Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Zespół Wdrażania Instrumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Zespół Wdrażania Instrumentów."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 11 lutego 2009 Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia Innowacji i Inwestorów

2 Warszawa, 11 lutego 2009 ZASADY Ocena odbywa się metodą zero-jedynkową (0-1). Możliwość poprawy uchybień, nie mających zasadniczego charakteru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Konkretne uchybienie FORMALNE wykryte we wniosku można poprawiać tylko raz. Wniosek można poprawiać maks. 2 razy. Komisja Konkursowa powołana do oceny MERYTORYCZNEJ może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia treści wniosku. Ocena formalna i merytoryczna trwa nie dłużej niż 90 dni od przesłania przez Wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu.

3 Warszawa, 11 lutego 2009 Wymogi formalne - wniosek 1. złożenie wniosku we właściwej instytucji Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu. 2. złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania Wniosek złożono na formularzu właściwego Działania PO IG. 3. złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nab ó r projekt ó w Wniosek o dofinansowanie został złożony po dacie rozpoczęcia oraz nie p ó źniej niż w terminie zakończenia naboru wniosk ó w – zgodnie z informacją umieszczoną na stronach internetowych właściwych instytucji. 4. kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Wniosek spełnia następujące wymagania: - został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy, - zawiera wszystkie wymagane załączniki, 5. wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji do wniosku. Kryterium nie dotyczy części opisowych (merytorycznych) wniosku.

4 Warszawa, 11 lutego 2009 Wymogi formalne - Wnioskodawca 1. kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ wnioskodawcy umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania. 2. wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wskazana we wniosku siedziba wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jeżeli realizując projekt z wykorzystaniem środk ó w z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Sp ó jności, Europejskiego Funduszu Ryboł ó wstwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego lub innych środk ó w publicznych wykorzystał środki pochodzące z tych źr ó deł, a także z innych źr ó deł przeznaczonych na realizację program ó w i projekt ó w realizowanych z tych środk ó w niezgodnie z przeznaczeniem, powodując niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu; wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się decyzji Instytucji Zarządzającej określającej wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin, od kt ó rego nalicza się odsetki, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środk ó w

5 Warszawa, 11 lutego 2009 Wymogi formalne - projekt 1. projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedstawiony w harmonogramie realizacji projektu jest zgodny z terminem określonym w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r. 3. wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projekt ó w obowiązujących dla działania Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia 4. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części Og ó lnej Przewodnika. 5. przedmiot projektu nie dotyczy rodzaj ó w działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) Badanie poprzez PKD/EKD, czy działalność, kt ó rej dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Zaleca się korzystanie z Opracowania dotyczącego rodzaj ó w działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

6 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z p ó źn. zm.) Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić wsparcia: 1)przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokument ó w, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 2)podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w kt ó rym osoba będąca członkiem jego organ ó w zarządzających bądź wsp ó lnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o kt ó rych mowa w pkt 1; 3)podmiotowi, kt ó ry: a)posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub b)pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub c)w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w spos ó b istotny umowę zawartą z Agencją.

7 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 2. Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Badane jest czy projekt wywołuje tzw. efekt zachęty. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 uznaje się, że pomoc przyznana MSP wywołuje efekt zachęty, jeśli beneficjent złożył wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac na projektem. Za rozpoczęcie prac nad projektem uznaje się dzień podpisania umowy z wykonawcą. 3. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultat ó w projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości rezultat ó w projektu w wymaganym okresie (liczonym od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej ostatnią części wniosku o dofinansowanie projektu.

8 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 1. Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.3 PO IG Na podstawie opisu projektu, postawionych w nim cel ó w i określonych wskaźnik ó w ocenia się czy dany projekt wpisuje się w cele i założenia Działania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IG, 2007-2013 oraz Szczeg ó łowego opisu priorytet ó w PO IG, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. 2. Pozyskany kapitał zewnętrzny będzie przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć Badane jest czy w wyniku realizacji projektu kapitał pozyskany z zewnętrznego źr ó dła finansowania przeznaczony zostanie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Poprzez innowacje rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

9 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 3. Podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w sp ó łki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie badane jest: w przypadku projekt ó w zakładających wejście na Giełdę Papier ó w Wartościowych – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy, bądź kt ó rykolwiek z podmiot ó w (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrument ó w finansowych do obrotu na rynku, w przypadku projekt ó w zakładający wejście na NewConnect – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy posiada status Autoryzowanego Doradcy NC, w pozostałych przypadkach – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy bądź kt ó rykolwiek z podmiot ó w (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w sp ó łki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym.

10 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 4. Podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorc ó w w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie badamy czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy bądź kt ó rykolwiek z podmiot ó w (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorc ó w w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 5. Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i cel ó w projektu oraz cel ó w Działania Badane jest, czy przedstawione we wniosku wydatki kwalifikowane zostały określone prawidłowo, tj. mieszczą się w katalogu wydatk ó w kwalifikowanych dla Działania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IG, 2007- 2013 oraz Szczeg ó łowego opisu priorytet ó w PO IG, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Badamy, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np. czy poszczeg ó lne wydatki nie zostały w spos ó b znaczący przeszacowane.

11 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 6. Informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu Dofinansowanie może stanowić jedynie refundację części poniesionych przez wnioskodawcę koszt ó w kwalifikowanych, a zatem wnioskodawca zamierzając zrealizować projekt musi posiadać zdolność do sfinansowania całości wydatk ó w związanych z projektem. Oceny dokonuje się na podstawie kopii bilansu oraz rachunku zysk ó w i strat za ostatni rok obrotowy. Wnioskodawca działający kr ó cej niż rok obrotowy przedstawia kopie w/w dokument ó w za dotychczasowy okres działalności lub bilans otwarcia lub stosuje progi oparte na oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego. 7. Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb wnioskodawcy Na podstawie opisu we wniosku bada się czy wnioskodawca przeprowadził analizę zapotrzebowania na usługi, kt ó re planuje realizować w ramach projektu. Bada się uzasadnienie konieczności realizacji danego projektu oraz czy i w jaki spos ó b projekt przyczyni się do pozyskania zewnętrznego finansowania.

12 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 8. Wskaźniki produktu i rezultatu są: · obiektywnie weryfikowalne, · odzwierciedlają założone cele projektu, · adekwatne dla danego rodzaju projektu, Dokonuje się analizy spójności między celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych. Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (np. rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w których projekt jest realizowany – muszą być, zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.

13 Warszawa, 11 lutego 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.2 9. Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu jest przejrzysty, szczeg ó łowy i realny do wykonania Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do wniosku badany jest w zakresie przejrzystości przedstawionych działań planowanych do realizacji, w tym sp ó jności z opisem projektu zawartym we wniosku. Ocenie podlega szczeg ó łowość harmonogramu, czy w ramach poszczeg ó lnych etap ó w wykazano działania jednostkowe i koszty ich realizacji, czy wskazano spos ó b ich kalkulacji. Badane jest czy przewidziane w harmonogramie działania są prawidłowo rozplanowanie w czasie i realne do wykonania. Harmonogram powinien być wypełniony chronologicznie.

14 Warszawa, 11 lutego 2009 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 0 801 33 22 02 (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Pobierz ppt "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Zespół Wdrażania Instrumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google