Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blaski i Cienie Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej Prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blaski i Cienie Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej Prof."— Zapis prezentacji:

1 Blaski i Cienie Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej Prof. dr hab. Władysław Wieczorek Prorektor ds. Studenckich

2 Politechnika Warszawska Umiędzynarodowienie - statystyka Studia anglojęzyczne – 107 obcokrajowców na koniec 2007 r. (głównie Nigeria, Chiny, Indie); Studia polskojęzyczne – 130 obcokrajowców na koniec 2007 r. (przeważnie Białoruś, Ukraina, Wietnam, Iran) LLP Erasmus - przyjazdy – 98 - wyjazdy – 323 LLP Leonardo da Vinci - przyjazdy – brak - wyjazdy – 12 Erasmus Mundus - przyjazdy – 42 - wyjazdy – 5 ATHENS - przyjazdy – XI 2007 – 30, III 2008 - 50 - wyjazdy – XI 2007 – 27, III 2008 - 29 Umowy bilateralne – Singapur, Korea, Włochy, Ukraina, Francja (przyjazdy i wyjazdy kilkunastu studentów w b.r.) W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

3 Erasmus MundusPolitechnice Warszawskiej Erasmus Mundus Politechnice Warszawskiej EMARO - Europeam Master in Advanced Robotics – studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych nowoczesną robotyką M.E.S.C. - Materials for Energy Storage and Conversion – studia magisterskie w zakresie materiałów i metod służących do przechowywania i przetwarzania energii. OpSciTech - European Erasmus Mundus Master studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych optyką, zarówno w zakresie rozwoju metod naukowych jak i nowatorskich prac aplikacyjnych. W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

4 Studia Typu Mundus Realizowane Zgodnie z Zaakceptowanym Projektem - Kluczowa Charakterystyka Studia drugiego stopniaStudia drugiego stopnia Wspólny program studiów.Wspólny program studiów. Program studiów wyceniony od 60 do 120 punktów ECTS (w Polsce od 90 do 120 punktów)Program studiów wyceniony od 60 do 120 punktów ECTS (w Polsce od 90 do 120 punktów) Obowiązkowa mobilność pomiędzy co najmniej dwoma uczelniami europejskimiObowiązkowa mobilność pomiędzy co najmniej dwoma uczelniami europejskimi Zdolność każdej uczelni do umożliwienia zdobycia przez studenta 30% punktów ECTS (zalecenie).Zdolność każdej uczelni do umożliwienia zdobycia przez studenta 30% punktów ECTS (zalecenie). Wspólne kryteria przyjmowania na studiaWspólne kryteria przyjmowania na studia Wspólne metody sprawdzania wiedzyWspólne metody sprawdzania wiedzy Wzajemne uznawanie wyników sprawdzenia kompetencji studenta (efektów kształcenia)Wzajemne uznawanie wyników sprawdzenia kompetencji studenta (efektów kształcenia) Czesne pobierane za studia w równej wysokości od wszystkich studentów europejskich oraz wszystkich studentów poza- europejskich (maksymalnie dwie różne stawki czesnego)Czesne pobierane za studia w równej wysokości od wszystkich studentów europejskich oraz wszystkich studentów poza- europejskich (maksymalnie dwie różne stawki czesnego) Otrzymanie co najmniej podwójnego dyplomu (z suplementem)Otrzymanie co najmniej podwójnego dyplomu (z suplementem) W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

5 Wyniki Wszystkich Konkursów na Projekty Akcji 1 Programu Erasmus Mundus 2004-2008 W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

6 Wnioski z Analizy Danych Statystycznych I Fazy Programu Erasmus Mundus 103 realizowane programy wspólnych studiów103 realizowane programy wspólnych studiów 84 programów będzie nadal wspierana w trakcie trwania II fazy programu84 programów będzie nadal wspierana w trakcie trwania II fazy programu 6000 osób będzie indywidualnymi beneficjentami I fazy programu Erasmus Mundus6000 osób będzie indywidualnymi beneficjentami I fazy programu Erasmus Mundus Najbardziej aktywne kraje Francja, Hiszpania, Włochy, NiemcyNajbardziej aktywne kraje Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy Nowe kraje członkowskie:Nowe kraje członkowskie: PL – 16 razy,PL – 16 razy, Węgry – 12 razy,Węgry – 12 razy, Czechy – 9 razy,Czechy – 9 razy, Estonia, Słowenia – 3 razy,Estonia, Słowenia – 3 razy, Litwa – 1 + 2 razyLitwa – 1 + 2 razy Malta, Słowacja, – 1 razMalta, Słowacja, – 1 raz W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

7 Narodowość Studentów. Lista główna. Rok 2005 W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

8 Główne Aspekty Realizacji Studiów Typu Mundus Współpraca z władzami wydziału, uczelniWspółpraca z władzami wydziału, uczelni Współpraca z działem (biurem) współpracy z zagranicąWspółpraca z działem (biurem) współpracy z zagranicą Współpraca (sposoby komunikowania się) z partnerami konsorcjumWspółpraca (sposoby komunikowania się) z partnerami konsorcjum Opieka naukowa nad studentami (tutoring)Opieka naukowa nad studentami (tutoring) Obsługa administracyjna studentów MundusowychObsługa administracyjna studentów Mundusowych Opieka koleżeńska (buddies, mentors, tandems)Opieka koleżeńska (buddies, mentors, tandems) Studenci europejscy w Państwa studiach MundusowychStudenci europejscy w Państwa studiach Mundusowych Sposoby promocji studiów w Europie i na świecieSposoby promocji studiów w Europie i na świecie W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

9 Główne Aspekty Realizacji Studiów Typu Mundus Porozumienie pomiędzy uczelniami, na podstawie którego jest realizowane wspólne kształceniePorozumienie pomiędzy uczelniami, na podstawie którego jest realizowane wspólne kształcenie Rekrutacja studentów na studia MundusoweRekrutacja studentów na studia Mundusowe Wizy – procedura uzyskiwanie polskiej wizyWizy – procedura uzyskiwanie polskiej wizy Ubezpieczenie studentów Mundusowych, obywateli krajów trzecich i opieka medyczna w PolsceUbezpieczenie studentów Mundusowych, obywateli krajów trzecich i opieka medyczna w Polsce Dokumentacja prowadzona w teczce studenta, potrzebna do wydania polskiego dyplomu ukończenia studiów (na określonym kierunku)Dokumentacja prowadzona w teczce studenta, potrzebna do wydania polskiego dyplomu ukończenia studiów (na określonym kierunku) W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

10 Porozumienie w Sprawie Prowadzenia Wspólnych Studiów nazwa wspólnego programu kształcenia wraz z odpowiednikami kierunków studiów w poszczególnych krajach (jeżeli dotyczy)nazwa wspólnego programu kształcenia wraz z odpowiednikami kierunków studiów w poszczególnych krajach (jeżeli dotyczy) nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/ stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenianazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/ stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia język wykładów i egzaminówjęzyk wykładów i egzaminów kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia kompetencji kandydatów na studiakryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia kompetencji kandydatów na studia status studenta w każdej z uczelni włączonej do ścieżki kształceniastatus studenta w każdej z uczelni włączonej do ścieżki kształcenia określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej (jeżeli dotyczy)określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej (jeżeli dotyczy) regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów) wraz ze stosowanym systemem ocenregulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów) wraz ze stosowanym systemem ocen rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowerodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe forma i kwota odpłatnościforma i kwota odpłatności W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

11 Co Należy Ustalić Przed Przyjazdem Pierwszego Studenta? WizaWiza Legalizacja pobytuLegalizacja pobytu Konto bankoweKonto bankowe Opieka merytoryczna (naukowa)Opieka merytoryczna (naukowa) Opieka koleżeńska, pomoc w rozwiązywaniu spraw organizacyjnych, socjalnych itp.Opieka koleżeńska, pomoc w rozwiązywaniu spraw organizacyjnych, socjalnych itp. ZakwaterowanieZakwaterowanie Sposób wypłaty stypendiumSposób wypłaty stypendium Opieka medycznaOpieka medyczna W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

12 Procedura Ubiegania się o Wizę przez Obywatela tzw. Kraju Trzeciego Podejmującego Naukę w Polsce Zadania dla poszczególnych instytucji według zaleceń Komisji Europejskiej: 1.Komisja Europejska (Agencja Wykonawcza) – po zakończeniu selekcji studentów z krajów trzecich przygotowuje korespondencję zawierającą listy stypendystów podpisane przez DG EAC. Adresaci listu: Koordynator Konsorcjum, Przedstawicielstwa KE w krajach trzecich. 2. Biura Krajowe: a) zwracają się z prośbą do ministerstw spraw zagranicznych o przekazanie listy potencjalnych studentów ubiegających się o wizy do placówek dyplomatycznych w krajach trzecich b) informują urzędy odpowiedzialne za sprawy wewnętrzne o możliwości przyjazdu do Polski studentów z krajów trzecich W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

13 Zadania dla poszczególnych instytucji według zaleceń Komisji Europejskiej: Koordynatorzy konsorcjum studiów Mundusowych: a) Informują studentów o wstępnych wynikach rekrutacji b) wysyłają studentom listy akceptacyjne c) na życzenie wysyłają certyfikaty/ potwierdzenia przyjęcia adresowane do placówek dyplomatycznych w krajach trzecich. Pierwsza europejska uczelnia, w której student podejmuje naukę: a) wysyła do zaakceptowanych studentów listy informujące o przyjęciu oraz zawierające niezbędne informacje logistyczno-informacyjne (dokumenty, które student musi ze sobą przywieźć, możliwość założenia konta bankowego, informacje o wizie i legalizacji pobytu, zakwaterowaniu, opiece medycznej). W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW Procedura Ubiegania się o Wizę przez Obywatela tzw. Kraju Trzeciego Podejmującego Naukę w Polsce

14 Ubezpieczenie Studentów z Państw Trzecich Zakwalifikowanych na Studia Typu Mundus Erasmus Mundus Insurance Scheme a)Ubezpieczyciel: ACE European Group Ltd. b)Ubezpieczenie opłacane bezpośrednio przez Komisję Europejską. c)Konieczność poniesienia kosztów leczenia, a następnie ubiegania się o ich zwrot. d)Konieczność skontaktowania się z ubezpieczycielem w przypadku hospitalizacji. e)Konieczność upewnienia się, czy student jest świadomy warunków posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

15 Dokumentacja Związana z Przyjęciem i Wydaniem Dyplomu Studentowi z Państwa Trzeciego Zakwalifikowanego na Studia Mundusowe Przyjęcie na studia a)Wynik rekrutacji przeprowadzonej przez konsorcjum. b)Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (180 ECTS) z określonej przez konsorcjum dziedziny Po immatrykulacji: a)Legitymacja b)Indeks Proces dydaktyczny: a)Wynikające z rozporządzenia ministra b)Wynikające z zapisów w regulaminie studiów c)Wynikające z zapisów porozumienia w sprawie wspólnego kształcenia W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2.11. 2006 r. w Sprawie Dokumentacji Przebiegu Studiów Paragraf 2 rozporządzeniaParagraf 2 rozporządzenia Konieczność dokonania uzgodnień z jednostką odpowiedzialną za ogólnouczelniany wzór dyplomu i suplementu do dyplomuKonieczność dokonania uzgodnień z jednostką odpowiedzialną za ogólnouczelniany wzór dyplomu i suplementu do dyplomu W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

17 Monitoring Aspects (1) monitoring visits with EA EAC: 2-4 /yearmonitoring visits with EA EAC: 2-4 /year websites: pb of harmonization, difficulties to find information for european students, erasmus mundus logo sometimes not visible (or former one!!), fees not indicated…websites: pb of harmonization, difficulties to find information for european students, erasmus mundus logo sometimes not visible (or former one!!), fees not indicated… compendium and description of master courses should be updated on EC websitecompendium and description of master courses should be updated on EC website fees: rule of common tuition fees for european students is not always respected. E.g fees according to universities visited.fees: rule of common tuition fees for european students is not always respected. E.g fees according to universities visited. W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

18 Monitoring Aspects (2) Are all the courses really integrated ? role of the coordinator compared to partners in the selection process for instance, different admission criteria, different exam criteria ….Are all the courses really integrated ? role of the coordinator compared to partners in the selection process for instance, different admission criteria, different exam criteria …. language policy: students not enough preparedlanguage policy: students not enough prepared erasmus mundus masters courses and former network master courses with the same name: pb of transparencyerasmus mundus masters courses and former network master courses with the same name: pb of transparency diploma recognition on the long term.how do we check the eligibility of the degrees delivered by HEIs in each country are still eligible 3 or 4 years later?diploma recognition on the long term.how do we check the eligibility of the degrees delivered by HEIs in each country are still eligible 3 or 4 years later? W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

19 EM Promotion to Enterprises EM programme no links with entreprises: its a major problem for students and for the sustainability of the programEM programme no links with entreprises: its a major problem for students and for the sustainability of the program Initiative has been launched by commission but we dont have any feedback and we havent be associated to this initiative: what a pity!Initiative has been launched by commission but we dont have any feedback and we havent be associated to this initiative: what a pity! No money, no commun policy in EU and beetwen NS.No money, no commun policy in EU and beetwen NS. What can we do? Inviting entreprises to take part to EU seminars, presenting EM programme to enterprises, writing article in a speciliazed entreprise magazine?What can we do? Inviting entreprises to take part to EU seminars, presenting EM programme to enterprises, writing article in a speciliazed entreprise magazine? Which impact?? Really low at national level up to nowWhich impact?? Really low at national level up to now W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

20 EM Promotion Towards European Students Participation to Education fairsParticipation to Education fairs Information via e-mail to french HEIs ( with erasmus charter, to erasmus mundus consortium)Information via e-mail to french HEIs ( with erasmus charter, to erasmus mundus consortium) Information via CampusFranceInformation via CampusFrance Article in french magazineArticle in french magazine Participation to annual meeting of HE information and orientation departmentParticipation to annual meeting of HE information and orientation department W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

21 Politechnika Warszawska Problemy dot. Kształcenia Obcokrajowców Problemy natury formalnej: Wizowe, wynikające m. inn. z porozumienia Schengen Braki lub opóźnienia dot. certyfikacji dyplomów Spóźnione przyjazdy / przyloty Ucieczki do innych krajów UE Niedostateczne przygotowanie na poziomie szkoły średniej; konieczność prowadzenia zajęć wyrównawczych Problemy kulturowo-adaptacyjne: Konieczność tworzenia programów integracyjnych przez Uczelnię i organizacje studenckie Zamykanie się obcokrajowców w grupach narodowych Konflikty w grupach zajęciowych; konieczność odpowiedniego przygotowania wykładowców Konflikty w domach studenckich Nieodpowiedni standard zakwaterowania; braki miejsc w domach studenckich W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

22 Politechnika Warszawska Opinie Obcokrajowców Bardzo wysoki poziom kształcenia; wysokie wymagania (nawet w porównaniu z dużo wyżej klasyfikowanymi uczelniami Europy Zachodniej i St. Zjednoczonych)Bardzo wysoki poziom kształcenia; wysokie wymagania (nawet w porównaniu z dużo wyżej klasyfikowanymi uczelniami Europy Zachodniej i St. Zjednoczonych) Niekwestionowana przyjazność Uczelni wobec obcokrajowcówNiekwestionowana przyjazność Uczelni wobec obcokrajowców Uprzejmość, życzliwość i realna pomoc ze strony Biura Studentów Zagranicznych i organizacji studenckichUprzejmość, życzliwość i realna pomoc ze strony Biura Studentów Zagranicznych i organizacji studenckich Konieczność poprawy warunków bytowych (zakwaterowanie w domach studenckich)Konieczność poprawy warunków bytowych (zakwaterowanie w domach studenckich) Słabo widoczna promocja oferty edukacyjnej Uczelni w świecieSłabo widoczna promocja oferty edukacyjnej Uczelni w świecie W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW

23 Podziękowania Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiFundacja Rozwoju Systemu Edukacji Pani Ewa Skibinska i Anna Bielecka Centrum Współpracy Międzynarodowej PWCentrum Współpracy Międzynarodowej PW Dr Marek Marcinek-Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. PromocjiDr Marek Marcinek-Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Promocji W. Wieczorek- Kształcenie w języku angielskim w PW


Pobierz ppt "Blaski i Cienie Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych Realizacji Międzynarodowych Programów Dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej Prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google