Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NFORMACJE WSTĘPNE Zakres informacjiWielkość Środki finansowe wg planu76.231 tys. zł. Wykorzystanie środków75.092 tys. zł. % wykorzystania środków na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NFORMACJE WSTĘPNE Zakres informacjiWielkość Środki finansowe wg planu76.231 tys. zł. Wykorzystanie środków75.092 tys. zł. % wykorzystania środków na."— Zapis prezentacji:

1

2 I NFORMACJE WSTĘPNE Zakres informacjiWielkość Środki finansowe wg planu tys. zł. Wykorzystanie środków tys. zł. % wykorzystania środków na wydatki98,5% Zrealizowane dochody1.441 tys. zł. % wykonanie planowanych dochodów111,6% Wzrost wydatków w stosunku do 2012 r tys. zł. Liczba świadczeniobiorców ogółem W tym korzystający z pomocy społecznej Wzrost liczby świadczeniobiorców pomocy +319

3 Z ADANIA REALIZOWANE PRZEZ OPS W R OKU 2013 ZadanieUdział % w strukturze wydatków Pomoc społeczna26% Dodatki mieszkaniowe20% Świadczenia rodzinne29% Fundusz alimentacyjny i dłużnicy9% Rządowy Program Dożywiania4% Wspieranie rodziny i piecza zastępcza7% Pomoc materialna dla uczniów1% Programy EFS3% Pozostałe zadania ( przeciwdziałanie przemocy, wychowanie w trzeźwości, rehabilitacja osób niepełnosprawnych ) 1%

4 W YDATKI WG ZADAŃ

5 S TRUKTURA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ

6 I NFORMACJE NT. RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ DANE DOT. RODZINWSKAŹNIKI Liczba rodzin z dziećmi1.617 Rodziny pełne z dziećmi936 Rodziny niepełne z dziećmi681 Rodziny wielodzietne405 Liczba dzieci w rodzinach - ogółem w tym w rodzinach wielodzietnych w tym w rodzinach niepełnych Rodziny emerytów i rencistów569

7 F ORMY P OMOCY PRZYZNAWANE W ROKU 2013 Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Zasiłki celowe Pomoc na dożywianie Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Pomoc udzielana w ramach realizowanych projektów Inne formy

8 Z ASIŁKI STAŁE DaneOgółem 1-osobowe gospodarstwa Wieloosobowe gospodarstwa Liczba osób uprawnionych Wydatki w tys. zł Przeciętna wysokość świadczenia 345,60383,19248,68

9 Z ASIŁKI O KRESOWE InformacjeWskaźniki Liczba osób/ rodzin2.819 Kwota wypłaconych świadczeń zł. Przeciętna wysokość świadczenia289,22 zł. Wzrost wydatku ogółem w stosunku do 2012 roku zł. tj. 46,5%

10 Z ASIŁKI CELOWE Rodzaj zasiłku Liczba przyznanych świadczeń Kwota wypłaconych zasiłków Przeciętna kwota zasiłku Zasiłki celowe - art tys. zł.163 zł. Zasiłki motywacyjne tys. zł.247 zł. Zasiłki cel. Specjalne tys. zł.136 zł. Zasiłki z tyt. zdarzeń losowych tys. zł.263 zł. Inne ( dodatkowe posiłki w szkołach ) tys. zł.40 zł. Razem: tys. zł.183 zł.

11 D OŻYWIANIE D ZIECI Typ szkołyLiczba dzieci Koszt żywienia Kwota na dziecko Przedszkola tys.315 zł. Szkoły podstawowe tys.266 zł. Szkoły gimnazjalne tys.299 zł. Żywienie bez decyzji29970 tys.234 zł. Śniadania15712 tys.76 zł.

12 D ODATKI M IESZKANIOWE ZestawienieRok 2012Rok 2013 Liczba decyzji Liczba wypłaconych dodatków Kwota ogółem wypłaconych dodatków tys tys. Przeciętna wysokość dodatku262,49 zł.229,95 zł. Liczba decyzji wstrzymujących dodatki

13 P RZEKAZANE DODATKI DLA ZARZĄDCÓW ZarządcaRok 2013 Rok 2012 Wynik% PGM % Spółdzielnie mieszkaniowe % Prywatni zarządcy % Wspólnoty mieszkaniowe % TBS % Inni zarządcy %

14 P ROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ OPS

15 C ENTRUM I NICJATYW S POŁECZNYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI Formy aktywnościPodmiot prowadzący Aktywizacja zdrowotnaDz. D. P. dla osób z chorobą Alzheimera Środowiskowy Dom Samopomocy Aktywizacja zawodowaKlub Pracy Doradztwo zawodowe Projekt system. PUP OPS Aktywizacja społecznaPAL Klub Seniora Klub Matki Warsztat Rękodzielniczy OPS Stowarzyszenie Nazaret Poradnictwo obywatelskie Poradnictwo prawne Poradnictwo rodzinne Prawo pracy, ubezpieczenia, Fundacja Lex Civis OPS

16 Piknik dla Seniorów – zawody sportowe

17

18 CIS to miejsce realizacji integracji międzypokole niowej

19 CIS służy wielu grupom społecznym i zawodowym Tu odbywają się szkolenia, warsztaty, treningi.

20

21 I NNE D ZIAŁANIA REALIZOWANE W CIS Rodzaj działaniaOrganizator/ forma Polska Cyfrowa – Polska Równych Szans Projekt Ministerstwa Zajęcia komputerowe dla osób 50+ Wsparcie dla osób upośledzonych umysłowo PSOUU – projekt WTZ – warsztaty dla osób upośledzonych i ich rodzin Projekt Razem Przeciw Przemocy UM, Zespół Interdyscyplinarny – szkolenia z zakresu NK Program Rozwoju gospodarczego Metropolii Silesia Warsztaty Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

22 C ENTRUM P RACY S OCJALNEJ FORMA DZIAŁAŃLiczba uczestników, efekty Gminny program na rzecz budownictwa 37 uczestników 22 lokale mieszkalne 8 lokali w budynkach jednostek organizacyjnych Prace społecznie - użyteczne47 osób uczestniczących 10 podjęło zatrudnienie 20 pracodawców Program prac społecznych344 uczestników godziny pracy 61 pracodawców Zatrudnienie osób skierowanych przez Sąd 168 osób odbywających karę 444 osoby skierowane Odpracowano godziny

23 U STAWA O WSPIERANIU RODZINY ZadanieSposób realizacji Wskaźniki Zapewnienie rodzinom wsparcia Zatrudnienie 9 asystentów rodzinnych 136 rodzin objętych wsparciem ( 317 dzieci ) Zapewnienie poradnictwa i terapii Zatrudnienie psychologa – ½ etatu 38 rodzin 330 porad indywidualnych Zapewnienie pieczy zastępczej Organizowanie rodzin zawodowych 95 dzieci skierowanych do rodzin zastępczych

24 U STAWA O WSPIERANIU RODZINY I PIECZY DaneWskaźnikiUwagi Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Ogółem – 95 dzieci: OWR - 14 Rodz.zast W Chorzowie - 74 Poza miastem - 21 Liczba rodzin zastępczych249 Spokrewnione – 170 Niezawodowe - 69 Zawodowe - 9 Rodzinny dom - 1 Liczba dzieci przebywających390 Spokrewnione – 213 Niezawodowe - 91 Zawodowe - 88 Rodzinny Dom - 7 koszty pieczy zastępczej OPS – 5.086,00 Miasto – 4.186,00 MOWUmieszczonych – 31 Oczekujących - 8 Wydano 55 skierowań z czego 24 nie zrealizowano

25 P OTRZEBY OPS Dostosowanie liczby miejsc dla osób bezdomnych Poprawa wskaźników w zakresie prac społecznie – użytecznych współfinansowanych przez PUP Zwiększenie efektywności w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Określenie


Pobierz ppt "I NFORMACJE WSTĘPNE Zakres informacjiWielkość Środki finansowe wg planu76.231 tys. zł. Wykorzystanie środków75.092 tys. zł. % wykorzystania środków na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google