Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki ubiegania si ę o refundacj ę kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki ubiegania si ę o refundacj ę kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Warunki ubiegania si ę o refundacj ę kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 Zarządzenie Nr 37/2014/Z Prezesa ARR z dnia 10/04/2014 Realizacja Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie rynku produktów pszczelich

2 Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem 4.2 W ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2013/14 – 2015/16 refundacji podlega ć b ę d ą całkowite lub cz ęś ciowe w zale ż no ś ci od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizacj ę nast ę puj ą cych działa ń : – przeprowadzenie szkole ń, kursów, konferencji (I ś rodek wsparcia), – zakup sprz ę tu pszczelarskiego (I ś rodek wsparcia), – zakup leków do zwalczania warrozy (II ś rodek wsparcia), – zakup przyczep (lawet) do przewozu uli (III ś rodek wsparcia), – zakup urz ą dze ń laboratoryjnych (IV ś rodek wsparcia), – wykonanie analiz jako ś ci miodu (IV ś rodek wsparcia), – zakup pszczół (V ś rodek wsparcia), – wdra ż anie programów badawczych (VI ś rodek wsparcia). 2 Opracował Andrzej Adamczyk

3 Uczestnik mechanizmu Pomoc finansowa w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich kierowana b ę dzie do bran ż y pszczelarskiej, gdzie ko ń cowymi odbiorcami wsparcia b ę d ą gospodarstwa pasieczne posiadaj ą ce weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Odbiorc ą ko ń cowym mo ż e by ć beneficjent pomocy wył ą cznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. 3 Opracował Andrzej Adamczyk

4 Podmioty uprawnione do refundacji O refundacj ę ś rodków finansowych w ramach mechanizmu mog ą ubiega ć si ę podmioty uprawnione, którymi w zale ż no ś ci od rodzaju ś rodka wsparcia s ą : - zwi ą zki pszczelarskie, - stowarzyszenia pszczelarzy, - zrzeszenia pszczelarzy, - spółdzielnie pszczelarskie, - grupy producentów rolnych – w zakresie działalno ś ci pszczelarskiej, - instytuty badawcze zajmuj ą ce si ę problematyk ą pszczelarsk ą (wył ą cznie w ramach VI kierunku wsparcia). 4 Opracował Andrzej Adamczyk

5 Składanie projektów Projekt nale ż y zło ż y ć bezpo ś rednio w Kancelarii Ogólnej ARR, 00-400 Warszawa ul. Nowy Ś wiat 6/12 lub przesła ć listem ( o terminie zło ż enia decyduje data stempla pocztowego). W sezonie 2014/2015 projekty nale ż y składa ć w terminie do: 30 maja 2014 r. 5 Opracował Andrzej Adamczyk

6 Data zakończenia projektu 6.2.4 …… Okres realizacji projektów powinien zako ń czy ć si ę nie pó ź niej ni ż 14 sierpnia roku nast ę puj ą cego po roku zło ż enia projektu. Przez zako ń czenie realizacji projektu rozumie si ę dzie ń zło ż enia do ARR wniosku o refundacj ę wraz z wymaganymi dokumentami 6 Opracował Andrzej Adamczyk

7 Wybór wniosków 6.3.6 Przy wyborze projektów Komisja mo ż e dokona ć redukcji kosztów, przedstawionych w kosztorysie zło ż onego projektu, które podlega ć b ę d ą refundacji. 7 Opracował Andrzej Adamczyk

8 Składanie wniosków o refundację 6.6.1 W celu uzyskania refundacji kosztów poniesionych na realizacj ę projektu, podmiot uprawniony zobowi ą zany jest do zło ż enia w Centrali ARR oryginału wniosku o refundacj ę na formularzu (zał ą cznik nr 10). Do wniosku nale ż y zał ą czy ć : kopie faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony, potwierdzaj ą cych poniesione koszty na realizacj ę projektu. W przypadku zakupu sprz ę tu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli faktury powinny by ć wystawione imiennie na ko ń cowych odbiorców pomocy. dokumenty potwierdzaj ą ce dokonanie płatno ś ci, płatno ść musi by ć dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. W przypadku zakupu sprz ę tu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli płatno ś ci w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje indywidualnie ko ń cowy odbiorca pomocy. inne dokumenty, w zale ż no ś ci od rodzaju zrealizowanego działania, okre ś lone w pkt. 7 niniejszych warunków. 8 Opracował Andrzej Adamczyk

9 Wyliczenie i wypłata refundacji 6.7.2 Kwota refundacji wyliczona b ę dzie na nast ę puj ą cych zasadach: koszty poniesione na przeprowadzenie szkole ń, kursów, konferencji – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na zakup sprz ę tu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na zakup ś rodków warrozobójczych – do 80% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na zakup sprz ę tu laboratoryjnego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, koszty poniesione na wdro ż enie stosowanych programów naukowo – badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie wi ę cej ni ż kwota okre ś lona w umowie, 9 Opracował Andrzej Adamczyk

10 Wypłata refundacji 6.7.6 ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, o których mowa w pkt. 6.7.6, jednak nie pó ź niej ni ż do 15 pa ź dziernika roku bud ż etowego, którego dotyczy realizacja projektu. 10 Opracował Andrzej Adamczyk

11 Konsekwencje 6.8.8 W przypadku wykrycia, ż e podmiot uprawniony lub ko ń cowi odbiorcy pomocy nie realizuj ą zapisów umownych odno ś nie utrzymania zakupionego sprz ę tu laboratoryjnego, pszczelarskiego, przyczep (lawet) we wła ś ciwym stanie technicznym przez okres okre ś lony w umowie, podmiot uprawniony zobowi ą zany b ę dzie do zwrotu wypłaconej kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty refundacji. 11 Opracował Andrzej Adamczyk

12 Przesuniecia środków 6.8.9 W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umów podmiot uprawniony nie wykorzysta ś rodków okre ś lonych w danej umowie, w uzasadnionych przypadkach mo ż e zwróci ć si ę do Agencji o ich przesuni ę cie na inne działanie. Kwota refundacji jaka mo ż e zosta ć przesuni ę ta na inne działania w ramach mechanizmu, ł ą cznie nie mo ż e przekroczy ć 10% kwoty okre ś lonej w umowie, w której zostan ą pomniejszone ś rodki. Po zaakceptowaniu wniosku przez Agencj ę zostan ą sporz ą dzone aneksy do umów. 12 Opracował Andrzej Adamczyk

13 Szkolenie - wymogi listy obecno ś ci w ka ż dym dniu prowadzonego szkolenia zawieraj ą cych: dat ę, tematy, liczb ę godzin danego tematu, imi ę i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imi ę i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis ka ż dego uczestnika szkolenia, 13 Opracował Andrzej Adamczyk

14 7.2 ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO Ko ń cowym odbiorc ą pomocy mo ż e by ć jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zale ż nym posiadaczem gospodarstwa, którego wielko ść ekonomiczna stanowi równowarto ść lub wi ę cej ni ż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielko ś ci Ekonomicznej), nie mo ż e korzysta ć ze wsparcia na zakup sprz ę tu pszczelarskiego. Przez gospodarstwo rozumie si ę gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni u ż ytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomo ść słu żą c ą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 14 Opracował Andrzej Adamczyk

15 Zakup sprzętu W przypadku osób pozostaj ą cych w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą cych pasieki o ró ż nych nr weterynaryjnych lub wpisane pod ró ż nymi nr w rejestrze PLW, Agencja b ę dzie traktowa ć jako wspóln ą własno ść, z wyj ą tkiem kiedy osoby te przedstawi ą dokument stwierdzaj ą cy rozdzielno ść maj ą tkow ą. W przypadku w ą tpliwo ś ci Agencja mo ż e wyst ą pi ć do podmiotu uprawnionego o wyja ś nienie czy osoby wykazane na li ś cie odbiorców ko ń cowych, zamieszkałe pod tym samym adresem, nie pozostaj ą w zwi ą zku mał ż e ń skim. 15 Opracował Andrzej Adamczyk

16 Co jest refundowane 7.2.3. Refundacji podlega ć b ę d ą wył ą cznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprz ę tu pszczelarskiego tj.: miodarek; odstojników; dekrystalizatorów; stołów do odsklepiania plastrów; suszarek do suszenia obnó ż y pyłkowych; topiarek do wosku; urz ą dze ń do kremowania miodu; Refraktometrów; kompletnych uli wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – opcjonalnie, stojak – opcjonalnie ). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie mo ż e by ć wi ę ksza ni ż 3 szt. Wymiennie ka ż dy jeden pełen korpus mo ż e zosta ć zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½. 16 Opracował Andrzej Adamczyk

17 Od kogo sprzęt ? Do projektu nale ż y doł ą czy ć ofert ę handlow ą na zakup ka ż dego wnioskowanego rodzaju sprz ę tu pszczelarskiego wraz z jego cen ą. Oferta handlowa musi pochodzi ć od sprzedawcy prowadz ą cego zarejestrowan ą działalno ść gospodarcz ą. 17 Opracował Andrzej Adamczyk

18 Ważne przy zakupie sprzętu Adres odbiorcy ko ń cowego na umowie zawartej z podmiotem uprawnionym musi by ć ten sam co na fakturze dokumentuj ą cej zakup sprz ę tu 18 Opracował Andrzej Adamczyk

19 7.2.5 Realizacja projektu (zakup sprzętu) maksymaln ą kwot ę refundacji stanowi ą ca 60% ceny netto zakupu przy zało ż eniu, ż e kwota ta nie przekroczy kwoty wynikaj ą cej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie b ę dzie wy ż sza ni ż 10 000 zł. W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca ko ń cowy mo ż e otrzyma ć refundacj ę kosztów ich zakupu w liczbie nie wi ę kszej ni ż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich 19 Opracował Andrzej Adamczyk

20 Realizacja projektu (zakup sprzętu) Odbiorcy ko ń cowi pomocy dokonaj ą zakupu sprz ę tu pszczelarskiego okre ś lonego w pkt. 7.2.3 za własne ś rodki. Faktury/rachunki za zakupiony sprz ę t pszczelarski powinny by ć wystawione na poszczególnych odbiorców ko ń cowych pomocy i zawiera ć szczegółow ą specyfikacj ę zakupionego sprz ę tu. Zakupiony sprz ę t pszczelarski powinien zosta ć oznakowany w sposób trwały napisem,,ARR – (rok zakupu) umo ż liwiaj ą cy identyfikacj ę sprz ę tu przez okres 5 lat, 20 Opracował Andrzej Adamczyk

21 Ważne – zakup sprzętu i lawet Zwraca ć uwag ę na chronologie post ę powania: 1. Umowa ARR z RZP 2. Umowa RZP z pszczelarzem 3. Faktura za sprz ę t i płatno ść 21 Opracował Andrzej Adamczyk

22 7.3 ZAKUP ŚRODKÓW WARROZOBÓJCZYCH Refundacji podlegaj ą wył ą cznie koszty poniesione na zakup: leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, ż e s ą dopuszczone do obrotu na terenie Polski, ś rodków do walki z warroz ą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) wymienionych w rozporz ą dzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrze ś nia 2008 r. ustanawiaj ą cym szczegółowe zasady wdra ż ania rozporz ą dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli - wył ą cznie do pasiek prowadz ą cych produkcj ę ekologiczn ą. 22 Opracował Andrzej Adamczyk

23 7.3.5.Warunki refundacji (warroza) listy odbiorców (z nr PESEL) ś rodków warrozobójczych zakupionych w ramach realizacji projektu, sporz ą dzonej wg okre ś lonego wzoru, kserokopii ksi ąż ek leczenia zwierz ą t wydanych przez lekarza weterynarii lub zbiorczej listy odbiorców leków zawieraj ą cej o ś wiadczenie lekarza weterynarii, ż e dokonał wpisu do ksi ąż ek leczenia zwierz ą t, Kserokopii zgłosze ń o podejrzeniu wyst ą pienia warrozy, zło ż onych do powiatowych lekarzy weterynarii. 23 Opracował Andrzej Adamczyk

24 7.3.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji – WARROZA ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizacj ę projektu w wysoko ś ci do 80% poniesionych kosztów netto, do wysoko ś ci kwoty umownej. 24 Opracował Andrzej Adamczyk

25 7.4 ZAKUP PRZYCZEP (LAWET) DO PRZEWOZU ULI Ko ń cowym odbiorc ą pomocy mo ż e by ć pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich. 25 Opracował Andrzej Adamczyk

26 7.4.8 Wyliczenie kwoty refundacji - przyczepy ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysoko ś ci nie wi ę cej ni ż 60 % poniesionych kosztów netto, do wysoko ś ci kwoty umownej. Maksymalna wysoko ść pomocy przekazanej jednemu ko ń cowemu odbiorcy ( pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedn ą rodzin ę pszczel ą i nie b ę dzie wy ż sza ni ż 10 000 zł. 26 Opracował Andrzej Adamczyk

27 Warunki - przyczepy Ubezpieczenie OC i AC przez 5 lat Kserokopie polis z potwierdzeniem zgodno ś ci z oryginałem w siedzibie RZP 27 Opracował Andrzej Adamczyk

28 7.6 ANALIZY JAKOŚCI MIODU Celem działania Analizy jako ś ci miodu jest upowszechnianie praktyk polegaj ą cych na monitorowaniu jako ś ci miodu. ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizacj ę projektu w wysoko ś ci 100 % kosztów netto, do wysoko ś ci kwoty umownej. 28 Opracował Andrzej Adamczyk

29 7.7 ZAKUP PSZCZÓŁ 7.7.3 Koszty podlegaj ą ce refundacji Refundacji podlegaj ą koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie b ą d ź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodz ą cych z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone s ą ksi ę gi lub rejestry, pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wył ą cznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadaj ą cych weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. 29 Opracował Andrzej Adamczyk

30 7.7.4 Wymagania dla projektów – PSZCZOŁY Do projektu nale ż y doł ą czy ć : ofert ę handlow ą na zakup matek pszczelich z cenami jednostkowymi dla ka ż dego z wymienionych asortymentów, ofert ę handlow ą na zakup pakietów i odkładów pszczelich z cenami jednostkowymi dla ka ż dego z wymienionych asortymentów oraz liczb ą rodzin pszczelich posiadanych przez oferenta na dzie ń 30 kwietnia roku, w którym została wystawiona oferta. Oferta powinna zawiera ć informacj ę ile pakietów i odkładów pszczelich (w sztukach) dany sprzedawca oferuje do sprzeda ż y danemu podmiotowi uprawnionemu. 30 Opracował Andrzej Adamczyk

31 7.7.4 Wymagania -PSZCZOŁY Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach, odkładach powinno by ć potwierdzone w karcie pochodzenia. Producent pakietów i odkładów, na potrzeby zwi ą zane z KPW, nie mo ż e wyprodukowa ć ich w jednym sezonie wi ę cej ni ż 100% liczby posiadanych rodzin pszczelich. Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyj ę ta do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztuk ę. 31 Opracował Andrzej Adamczyk

32 Wymagania -PSZCZOŁY Pasieka produkuj ą ca matki, odkłady i pakiety przed rozpocz ę ciem sprzeda ż y w danym sezonie przedstawia aktualne za ś wiadczenie weterynaryjne o zdrowotno ś ci rodzin pszczelich. Lekarz weterynarii wystawia za ś wiadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece i wyników bada ń laboratoryjnych, które stanowi ą integraln ą cz ęść za ś wiadczenia (zał ą cznik). Próbki do bada ń powinny zosta ć pobrane przez lekarza weterynarii w trakcie badania z co najmniej 5% posiadanych w pasiece rodzin pszczelich i przekazane do bada ń diagnostycznych w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca ameryka ń skiego, wirusów ostrego i chronicznego parali ż u pszczół, do upowa ż nionego laboratorium. Próbki do bada ń pobierane s ą z wymaganej liczby losowo wybranych rodzin pszczelich 32 Opracował Andrzej Adamczyk

33 Wymagania - PSZCZOŁY Za ś wiadczenie weterynaryjne powinno zawiera ć w szczególno ś ci: dane dotycz ą ce pasieki, w tym imi ę nazwisko posiadacza zwierz ą t, adres, liczb ę rodzin pszczelich, liczb ę rodzin pszczelich od których pobrano próbki do bada ń, dat ę wykonania badania klinicznego rodzin pszczelich, o ś wiadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, okre ś lone na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich przeprowadzonego w pasiece oraz wyników bada ń laboratoryjnych, podpis i piecz ą tk ę lekarza weterynarii wystawiaj ą cego za ś wiadczenie, dat ę jego wydania, zał ą cznik - wyniki bada ń laboratoryjnych. 33 Opracował Andrzej Adamczyk

34 Wymagania – PSZCZOŁY Pszczelarz (ko ń cowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie mo ż e otrzyma ć wi ę cej matek, pakietów lub odkładów pszczelich ł ą cznie, ni ż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegaj ą cy si ę o refundacj ę pakietów i odkładów, w danym sezonie nie mo ż e otrzyma ć ich ł ą cznie wi ę cej ni ż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. 34 Opracował Andrzej Adamczyk

35 TERMINY DLA KÓŁ PSZCZELARZY PROJEKTY BIEŻĄCE PROJEKTY NA ROK 2015 Do 30.07.2014 rozliczenie projektów – wersja elektroniczna ale nie pdf. ani jpg Najlepiej excel Pierwsza połowa listopada 2014 odbiór dotacji 1. Do 15 maja 2014: Stan pasiek na 30.04.2014 Wnioski do projektów Wypełniona ankieta 2. Od połowy września 2014 podpisywanie umów na zakup sprzętu 3. Realizacja zakupów i sprawozdania do 30 lipca 2015. 35 Opracował Andrzej Adamczyk

36 Podsumowanie Dokumentacja rzeczowa i finansowa przechowywana przez 5 lat licz ą c od roku w którym zako ń czono realizacje projektu Odpowiedzialno ść za odst ę pstwa od umów Rok 2016 podobnie jak 2015 36 Opracował Andrzej Adamczyk


Pobierz ppt "Warunki ubiegania si ę o refundacj ę kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google