elektrowni Wodnych - Łososina Dolna Bilsko 87 Łososina Dolna elektrownia wodna o mocy 270 kW, wyprodukowanie i przekazanie do sieci 0,6 GWh energii elektrycznej rocznie 2. Budowa małej elektrowni wodnej przy stopniu wodnym Kościuszko na Wiśle w km Fundacja – Zakład Wychowawczy im. Księdza Siemaszki Fundacja – Zakład Wychowawczy im. Księdza Siemaszki- Piekary elektrownia wodna o mocy kW

30 30 Pompy Ciepła 1. Ośrodek Zdrowia w Jerzmanowicach Gmina Jerzmanowice - Przeginia Gmina Jerzmanowice- Przeginia Jerzmanowice 366 b pompa ciepła o mocy 69,8 kW

31 31 kolektory słoneczne moc instalowana kolektorów słonecznych 1. Remiza OSP w Łostówce Gmina Mszana Dolna 9 Ośrodek Zdrowia w Rabie Niżnej ul. Spadochroniarzy 6 15 Remiza OSP w Rabie Niżnej Mszana Dolna 9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu 12 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu 12 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubomierzu 12 Remiza OSP i Ośrodek Zdrowia w Lubomierzu 9

32 32 Remiza OSP w Olszówce 9 Szkoła Podstawowa w Olszówce 12 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej 24 Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Kasince Małej 24 Remiza OSP w Kasince Małej 9 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej 4,5 Ośrodek Zdrowia w Mszanie Górnej 9

33 33 Remiza OSP w Mszanie Górnej 9 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mszanie Górnej 24 Ośrodek Zdrowia w Kasinie Wielkiej 12 Remiza OSP w Kasinie Wielkiej 9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasinie Wielkiej 24 Remiza OSP w Łętowem 9 Łączna moc: 256,5 kw

34 34 Wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na środki Funduszu w latach przedstawia wykres:

35 35 Dokumentacja fotograficzna zadań zrealizowanych ze środków WFOŚiGW

36 36 Miechów – kotły na owies

37 37 Wod-Elektron – Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 90 kW w gminie Niedźwiedź

38 38

39 39

40 40 Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie – kolektory słoneczne o mocy 30 kW – ul. Skarbińskiego 10

41 41 WFOŚiGW


Pobierz ppt "1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google