Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA sprawozdanie z udzia ł u Sprawozdanie z udzia ł u PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MIODOLUDKI W KROBANOWIE w akcji programowej pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA sprawozdanie z udzia ł u Sprawozdanie z udzia ł u PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MIODOLUDKI W KROBANOWIE w akcji programowej pod."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA sprawozdanie z udzia ł u Sprawozdanie z udzia ł u PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MIODOLUDKI W KROBANOWIE w akcji programowej pod has ł em ZBO Ż A ZJADAMY, ENERGI Ę Z NICH MAMY 2013/2014

2

3 Bior ą c w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka w ramach akcji pod has ł em ZBO Ż A ZJADAMY- ENERGI Ę Z NICH MAMY realizowane by ł y nast ę puj ą ce bloki tre ś ci programowych: 1. Co to s ą produkty zbo ż owe, jakie s ą rodzaje zbó ż 2. Jak powstaje chleb, p ł atki ś niadaniowe i makaron? 3. Kasze, ry ż i ro ś liny str ą czkowe 4. Orzechy, nasiona i t ł uszcze Celem programu by ł o zapoznanie dzieci z dwoma pi ę trami Piramidy Ż ywienia Przedszkolaka, które s ą bardzo wa ż ne z punktu widzenia prawid ł owego od ż ywiania. Nauczyciel pracowa ł na scenariuszach przygotowanych przez Organizatorów programu, dzieci uczy ł y si ę przez zabaw ę i do ś wiadczanie, korzystaj ą c z konkretów (makarony, pieczywo, kasze, oleje, ry ż e itp.). Mog ł y je dotkn ąć, smakowa ć, w ą cha ć, widzie ć - czyli poznawa ć wielozmys ł owo.. Wszystkim zaj ę ciom towarzyszyli tak ż e bohaterowie bajek, czyli Zwierz ą tka ze Zdrowego Zak ą tka- Wieprzu ś, Raput ś, Ociupinka i ciocia Ró ż a. Realizacja dzia ł a ń programowych – forma warsztatowa 2-3 razy w tygodniu Przyswajaniu wiedzy towarzyszy ł a równie ż aktywno ść dzieci w ramach: - zaj ęć plastycznych, - aktywno ś ci muzycznej : s ł uchanie i ś piew piosenek tematycznych - analiza ilustracji, historyjek obrazkowych, prezentacje multimedialne - s ł uchanie i pami ę ciowe przyswajanie wierszyków, - aktywno ść fizyczna(zabawy ruchowe na ś ladowcze i twórcze )

4 CO TO S Ą PRODUKTY ZBO Ż OWE, JAKIE S Ą RODZAJE ZBÓ Ż CO TO S Ą PRODUKTY ZBO Ż OWE, JAKIE S Ą RODZAJE ZBÓ Ż Celem warsztatów z dzie ć mi by ł o zapoznanie z Piramid ą Zdrowego Przedszkolaka, odtwarzanie kolejnych pi ę ter piramidy. Dzieci po zaj ę ciach wiedz ą, ż e aby by ć zdrowym i odpornym na choroby musi dostarcza ć organizmowi produktów ze wszystkich pi ę ter piramidy. Przedszkolaki wiedz ą z jakich zbó ż robi si ę pieczywo, ry ż, makaron, kasze. A oto tematyka: warsztatów Przypomnienie, czym s ą jest Piramida Ż ywienia Przedszkolaka Co to s ą produkty zbo ż owe Jak powstaje chleb, p ł atki ś niadaniowe i makaron?

5

6

7 JAK POWSTAJE CHLEB, P Ł ATKI Ś NIADANIOWE I MAKARON? Oferty edukacyjne w ramach jednego z tygodni JAK POWSTAJE CHLEB, P Ł ATKI Ś NIADANIOWE I MAKARON? Oferty edukacyjne w ramach jednego z tygodni mia ł y na celu zapoznanie dzieci z cyklem produkcyjnym pieczywa od ziarenka do bochenka oraz z rodzajami pieczywa. Dodatkow ą, poza programow ą ofert ą by ł a wycieczka autokarowa przedszkolaków do prawdziwej piekarni w Zdu ń skiej Woli. Same te ż piek ł y pieczywo| w ramach dzia ł a ń plastycznych. w toku manipulowania, przesypywania dzieci zapozna ł y si ę te ż z ró ż nego rodzajami makaronów. Dzieci pozna ł y te ż, jakie produkty powinno si ę je ść a których spo ż ywanie nie wp ł ywa korzystnie na zdrowie. Przedszkolaki degustowa ł y pieczywo, porównywa ł y ich smak, kolor, dowiadywa ł y si ę o warto ś ciach od ż ywczych pieczywa,ze szczególnym uwzgl ę dnieniem pieczywa pe ł noziarnistego.

8

9

10

11

12 KASZE, RY Ż I RO Ś LINY STR Ą CZKOWE ORZECHY, NASIONA I T Ł USZCZE KASZE, RY Ż I RO Ś LINY STR Ą CZKOWE W trzecim tygodniu przedszkolaki zapoznawa ł y si ę z rodzajami kasz, uczyli ś my si ę dlaczego s ą ź ród ł em w ę glowodanów. Ogl ą dali ś my mapy ś wiata i szukali ś my krajów gdzie uprawia si ę ry ż. Dzieci wiedz ą, ż e ry ż u nie uprawia si ę w Polsce, a tak ż e to, ż e ro ś liny str ą czkowe s ą ź ród ł em warto ś ciowego bia ł ka, które jest potrzebne do ich wzrostu. Na warsztatach poruszali ś my nast ę puj ą c ą tematyk ę : Sk ą d si ę bierze kasza, jakie s ą jej rodzaje? Dlaczego ry ż nie ro ś nie w Polsce? Dlaczego fasola jest nazywana ro ś lin ą str ą czkow ą ? ORZECHY, NASIONA I T Ł USZCZE W ostatnie cz ęś ci dzia ł a ń programowych dzieci pozna ł y poj ę cie NNKT- czyli niezb ę dne nienasycone kwasy t ł uszczowe. Dzieci wiedz ą, jak powstaje olej- informacj ę t ą uzyska ł y z bajki, równie ż wiedz ą i rozumiej ą, które t ł uszcze s ą zdrowe a które nie. Przedszkolaki ogl ą da ł y zdj ę cia ró ż nych ryb, i ju ż wiedz ą,ze s ą one zdrowe i dlaczego ka ż dy cz ł owiek powinien je je ść. Najprzyjemniejszym etapem by ł o smakowanie orzechów i ziaren oraz oddzielanie ich od s ł odyczy. Oto nast ę puj ą ca tematyka przeprowadzonych zaj ęć warsztatowych Dlaczego trzeba je ść ryby? Oleje Orzechy, migda ł y i pestki- zdrowe przek ą ski.

13

14

15

16

17

18

19 Przedszkolaki wzięły także udział w Ogólnopolskim Konkursie Akademii Zdrowego Przedszkolaka, powiązanego tematycznie z akcją pod hasłem : Zbożowa mandala

20 Zarówno dzieci jak i rodzice mogli skorzysta ć z materia ł ów nades ł anych przez organizatorów programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Informacje o przyst ą pieniu placówki do akcji zosta ł y przekazane Rodzicom na zebraniu ogólnym, a bie żą ce informacje o realizacji Rodzice mogli pozyskiwa ć ze specjalnie utworzonej tablicy informacyjnej. Dzi ę kujemy tak ż e wszystkim Rodzicom za pomoc w realizacji tej akcji cennej z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej,ale z ł o ż onej organizacyjnie i tematycznie z uwagi na kszta ł tuj ą c ą si ę percepcj ę i mo ż liwo ś ci rozwojowe naszych 3- 4 letnich przedszkolaków.


Pobierz ppt "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA sprawozdanie z udzia ł u Sprawozdanie z udzia ł u PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MIODOLUDKI W KROBANOWIE w akcji programowej pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google