Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 2 *dane wstępne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 2 *dane wstępne."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

2 2 *dane wstępne

3 3 Ofiary śmiertelneRanni *dane wstępne

4 4

5 CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA PSP I KSRG W ROKU

6 Analiza wydatków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej w ustawie budżetowej na 2014 r. w części 85 – budżety wojewodów 6

7 7

8 Wydatki majątkowe zgodnie z ustawą budżetową w latach

9 Dane liczbowe w tys. zł Wydatki rzeczowe (bez tzw. mundurówki) w KP/KM PSP w latach

10 7,3 Pozostałe wydatki na 1 strażaka w komendach powiatowych PSP w ustawie budżetowej na rok

11 2010 plan2011 plan2012 plan2013 plan2014 plan Wysokość dotacji na 1 jednostkę średnio) Ilość jednostek w KSRG

12 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 12

13 Przychody Funduszu Wsparcia PSP w latach

14 14

15 Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach Województwo Przyjęto do służby Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Jednostki terenowe razem Jednostki centralne razem OGÓŁEM

16 Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach

17 Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r. (wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.) WojewództwoPlan pierwotny Plan po zmianach na dzień r. Różnica (kol ) % wykonania do planu pierwotnego na 30 listopada 2013 r. Średnio- roczne wakaty w 2013 r. Kwota oszczędności z wakatów Oszczędności z wakatów i rekompensaty (kol ) woj.dolnośląskie , , ,81112,80%46, , ,99 woj.kujawsko-pomorskie , , ,1294,80%45, , ,69 woj.lubelskie , , ,00104,40%21, , ,04 woj. lubuskie , , ,00103,50%23, , ,94 woj. łódzkie , , ,76111,10%32, , ,35 woj. małopolskie , , ,00106,40%33, , ,46 woj. mazowieckie , , ,2890,30%81, , ,92 woj.opolskie , , ,20114,70%22, , ,46 woj.podkarpackie , , ,28101,10%30, , ,09 woj.podlaskie , , ,42103,00%29, , ,23 woj.pomorskie , , ,00103,00%14, , ,39 woj. śląskie , , ,68106,50%90, , ,65 woj. świętokrzyskie , , ,18106,40%17, , ,92 woj. warmińsko-mazurskie , , ,50101,40%32, , ,89 woj. wielkopolskie , , ,00118,00%63, , ,07 woj. zachodniopomorskie , , ,10110,90%25, , ,48 RAZEM , , ,53104,40%610, , ,30 17

18 Bilans środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej w 2013 r. (wykonanie na dzień 30 listopada 2013 r.) 18

19 Zwolnienia i przyjęcia do służby w PSP oraz średnia liczba wakatów w latach (uwzględniono absolwentów szkół PSP kształconych w systemie stacjonarnym) 19

20 Średnia liczba wakatów w latach w poszczególnych województwach 20

21 Zmiany uregulowań prawnych w ramach ustawy deregulacyjnej 21

22 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej: rozporządzenie w sprawie trybu kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 22

23 Ustalone zostały nowe wymagania uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych w Państwowej Straży Pożarnej. Doprecyzowano zapisy dotyczące przeszkolenia zawodowego. Doprecyzowano warunki nadawania pierwszego stopnia służbowego w każdym z korpusów. Do zadań komendanta głównego PSP dodano sprawy związane z uzgadnianiem programów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego. Przewidziano zakończenie realizacji szkoleń uzupełniających z 31 grudnia 2016 roku. 23

24 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 24

25 Zmiany dotyczą: wymagań dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji funkcji specjalisty ochrony przeciwpożarowej, określenia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa i strażak. 25

26

27 Szkolenie w zawodzie strażak – realizacja w 2013 r. 27

28 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń w 2013 roku 28

29 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń centralnych w 2013 roku

30 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja szkoleń akredytowanych WOSz w 2013 roku 30

31 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – realizacja w 2013 r. vs. potrzeby po 2013 r. 31

32 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan szkoleń centralnych na rok

33 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan szkoleń akredytowanych WOSz na rok

34 Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – plan na 2014 r. vs. potrzeby po 2014 r. 34

35 NOWELIZACJA SYSTEMU SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 35

36 REORGANIZACJA SYSTEMU … PROGRAMY SZKOLENIA FINANSOWANIE PRZEPISY PRAWNE ROZBUDOWA SYSTEMU … E-LEARNING 36

37 1.Nie naruszamy praw nabytych (System szkolenia sprzed 2006) 2.Krótko ale najbardziej efektywnie 3.Nowe zadania (Zasady) 4.OSP to stowarzyszenie (Naczelnicy) 5.Ogranicza Nas prawo (Czas na szkolenie) 37

38 Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Programy szkoleń pakiet I kwartał 2014 r.II kwartał 2014 r. 38

39 projekt 39

40 Spełnienie minimalnego standardu wyszkolenia w zakresie: zapewnienia 12 strażaków ratowników w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze szkoleniem podstawowym – 100% jednostek włączonych do ksrg, zapewnienia 4 dowódców w jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych włączonej do krajowego systemu ratowniczo- -gaśniczego ze szkoleniem w tym zakresie – 100% jednostek włączonych do ksrg. 40

41 3992 jednostki OSP w ksrg PrzeszkolenieMinimalny stan docelowy Stan wyszkolenia % przygotowania Szkolenie podstawowe % Szkolenie dowódców (naczelników) % STAN OBECNY 41

42 Doprecyzowanie wieloznacznych definicji podmiotu ksrg i podmiotu współpracującego z ksrg. Rozszerzenie i zmiany katalogu zasad regulujących funkcjonowanie ksrg. Aktualizacja planów ratowniczych – doprecyzowanie jaki zakres zmian będzie wymagał zatwierdzenia przez wojewodę, starostę, a jaki nie. 42

43 Kierowanie działaniem ratowniczym: wprowadzenie możliwości do przekazania kierowania innej, uprawnionej osobie, niezależnie od stopnia hierarchii służbowej; dostosowanie do przepisów ustawy deregulacyjnej w zakresie uprawnień do kierowania. Zmiana organizacji odwodów operacyjnych znosząca sztuczny podział pomiędzy siłami COO a WOO. 43

44 Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia pierwszego uprawnionego do kierowania działaniem ratowniczym (aktualnie pierwszego zastępu)*. * – po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej określającej kwestie uprawnień do kierowania działaniem ratowniczym 44

45 Najistotniejsze zmiany: 1. Zmniejszono wymagania stawiane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, które chcą zostać włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (z co najmniej dwóch samochodów pożarniczych średnich lub ciężkich na co najmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki); 2. Rozszerzono zakres porozumienia o wskazanie okresu obowiązywania porozumienia; 3. Doprecyzowano i jednoznacznie wskazano strony, wymagane do zawarcia porozumienia w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 4. Recertyfikacja gotowości. 45

46 Propozycja planu sieci jednostek OSP, deklarujących realizację zadań w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym 46

47 wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania; jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań; inne podmioty ratownicze współpracujące z KSRG, które zadeklarowały zdolność do realizacji tych zadań. 47

48 Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań z zakresu podstawowego, przez co najmniej 6-ciu ratowników w tym co najmniej dwóch o kwalifikacjach określonych w Zasadach w pkt.2.4, wyposażonych w nw. sprzęt, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania. Ratownictwo wodne – działania podstawowe 48

49 rozpoznanie i ocenę zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych) poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego sąsiedztwie (brzegu) ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych; ewakuację zwierząt współdziałanie z innymi jednostkami KSRG oraz innymi podmiotami realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze RATOWNICTWO WODNE w zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują w szczególności: 49

50 Lp. Wyposażenie samochodu przeznaczonego do prowadzenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym Jednostka miary JRG PSP / OSP w KSRG Wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych: zestaw:*) 2 1) Ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy1 szt.(Z) 2) Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 kg 1 szt. 3) Rzutka ratownicza na pasie1 szt. 4) Sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania)1 zestaw (Z) 5) Kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego 1 szt.(Z) 6) Nóż ratowniczy zawieszany1 szt. (Z) 7) Gwizdek zawieszany1 szt. 2.Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu węgorzszt. 1 3.Lina ratownicza na bębnie o długości min. 50 mszt Megafon (tuba głośnomówiąca)szt.1 (Z) 5. Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź Jacek 2, deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna - wraz z wyposażeniem) zestaw1 *) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych Łódź ratownicza 1 szt. – dot. OSP w KSRG, w przypadku JRG PSP w zależności od potrzeb *) w liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych 50

51 Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań z zakresu podstawowego, przez co najmniej 6-ciu ratowników wyposażonych w nw. sprzęt, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania. 51

52 rozpoznanie i ocena zagrożenia dla życia i zdrowia niesienie pomocy uwięzionym osobom poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczenie działań ratowniczych z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio w strefie zagrożenia oraz w jego sąsiedztwie stabilizacje, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przemieszczanie elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia w ramach posiadanego wyposażenia ewakuację ludzi i zwierząt z miejsc gdzie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia likwidację lub ograniczenie niewielkich, nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze RATOWNICTWO TECHNICZNE w zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują, w szczególności: 52

53 L.p.Nazwa wyposażenia J.m. ilość, wielkość, typ Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami) szt.1 2. Hydrauliczne nożyce do cięcia kpl.1 3. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych (krzyżowe, klinowa, stożkowa ) o różnych długościach kpl.2 (o różnej długości) 4. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO szt.1 5. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl.2 6. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN szt.2 (Z)** (o różnej nośności) 7. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych kpl.1 (Z)** 8. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l szt.1 (Z)** 9. Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym szt Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym kpl Zbijak do szyb hartowanych szt Nóż do pasów bezpieczeństwa szt Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl.1 * w przypadku gdy jednostka posiada na wyposażeniu wyciągarkę ** (Z) zalecane dla jednostek OSP 53

54 Przyjęto za kryterium satysfakcji: 10% sumarycznej liczby jednostek OSP, określonej w przyjętym planie (tabela kolejny slajd), deklarujących realizację czynności specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu: Ratownictwa technicznego Ratownictwa wodnego 54

55 55

56 Kontynuacja działań zmierzających do osiągnięcia wymaganej liczby wyszkolonych strażaków – z kwalifikacjami zawodowymi – rat. med. opisanymi w Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG - liczba strażaków do liczby strażaków z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny 4,5% Wyposażenie ratownicze do działań operacyjnych – zapotrzebowanie: zestawy rat.med.R1 (1402), AED (277), zestawy do tlenoterapii masowej (450) Wyposażenie w sprzęt szkoleniowy z zakresu kpp – zapotrzebowanie: szkoleniowy zestaw R1 (313), szkoleniowy AED (289), fantom osoby dorosłej (155), fantom dziecka (269), fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych (341) 56

57 57 Lp.Województwo Zestaw PSP R1 do doposażenia Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego Defibrylator zautomatyzowan y (AED) Dodatkowe butle z zapasem tlenu 5 lub 10 litrów z reduktorem Rozdzielacz do tlenoterapi masowej koszty ogółem LiczbaKosztyBrakiKosztyBrakiKosztyBrakiKosztyBrakiKoszty 1 dolnośląskie PSP kujawsko-pomorskie PSP lubelskie PSP lubuskie PSP łódzkie PSP małopolskie PSP mazowieckie PSP opolskie PSP podkarpackie PSP podlaskie PSP pomorskie PSP śląskie PSP świętokrzyskie PSP warmińsko-mazurskie PSP wielkopolskie PSP zachodniopomorskie PSP PSP

58 58 Lp.Województwo Szkoleniowy zestaw PSP R1 Defibrylator zautomatyzowany (AED) szkoleniowy Manekin szkoleniowy osoby dorosłej Manekin szkoleniowy dziecka Fantom do ćwiczeń przyrządowego udrażniania dróg oddechowych Koszty ogółem BrakiKosztyBrakiKosztyBrakiKosztyBrakiKosztyBrakiKoszty 1 dolnośląskie PSP kujawsko-pomorskie PSP lubelskie PSP lubuskie PSP łódzkie PSP małopolskie PSP mazowieckie PSP opolskie PSP podkarpackie PSP podlaskie PSP pomorskie PSP śląskie PSP świętokrzyskie PSP warmińsko-mazurskie PSP wielkopolskie PSP zachodniopomorskie PSP PSP

59 59 Lp. Województwo Ratownicy Stan zatrudnienia w PSP Liczba ratowników spełniających założone kryterium satysfakcji 4,5% Liczba ratowników posiadających tytuł zawodowy ratownik medyczny lub pielęgniarki/pielęgniarza Stan obecny % zatrudnienia Braki 1dolnośląskie PSP , kujawsko-pomorskie PSP , lubelskie PSP , lubuskie PSP , łódzkie PSP , małopolskie PSP , mazowieckie PSP , opolskie PSP , podkarpackie PSP , podlaskie PSP , pomorskie PSP , śląskie PSP , świętokrzyskie PSP , warmińsko-mazurskie PSP , wielkopolskie PSP , zachodniopomorskie PSP ,41265 PSP ,774730

60 Zasady postępowania podczas zdarzeń w komunikacji drogowej Listopad 2012 – wprowadzenie do stosowania Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach Listopad 2011 – pierwsze sygnały o problemach we współpracy z zarządcami dróg, podczas działań związanych ze zdarzeniami na drogach. Październik 2012 – nawiązanie współpracy z GDDKiA w zakresie Planów działań ratowniczych dla autostrad płatnych Od Stycznia 2013 – reakcje różnych zarządców dróg związane z wprowadzeniem Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach Czerwiec 2013 – kontynuowanie współpracy z GDDKiA w zakresie Zasad postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych Styczeń 2014 – testowanie rozwiązań przyjętych w Zasadach postępowania zarządcy drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych 60

61 Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW 61

62 L.p.Nazwa sprzętu Projekt Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego Działanie 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1Lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym-16 2Średni samochód ratownictwa technicznego-16 3Średni samochód ratowniczo-gaśniczy13- 4Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy13- 5Samochód gaśniczy z modułem proszkowym4- 6Ciągnik siodłowy z naczepą - cysterną 25 m 3 do wody8- 7Środek do transportu oraz dyslokacji ratowników - autobus5- 8Nośnik + kontener ze środkiem pianotwórczym4- 9Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych6- 10Komplet sprzętu dla CS PSP1- 11Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw średni-44 12Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw ciężki-50 13Hydrauliczne narzędzia ratownicze – zestaw elektrohydrauliczny-6 Wysokość dofinansowania [tys. zł]

63 Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW 63

64 Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW w 2013 roku w ramach kwoty tys. zł Lp.Nazwa sprzętuszt. 1kontener proszkowy2 2kontener wężowy1 3komora dymowa3 RAZEM6 Zestawienie dofinansowań zadań z NFOŚiGW w 2013 roku w ramach dodatkowej kwoty tys. zł Lp.Nazwa sprzętuszt. 1Średni samochód ratowniczo-gaśniczy7 2Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy1 3 Ciężki samochód ratownictwa chemiczno- ekologicznego 1 4Średni samochód ratownictwa technicznego1 5Naczepa – autocysterna do wody1 RAZEM11 64

65 Realizacja zakupów wyposażenia w 2013 r. z udziałem dofinansowania ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa 65

66 L.p.Nazwa sprzętuilość 1Samochód specjalny nośnik kontenerów5 2Samochód gaśniczy-cysterna pożarnicza1 3Samochód kwatermistrzowski3 4Samochód wężowy1 5Ciągnik siodłowy1 6Nośnik kontenerów - przyczepa3 7Przyczepa kwatermistrzowska2 8Kontener pożarniczy5 9Motopompa7 10Zestaw narzędzi hydraulicznych1 11Agregat prądotwórczy1 12Bariery przeciwpowodziowe220 mb. 13Sprzęt zaplecza wodno-nurkowego i ochrony dróg oddechowychzestaw Wysokość dofinansowania tys. zł Realizacja zakupów sprzętu w 2013 roku z udziałem dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66

67 Środki finansowe z rezerwy celowej państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych w 2013 roku. Jednostki PSPkwota w tys. zł KP PSP3 673,1 KW PSP48,5 Szkoły PSP96,1 Razem3 817,7 67

68 Łączna liczba KM/KP PSP oraz wartość planowanych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektów PSP Liczba KM/KP PSP zgłaszających udział programie GIS Przewidywany koszt całkowity [tys. zł] W tym koszty kwalifikowane [tys. zł] Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej L.p.Województwo liczba jednostek KP/M PSP zgłaszających udział - łącznie liczba wniosków zgłoszonych indywidualnie liczba wniosków zgłoszonych grupowo ( liczba jednostek) przewidywany koszt całkowity [tys. zł] w tym koszty kwalifikowane [tys. zł] 1. Dolnośląskie 1061(4) Kujawsko-pomorskie 861(2) Lubelskie 861(2) Lubuskie Łódzkie Małopolskie 631(3) Mazowieckie Opolskie Podkarpackie 511(4) Podlaskie 611(5) Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 411(3) Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie 601(6) Zachodniopomorskie 12101(2) POLSKA - ŁĄCZNIE (31)

69 Dofinansowanie z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 69

70 Rok Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich województw [ tyś. zł] Kwota dofinansowania przeznaczona na wydatki inwestycyjne [ tyś. zł] RAZEM PLAN Dofinansowanie jednostek OSP włączonych do KSRG w latach

71 L.p.Stan wyposażenia Agregaty prądotwórcze Aparaty ochrony dróg oddechowych Hydrauliczne narzędzia ratownicze Motopompy do wody zanieczyszczonej Samochody ratowniczo- gaśnicze Zestawy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy R1 1 Stan wyposażenia na dzień r. w odniesieniu do normatywu [%] 91,150,854,273,272,371,3 2 Zakupy zrealizowane z udziałem dofinansowania z dotacji na KSRG w latach [szt.] Stan wyposażenia na koniec 2013r. w odniesieniu do normatywu [%] 99,398,686,298,776,998,6 Prognozowany stan wyposażenia jednostek OSP włączonych do KSRG 71

72 Opracowany projekt rozporządzenia zawiera standard i normy wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne, sprzęt specjalistyczny i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego i uwzględnia rzeczywiste potrzeby jednostek PSP, określone w oparciu o aktualnie występujące zagrożenia i potencjał techniczny na obszarze powiatu i województwa. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 72

73 Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej weszło w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. W nowym stanie prawnym najistotniejsza zmiana polega na rezygnacji z norm paliwowych i przekazanie uprawnień co do wyboru metody rozliczania paliw kierownikom jednostkom organizacyjnych PSP. W efekcie pozwoliło to na usprawnienie rozliczenie zużytego paliwa, eliminację możliwości nieracjonalnego zużycia paliwa poprzez zwiększenie nadzoru, bardziej przejrzysty sposób porównywania zużycia paliwa w poszczególnych miesiącach, zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez ograniczenie ilości wystawianych okresowych kart sprzętu. 73

74 W zakresie szkolenia osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze, w 2013 r. przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: studia podyplomowe Zapobieganie pożarom i awariom – zakończona czwarta i rozpoczęta piąta edycja, w 2014 r. planowane jest uruchomienie kolejnej, z wykorzystaniem doświadczeń z edycji poprzednich, jednodniowe szkolenie z postępowania administracyjnego dla 250 osób, w 2014 r. planowane jest jego powtórzenie, szkolenie tygodniowe dla osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze – przeprowadzono jedno szkolenie w 2013 r., na 2014 r. planowane są dwa takie szkolenia, tygodniowe szkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym z uwzględnieniem nowych regulacji Dyrektywy Seveso III – planowane jest ponowne przeprowadzenie tego szkolenia w 2014 r., cykliczne szkolenia przedstawicieli KP(M)PSP, administracji samorządowej oraz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej organizowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (maj-grudzień), naradę szkoleniową naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych KW PSP, na rok 2014 zaplanowano dwie narady. 74

75 W zakresie monitoringu pożarowego w 2014 r. planuje się: inwentaryzację, zgodnie z ustalonym harmonogramem, działań w zakresie dostosowania urządzeń systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz organizacji monitoringu pożarowego do obowiązujących wymagań (analiza i weryfikacja umów z operatorami), przeprowadzenie ankiety w przedmiocie monitoringu pożarowego, z wykorzystaniem programu SPD, przygotowanie nowelizacji przepisów – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz opracowanie projektu rozporządzenia MSW w przedmiotowej sprawie. 75

76 W 2014 r. planuje się również przeprowadzenie analiz w zakresie: zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, wskazywania przez KP(M) PSP potrzeb dotyczących hydrantów nadziemnych instalowanych dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zapewnienia wymaganej ilości wody dla obiektów, w odniesieniu, do których wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm3/s i więcej, szczególnie obiektów wielko kubaturowych. wykorzystania przekazywanych do KP(M) PSP wyciągów z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych. 76

77 Studia podyplomowe Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Województwo/SzkołaEdycja IEdycja IIEdycja IIIRazem Dolnośląskie1113 Kujawsko-Pomorskie1113 Lubelskie1214 Lubuskie1113 Łódzkie1113 Małopolskie1113 Mazowieckie1113 Opolskie11-2 Podkarpackie2125 Podlaskie-123 Pomorskie1113 Śląskie1113 Świętokrzyskie1113 Warmińsko-Mazurskie1113 Wielkopolskie1113 Zachodniopomorskie1113 CS PSP w Częstochowie1124 SA PSP w Krakowie-1-1 SA PSP w Poznaniu1113 SP PSP w Bydgoszczy-1-1 KG PSP1113 CNBOP11-2 SGSP1--1 Razem Ilość osób uczestniczących w poszczególnych edycjach 77

78 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE L.p.WOJEWÓDZTWO WARTOŚĆ PROJEKTÓW ŁĄCZNIE W REALIZACJIZREALIZOWANE 1 WIELKOPOLSKIE , , ,00 2 DOLNOŚLĄSKIE0, ,00 3 LUBELSKIE , , ,70 4 ŁÓDZKIE , , ,80 5 PODKARPACKIE0, ,30 6 LUBUSKIE , , ,73 7 MAZOWIECKIE , , ,41 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,61 9 POMORSKIE48 000, , ,00 10 KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,02 11 MAŁOPOLSKIE , , ,00 12 PODLASKIE0, ,99 13 ZACHODNIOPOMORSKIE0, ,00 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE0, ,15 15 OPOLSKIE0, ,39 16ŚLĄSKIE0,00 SUMA , , ,10

79 PERSPEKTYWA FINANSOWA Kontynuacja i intensyfikacja przygotowań jednostek organizacyjnych PSP do pozyskiwania środków europejskich: udział w szkoleniach, tworzenie zespołów zadaniowych, czerpanie z doświadczeń innych jednostek organizacyjnych PSP, budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z instytucjami i osobami zaangażowanymi w system wdrażania funduszy europejskich, opracowywanie projektów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz projektów flagowych EWT. Szczegółowy model realizacji projektów (uwzględniający zarówno poziom krajowy, jak i regionalny) opracowany będzie po ostatecznym ustaleniu zapisów tzw. linii demarkacyjnej i zatwierdzeniu programów przez KE. 79

80 PERSPEKTYWA FINANSOWA Potencjalne możliwości realizacji przez PSP projektów: Program Infrastruktura i Środowisko: termomodernizacja i OZE, wsparcie ratownictwa chemicznego i ekologicznego (sektor środowisko) oraz ratownictwa drogowego (sektor transport). Program Inteligentny Rozwój: sektor naukowo-badawczy. Regionalne programy operacyjne: termomodernizacja i OZE, szkolenia i/lub ratownictwo drogowe. 80

81 PERSPEKTYWA FINANSOWA W 2013 r. jednostki organizacyjne PSP zrealizowały/realizowały 236 projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych na łączną kwotę ponad 732 miliony PLN, w tym: 181 projektów zrealizowanych o wartości – ,51 PLN, 47 projektów w realizacji o wartości – ,25 PLN, z czego: projekty miękkie – 119, o wartości ,30 PLN, projekty twarde – 117, o wartości ,46 PLN. Powyższe ilości i wartości projektów uwzględniają projekty indywidualne PSP – 8 (5 zrealizowanych, 3 w realizacji) o wartości ,04 PLN. 81

82 PERSPEKTYWA FINANSOWA

83 PERSPEKTYWA FINANSOWA

84 PERSPEKTYWA FINANSOWA

85


Pobierz ppt "Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 2 *dane wstępne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google