Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami"— Zapis prezentacji:

1 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
II Krajowe Forum Wodne Warszawa, kwietnia `2008 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

2 osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
RDW Od kiedy? Publikacja: Dz. Urz. WE z 22 grudnia 2000 r. Obowiązywanie: UE15 – od dnia publikacji Polska – od 1 maja 2004 (akcesja) Cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku ale jednocześnie zaspokojenie uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód podniesienie skuteczności ochrony w sytuacjach nadzwyczajnych (powódź/susza)

3 Wdrażanie – dotychczas (1)
2003 transpozycja prawa kompetentne władze podział na obszary dorzeczy zakres działania kompetentnych władz 2004 Charakterystyka obszarów dorzeczy: typologia wód powierzchniowych wyznaczenie jednolitych części wód warunki referencyjne Analiza presji i oddziaływań antropogenicznych na wody Analiza ekonomiczna gospodarowania wodami Rejestry obszarów chronionych

4 Wdrażanie – dotychczas (2)

5 Wdrażanie – dotychczas (3)
2005 Raport dla Komisji Europejskiej Raport z realizacji działań dla obszaru dorzecza Odry oraz dla obszaru dorzecza Wisły Raport MKOOpZ dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry Działania przygotowawcze do konsultacji społecznych na poziomie obszarów dorzeczy i regionów wodnych - rozpoczęcie prac nad Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej przygotowanie metodyk i wytycznych do realizacji zadań w latach następnych testowanie metodyk i wytycznych na obszarze pilotażowym wyznaczonym dla potrzeb realizacji projektów dot. wdrażania RDW

6 Wdrażanie – dotychczas (4)
2006-7 opracowanie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem obszarów chronionych ustanowienie celów środowiskowych dla poszczególnych części wód ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód uzupełnienie analizy ekonomicznej dla pozostałych sektorów gospodarki oraz oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych opracowanie istotnych problemów gospodarki wodnej w obszarach dorzeczy oraz przedłożenie dokumentu do konsultacji społecznych – planowany termin zakończenia IX 2008

7 Istotne Problemy najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi będące skutkami działania człowieka w przyrodzie ilościowe jakościowe morfologiczne zjawiska ekstremalne (powódź/susza) inne społeczne ekonomiczne organizacyjne prawne

8 Program wodno-środowiskowy kraju (1)
lista działań podstawowych i uzupełniających niezbędnych dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy na terytorium Polski wybór najbardziej skutecznej i ekonomicznie uzasadnionej kombinacji działań oparty na analizach ekonomicznych korzystania z wód z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych analizy powinny uwzględniać długoterminowe prognozy możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych

9 Program wodno-środowiskowy kraju (2)
Rolnictwo Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych Przemysł Racjonalizacja gospodarki wodnej PROGRAM DZIAŁAŃ (wg RDW) Zmiany hydromorfologiczne - programy małej retencji, ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka komunalna Zbieranie i oczyszczanie ścieków, rozwój wodociągów projekty i programy inwestycyjne Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego Programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia Programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych Programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy ………..

10 Plan gospodarowania wodami (1)
podsumowanie procesu planistycznego zawierające: charakterystykę obszaru dorzecza (wykaz JCW, celów środowiskowych, obszarów chronionych, znaczących oddziaływań antropogenicznych) podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód mapę sieci monitoringu opis i programów monitoringowych podsumowanie działań z programu wodno-środowiskowego kraju, sposobów osiągania celów środowiskowych oraz podsumowanie innych szczegółowych programów i planów – w tym dla sektorów gospodarki – w obszarze dorzecza podsumowanie działań podjętych dla informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych wraz ze wskazaniem zgłoszonych uwag i zmian wprowadzonych w planie wykaz organów właściwych ds. gospodarowania wodami

11 Plan gospodarowania wodami (2)
zatwierdzony przez Radę Ministrów zapewnia rozpoczęcie realizacji działań zawartych w programie wodno- środowiskowym kraju i innych planach i programach w terminie nie dłuższym niż 3 lata od daty opublikowania może wskazać zlewnie, dla których jest konieczne ustalenie szczegółowych zasad ochrony ilości i jakości wód dla osiągnięcia dobrego stanu (dyrektor rzgw: warunki korzystania z wód zlewni) może dopuszczać ustalenie dla niektórych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, celów mniej rygorystycznych niż ustanowione cele środowiskowe lub też ustanowienie dłuższego niż do dnia 22 grudnia 2015 r. terminu ich osiągnięcia (derogacje)

12 Cykl planistyczny

13 Więcej informacji: www.kzgw.gov.pl www.rdw.org.pl


Pobierz ppt "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google