Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Project Management Body of Knowledge. Zbiór informacji o kształcie, zastosowaniu i stosowanej terminologii zawarty jest w Project Management Body of Knowledge.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Project Management Body of Knowledge. Zbiór informacji o kształcie, zastosowaniu i stosowanej terminologii zawarty jest w Project Management Body of Knowledge."— Zapis prezentacji:

1 Project Management Body of Knowledge

2 Zbiór informacji o kształcie, zastosowaniu i stosowanej terminologii zawarty jest w Project Management Body of Knowledge PMBoK jest wydawany od 1987 roku, periodycznie uzupełniany co 2-3 lata Ostatnie wydanie polskie: WIG Press 2006 Ostatnia głęboka modyfikacja, tzw. Wersja IV – 2009 r.

3 Zarządzanie projektem to zarządzanie wieloma zmiennymi determinującymi korzystne zakończenie przedsięwzięcia, czyli zarządzanie: integracją zakresem czasem kosztami jakością komunikacją personelem ryzykiem dostawami

4

5 Obejmuje zespół działań koniecznych dla zapewnienia, że prace zrealizowane w ramach przedsięwzięcia doprowadzą do osiągnięcia zakładanych celów

6 Zakres produktu: Zestaw produktów, które mają być wyprodukowane w danym projekcie Zakres projektu: Zestaw czynności, które mają być wykonane w ramach projektu W metodyce PMI zarządzanie zakresem odnosi się do zakresu projektu

7 Zarządzanie zakresem projektu obejmuje zatem procesy służące zapewnieniu, że projekt zawiera wszystkie prace, które muszą być wykonane, aby osiągnąć zakładany produkt

8 Celem tego procesu jest określenie i kontrola tego co jest, a co nie jest zakresem projektu

9 Elementy składowe: inicjacja – formalne rozpoczęciem projektu bądź jego kolejnej fazy planowanie zakresu – zapewnienie, że projekt zawiera wszystkie i tylko te prace, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów definiowanie zakresu – podział głównych elementów projektu, na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty

10 Elementy składowe: weryfikacja zakresu – proces formalizacji zaplanowanego zakresu projektu nadzór zmian zakresu - sposób stałego nadzoru nad planowaniem i realizacją projektu pod kątem zmian, które mogą w nim wystąpić skutkując zmianą zakresu przedsięwzięcia

11 Stosowane techniki: Work Breakdown Structure analiza funkcjonalna projektu burza mozgów

12 Prace konieczne dla zapewnienia terminowej realizacji projektu Zarządzanie czasem projektu jest jednym z najistotniejszych procesów – czas obok kosztu i jakości, jest jednym z trzech głównych czynników opisujących projekt

13 Elementy składowe: definiowanie czynności – określanie czynności, które muszą być wykonane aby zrealizować określone w projekcie zadania sekwencjonowanie czynności – ustalanie kolejności i zależności pomiędzy czynnościami szacowanie czasu trwania – określanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych czynności

14 Elementy składowe: konstrukcja planu czasowego – budowa spójnego planu na podstawie sekwencji czynności, czasu ich trwania i zaangażowanych zasobów kontrola planu czasowego – kontrolowanie przebiegu czynności w odniesieniu do skonstruowanego planu

15 Stosowane techniki: dekompozycja celów projektu opisywanie celów projektu weryfikacja informacji historycznych definiowanie zagrożeń projektu prognozowanie ścieżek rozwoju projektu

16 Zbiór koniecznych działań dla określnia kosztu projektu oraz zapewnienia, że zostanie on ukończony przy zachowaniu przyjętego budżetu Koszt stanowi drugi (po czasie) element determinujący realizację projektu Zarządzanie kosztem można określić jako zarządzanie finansami projektu

17 Elementy składowe: planowanie zasobów – alokowanie zasobów, czyli określanie jakie zasoby (ludzie, materiały, urządzenia) i w jakich ilościach powinny być użyte do wykonania określonych zadań szacowanie kosztów – ocena kosztów zasobów niezbędnych do realizacji projektu

18 Elementy składowe: podział kosztów – alokacja całkowitych kosztów projektu do poszczególnych zadań kontrola kosztów – śledzenie i nadzorowanie zmian w stosunku do przyjętego budżetu

19 Stosowane techniki przy planowaniu zasobów: dekompozycja celów projektu weryfikacja informacji historycznych analiza dostępności zasobów znajomość polityki firmy (np. czy możliwe jest dokupienie zasobów)

20 Najważniejsze techniki stosowane przy szacowaniu kosztów: szacowanie analogiczne – ocena kosztów projektu na podstawie kosztów podobnych projektów modelowanie parametryczne – matematyczny opis zależności pomiędzy parametrami projektu, w wyniku którego otrzymuje się koszt całości projektu lub wykonania poszczególnych zadań

21 5 klasy szacunku kosztów projektu: Klasa E – rząd wielkości Klasa D – faza projektu wstępnego Klasa C – oszacowanie wstępne Klasa B – oszacowanie budżetowe Klasa A – oszacowanie szczegółowe

22 PoziomyCelTechnikaCzas realizacji Poziom precyzji Ebadania wstępneparametr. np. zł/ton, zł/m 2 godzinybrak Duzasadnienie realności projektu parametr. np. zł/ton, zł/m 2 współczynniki dni+/- 30% Czezwolenie na wstępne wydatki zestawienie kilku ofert tydzień+/- 20% Bzezwolenie na inwestycję zestawienie kilkunastu ofert, katalogi tydzień – miesiąc +/- 10% Akontrolowanie kosztów wykonania taryfy, koszty jednostkowe tydzień – miesiąc +/- 5 %

23 Działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb przyszłych użytkowników projektu Jakość jest trzecim z głównych parametrów opisujących projekt

24 Jakość projektu jest rozumiana jako takie osiągnięcie efektów realizacji projektu, aby cele założone na początku zostały w jak najwyższym stopniu spełnione Podobnie też rozumie się zarządzanie jakością, jako ciąg działań zapewniających osiągnięcie zaplanowanych celów projektu

25 Elementy składowe: planowanie jakości – określenie jakie standardy jakościowe należy zachować w trakcie realizacji projektu i w jaki sposób je osiągnąć zapewnienie jakości – dostosowanie wszystkich elementów procesu projektowego do stawianych wymagań

26 Elementy składowe: kontrola jakości – kontrolowanie i nadzorowanie działań projektowych w celu zapewnienia założonej jakości oraz eliminowania czynników mogących obniżyć jej poziom

27 Zarządzanie jakością projektu dotyczy zarówno celów projektu (produktu projektu) jak i samego procesu zarządzania projektem Te oba obszary muszą być traktowane w sposób spójny

28 Satysfakcja klienta – zrozumienie potrzeb klienta pozwalające na pełne zaspokojenie lub nawet przekroczenie jego oczekiwań W zakresie zarządzania projektem oznacza to, że wynik projektu musi być zgody ze specyfikacją i powinien spełnić rzeczywiste (a nie tylko deklarowane) potrzeby dla których projekt został podjęty

29 Zapobieganie zamiast naprawiania, przejawiające się w takim zarządzaniu projektem, które pozwala unikać wszelkich nieprawidłowości Takie postępowanie opiera się na zasadzie mówiącej, że koszt uniknięcia pomyłki jest zawsze niższy niż koszt jej naprawy

30 Odpowiedzialność zarządzania – sukces projektu zapewnia uczestnictwo wszystkich jego członków, ale odpowiedzialność za zapewnienie środków do osiągnięcia sukcesu spoczywa na zarządzających projektem

31 Działanie małymi krokami – zarządzanie projektem jest nieustannym cyklem planowanie-wykonanie-sprawdzenie- zastosowanie realizowany w każdej fazie projektu

32 Stosowane techniki: analiza kosztów / zysków – zwiększanie poziomu jakości zazwyczaj pociąga za sobą zwiększenie poziomu kosztów; celem takiej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki stosunek poniesionych kosztów do uzyskanej jakości będzie najbardziej satysfakcjonujący

33 Stosowane techniki: analiza porównawcza – polega na porównywaniu prowadzenia aktualnego projektu z innymi, podobnymi projektami w celu zobrazowania różnic w osiąganych wynikach, co pozwala na wypracowanie działań mających na celu poprawę procesu projektowego

34 Stosowane techniki: analiza przebiegu – analiza polegająca na określaniu jak wpływają na siebie poszczególne elementy projektu i do czego taki wpływ może doprowadzić (np. diagramy przyczynowo- skutkowe) analizy eksperymentalne – sprawdzanie określonych kombinacji parametrów i umożliwiają wybór najbardziej optymalnego rozwiązania

35 Działania prowadzące do zapewnienia, że projekt będzie realizowany przez odpowiednią kadrę, realizującą swoje zadania w ramach utworzonych zespołów zadaniowych

36 Proces zarządzania zasobami ludzkimi, ma na celu zapewnienie największej efektywności pracy członków zespołu projektowego, zleceniodawców projektu, zewnętrznych konsultantów, menedżerów, a więc wszystkich osób związanych z realizacją danego projektu

37 Elementy składowe: organizacja zespołu – ustalanie odpowiedzialności, zakresu obowiązków i relacji pomiędzy pracownikami pozyskiwanie członków zespołu – poszukiwanie osób posiadających najlepsze kwalifikacje do pracy w zespole rozwój zespołu – działania mające na celu jak największy rozwój umiejętności zespołu, w celu ulepszania procesu realizacji projektu

38 Właściwe generowanie, gromadzenie, dystrybucja i wykorzystywanie informacji odnoszących się do przedsięwzięcia Zapewnia powiązania pomiędzy członkami zespołów zadaniowych wprowadzając odpowiedni język porozumiewania się

39 Wymiana informacji stanowi podstawę sprawnej pracy zespołu projektowego Każdy członek zespołu powinien być przygotowany zarówno na przyjmowanie jak i generowanie informacji

40 Elementy składowe: konstrukcja planu komunikacji – określa jaka informacja i komu jest potrzebna, co powinno być przekazywane poza projekt i w jaki sposób udostępnienie informacji – publikowanie informacji dotyczącej projektu dla osób zainteresowanych, realizowane w regularnych odstępach czasu

41 Elementy składowe: informowanie o wydajności – zbieranie i analiza informacji o postępie projektu, aktualnym stanie i przewidywanym rozwoju zamknięcie administracyjne – zapewnienie odzwierciedlenia zakończenia każdego etapu realizacji projektu w oficjalnej dokumentacji

42 Stosowane techniki: wybór stylu raportowania techniki prezentacji wyników techniki organizacji spotkań techniki przełamywania barier komunikacyjnych

43 Identyfikowanie, analiza i reakcji na ewentualne nieprawidłowości w przebiegu projektu Maksymalizacja pozytywnych efektów wszelkich zdarzeń i minimalizacja ich negatywnych konsekwencji

44 Ryzyko jest identyfikowane jako jednoznaczne poniesienie jakiejś straty lub uszczerbku W odniesieniu do zarządzania projektem identyfikacja ryzyka jest połączona z określaniem szans (pozytywnych możliwości) i zagrożeń (negatywnych możliwości)

45 Elementy składowe: identyfikacja ryzyka – określenie jakie ryzyko może wystąpić w projekcie i opisania jego charakterystyki kwantyfikacja ryzyka – analiza obszarów wpływu potencjalnego ryzyka

46 Elementy składowe: zapobieganie konsekwencjom – wypracowanie metod wykorzystywania szans i unikania zagrożeń kontrola ryzyka – monitorowanie ewentualnych zmian w istniejącym ryzyku i pojawiania się nowych rodzajów zagrożeń

47 Identyfikacja jest kluczowym elementem procesu zarządzania ryzyka Identyfikacja powinna być prowadzone w trakcie całego procesu zarządzania projektem Identyfikacja ryzyka może polegać na identyfikowaniu przyczyn i zapobieganiu skutkom zdarzeń lub identyfikowaniu skutków i likwidacji przyczyn

48 Koncepcje zapobiegania ryzyku: unikanie – eliminowanie zagrożeń najczęściej poprzez usuwanie przyczyn łagodzenie – zmniejszanie negatywnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez redukcję prawdopodobieństwa jego wystąpienia akceptacja – przyjmowanie faktu wystąpienia ryzyka i prowadzenia działań zmierzających do minimalizacji jego skutków

49 Zapewnienie odpowiednich środków materialnych dla realizacji projektu poprzez pozyskanie ich ze źródeł zewnętrznych

50 Elementy składowe: planowanie dostaw i zleceń – określanie co jest potrzebne i kiedy planowanie ofertowania – identyfikacja potencjalnych możliwości uzyskania potrzebnych środków ofertowanie – prowadzenie negocjacji, zawieranie umów, przyjmowanie ofert w celu zgromadzenia potrzebnych zasobów

51 Elementy składowe: selekcja dostawców – selekcja możliwych do uzyskania zasobów pod kątem ich największej przydatności administracja kontraktami – przydzielanie zasobów i kontrolowanie ich dostaw zamknięcie kontraktu – administracyjne zamknięcie kontraktu


Pobierz ppt "Project Management Body of Knowledge. Zbiór informacji o kształcie, zastosowaniu i stosowanej terminologii zawarty jest w Project Management Body of Knowledge."

Podobne prezentacje


Reklamy Google