Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Narada Roczna 2014

2 Ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w latach 2000-2013
*dane wstępne

3 Poszkodowani w pożarach w latach 2000-2013
*dane wstępne Ofiary śmiertelne Ranni

4 ZGAŚ RYZYKO

5 CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA PSP I KSRG W ROKU 2014

6 Analiza wydatków budżetowych
Państwowej Straży Pożarnej w ustawie budżetowej na 2014 r. w części 85 – budżety wojewodów

7

8 Wydatki majątkowe zgodnie z ustawą budżetową w latach 2013-2014

9 Wydatki rzeczowe (bez tzw. mundurówki) w KP/KM PSP w latach 2008-2014
Dane liczbowe w tys. zł

10 Pozostałe wydatki na 1 strażaka w komendach powiatowych PSP w ustawie budżetowej na rok 2014
7,3

11 Wysokość dotacji na 1 jednostkę średnio)
2010 plan 2011 plan 2012 plan 2013 plan 2014 plan Wysokość dotacji na 1 jednostkę średnio) 8 277 19 398 14 978 17 985 18 057 Ilość jednostek w KSRG 3 745 3 820 3 879 3 932

12 Państwowej Straży Pożarnej
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

13 Przychody Funduszu Wsparcia PSP w latach 2011-2014

14

15 Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej
w latach Województwo Przyjęto do służby 2010 2011 2012 2013 Dolnośląskie 92 93 130 63 Kujawsko-Pomorskie 69 80 62 61 Lubelskie 42 40 44 33 Lubuskie 29 57 54 26 Łódzkie 91 76 Małopolskie 36 55 60 Mazowieckie 127 123 199 52 Opolskie 64 50 Podkarpackie 67 49 28 Podlaskie 32 35 65 31 Pomorskie 68 85 88 34 Śląskie 170 114 141 99 Świętokrzyskie 30 46 37 Warmińsko-Mazurskie 59 51 45 Wielkopolskie 94 72 Zachodniopomorskie Jednostki terenowe razem 1075 1125 1305 761 Jednostki centralne razem 21 14 4 OGÓŁEM 1096 1139 1333 765

16 Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2013

17 Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r. (wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.) Województwo Plan pierwotny Plan po zmianach na dzień r. Różnica (kol ) % wykonania do planu pierwotnego na 30 listopada 2013 r. Średnio- roczne wakaty w 2013 r. Kwota oszczędności z wakatów Oszczędności z wakatów i rekompensaty (kol ) 1 2 3 4 5 6 7 8 woj.dolnośląskie ,00 ,81 ,81 112,80% 46,58 ,80 ,99 woj.kujawsko-pomorskie ,00 ,88 ,12 94,80% 45,67 ,57 ,69 woj.lubelskie ,00 ,00 ,00 104,40% 21,08 ,04 ,04 woj. lubuskie ,00 ,00 ,00 103,50% 23,33 ,94 ,94 woj. łódzkie ,00 ,76 ,76 111,10% 32,42 ,11 ,35 woj. małopolskie ,00 ,00 ,00 106,40% 33,25 ,46 ,46 woj. mazowieckie ,00 ,72 ,28 90,30% 81,83 ,64 ,92 woj.opolskie ,00 ,20 ,20 114,70% 22,58 ,66 ,46 woj.podkarpackie ,00 ,28 57 812,28 101,10% 30,25 ,37 ,09 woj.podlaskie ,00 ,42 ,42 103,00% 29,92 ,65 ,23 woj.pomorskie ,00 ,00 ,00 14,75 ,39 ,39 woj. śląskie ,00 ,68 ,68 106,50% 90,00 ,33 ,65 woj. świętokrzyskie ,00 ,18 ,18 17,67 ,10 ,92 woj. warmińsko-mazurskie ,00 ,50 85 698,50 101,40% 32,75 ,39 ,89 woj. wielkopolskie ,00 ,00 ,00 118,00% 63,50 ,07 ,07 woj. zachodniopomorskie ,00 ,10 ,10 110,90% 25,25 ,58 ,48 RAZEM ,00 ,53 ,53 610,83 ,83 ,30

18 Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r. (wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.)

19 Zwolnienia i przyjęcia do służby w PSP oraz średnia liczba wakatów w latach (uwzględniono absolwentów szkół PSP kształconych w systemie stacjonarnym)

20 Średnia liczba wakatów w latach 2010-2013 w poszczególnych województwach

21 Zmiany uregulowań prawnych w ramach ustawy deregulacyjnej

22 Przepisy zmieniane Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej: rozporządzenie w sprawie trybu kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

23 Zakres zmian Ustalone zostały nowe wymagania uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych w Państwowej Straży Pożarnej. Doprecyzowano zapisy dotyczące przeszkolenia zawodowego. Doprecyzowano warunki nadawania pierwszego stopnia służbowego w każdym z korpusów. Do zadań komendanta głównego PSP dodano sprawy związane z uzgadnianiem programów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego. Przewidziano zakończenie realizacji szkoleń uzupełniających z 31 grudnia 2016 roku.

24 Przepisy zmieniane Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

25 Zakres zmian Zmiany dotyczą:
wymagań dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji funkcji specjalisty ochrony przeciwpożarowej, określenia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa i strażak.

26 Zmiana w systemie kształcenia pożarniczego

27 Szkolenie w zawodzie strażak – realizacja w 2013 r.

28 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń w 2013 roku

29 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń centralnych w 2013 roku 98 31 50 38 69 52 7 8 4 33 45 75 42 91 34 28 116 35

30 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń akredytowanych WOSz w 2013 roku 2 60 1 30 2 80 2 64 2 60 4 119 1 35 3 90 2 70 1 30 2 61 2 70 1 30 2 66 1 30

31 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja w 2013 r. vs. potrzeby po 2013 r.

32 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan szkoleń centralnych na rok 2014

33 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan szkoleń akredytowanych WOSz na rok 2014 3 90 1 30 2 60 2 60 2 60 5 150 2 60 2 60 2 60 2 66 2 60 2 60 2 60 2 60 2 72

34 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan na 2014 r. vs. potrzeby po 2014 r.

35 Ochotnicza Straż Pożarna
NOWELIZACJA „SYSTEMU SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”

36 ZAKRES ZMIAN REORGANIZACJA „SYSTEMU …” PROGRAMY SZKOLENIA FINANSOWANIE PRZEPISY PRAWNE ROZBUDOWA „SYSTEMU …” E-LEARNING

37 PAMIĘTALIŚMY O… ! Nie naruszamy praw nabytych (System szkolenia sprzed 2006) Krótko ale najbardziej efektywnie Nowe zadania (Zasady) OSP to stowarzyszenie (Naczelnicy) Ogranicza Nas prawo (Czas na szkolenie)

38 I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r. KIEDY? Programy szkoleń pakiet
Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Programy szkoleń pakiet

39 projekt

40 PRIORYTETY DZIAŁANIA NA 2014 R.
Spełnienie minimalnego standardu wyszkolenia w zakresie: zapewnienia 12 strażaków ratowników w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze szkoleniem podstawowym – 100% jednostek włączonych do ksrg, zapewnienia 4 dowódców w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo- -gaśniczego ze szkoleniem w tym zakresie – 100% jednostek włączonych do ksrg.

41 STAN OBECNY 3992 jednostki OSP w ksrg 47904 76 104 158% 15968 16 221
Przeszkolenie Minimalny stan docelowy Stan wyszkolenia % przygotowania Szkolenie podstawowe 47904 76 104 158% Szkolenie dowódców (naczelników) 15968 16 221 101%

42 GŁÓWNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU O ORGANIZACJI KSRG
Doprecyzowanie wieloznacznych definicji podmiotu ksrg i podmiotu współpracującego z ksrg. Rozszerzenie i zmiany katalogu zasad regulujących funkcjonowanie ksrg. Aktualizacja planów ratowniczych – doprecyzowanie jaki zakres zmian będzie wymagał zatwierdzenia przez wojewodę, starostę, a jaki nie.

43 GŁÓWNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU O ORGANIZACJI KSRG
Kierowanie działaniem ratowniczym: wprowadzenie możliwości do przekazania kierowania innej, uprawnionej osobie, niezależnie od stopnia hierarchii służbowej; dostosowanie do przepisów ustawy „deregulacyjnej” w zakresie uprawnień do kierowania. Zmiana organizacji odwodów operacyjnych znosząca sztuczny podział pomiędzy siłami COO a WOO.

44 GŁÓWNA ZMIANA W ROZP. O ZASADACH KIEROWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA ….
Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia pierwszego uprawnionego do kierowania działaniem ratowniczym (aktualnie pierwszego zastępu)*. * – po wejściu w życie ustawy „deregulacyjnej” określającej kwestie uprawnień do kierowania działaniem ratowniczym

45 Rozporządzenie MSW w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg Najistotniejsze zmiany: Zmniejszono wymagania stawiane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, które chcą zostać włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (z co najmniej dwóch samochodów pożarniczych średnich lub ciężkich na co najmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki); Rozszerzono zakres porozumienia o wskazanie okresu obowiązywania porozumienia; Doprecyzowano i jednoznacznie wskazano strony, wymagane do zawarcia porozumienia w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; Recertyfikacja gotowości.

46 Propozycja planu sieci jednostek OSP, deklarujących realizację zadań w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym

47 ZAKRES PODSTAWOWY W DZIAŁANIACH SPECJALISTYCZNYCH REALIZUJĄ:
wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania; jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań; inne podmioty ratownicze współpracujące z KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań.

48 Ratownictwo wodne – działania podstawowe
Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań z zakresu podstawowego, przez co najmniej 6-ciu ratowników w tym co najmniej dwóch o kwalifikacjach określonych w Zasadach w pkt.2.4, wyposażonych w nw. sprzęt, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.

49 RATOWNICTWO WODNE w zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują w szczególności:
rozpoznanie i ocenę zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych) poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego sąsiedztwie (brzegu) ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych; ewakuację zwierząt współdziałanie z innymi jednostkami KSRG oraz innymi podmiotami realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze

50 Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych Lp. Wyposażenie samochodu przeznaczonego do prowadzenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym Jednostka miary JRG PSP / OSP w KSRG 1. 2. 3. 4. Wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych: zestaw: *) 2 1) Ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy 1 szt. (Z) 2) Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 kg 3) Rzutka ratownicza na pasie 4) Sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania) 1 zestaw 5) Kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego 6) Nóż ratowniczy zawieszany 7) Gwizdek zawieszany Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz” szt. 1 Lina ratownicza na bębnie o długości min. 50 m 2 Megafon (tuba głośnomówiąca) 1 (Z) 5. Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź Jacek 2, deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna - wraz z wyposażeniem) zestaw *) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych Łódź ratownicza 1 szt. – dot. OSP w KSRG, w przypadku JRG PSP w zależności od potrzeb *) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych

51 Ratownictwo techniczne-działania podstawowe
Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań z zakresu podstawowego, przez co najmniej 6-ciu ratowników wyposażonych w nw. sprzęt, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.

52 RATOWNICTWO TECHNICZNE
w zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują, w szczególności: rozpoznanie i ocena zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy uwięzionym osobom poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczenie działań ratowniczych z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio w strefie zagrożenia oraz w jego sąsiedztwie stabilizacje, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przemieszczanie elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia w ramach posiadanego wyposażenia ewakuację ludzi i zwierząt z miejsc gdzie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia likwidację lub ograniczenie niewielkich, nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze

53 Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych. L.p. Nazwa wyposażenia J.m. ilość, wielkość, typ 1 2 3 4 1. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami) szt. 2. Hydrauliczne nożyce do cięcia kpl. 3. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych (krzyżowe, klinowa, stożkowa ) o różnych długościach (o różnej długości) 4. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO 5. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m 6. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od kN do 300 kN 2 (Z)** (o różnej nośności) 7. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych 1 (Z)** 8. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l 9. Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym 10. Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym 11. Zbijak do szyb hartowanych 12. Nóż do pasów bezpieczeństwa 13. Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* * w przypadku gdy jednostka posiada na wyposażeniu wyciągarkę ** (Z) zalecane dla jednostek OSP

54 PLAN SIECI JEDNOSTEK OSP DEKLARUJĄCYCH REALIZACJĘ ZADAŃ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Przyjęto za kryterium satysfakcji: 10% sumarycznej liczby jednostek OSP, określonej w przyjętym planie (tabela kolejny slajd), deklarujących realizację czynności specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu: Ratownictwa technicznego Ratownictwa wodnego

55 PLAN SIECI JEDNOSTEK OSP DEKLARUJĄCYCH REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM – RAZEM KRAJ

56 Przygotowanie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych do wykonywania zadań z zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy Kontynuacja działań zmierzających do osiągnięcia wymaganej liczby wyszkolonych strażaków – z kwalifikacjami zawodowymi – rat. med. opisanymi w Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG - liczba strażaków do liczby strażaków z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny 4,5% Wyposażenie ratownicze do działań operacyjnych – zapotrzebowanie: zestawy rat.med.R1 (1402), AED (277), zestawy do tlenoterapii masowej (450) Wyposażenie w sprzęt szkoleniowy z zakresu kpp – zapotrzebowanie: szkoleniowy zestaw R1 (313), szkoleniowy AED (289), fantom osoby dorosłej (155), fantom dziecka (269), fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych (341)

57 Sprzęt ratownictwa medycznego do działań ratowniczych – brakujący
Lp. Województwo Zestaw PSP R1 do doposażenia Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego Defibrylator zautomatyzowany (AED) Dodatkowe butle z zapasem tlenu 5 lub 10 litrów z reduktorem Rozdzielacz do tlenoterapi masowej koszty ogółem Liczba Koszty Braki 1 dolnośląskie PSP 129 322500 37 37000 17 136000 36 54000 45 153000 702500 2 kujawsko-pomorskie PSP 87 217500 19 19000 20 160000 44 66000 31 105400 567900 3 lubelskie PSP 84 210000 27 27000 29 232000 26 39000 32 108800 616800 4 lubuskie PSP 51 127500 11 11000 7 56000 6000 64600 265100 5 łódzkie PSP 99 247500 22 176000 33 49500 35 119000 611000 6 małopolskie PSP 102 255000 34 34000 30 45000 442800 mazowieckie PSP 201 502500 65 65000 360000 53 79500 68 231200 8 opolskie PSP 25500 57800 210800 9 podkarpackie PSP 79 197500 24 24000 28 95200 587700 10 podlaskie PSP 132500 21 21000 16000 15 22500 71400 263400 pomorskie PSP 74 185000 14 14000 40000 30000 364200 12 śląskie PSP 138 345000 43 43000 272000 40 60000 46 156400 876400 13 świętokrzyskie PSP 77500 18 61200 159700 warmińsko-mazurskie PSP 72 180000 23 23000 104000 28500 81600 417100 wielkopolskie PSP 118 295000 35000 149600 715600 16 zachodniopomorskie PSP 82500 256000 33000 102000 484500 PSP 1402 383 383000 277 439 658500 518

58 Sprzęt ratownictwa medycznego do szkoleń z kpp - brakujący
Lp. Województwo Szkoleniowy zestaw PSP R1 Defibrylator zautomatyzowany (AED) szkoleniowy Manekin szkoleniowy osoby dorosłej Manekin szkoleniowy dziecka Fantom do ćwiczeń przyrządowego udrażniania dróg oddechowych Koszty ogółem Braki Koszty 1 dolnośląskie PSP 25 175000 29 87000 20 180000 27 81000 28 112000 635000 2 kujawsko-pomorskie PSP 31 217000 26 78000 15 135000 75000 116000 621000 3 lubelskie PSP 16 19 57000 13 117000 22 66000 76000 428000 4 lubuskie PSP 9 63000 6 18000 8 24000 10 40000 163000 5 łódzkie PSP 140000 14 126000 48000 21 84000 455000 małopolskie PSP 39 273000 33 132000 672000 7 mazowieckie PSP 34 238000 32 96000 124000 680000 opolskie PSP 12 30000 11 44000 368000 podkarpackie PSP 108000 435000 podlaskie PSP 36000 187000 pomorskie PSP 91000 17 51000 54000 80000 306000 śląskie PSP 105000 18 397000 świętokrzyskie PSP 49000 39000 15000 52000 155000 warmińsko-mazurskie PSP 119000 27000 68000 307000 wielkopolskie PSP 196000 72000 30 120000 526000 zachodniopomorskie PSP 88000 289000 PSP 313 289 867000 155 269 807000 341

59 Osoby z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny stan obecny - potrzeby
Lp. Województwo Ratownicy Stan zatrudnienia w PSP Liczba ratowników spełniających założone kryterium satysfakcji 4,5% Liczba ratowników posiadających tytuł zawodowy ratownik medyczny lub pielęgniarki/pielęgniarza Stan obecny % zatrudnienia Braki 1 dolnośląskie PSP 2264 102 98 4,33 429 2 kujawsko-pomorskie PSP 1547 70 73 4,72 292 3 lubelskie PSP 1574 71 53 3,37 300 4 lubuskie PSP 935 42 33 3,53 173 5 łódzkie PSP 2258 58 2,57 357 6 małopolskie PSP 2227 100 97 4,36 299 7 mazowieckie PSP 3651 164 46 1,26 681 8 opolskie PSP 1011 45 5,24 148 9 podkarpackie PSP 1703 77 31 1,82 295 10 podlaskie PSP 4,45 187 11 pomorskie PSP 1637 74 130 7,94 127 12 śląskie PSP 3257 147 122 3,75 380 13 świętokrzyskie PSP 1049 47 36 3,43 153 14 warmińsko-mazurskie PSP 1240 56 5,89 213 15 wielkopolskie PSP 2394 108 89 3,72 431 16 zachodniopomorskie PSP 1495 67 66 4,41 265 PSP 29253 1316 1103 3,77 4730 Przyjęte kryterium satysfakcji 4,5%

60 Zasady postępowania podczas zdarzeń w komunikacji drogowej
Listopad 2011 – pierwsze sygnały o problemach we współpracy z zarządcami dróg, podczas działań związanych ze zdarzeniami na drogach. Październik 2012 – nawiązanie współpracy z GDDKiA w zakresie „Planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych” Listopad 2012 – wprowadzenie do stosowania „Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach” Od Stycznia 2013 – reakcje różnych zarządców dróg związane z wprowadzeniem „Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach” Czerwiec 2013 – kontynuowanie współpracy z GDDKiA w zakresie „Zasad postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych” Styczeń 2014 – testowanie rozwiązań przyjętych w „Zasadach postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych”

61 Realizacja zakupów wyposażenia
w 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW

62 Wysokość dofinansowania [tys. zł]
L.p. Nazwa sprzętu Projekt Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego Działanie – Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 Lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym - 16 2 Średni samochód ratownictwa technicznego 3 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 13 4 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 5 Samochód gaśniczy z modułem proszkowym 6 Ciągnik siodłowy z naczepą - cysterną 25 m3 do wody 8 7 Środek do transportu oraz dyslokacji ratowników - autobus Nośnik + kontener ze środkiem pianotwórczym 9 Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych 10 Komplet sprzętu dla CS PSP 11 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw średni 44 12 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw ciężki 50 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw elektrohydrauliczny Wysokość dofinansowania [tys. zł] 45.997 32.955

63 Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r
Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW

64 Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW
w 2013 roku w ramach kwoty tys. zł Lp. Nazwa sprzętu szt. 1 kontener proszkowy 2 kontener wężowy 3 komora dymowa RAZEM 6 Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW w 2013 roku w ramach dodatkowej kwoty tys. zł Lp. Nazwa sprzętu szt. 1 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 7 2 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 3 Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego 4 Średni samochód ratownictwa technicznego 5 Naczepa – autocysterna do wody RAZEM 11

65 Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r
Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa

66 Wysokość dofinansowania 9.579 tys. zł
Realizacja zakupów sprzętu w 2013 roku z udziałem dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych L.p. Nazwa sprzętu ilość 1 Samochód specjalny nośnik kontenerów 5 2 Samochód gaśniczy-cysterna pożarnicza 3 Samochód kwatermistrzowski 4 Samochód wężowy Ciągnik siodłowy 6 Nośnik kontenerów - przyczepa 7 Przyczepa kwatermistrzowska 8 Kontener pożarniczy 9 Motopompa 10 Zestaw narzędzi hydraulicznych 11 Agregat prądotwórczy 12 Bariery przeciwpowodziowe 220 mb. 13 Sprzęt zaplecza wodno-nurkowego i ochrony dróg oddechowych zestaw Wysokość dofinansowania tys. zł

67 Środki finansowe z rezerwy celowej państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych w 2013 roku. Jednostki PSP kwota w tys. zł KP PSP 3 673,1 KW PSP 48,5 Szkoły PSP 96,1 Razem 3 817,7

68 Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej
Łączna liczba KM/KP PSP oraz wartość planowanych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektów PSP Liczba KM/KP PSP zgłaszających udział programie GIS Przewidywany koszt całkowity [tys. zł] W tym koszty kwalifikowane 112 L.p. Województwo liczba jednostek KP/M PSP zgłaszających udział - łącznie liczba wniosków zgłoszonych indywidualnie liczba wniosków zgłoszonych grupowo ( liczba jednostek) przewidywany koszt całkowity [tys. zł] w tym koszty kwalifikowane [tys. zł] 1. Dolnośląskie 10 6 1(4) 13 799 11 061 2. Kujawsko-pomorskie 8 1(2) 12 100 12 066 3. Lubelskie 13 392 13 064 4. Lubuskie 5 7 318 5. Łódzkie 19 332 18 413 6. Małopolskie 3 1(3) 13 862 7. Mazowieckie 1 1 595 8. Opolskie 4 10 057 9 815 9. Podkarpackie 2 615 2 580 10. Podlaskie 1(5) 3 866 3 863 11. Pomorskie 9 046 8 498 12. Śląskie 11 19 985 18 167 13. Świętokrzyskie 3 397 14. Warmińsko-mazurskie 15 16 27 483 27 302 15. Wielkopolskie 1(6) 2 104 2 074 16. Zachodniopomorskie 12 21 149 20 958 POLSKA - ŁĄCZNIE 112 82 9(31)

69 Dofinansowanie z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

70 Dofinansowanie jednostek OSP włączonych do KSRG w latach 2011 - 2013
Rok Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich województw [tyś. zł] Kwota dofinansowania przeznaczona na wydatki inwestycyjne 2011 74 100 56 120 2012 58 100 36 600 2013 70 716 42 241 RAZEM PLAN 2014 71 000 41 200

71 Prognozowany stan wyposażenia jednostek OSP włączonych do KSRG
L.p. Stan wyposażenia Agregaty prądotwórcze Aparaty ochrony dróg oddechowych Hydrauliczne narzędzia ratownicze Motopompy do wody zanieczyszczonej Samochody ratowniczo- gaśnicze Zestawy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy R1 1 Stan wyposażenia na dzień r. w odniesieniu do normatywu [%] 91,1 50,8 54,2 73,2 72,3 71,3 2 Zakupy zrealizowane z udziałem dofinansowania z dotacji na KSRG w latach [szt.] 377 6415 1227 981 435 1158 3 Stan wyposażenia na koniec 2013r. w odniesieniu do normatywu [%] 99,3 98,6 86,2 98,7 76,9

72 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Opracowany projekt rozporządzenia zawiera standard i normy wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne, sprzęt specjalistyczny i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego i uwzględnia rzeczywiste potrzeby jednostek PSP, określone w oparciu o aktualnie występujące zagrożenia i potencjał techniczny na obszarze powiatu i województwa.

73 Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r
Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej weszło w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. W nowym stanie prawnym najistotniejsza zmiana polega na rezygnacji z norm paliwowych i przekazanie uprawnień co do wyboru metody rozliczania paliw kierownikom jednostkom organizacyjnych PSP. W efekcie pozwoliło to na usprawnienie rozliczenie zużytego paliwa, eliminację możliwości nieracjonalnego zużycia paliwa poprzez zwiększenie nadzoru, bardziej przejrzysty sposób porównywania zużycia paliwa w poszczególnych miesiącach, zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez ograniczenie ilości wystawianych okresowych kart sprzętu.

74 Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej
W zakresie szkolenia osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze, w 2013 r. przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” – zakończona czwarta i rozpoczęta piąta edycja, w 2014 r. planowane jest uruchomienie kolejnej, z wykorzystaniem doświadczeń z edycji poprzednich, jednodniowe szkolenie z postępowania administracyjnego dla 250 osób, w 2014 r. planowane jest jego powtórzenie, szkolenie tygodniowe dla osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze – przeprowadzono jedno szkolenie w 2013 r., na 2014 r. planowane są dwa takie szkolenia, tygodniowe szkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym z uwzględnieniem nowych regulacji Dyrektywy Seveso III – planowane jest ponowne przeprowadzenie tego szkolenia w 2014 r., cykliczne szkolenia przedstawicieli KP(M)PSP, administracji samorządowej oraz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej organizowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (maj-grudzień), naradę szkoleniową naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych KW PSP, na rok 2014 zaplanowano dwie narady.

75 Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej
W zakresie monitoringu pożarowego w 2014 r. planuje się: inwentaryzację, zgodnie z ustalonym harmonogramem, działań w zakresie dostosowania urządzeń systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz organizacji monitoringu pożarowego do obowiązujących wymagań (analiza i weryfikacja umów z operatorami), przeprowadzenie ankiety w przedmiocie monitoringu pożarowego, z wykorzystaniem programu SPD, przygotowanie nowelizacji przepisów – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz opracowanie projektu rozporządzenia MSW w przedmiotowej sprawie.

76 Kluczowe zagadnienia służby kontrolno-rozpoznawczej
W 2014 r. planuje się również przeprowadzenie analiz w zakresie: zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, wskazywania przez KP(M) PSP potrzeb dotyczących hydrantów nadziemnych instalowanych dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zapewnienia wymaganej ilości wody dla obiektów, w odniesieniu, do których wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm3/s i więcej, szczególnie obiektów wielko kubaturowych. wykorzystania przekazywanych do KP(M) PSP wyciągów z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

77 Studia podyplomowe „Logistyka w bezpieczeństwie kraju”.
Ilość osób uczestniczących w poszczególnych edycjach Województwo/Szkoła Edycja I Edycja II Edycja III Razem Dolnośląskie 1 3 Kujawsko-Pomorskie Lubelskie 2 4 Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie - Podkarpackie 5 Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie CS PSP w Częstochowie SA PSP w Krakowie SA PSP w Poznaniu SP PSP w Bydgoszczy KG PSP CNBOP SGSP 21 23 65

78 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
Zestawienie wartości projektów zrealizowanych i realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE L.p. WOJEWÓDZTWO WARTOŚĆ PROJEKTÓW ŁĄCZNIE W REALIZACJI ZREALIZOWANE 1 WIELKOPOLSKIE ,00 ,00 ,00 2 DOLNOŚLĄSKIE 0,00 ,00 3 LUBELSKIE ,14 ,56 ,70 4 ŁÓDZKIE ,00 ,80 ,80 5 PODKARPACKIE ,30 6 LUBUSKIE ,40 ,33 ,73 7 MAZOWIECKIE ,00 ,41 ,41 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,00 ,61 ,61 9 POMORSKIE 48 000,00 ,00 ,00 10 KUJAWSKO-POMORSKIE ,00 ,02 ,02 11 MAŁOPOLSKIE ,00 ,00 ,00 12 PODLASKIE ,99 13 ZACHODNIOPOMORSKIE ,00 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE ,15 15 OPOLSKIE ,39 16 ŚLĄSKIE SUMA ,54 ,56 ,10

79 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020
Kontynuacja i intensyfikacja przygotowań jednostek organizacyjnych PSP do pozyskiwania środków europejskich: udział w szkoleniach, tworzenie zespołów zadaniowych, czerpanie z doświadczeń innych jednostek organizacyjnych PSP, budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z instytucjami i osobami zaangażowanymi w system wdrażania funduszy europejskich, opracowywanie projektów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz projektów flagowych EWT. Szczegółowy model realizacji projektów (uwzględniający zarówno poziom krajowy, jak i regionalny) opracowany będzie po ostatecznym ustaleniu zapisów tzw. „linii demarkacyjnej” i zatwierdzeniu programów przez KE.

80 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020
Potencjalne możliwości realizacji przez PSP projektów: Program Infrastruktura i Środowisko: termomodernizacja i OZE, wsparcie ratownictwa chemicznego i ekologicznego (sektor środowisko) oraz ratownictwa drogowego (sektor transport). Program Inteligentny Rozwój: sektor naukowo-badawczy. Regionalne programy operacyjne: termomodernizacja i OZE, szkolenia i/lub ratownictwo drogowe .

81 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013
W 2013 r. jednostki organizacyjne PSP zrealizowały/realizowały 236 projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych na łączną kwotę ponad 732 miliony PLN, w tym: 181 projektów zrealizowanych o wartości – ,51 PLN, 47 projektów w realizacji o wartości – ,25 PLN, z czego:  projekty miękkie – 119, o wartości  ,30 PLN, projekty twarde – 117, o wartości ,46 PLN. Powyższe ilości i wartości projektów uwzględniają projekty indywidualne PSP – 8 (5 zrealizowanych, 3 w realizacji) o wartości  ,04 PLN.

82 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013
LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ DOLNOŚLĄSKIE 0,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 2 ,00 LUBELSKIE 5 ,14 LUBUSKIE ,40 ŁÓDZKIE 1 ,00 ,07 MAŁOPOLSKIE ,00 ,00 MAZOWIECKIE ,68 ,12 OPOLSKIE PODKARPACKIE ,40 PODLASKIE 4 ,00 ,00 POMORSKIE 48 000,00 ŚLĄSKIE ,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMŃSKO-MAZURSKIE 3 ,00 WIELKOPOLSKIE ,00 ZACHODNIOPOMORSKIE ,00 ŁĄCZNIE 23 ,22 10 ,59 SGSP 9 ,40 SA PSP Kraków SA PSP Poznań SP PSP Bydgoszcz CS PSP Częstochowa 49 040,00 CNBOP-PIB ,79 KG PSP ,81 13 ,21 ,81 47 PROJEKTY MIĘKKIE POZOSTAŁE PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI STAN NA R. (BEZ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH) WOJEWÓDZTWO PROJEKTY TWARDE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PSP WARTOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ZŁ LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

83 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013
LICZBA WARTOŚĆ W ZŁ DOLNOŚLĄSKIE 6 ,00 3 ,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 2 ,02 5 ,50 LUBELSKIE 19 ,76 4 ,00 LUBUSKIE 10 ,33 7 ,12 ŁÓDZKIE ,80 ,50 MAŁOPOLSKIE 1 ,00 ,00 MAZOWIECKIE 8 ,41 ,70 OPOLSKIE ,39 ,60 PODKARPACKIE ,12 ,98 PODLASKIE ,99 ,00 POMORSKIE ,00 0,00 ŚLĄSKIE ,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE ,15 ,00 WARMŃSKO-MAZURSKIE ,61 ,00 WIELKOPOLSKIE ,00 11 ,00 ZACHODNIOPOMORSKIE ,00 ,00 ŁĄCZNIE 84 ,58 74 ,40 SGSP ,14 SA PSP Kraków 68 306,00 SA PSP Poznań SP PSP Bydgoszcz CS PSP Częstochowa ,83 ,16 CNBOP-PIB ,00 KG PSP ,80 22 ,10 ,91 181 PROJEKTY TWARDE PROJEKTY MIĘKKIE WOJEWÓDZTWO POZOSTAŁE PROJEKTY ZREALIZOWANE STAN NA R. (BEZ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH) WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ZŁ LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PSP

84 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

85 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google