Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych

2 Powierzchnia: 312 685 km 2 Liczba ludności: 38 230 000 Ludność w wieku lat 25-34: 5 442 400 (14.2% ludności) Liczba zatrudnionych: 16 776 500 w tym liczba absolwentów uczelni wyższych : 2 562 900 (15.3%) PKB –ponad 202 mld Wzrost PKB 2009: 1,7% Liczba studentów: 1953800 Liczba doktorantów: 31831 Uczelnie państwowe131 Liczba pracowników naukowych 99363(74,5%) JBR 54 Liczba pracowników naukowych 11761(18,1%) Instytuty PAN 81 Liczba pracowników naukowych 4449 ( 5,3%) Uczelnie niepaństwowe326 Liczba pracowników naukowych 12 245 (xx%) JEDNOSTKI NAUKOWE 1082 Zatrudnieni (EPC): ogółem 76 214; badacze 56 725 Jednostki rozwojowe345 Liczba pracowników naukowych 3 010 (5%) NAUKA POLSKA

3 Kadra naukowa Pracownicy samodzielni WyszczególnienieOgółemW tym Liczba%Z tyt. profesoraProf. nadzw. Liczba% % Ogółem – w tym:224921001207610010416100 Uniwersytety660229,4330327,4329931,7 WS Techniczne360216,0179414,8180817,4 WS Rolnicze11755,27686,44073,9 WS Ekonomiczne345915,4195616,2150314,4 WS Pedagogiczne11575,14443,77136,8 Akad. Medyczne12465,68517,03953,8 WS Morskie1270,6480,4790,8 Akad. Wych. Fiz.2821,31090,91731,7

4 poz. neg. Tytuł profesora 532 511 21 Nauki techniczne 93 91 2 Uprawnienia do nadawania stopni 92 66 26 14.00 Nauki techniczne liczba habilitacji 160.02 automatyka i robotyka 6.03 biocybernetyka i inż. biomedyczna 1.04 budowa i eksploatacja maszyn 33.10 informatyka 17.12 inżynieria materiałowa 14.13 inżynieria środowiska 9.14 mechanika 17.19 włókiennictwo 1 PRACE CENTRALNEJ KOMISJI wnioski profesorskie

5 Wnioski o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego profesora i tytułu profesora w zakresie sztuki. W 2009 r. w Centralnej Komisji rozpatrzono 532 wnioski o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego profesora bądź tytułu profesora w zakresie sztuki. W stosunku do roku ubiegłego, w którym rozpatrzono 589 takich wniosków, jest to spadek o ok. 9%. Na koniec 2009 r. na rozpatrzenie oczekiwało 107 spraw o przedstawienie do tytułu profesora, będących w różnym stadium zaawansowania, co znaczy, że na rozpatrzenie tych wniosków potrzeba średnio około 2 - ch miesięcy. Rozpatrując wnioski o przedstawienie kandydatów do tytułu profesora Centralna Komisja w 2009 r. wydała 21 decyzji odmownych, co stanowi niespełna 4% ogółu spraw tego rodzaju. Jest to wskaźnik nieznacznie niższy niż w roku 2008 (4,1%). Stosunkowo niewielki procent odrzuconych wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu profesora jest wynikiem zbliżania się kryteriów stawianych w postępowaniach rad wydziałów/ rad naukowych i w postępowaniu Centralnej Komisji. Nieliczne odrzucone wnioski dotyczą kandydatów, których dorobek twórczy (naukowy lub artystyczny) był niewystarczający do uzyskania tytułu profesora lub kandydaci nie spełniali warunku ustawowego wykazania się dorobkiem w kształceniu kadr naukowych lub artystycznych. PRACE CK

6 WYNIKI I ETAPU OCENY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI W roku 2009 Centralna Komisja zakończyła I etap oceny poziomu działalności naukowej i artystycznej jednostek organizacyjnych, która stanowi podstawę do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, a także zasadności uchwał o nadaniu stopni. Kontrola obejmowała przewody przeprowadzone w latach 2005 - 2008. W toku tej kontroli dokonano oceny łącznie 171 jednostek, w tym: W wyniku omawianej kontroli Centralna Komisja podjęła w stosunku do niektórych jednostek, wobec których wysunięto najsilniejsze argumenty o niewystarczającej staranności i przestrzeganiu prawa w trakcie przeprowadzanych przewodów, sankcje przewidziane w ustawie: - o ograniczeniu uprawnienia w stosunku do 4 jednostek organizacyjnych, - o zawieszeniu uprawnienia w stosunku do 8 jednostek organizacyjnych, - o cofnięcia uprawnienia w stosunku do 2 jednostek organizacyjnych. PRACE KONTROLNE C K

7 1.Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. 2. We wniosku osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji. 3. W przypadku, gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego wskazana przez Centralną Komisję. 4. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku. 5. Centralna Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z: 1)czterech członków, w tym dwóch recenzentów o renomie międzynarodowej, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, 2) trzech członków o uznanej renomie międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę. PROJEKTY USTAW

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

9 PARAMETRYZACJA

10

11

12

13

14

15 I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 1. Publikacje recenzowane 1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)3) - od 0 do 40 pkt 2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia - od 1 do 6 pkt 3 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzeni. Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres Parametryzacja 2010

16 Monografie naukowe 1 Autorstwo monografii w języku angielskim - 24 pkt 2 Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim - 7 pkt 3 Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 12 pkt 4 Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 3 pkt 5 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski; 3 pkt - język inny niż angielski lub polski Międzynarodowe projekty badawcze 1 Zatrudnienie w jednostce laureata konkursów "Pomysły" Europejskiej Rady Nauki - 150 pkt 2 Uczestnictwo w projektach Programów Ramowych lub innych konkursach Unii Europejskiej: - koordynacja lub kierownictwo - 150 pkt - uczestnictwo instytucjonalne - 30 pkt Parametryzacja 2010

17 4. Uprawnienia do nadawania stopni6) Uprawnienia do nadawania stopnia doktora - 50 pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za każde uprawnienie ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 5. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie Umowa zawarta z innym podmiotem7) na wykonanie prac B+R, zakonczona osiagnieciem celu (potwierdzona faktura) - 1 pkt za ka_de 10 tys. zł wartosci umowy 6. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów 1 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany8) - 50 pkt 2 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 25 pkt 3 Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym - 20 pkt Parametryzacja 2010

18 4 Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 5 Patent udzielony za granica na wynalazek, który został zastosowany za granica - 75 pkt 6 Patent udzielony za granica - 35 pkt 7 Zgłoszenie wynalazku za granica - 15 pkt 8 Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany - 15 pkt 9 Prawo ochronne na wzór użytkowy - 10 pkt 10 Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany - 30 pkt 11 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 12 Udzielone za granica, inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który zastał zastosowany - 35 pkt 13 Inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granica - 10 pkt Parametryzacja 2010

19 Wdrożenia - wyrobu finalnego, nowej technologii - potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób 1 Przychody z tytułu wdrożenia prac B+R jednostki wdrażającej - 1 pkt za każde 200 tys. zł przychodu 2 Przychody jednostki naukowej (uzyskane wpływy) z tytułu wdrożenia - 10 pkt za każde 100 tys. zł przychodu 3 Ocena niewymiernych efektów wdrożeniowych na podstawie wskaźników pozaekonomicznych w takich dziedzinach jak - ochrona środowiska, ochrona miejsc pracy, ochrona zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego - do 50 pkt 8. Sprzedaż licencji, know-how Umowy licencyjne - 1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej Parametryzacja 2010

20 Panele recenzentów dla projektów rozwojowych R01- Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne, R02 – Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce, Ro3 – Mechanika, budowa maszyn, R04 – Budownictwo, R05 – Technologie i inżynieria chemiczna, R06 – Energetyka, R07 – Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali, R08 – Technologie materiałowe, R09 – Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia, R10 – Transport, spalinowe zespoły napędowe, R11 – Nauki społeczne i ekonomiczne, R12 – Nauki rolnicze i biologiczne, R13 – Nauki medyczne i technika w medycynie, R14 – Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, R15 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, R16 – Architektura i wzornictwo, R17 – Nauki humanistyczne i sztuka. PROJEKTY ROZWOJOWE

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

22 PROJEKTY CELOWE


Pobierz ppt "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google