Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
Wykonała: Patrycja Sawulak

2 Zanieczyszczenia Stan wynikający z wprowadzenia
do powietrza, wody lub gleby albo nagromadzenia na powierzchni Ziemi Substancji stałych ,ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim Składzie ,że może to ujemnie wpływać na Zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, Klimat,glebę, wodę lub powodować inne, Niekorzystne zmiany. Może być spowodo- Wane przez źródła naturalne (np.wulkany) Lub będące wynikiem działalności człowieka Występuje ono w wyniku systematycznej

3 Emisji czynników degradujących środowisko lub
Też jest następstwem awarii będącej przyczyną Nagłego uwolnienia zanieczyszczeń do atmosfery np.: Awarie w elektrowniach jądrowych Awarie zbiornikowców Wycieki paliw płynnych podczas transportu kolejowego

4 Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie to spowodowane jest głównie przez gazy i pary związków chemicznych np.: tlenki węgla, siarki, Azotu, amoniak,fluor,węglowodory,cząstki Stałe organiczne i nieorganiczne np.: Popiół lotny, sadza, pyły z produkcji Cementu, związki ołowiu, miedzi,chromu I innych metali ciężkich,mikroorganizmy- Wirusy,bakterie i grzyby, których rodzaj Lub ilość odbiega od składu naturalnej Mikroflory powietrza, kropelki cieczy np.: Kwasów i rozpuszczalników .

5 OZON-substancja negatywnie wpływająca na człowieka
W większościach działa szkodliwie Na organizm ludzki.Ozon występuje przy powierzchni Ziemi. Zwiększone stężenie ozonu może wywołać Podrażnienie oczu, dróg oddechowych i Spowodować duszności. „Dziura ozonowa” Spowodowana procesami przemysłowymi, Lotami kosmicznymi, jest zjawiskiem Groźnym dla życia na Ziemi.Wysoki poziom Promieniowania ultrafioletowego osłabia Nasz system odpornościowy, wpływa na Powstawanie nowotworów, może Powodować choroby oczu i wady genetyczne.

6 Zanieczyszczenia zbiorników wodnych
Zanieczyszczenie wód powodują substancje chemiczne,bakterie I mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej Ilości.Skład chemiczny zanieczyszczeń jest kształtowany np.: Wydobywaniem substancji z gleby i skał, rozwojem i obumieraniem Organizmów wodnych. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń Należą:pestycydy, substancje powierzchniowo czynne,węglowodory Ropopochodne,metale ciężki gł. Ołów, miedź, chrom, rtęć i cynk, a także Wody podgrzane. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze Ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są: transport wodny, Stosowani pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady przemysłowe I komunalne. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w skutek Eutrofizacji.

7 Zanieczyszczenie gleby i gruntów
Zanieczyszczenie gleby i gruntów jest związane z obecnością substancji Aktywnych pochodzących ze stałych i ciekłych odpadów Przemysłowych i komunalnych, gazów, płynów emitowanych z zakła- Dów przemysłowych, gazów wydechowych silników spalinowych oraz Substancji stosowanych w rolnictwie np.: nawozy sztuczne, środki Ochrony roślin. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń Gleby należą: związki organiczne, metale ciężkie i azotany. Zanieczyszczenia mogą zmienić właściwości fizyczne i chemiczne gleby Obniżają jej urodzajność- powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich Jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin.

8 Substancje przyczyniające się zanieczyszczeniu środowiska.
Intensywny rozwój przemysłu spowodowały,że zmienił się zakres Przestrzenny z lokalnego, poprzez regionalny , aż do globalnego. Dlatego też wg UNESCO najgroźniejszymi czynnikami zanieczyszcza- jącymi są: dwutlenek węgla- jedna z przyczyn efektu cieplarnianego, Tlenek węgla, dwutlenek siarki azotu- powodujące zakwaszenie Środowiska, fosfor- wywołujący eutrofizację, rtęć i ołów-ulegające Bioakumulacji.


Pobierz ppt "ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google