Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH I-szej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – rola Rad GWRW MW i GO oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach Główne założenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH I-szej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – rola Rad GWRW MW i GO oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach Główne założenia."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH I-szej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – rola Rad GWRW MW i GO oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach Główne założenia PROJEKTU Programu udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Wodne forum dyskusyjne Krajowe Forum Wodne HARMONOGRAM PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA /plany dalszych działań/ Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska Gliwice; 29.III.2007 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E

2 Formy udziału społeczeństwa w RDW: - dostarczanie informacji - konsultacje społeczne - czynne zaangażowanie CZYNNE ZAANGAŻOWANIE DOSTARCZANIE INFORMACJI KONSULTACJE należy zapewnićnależy zachęcać

3 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracował /w styczniu 2006r./: Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009) oparty o założenia: DOKUMENTU WZORCOWEGO - Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok 2006 z perspektywą na lata 2007-2009 /zatwierdzony w dniu 20 lutego 2006r. mocą decyzji Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych MŚ/

4 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Zgodnie z wymogiem przygotowania corocznej aktualizacji regionalnych programów US - w styczniu 2007r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracował: Program udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2007 (z perspektywą na lata 2008-2009) * przedmiotowe opracowanie zostało w dniu 24 stycznia 2007r. przesłane do Prezesa KZGW – w celu zatwierdzenia.

5 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E W Programie… krajowym wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa (1690*), Organizacje pozarządowe (140*), Administracja rządowa (90*), Rolnictwo (280*), Usługi wodne (280*), Przemysł (225*), Leśnictwo (265*), Rybactwo i rybołówstwo (90*), Wędkarstwo (15*), Turystyka (110). *realizując oba programy do poszczególnych grup docelowych wysłano następującą (…) ilość ankiet Do członków RAD GWRW MW i GO oraz Komisji ds. US wysłano 430 ankiet, wśród pracowników RZGW Gliwice /kierownicy działów/ - ankietę wypełniło 20 osób. 3.615

6 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, do konsultacji społecznych należy przedłożyć następujące dokumenty: harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji) w okresie: 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r., przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy - 22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r., kopie projektów planów gospodarowania wodami - 22 grudnia 2008r. - 22 czerwca 2009r. Organem właściwym do przedkładania ww. dokumentów do opinii publicznej jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

7 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO Narzędzia Procesu Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa Internet/ Interaktywne Forum Media Broszury/ ulotki informacyjne/ Foldery /ankiety

8 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E CZĘŚĆ I ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W SPORZĄDZANIU PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI DLA REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY CZĘŚĆ I ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W SPORZĄDZANIU PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI DLA REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY CZĘŚĆ II HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY PRZEPROWADZENIA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY NA LATA 2006-2009 PROJEKT Programu udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry

9 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E CZĘŚĆ III - SZACUNKOWA ANALIZA KOSZTÓW PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TERENIE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY - NA ROK 2007 PROJEKT Programu udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry

10 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Plan finansowy 2007 r. rozdz. 71018 § 4300 Dział NS Region Wodny Małej Wisły w tysiącach zł LpMPK Dział realizacji Dorzecze poz planu Umowa nr z dnia Opis zadania do realizacji LokalizacjaOkres realizacji zalecany wg umowy Wartość zadania szacunek umowa Wykona-nie 2006 PLAN 2007 BudżetWy ko na nie 12345678910 1100 NS 1 00 Zwrot kosztów uczestnictwa w posiedzeniach RGWRW MW I - IV kw. 2007 3,0 2100 NS 1 30 Zwrot kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego I - IV kw. 2007 2,0 3100 NS 1 31 Własne wydawnictwa I - IV kw. 2007 12,0 4100 NS 1 32 Organizacja Posiedzeń wyjazdowych /RGWRW MW oraz Komisji ds. US./ I - IV kw. 2007 2,0 5100 NS 1 33 Przygotowanie materiałów informacyjnych na posiedzenia RGWRW MW i Komisji ds. US. I - IV kw. 2007 0,5 6100 NS 1 34 Szkolenia pracowników /PR, socjologia, psychologia społeczna, komunikacja społeczna/ - zgodnie z "Programem US" I - IV kw. 2007 3,0 7100 NS 1 35 Konsultacje z socjologiem I - IV kw. 2007 3,0 8100 NS 1 36 Organizacja spotkań US z grupami docelowymi I - IV kw. 2007 4,0 9100 NS 1 37 Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży /zakup nagród dla laureatów/ I - IV kw. 2007 2,5 10100 NS 1 38 Przygotowanie wystawy fotograficznej I - IV kw. 2007 2,0 RAZEM34,0

11 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Dostosowanie organizacyjne RZGW w Gliwicach do przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa – docelowa struktura organizacyjna i zakres zadań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa. Główne założenia PROJEKTU Programu… Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO. Obszary działania RGWRW MW i GO w zakresie procesu udziału społeczeństwa. Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO. HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY PRZEPROWADZENIA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY NA LATA 2006-2009

12 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Główne założenia PROJEKTU Programu… /c.d./ Konsultacje społeczne w ramach prowadzenia prac planistycznych odbywać się będą w trzech następujących po sobie etapach: od dnia 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r.: Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji. (art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne). od dnia 22 grudnia 2007r. do 22 czerwca 2008r.: Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza (art. 119 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo wodne). od dnia 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r.: Udostępnienie do publicznych konsultacji projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierających listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (art. 119 ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

13 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E marzec/kwiecień 2007 r. Zwołanie posiedzenia Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w sprawie konsultacji dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu. 22 czerwca 2007 r. Zakończenie konsultacji dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, zarówno na poziomie regionów wodnych jak i na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy). Od 22 czerwca 2007 r. do lipiec/sierpień 2007 r. Zakończenie ankietyzacji, dokonanie analizy zaleceń i opinii do dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu. SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2007 r. Opracowanie i przesłanie do jednostki centralnej sprawozdania z przebiegu I TURY konsultacji społecznych Zestawienie działań związanych z tworzeniem oraz konsultowaniem dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami

14 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Opis działań związanych z tworzeniem oraz konsultowaniem dokumentów dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej Do maja 2007 Przygotowanie wstępnej wersji dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w RW Maj 2007 Zwołanie II Posiedzenia Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w celu konsultacji wstępnej wersji dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w RW Czerwiec 2007 Zwołanie Posiedzenia RGWRW MW i GO w celu konsultacji wstępnej wersji dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w RW Do 31 sierpnia 2007 Dokonanie analizy uwag i opinii do dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów (zawierającej opinie Rad i Komisji ds. US); opracowanie ostatecznej wersji dokumentu dla regionów wodnych MW, CZ i GO. Do 31 sierpnia 2007 Podsumowanie konsultacji i ocena wyników, opracowanie sprawozdania z przebiegu konsultacji z RGWRW MW i GO oraz Komisjami ds. US. Do 31 sierpnia 2007 Przesłanie ostatecznej wersji dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów dla regionów wodnych MW, CZ i GO do jednostki centralnej.

15 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Opis działań związanych z tworzeniem oraz konsultowaniem dokumentów dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej /c.d./ Od 3 września 2007r. do 22 listopada 2007r. Opracowanie zbiorczego dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza. Do 22 grudnia 2007r. Opublikowanie projektu dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza Od 22 grudnia 2007r. do 22 czerwca 2008r. Udostępnienie projektu dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza do konsultacji na poziomie dorzecza. Dokument dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza zostanie opracowany w oparciu o zbiorcze zestawienie dokumentów powstałych w odniesieniu do poszczególnych regionów wodnych. Na stronie internetowej RZGW Gliwice zostaną zamieszczone linki informujące, gdzie można znaleźć projekt dokumentu odnoszący się do obszaru dorzecza Odry i obszaru dorzecza Wisły oraz gdzie i do kiedy można zgłaszać uwagi. Podobna informacja wraz z tekstem dokumentu znajdzie się również w BIP Uwaga: Podczas przeprowadzania konsultacji dokumentu dot. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza w ramach spotkań regionalnych, zostanie zaprezentowany również dokument dla właściwego regionu wodnego, gdyż może zaistnieć potrzeba udzielenia informacji szczegółowej o obszarze, na którym konsultacje będą się odbywały.

16 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Opis działań związanych z tworzeniem oraz konsultowaniem dokumentu planu gospodarowania wodami w dorzeczu do 22 grudnia 2008 r. Przygotowanie projektu dokumentu planu gospodarowania wodami w dorzeczu. od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. Przeprowadzenie procesu konsultacji dokumentu planu gospodarowania wodami w dorzeczu na poziomie ogólnokrajowym (dorzecza). do 22 grudnia 2009 r. Zatwierdzenie ostatecznej przekonsultowanej wersji dokumentu planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Ze względu na odległą perspektywę czasową informacja - opis działań związanych z tworzeniem oraz konsultowaniem dokumentu planu gospodarowania wodami w dorzeczu w odniesieniu do poziomu regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zostanie rozbudowana w terminie późniejszym.

17 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Ocena i wyniki przebiegu procesu udziału społeczeństwa Ocena przebiegu procesu udziału społeczeństwa stanowi podsumowanie jego realizacji, które może zaowocować poprawą skuteczności tego procesu w następnym cyklu planowania gospodarowania wodami w dorzeczu. Ocenie należy poddać zarówno przebieg samego procesu US, jak również zastosowane metody i osiągnięte efekty. W ocenę powinni zostać zaangażowani wszyscy uczestnicy. Ocena winna zostać przeprowadzona (tam, gdzie jest to możliwe) równolegle do przebiegu procesu udziału społeczeństwa. Ocenie powinny zostać poddane przede wszystkim: - cele działania, - zasięg procesu, - reprezentatywność uczestników, - poziom zaangażowania, - skuteczność zastosowanych metod /narzędzi/, - efekt procesu.

18 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E (…)Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zbiorem informacji zamieszczonych na stronie internetowej RZGW w Gliwicach pod adresem: www.rzgw.gliwice.pl w linku KONSULTACJE SPOŁECZNE, pozwolą one:www.rzgw.gliwice.pl rozszerzyć wiadomości na temat zagadnień z zakresu udziału społeczeństwa (ogólne informacje teoretyczne, PREZENTACJE MULTIMEDIALNE), przypomnieć przebieg spotkań US /wnioski, ustalenia i plany na przyszłość/ w zakresie procesu US (sprawozdania – protokoły ze spotkań przeprowadzanych w ramach praktycznej realizacji procesu US w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry), śledzić DYSKUSJĘ w ramach interaktywnego forum, /mamy nadzieję także na Państwa aktywny wkład w rozwój przedmiotowej dyskusji/, poznać inne dokumenty i opracowania odnoszące się do US.

19 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Do pisma dot. rozpoczęcia procesu konsultacji skierowanego do członków Rad i Komisji załączone zostały: SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA TRZECH ETAPÓW konsultacji społecznych, ulotka informacyjna – Woda jest życiem /Ramowa Dyrektywa Wodna/ - 5 egz., broszurę informacyjna nt.: Harmonogramu i programu prac… – 5 egz. ogłoszenie o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, oraz 5 egz. ankiety dotyczącej Harmonogramu i programu prac…. W ramach Państwa szczególnego zaangażowania w zagadnienia dotyczące procesu planowania w gospodarce wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zwrócił się o przeprowadzenie ankietyzacji wśród osób z Państwa najbliższego otoczenia (w wieku od lat 16) oraz rozpropagowanie – w miarę możliwości – ogłoszenia informującego o prowadzonych konsultacjach. W piśmie zawarto informację, iż wypełnione ankiety zostaną zebrane na posiedzeniu planowanym na marzec 2007r.

20 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E E F E K T Y

21 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Celem Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły jest demokratyzacja procesu podejmowania decyzji, co wiąże się z uzyskaniem społecznej akceptacji w zakresie zagadnień dot. gospodarowania wodami Istotnymi warunkami osiągnięcia celu są: możliwie najszersze współdziałanie grup docelowych i uzyskanie kompromisu społecznego.

22 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E DELEGACI na Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły: Rada GWRW Górnej Odry: Pan Stanisław STANISZEWSKI, Komisja ds. US przy RGWRW GO: Pani Grażyna SKAŁUBA-OSSOLIŃSKA Rada GWRW Małej Wisły: Pan Józef OCHEL, Komisja ds. US przy RGWRW MW: Pan Ryszard JAKUBOWSKI

23 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Najważniejsze obszary aktywności Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły: wpływanie na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej, monitorowanie opinii różnych środowisk /GRUP DOCELOWYCH/ o problemach i planowanych zamierzeniach w zakresie ogólnokrajowych rozwiązań w gospodarce wodnej, dialog pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami, a administracją odpowiedzialną za wdrażanie RDW, promowanie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

24 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego: I. Informowanie: przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie kolejnych etapów planowania gospodarowania wodami w świetle RDW oraz wyników planowania, wypracowanie wspólnego stanu znajomości treści i zagadnień planowania, II. Konsultacje: monitorowanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania, ustalenie poziomu akceptacji społecznej w odniesieniu do programu działań, ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych, pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach merytorycznych,

25 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E III. Czynne zaangażowanie: współpraca przy opracowywaniu programu działań w oparciu o uzasadnione wnioski i zastrzeżenia, analiza obszarów konfliktowych, wypracowanie konsensusu, upowszechnianie podstaw akceptacji społecznej dla decyzji w zakresie gospodarowania wodami, poprawa fachowej znajomości stanu rzeczy poprzez upowszechnianie informacji naukowo-technicznej. Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego /c.d./:

26 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Zaangażowanie Państwa w proces konsultacji społecznych umożliwi dokonanie weryfikacji opracowywanych dokumentów w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób zawodowo związanych z gospodarką wodną oraz przedstawicieli szeroko rozumianego społeczeństwa, co przyczyni się niewątpliwie do optymalizacji merytorycznej zawartości opracowywanych dokumentów. Wszystkie uwagi (uchwalone przez Państwa na Posiedzeniach, zawarte w wypełnionych ankietach, zgłoszone na forum dyskusyjnym, a także zanotowane podczas dyżurów informacyjnych) zostaną wnikliwie przeanalizowane przez organy administracji odpowiedzialne za gospodarowanie wodami.

27 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Kryteria sukcesu działania i funkcjonowania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły: uznanie procesu wdrożeniowego przez jego uczestników za obiektywne, uczciwe przejrzyste, efektywność prowadzonych debat i sformułowanie konkretnych wniosków końcowych, stopień rzeczywistego zaangażowania się w proces przez uczestników KFW, niekwestionowanie przez uczestników oraz szersze społeczeństwo reprezentatywności KFW, tak by działania delegatów / uczestników/ mogły być odbierane jako wiarygodne oraz stanowić podstawę do prac w ich lokalnych środowiskach.

28 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Organizacja pracy Forum – 3.IV.2007: liczba uczestników ok. 100 osób, forma spotkania sesja plenarna, zorganizowane społeczeństwo jako podstawowa grupa adresatów Forum, organizacje, związki, zrzeszenia powinny zadbać o kontynuacje personalnej reprezentacji, spotkania otwarte dla przedstawicieli mediów, utworzenie na serwerze KZGW linku do strony poświęconej KFW zawierającej informacje o organizacji kolejnych spotkań, programie oraz podsumowanie zjazdów wraz z wypunktowaniem listy postanowień - zagadnień do wyjaśnienia, powiadomienie o każdym spotkaniu KFW mediów o zasięgu krajowym; prasy branżowej z zakresu gospodarki wodnej, przemysłu, rolnictwa…, harmonogram spotkań - proponuje się, aby KFW obradowało raz w roku w okresie wiosennym… ustalając zakres tematyczny spotkań w zależności od potrzeb podjęcia dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami.

29 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E PROGRAM I spotkania Krajowego Forum Wodnego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 3 kwietnia 2007 r. ul. Wawelska 52/54 (Sala 324) czas trwania spotkania: 10.15 – 16.45

30 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E 11:15 – 11:30 Otwarcie spotkania - Pan Mariusz Gajda, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 11:30 – 12:00 Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE - Pani Adriana Dembowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych 12:00 – 12:30 Plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy jako główny instrument zarządzania zasobami wodnymi w Polsce - Pan Jerzy Grela, Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie 12:30 – 13:00 Dyskusja 13:00 – 13:45 Lunch 13:45 – 14:15 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami - Pani Teresa Błaszczak, Z-ca Dyrektora RZGW w Szczecinie 14:15 – 14:45 Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami - Pan Artur Wójcik, Z-ca Dyrektora RZGW w Gliwicach 14:45 – 15:00 Rola Krajowego Forum Wodnego - Pani Małgorzata Badowska, Z-ca Dyrektora RZGW w Warszawie 15:00 – 16:00 Dyskusja 16:00 – 16:15 Zamknięcie spotkania I spotkanie Krajowego Forum Wodnego

31 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Opierając się o wiedzę i doświadczenie przedstawicieli poszczególnych grup docelowych, m.in. rolnictwa, rybactwa, administracji samorządowej, przemysłu, etc., możliwe będzie przygotowanie dokumentów akceptowalnych społecznie, zawierających hierarchizację istotnych problemów gospodarki wodnej i tym samym stanowiących podstawę do opracowywania programu wodno- środowiskowego kraju.

32 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Aby spełnić wymogi zachowania sześciomiesięcznych terminów na konsultacje ze społeczeństwem, prace w zakresie kampanii informacyjnej powinny zostać rozpoczęte: dla istotnych problemów gospodarki wodnej - we wrześniu 2007 roku, natomiast właściwe działania konsultacyjne najpóźniej w grudniu tegoż roku, dla planów gospodarowania wodami - we wrześniu 2008 roku, a konsultacje powinny zostać rozpoczęte najpóźniej w grudniu tegoż roku.

33 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Uwagi zgłoszone podczas konsultacji będą zbierane, analizowane i uwzględniane w miarę możliwości. Po zakończeniu całego procesu opracowane zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, ich wyników i sposobu wykorzystania wniesionych uwag. Powyższe sprawozdania i zawarte w nich wnioski zostaną uwzględnione podczas opracowywania ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami w dorzeczach, które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną muszą być zakończone i opublikowane do końca 2009 roku.

34 K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH I-szej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – rola Rad GWRW MW i GO oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach Główne założenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google