Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEGORYZACJA … (wyciąg z prezentacji na zebraniu pracowniczym I23 w dn. 05.10.2010 ( dr inż. L.Szczurowski ) Źródła: 1.Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEGORYZACJA … (wyciąg z prezentacji na zebraniu pracowniczym I23 w dn. 05.10.2010 ( dr inż. L.Szczurowski ) Źródła: 1.Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,"— Zapis prezentacji:

1 KATEGORYZACJA … (wyciąg z prezentacji na zebraniu pracowniczym I23 w dn. 05.10.2010 ( dr inż. L.Szczurowski ) Źródła: 1.Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką P.Wr.; "Reforma nauki- finansowanie działalności statutowej (prezentacja z dn. 17 IX 2010 r.), 2.Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz.615)

2 Ustawy reformujące polską naukę W dn. 4 VI 2010r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się 6 ustaw reformujących z dniem 1 X 2010 r. polską naukę, są to ustawy o: 1.Zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz.615) 2.Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (…),… 3.Narodowym Centrum Nauki (…),… 4.Instytutach Badawczych, 5.Polskiej Akademii Nauk, 6.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

3 Ustawa: podstawowe cele i zasady … Model finansowania nauki wprowadza zasadę: pieniądze na badania będą sukcesywnie wzrastać, a sposób ich przyznawania będzie uzależniony od osiągnięć badawczych. Podstawowe cele nowej ustawy: wprowadzenie przejrzystego systemu finansowania nauki, efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych z budżetu państwa na naukę oraz implementacja mechanizmu: z budżetu państwa są finansowane badania naukowe najwyższej jakości, także według standardów międzynarodowych koncentracje środków w jednostkach prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową na najwyższym poziomie, znaczący wzrost udziału w budżecie na naukę środków finansowych wydatkowanych w sposób konkursowy (Narodowe Centrum Nauki finansować będzie badania podstawowe a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badania stosowane i rozwojowe), wprowadzenie systemu kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

4 Jakie cele nie będą realizowane? Z dniem 1 X 2010 r., nie przewiduje się następujących strumieni finansowania: Badania własne (W8: prace na stopień, dofinansowanie organizacji konferencji) Badania wspólne sieci naukowych (…) Dotacja podmiotowa na naukę = środki na działalność statutową (skonstruowane w oparciu o kategoryzację jednostek)

5 1)utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej; 2)utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni; 3)działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej mogą być przeznaczane na stypendia dla doktorantów uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.) 4)działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych. Wniosek ( ) o dotację na BS aplikuje o każde finansowanie z osobna (Art. 18.1.,Dz. U. Nr 96, poz. 620) Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

6 Utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym: a)działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, b)utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów, c)koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3, d)zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, e)współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a, f)działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki. Ale nie obejmuje: wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, w tym związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną. Finansowanie BS w ramach dotacji bazowej obejmować będzie:

7 Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. otrzymają następujące kategorie: A- jednostki naukowe posiadające kategorię 1; B- jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; C- jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5. (Art. 32. 2. Dz. U. Nr 96, poz. 620) Przejściowa kategoryzacja jednostek …

8 Docelowa kategoryzacja jednostek … Docelowo (max. do 1 X 2012) jednostki zostaną pogrupowane w klasach: A+ - (1,5) poziom wiodący (spośród kat. 1); A – (1,0) poziom bardzo dobry (pozostałe z kat. 1); B – (0,7) poziom zadowalający, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulacyjnej innowacyjność gospodarki (kat. 2 lub 3); C – (0,4) poziom niezadowalający (kat. 4 lub 5).

9 30 IX 2010 (, str. 17, gr. G5) wydział W8 uzyskał kategoryzację 3 w skali od 1 do 5 W grupie G5 Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne: z dorobkiem (wskaźnik efektywności JO) 48,83 pkt, zajmujemy 32 miejsce, na liście 47 jednostek, najlepsza (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) ma 516,38 pkt najgorsza (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wydział Informatyki Stosowanej) ma 4,63 pkt Skąd się wzięła? (…) (form_T, form_HE, form_T_versus_HE)…form_Tform_HEform_T_versus_HE Co oznacza? Mniejsze finansowanie BS … (zasady…, str. 19)zasady…, Kategoryzacja (przejściowa) wydziału W8 …

10 Jak się liczy punkty kategoryzacyjne? (efektywność łączna JO) E i – wskaźnik efektywności łącznej JO (punkty kategoryzacyjne) we i – waga grupy kryteriów efektywności e i,m – efektywność i-tej JO wg m-tej grupy kryteriów Lke – liczba grup kryteriów efektywności (dla G5 = 2) (WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI oraz ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE)

11 Jak się liczy punkty kategoryzacyjne? (efektywność JO w grupie WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI) e i,1 – efektywność i-tej JO wg 1-szej grupy kryteriów P i, 1, n – suma punktów kategoryzacyjnych i-tejJO wg 1-szej grupy kryteriów N i – liczba osób zatrudnionych przy badaniach w JO Dla G5 = 4 kryteria w grupie: WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI K1.Publikacje recenzowane K2.Monografie naukowe K3.Międzynarodowe projekty badawcze K4.Uprawnienia do nadawania stopni

12 Jak się liczy punkty kategoryzacyjne? (efektywność JO w grupie ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE) e i,2 – efektywność i-tej JO wg 2-ej grupy kryteriów P i, 2, n – suma punktów kategoryzacyjnych i-tej JO wg 2-ej grupy kryteriów N i – liczba osób zatrudnionych przy badaniach w JO Dla G5 = 5 kryteriów w grupie: ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE K5.Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie K6.Posiadany status i akredytacje K7.Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów K8.Wdrożenia - wyrobu finalnego, nowej technologii - potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób K9.Sprzedaż licencji, know-how

13 Od czego będzie zależeć dotacja na BS? q i – mnożnik kategoryzacji (A+=1,5; A=1; B=0,7 i C=0,4) w i – współczynnik przypisany rodzajowi jednostki (1,0=PAN lub międzynarodowy instytut naukowy; 0,7=instytut badawczy; 0,5=inne jednostki (w tym przedsiębiorcy); 0,3=JO uczelni)... k m – w spółczynnik kosztochłonności N i m – liczba osób zatrudnionych przy badaniach w JO

14 1. Samodzielne prace doktorantów nie liczą się do dorobku jednostki … powinny być zabronione ?, 2. Narzuty na zlecenia dla firm i instytucji nie są takie straszne: 12% KW, 12% KO i 0% zysku, za każde 5,- Tzł jest jeden punkt kategoryzacyjny … Proste czynniki efektywności:

15 Dziękuję za uwagę

16 Załącznik: Ustawa o Narodowym Centrum Nauki Do kompetencji Narodowego Centrum Nauki będą należały sprawy związane z: finansowaniem badań podstawowych w celu podniesienia ich poziomu naukowego i rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania osób rozpoczynających karierę naukową. Ustawa definiuje główne zadania NCN jako: 1.ogłaszanie konkursów, ocena i wybór projektów oraz finansowanie : a)badań podstawowych w formie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, b)niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, c)projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukowa, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, d)stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz nadzór nad realizacją tych zadań; 2.współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych; 3.upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłoszonych przez Centrum konkursach, o których mowa w pkt 1; 4.inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.

17 Załącznik: Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Centrum Badań i Rozwoju zostało powołane do realizacji polityki państwa w zakresie finansowania badań stosowanych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa. Do zadań Narodowego Centrum Badan i Rozwoju będzie należeć głównie: stymulowanie innowacyjności gospodarki polskiej poprzez pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce, wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo- rozwojową pochodzących ze źródeł innych niż budżet państwa, zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Krajowego Programu Badań i finansowanie tych programów, w tym badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.


Pobierz ppt "KATEGORYZACJA … (wyciąg z prezentacji na zebraniu pracowniczym I23 w dn. 05.10.2010 ( dr inż. L.Szczurowski ) Źródła: 1.Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google