Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Opracowanie: Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Opracowanie: Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Opracowanie: Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Na podstawie: Eco-Innovation, EACI, EC Market Replication Eco-Innovation Unit Beatriz Yordi, Head of Unit 1

2 Eko-innowacje w Programie EIP
EACI

3 Eko-innowacje w Programie EIP

4 Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu
Eko-innowacje w Programie EIP Nowe usługi: usługi przyjazne dla środowiska Nowe procesy: czystsza produkcja Nowe materiały Nowe produkty Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

5 Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego
Eko-innowacje w Programie EIP Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego Wsparcie dla innowacyjnych przyjaznych dla środowiska produktów i usług, które mogą zostać skomercjalizowane Wsparcie wdrożenia na rynek Rozwiązania powinny wykazywać potencjał do powielania i zastosowania na szeroką skalę Budżet inicjatywy: 200 mln euro ( )

6 Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego
Eko-innowacje w Programie EIP Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego 23 mln MŚP obecne na rynku Unii Europejskiej MŚP to główny filar gospodarki europejskiej 99% wszystkich przedsiębiorstw 1/3 udziału w rynku światowym MŚP odpowiadają za 60-70% zanieczyszczeń przemysłowych w Unii Europejskiej

7 Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje Podział ryzyka dla ekoinowacyjnych rozwiązań (50%) Ukierunkowanie na rynek Zamknięcie luki między B+R a komercjalizacją Bezpośrednie dofinansowanie (bez pośredników) Rodzaj publicznych aniołów biznesu Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

8 Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje Analiza cyklu życia rozwiązania (Life Cycle Thinking) Elastyczność – brak wymogu konsorcjum, konieczna europejska wartość dodana Efekt dźwigni i potencjał do powielania Średnia wartość projektu: 1,4 mln euro koszt całkowity Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

9 Eko-innowacje w Programie EIP
Pięć priorytetów Recycling materiałów Zrównoważone materiały budowlane Sektor spożywczy Woda NOWOŚĆ Ekologiczny biznes/ inteligentne zakupy Porównanie do konkursu 2010: racjonalne wykorzystanie zasobów stanowi temat przekrojowy, nowy priorytet: woda, niewielkie zmiany w pozostałych priorytetach

10 Eko-innowacje w Programie EIP
Recycling materiałów Poprawa jakości materiałów pochodzących z recyclingu, udoskonalone metody sortowania i przetwarzania odpadów Innowacyjne produkty powstałe przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu lub usprawniające recycling materiałów Nowe rozwiązania biznesowe podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw działających w obszarze recyclingu, nowe struktury rynkowe dla produktów, procesów i usług z recyclingu; np. zintegrowane systemy zarządzania produktem przy zachowaniu cyklu życia

11 Eko-innowacje w Programie EIP Zrównoważone materiały budowlane
Produkty i procesy budowlane (budowanie, konserwacja, naprawy, remonty, modernizacja i rozbiórka) zmniejszające zużycie zasobów, wbudowaną emisję CO2 oraz redukujące wytwarzanie odpadów; Materiały budowlane przyjazne dla środowiska oraz innowacyjne procesy produkcji; NOWOŚĆ: Projekty nie mogą dotyczyć wykorzystania popiołów lotnych i dennych jako dodatków cementu lub zaprawy

12 Eko-innowacje w Programie EIP
Sektor spożywczy Czystsze i innowacyjne produkty, w tym metody i materiały opakowaniowe efektywnie i racjonalnie wykorzystujące surowce, redukujące ilość wytwarzanych odpadów, ograniczające emisję gazów cieplarnianych/ lub zwiększające recycling i odzyskiwanie surowców; Nowe lub ulepszone procesy produkcyjne podnoszące efektywność zużycia wody oraz poprawiające jej jakość; Innowacyjne czystsze produkty, procesy i usługi nakierowane na zredukowanie oddziaływania na środowisko związanego z konsumpcją produktów spożywczych;

13 Eko-innowacje w Programie EIP
Woda Procesy, produkty i technologie racjonalizujące zużycie wody (redukcja zużycia wody min. o 30%) Procesy bez zużycia wody Oczyszczanie wody i ścieków: rozwiązania, które oferują znaczącą efektywność i redukujące oddziaływanie na środowisko; Systemy dystrybucji ukierunkowane na oszczędzanie wody, zużycia substancji chemicznych, energii i innych materiałów: innowacyjne systemy pomiarów i optymalizacji zastosowania substancji chemicznych, tempa przepływu i pompowania; wykrywanie wycieków wody i ich naprawa, nowoczesne materiały do budowy rurociągów;

14 Eko-innowacje w Programie EIP Ekologiczny biznes i inteligentne zakupy
Ekologiczne produkty i usługi (np. znoszenie barier rynkowych dla ekoinnowacyjnych rozwiązań, ułatwianie wdrożenia ekoinnowacji) Zastosowanie materiałów o zredukowanym oddziaływaniu na środowisko jako substytutów do materiałów tradycyjnych Czystsze procesy produkcyjne Mechanizmy ponownego wytwarzania (re-manufacturing) oraz innowacyjne usługi naprawcze

15 Trzy główne cechy projektów ekoinnowacyjnych
Eko-innowacje w Programie EIP Trzy główne cechy projektów ekoinnowacyjnych Korzyści dla środowiska naturalnego: skwantyfikowana redukcja oddziaływania na środowisko naturalne w odniesieniu do istniejących technologii; zachowanie cyklu życia Korzyści gospodarcze (włączając replikację na szeroką skalę): sens ekonomiczny projektu, biznes plan, zachowanie rezultatów projektu po jego zakończeniu; Podnoszenie poziomu innowacyjności: innowacje w sektorze, innowacja na poziomie kraju i regionu

16 Eko-innowacje w Programie EIP
Wskaźniki rezultatu Udoskonalona efektywność ekologiczna Lepsze wykorzystanie zasobów Efektywność ekonomiczna/ Powielanie rynkowe

17 Zainteresowanie konkursami CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Zainteresowanie konkursami CIP-Ekoinnowacje Wzrastające zainteresowanie głównie ze strony MŚP Ponad 100 odpowiedzi udzielonych przez EACI na pytania o projekty 2008 2009 2010 Liczba dostarczonych projektów 134 202 287 Roczny przyrost +50% +42% Liczba sfinansowanych projektów 43 47 Ok. 50

18 Grupa docelowa MŚP: ponad 65% beneficjentów!
Eko-innowacje w Programie EIP Grupa docelowa MŚP: ponad 65% beneficjentów! MŚP 81% Sektor prywatny Duże przedsiębiorstwa Uczelnie/ Jednostki publiczne/ Inne Beneficjenci CIP-Ekoinnowacje: Źródło: konkurs 2010

19 MŚP jako beneficjenci ekoinnowacji - podział
Eko-innowacje w Programie EIP MŚP jako beneficjenci ekoinnowacji - podział 79% MŚP to małe i mikro przedsiębiorstwa

20 Eko-innowacje w Programie EIP Eco-Innowacje a 7. Program Ramowy
Zakończony etap badań Adaptacja do wejścia na rynek Zastosowanie na skalę przemysłową Pierwsze komercyjne wdrożenie Demonstracja na rynku Badania podstawowe Badania stosowane Prototyp/ pierwsze zastosowanie praktyczne technologii Demonstracja technologii Gromadzenie wiedzy

21 Eko-innowacje w Programie EIP
Eco-Innowacje a IEE Pierwsza aplikacja i komercjalizacja Zintegrowane podejście uwzględniające różne aspekty środowiskowe (efektywność wykorzystania zasobów – wody, energii, surowców, itp..) Zachowanie cyklu życia (LCA) MŚP i sektor prywatny jako główni beneficjenci Demonstracja na rynku Promocja i upowszechnianie sprawdzonych inteligentnych energetycznie rozwiązań Główny cel Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport Stymulowanie działań poprzez znoszenie barier rynkowych i administracyjnych, szkolenia, podnoszenie świadomości Nie dla inwestycji i B+R Cele energetyczne: EU 2020

22 Eko-innowacje w Programie EIP
Eco-Innowacje a LIFE+ Priorytet dla sektora prywatnego i biznesu Objęte Programem CIP Konkurencyjność na rynku, komercjalizacja Kluczowe znaczenie replikacji Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne Głównie sektor publiczny Tworzenie polityk i wdrażanie legislacji Upowszechnianie, podnoszenie świadomości i kompetencji Gospodarka powierzchnią ziemi i planowanie urbanistyczne; Rozwiązania ekologiczne bez kluczowego znaczenia dla rynku

23 Przykład projektu z sektora spożywczego: GREENBOTTLE
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora spożywczego: GREENBOTTLE Nowy rodzaj butelki na mleko wykonanej z mieszanki papieru i plastiku z recyclingu, która może być łatwo rozdzielona i sortowana; Uwzględnienie pełnego łańcucha dostaw Zamknięty obieg materiału: papier Utylizacja w pełni zgodna z wymogami w zakresie recyclingu w UE

24 Przykład projektu z sektora spożywczego: BRITER-WATER
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora spożywczego: BRITER-WATER Wykorzystanie upraw bambusa do oczyszczania ścieków z produkcji soków i przetworów mleczarskich Obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, brak wytwarzania ścieków Lepsza jakość wody oraz wychwytywanie CO2 Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia

25 Przykład projektu z sektora recyclingu: CAPS
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora recyclingu: CAPS Wykorzystanie odpadów z przemysłu papierniczego do produkcji materiału absorpcyjnego; Innowacyjny sposób przetwarzania odpadów w produkt; Rezultat: materiał absorpcyjny do usuwania wycieków oleju, ropy i substancji chemicznych w portach; Utworzenie dwóch zakładów produkcyjnych we Francji i Słowenii;

26 Przykład projektu z sektora recyclingu: SATURN
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora recyclingu: SATURN Odzysk metali nieżelaznych przy wykorzystaniu systemu z użyciem sensorów; Cel: automatyczne sortowanie metali nieżelaznych na czyste frakcje (inne metale i stopy) W Niemczech budowana jest fabryka wdrażające różne technologie sortowania z użyciem sensorów Dalsza replikacja: Wielka Brytania

27 Przykład projektu z sektora budownictwa: INSULA TFH
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora budownictwa: INSULA TFH Pre-izolowane panele ścienne Niskie koszty wytwarzania drewnianych paneli z zastosowaniem warstwy izolacyjnej z włókien celulozowych Użyty materiał: makulatura i drewno z regionu Zredukowanie transportu, pakowania i składowania odpadów Realizacja projektu: Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania

28 Przykład projektu z sektora eko-biznesu: ECOPTU
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora eko-biznesu: ECOPTU Nowe biologiczne tworzywo z roślin oleistych do produkcji obuwia sportowego; Budowa i uruchomienie linii produkcyjnej Zaangażowanie firm obuwniczych oraz chemicznych z Hiszpanii i Włoch;

29 Harmonogram konkursu Cip-Eco-Innovation-2011
Eko-innowacje w Programie EIP Harmonogram konkursu Cip-Eco-Innovation-2011 Czwarty konkurs: 28 kwietnia 8 wrześni 2011 r. godz. 17:00; Elektroniczny system składania wniosków (EPSS) Ocena: koniec 2011 r./ rozpoczęcie projektów maj r. Poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych Mks. Długość projektu 3 lata

30 Implementacja projektu
Harmonogram Konkurs 2011 8 września 2011 May 2012 Implementacja projektu Konkurs Ocena wniosków Negocjacje 28 kwietnia 2011 Styczeń 2012

31 Konkurs Eco-Innovation-2011 – kryteria kwalifikowalności
Każda osoba prawna posiadająca siedzibę w jednym z następującym państw: 27 Państw Członkowskich UE Islandia, Lichtenstein, Norwegia Pozostałe Państwa: Albania, Chorwacja, Macedonia, Izrael, Czarnogóra, Serbia, Turcja Docelowy beneficjent: małe i średnie przedsiębiorstwa

32 Konkurs Eco-Innovation-2011 – kryteria kwalifikowalności
Kto może aplikować? Pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwo* Konsorcjum narodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp…. Konsorcjum międzynarodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp… Państwa biorące udział w inicjatywie: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael; * Europejski wymiar projektu

33 Eko-innowacje w Programie EIP Strona internetowa ekoinnowacji
Subskrypcja newslettera Ogłoszenie o konkursach Przewodnik dla beneficjenta Często zadawane pytania FAQ Umowa grantowa, wytyczne finansowe Dni informacyjne Prezentacje, nagrania Wstępne sprawdzanie pomysłów na projekty – maks. 2 strony Link do EPSS Baza projektów

34 Eko-innowacje w Programie EIP
Pytania do EACI Pytania można kierować do EACI na dres: Ponad 95% odpowiedzi w przeciągu 14 dni!

35 Konsultacje z ekspertami KPK: cip.eip@kpk.gov.pl
Pomysł na projekt… Pytania do KPK Konsultacje z ekspertami KPK: 35

36 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax: Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacji zamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.


Pobierz ppt "Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Opracowanie: Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google