Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA KOMUNIKACJA W ZINTEGROWANYM PROGRAMIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, MARZEC 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA KOMUNIKACJA W ZINTEGROWANYM PROGRAMIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, MARZEC 2014."— Zapis prezentacji:

1 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA KOMUNIKACJA W ZINTEGROWANYM PROGRAMIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, MARZEC 2014

2 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Przyczyny powstania Programu 1. Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kluczowych obszarów Śródmieścia. 2. Potrzeba uporządkowania śródmiejskiej przestrzeni. 3. Zgłaszane przez mieszkańców problemy: – dominacja ruchu samochodowego; – mało tras rowerowych (Śródmieście niedostę- pne dla rowerów); – uciążliwości dla pieszych (wąskie chodniki, dużo przejść ze światłami, barierki; – zbyt mało atrakcyjnych przestrzeni publicznych, – potrzeba większej dbałości o zieleń śródmiejską i jej ochrony; 4. Formuła Programu pozwalająca na: – dowolne kształtowanie programu konsultacji społecznych; – koordynowanie działań bieżących; – poszerzenie analizy o aspekt społeczny i gospodarczy.

3 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Dokumenty wyjściowe (planis- tyczno-strategiczne, część z nich przyjęta przez Radę Miasta) 1. Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 2. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Olsztyna, 2010 3. Obowiązujące w Śródmieściu plany zagos- podarowania przestrzennego 4. Raport o stanie miasta na lata 2010-2011 5. Badanie opinii mieszkańców Olsztyna 2012 6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 7. Program ochrony środowiska przed hałasem 2011 8. Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 9. GAMBIT OLSZTYŃSKI – Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2009 10. Program Budowy Dróg Rowerowych W Olsztynie, 2009

4 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Działania wstępne 1. Delimitacja 2. Analiza SWOT dla Śródmieścia 3. Konsultacje społeczne 4. Inwentaryzacja urbanistyczna 5. Spotkania robocze zespołu ds. Śródmieścia 6. Wytyczne wydziałów merytorycznych 7. Indywidualne wnioski

5 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA POWIERZCHNIA I ODLEGŁOŚCI STARE MIASTO PROJEKTOWANA GRANICA ŚRÓDMIEŚCIA POTENCJALNE OBSZARY ROZWOJU 1200 m 1100 m GEOMETRYCZNY ŚRODEK ŚRÓDMIEŚCIA 2,84 km2

6 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Opracowania wygenero- wane w czasie prac nad Programem 1. Program Zieleni dla Olsztyna 2. Inwentaryzacja urbanistyczna (materiały graficzne i zdjęciowe) 3. Raporty z konsultacji społecznych 4. Studium komunikacyjne dla Śródmieścia Olsztyna

7 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Cel główny Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki Działania

8 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Cel główny Wzrost atrakcyjności przestrzeni Śródmieścia znaczącym czynnikiem wzrostu jakości życia w Olsztynie

9 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Cele strategiczne 1. Atrakcyjne ciągi przestrzeni publicznych 2. Efektywne zagospodarowanie Śródmieścia wykorzystujące istniejacą infrastrukturę – REURBANIZACJA 3. Zieleń istotnym czynnikiem kształtującym charakter Śródmieś- cia – Olsztyn – O!GRÓD Z NATURY

10 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Cele operacyjne 1. Uspokojony ruch samochodowy w Śródmieściu 2. Śródmieście połączone z Zatorzem – likwidacja barier 3. Plany zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia

11 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Kierunki 1.Komunikacja (ruch pieszy, rowerowy, samochodowy, transport publiczny) 2. Przestrzenie publiczne 3. Zieleń 4. Funkcja 5. Zabytki 6. Infrastruktura

12 ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA Kierunki – komunikacja (tezy wyjściowe do Studium Komunikacji) 1. Przekierowanie tranzytu miejskiego na zewnątrz obszaru Śródmieścia. 2. Prowadzenie spójnej polityki parkingowej. 3. Wprowadzanie stref uspokojonego ruchu (tempo 30, strefy zamieszkania). 4. Poprawianie jakości transportu zbiorowego. 5. Poprawa warunków dla rowerzystów (udostępnienie Śródmieścia dla rowerów). 6. Poprawa komfortu pieszych. 7. Propagowanie transportu publicznego i rowerowego jako alternatywy dla samochodów.


Pobierz ppt "ŚRÓDMIEŚCIE OLSZTYNA KOMUNIKACJA W ZINTEGROWANYM PROGRAMIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, MARZEC 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google