Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tłumaczenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tłumaczenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu"— Zapis prezentacji:

1 Tłumaczenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu
Ewa Majdowska Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

2 BUWiWM: istnieje od 1 stycznia 1999 r.
jednostka podległa Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego polski ośrodek ENIC/NARIC ośrodek informacji o zasadach uznawania kwalifikacji do pracy w zawodach regulowanych wg systemu ogólnego UE Ministerstwo zleciło nam zadania pełnienia roli ośrodka ENIC/NARIC oraz bycia punktem kontaktowym do dyrektyw systemu ogólnego uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

3 ENIC European National Information Centre for Academic Recognition and Mobility
Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich utworzona w 1994 roku decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Komitetu Regionalnego UNESCO dla Regionu Europy ENIC - (European National Information Centre for Academic Recognition and Mobility) to Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawania wykształcenia do celów akademickich i mobilności środowisk akademickich, utworzona decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Komitetu Regionalnego UNESCO dla Regionu Europy w 1994 roku. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

4 NARIC National Academic Recognition and Information Centres
krajowe ośrodki informacji o uznawalności wykształcenia do celów akademickich sieć utworzona w 1984 roku przez Komisję Europejską komponent programu SOCRATES NARIC - (National Acadmic Recognition and Information Centre) to sieć ośrodków utworzona przez Komisję Europejską w 1984 roku w celu nawiązania efektywnej, bliższej współpracy między państwami w zakresie uznawalności wykształcenia do celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji do celów zawodowych. NARIC jest komponentem programu SOCRATES. Adres strony internetowej na której można znaleźć adresy wszystkich biur ENIC/NARIC podam Państwu pod koniec prezentacji. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

5 Zadania BUWiWM w zakresie uznawalności wykształcenia
udzielanie informacji o zagranicznych dyplomach szkół wyższych i kwalifikacjach udział w negocjacjach umów dwustronnych o uznawalności wykształcenia organizacja seminariów, konferencji i szkoleń nt. uznawalności wykształcenia w Polsce współpraca z ośrodkami ENIC/NARIC informowanie partnerów zagranicznych o polskim systemie edukacji Do głównych zadań BUWiWM należy: udzielanie informacji o zagranicznych dyplomach szkół wyższych i kwalifikacjach w tym opiniowanie zagranicznych dokumentów o wykształceniu udział w negocjacjach umów dwustronnych o uznawalności wykształcenia. Podczas negocjacji ustalane są tabele porównawcze organizacja seminariów, konferencji i szkoleń nt. uznawalności wykształcenia w Polsce współpraca z ośrodkami ENIC/NARIC informowanie partnerów zagranicznych o polskim systemie edukacji Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

6 Zagraniczne dokumenty o wykształceniu
... uznawane są w Polsce: na podstawie umów międzynarodowych w trybie nostryfikacji Zagraniczne dyplomy mogą zostać uznane w Polsce: na podstawie umów międzynarodowych albo, w przypadku braku stosownych umów w trybie nostryfikacji. W obydwu przypadkach procedura kończy się ustaleniem polskiego ekwiwalentu zagranicznego dokumentu. Nie zawsze jest takie proste jakby się wydawało i bardzo łatwo o pomyłkę o czym w dalszej części prezentacji. Osoba (rada) dokonująca ekwiwalencji powinna nie tylko kierować się nazewnictwem (które może wprowadzić w błąd) lecz także mieć gruntowną wiedzę na temat systemów edukacji oraz programów nauczania. W obu przypadkach osoby dokonujące ekwiwalencji mogą opierać swoją ocenę na tłumaczeniu. Tłumaczenie to ma często istotne znaczenie dla prawidłowej oceny wartości dokumentu oryginalnego a tym samym – dla ustalenia właściwego ekwiwalentu zgodnego z polskim prawem i zwyczajową nomenklaturą. Dlatego też w tej dziedzinie nas interesującej tak ważna jest rzetelność zawodowa oraz ścisłe przestrzeganie zasad obowiązujących tłumaczy. Jedną z nich jest wierność przekładu, co w przypadku oficjalnych dokumentów – a takimi są dyplomy i świadectwa – nie pozostawia praktycznie pola dla inwencji twórczej. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

7 Dobra praktyka w uznawaniu dokumentów o wykształceniu
Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą” „Załącznik do Zalecenia w sprawie procedur i kryteriów oceny wykształcenia uzyskanego za granicą i odbytych za granicą okresów studiów” określa zasady oceniania wykształcenia uzyskanego za granicą wypracowane w oparciu o najlepszą praktykę w tej dziedzinie odnosi się do Stron Konwencji Lizbońskiej W celu usprawnienia procedur uznawalności dokumentów o wykształceniu Komitet Konwencji Lizbońskiej opracował tzw. Zasady dobrej praktyka w uznawaniu zagranicznych dokumentów o wykształceniu : „Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą” a dokładniej „Załącznik do Zalecenia w sprawie procedur i kryteriów oceny wykształcenia uzyskanego za granicą i odbytych za granicą okresów studiów” Niniejsze Zalecenie zostało przyjęte w ramach Konwencji Lizbońskiej i odnosi się do Stron tej Konwencji. Zalecenie kodyfikuje najlepsze praktyki wypracowane przez osoby oceniające wykształcenie oraz, bazując na tych praktykach, proponuje dalsze ich udoskonalanie. Postanowienia niniejszego Zalecenia odnoszą się w szczególności do tych przypadków uznawania wykształcenia, które wymagają złożonej oceny. Wiadomo, że w przypadku dobrze znanych dokumentów świadczących o wykształceniu procedura ich uznawania może być prostsza. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

8 Dobra praktyka w uznawaniu dokumentów o wykształceniu
sprawdzanie statusu zagranicznej uczelni sprawdzanie autentyczności dyplomu status dyplomu (wzór dyplomu) dodatkowe dokumenty potwierdzające wykształcenie (suplement do dyplomu itp.) czas trwania procedury do 4 miesięcy (od momentu złożenia pełnej dokumentacji) tłumaczenia Załącznik do Zalecenia w sprawie procedur i kryteriów oceny wykształcenia uzyskanego za granicą i odbytych za granicą okresów studiów” daje takie ogólne wytyczne odnośnie procedury uznawania zagranicznych dokumentów: - sprawdzanie statusu zagranicznej uczelni –czy dana placówka należy do systemu edukacji danego kraju oraz do jakiego poziomu edukacji się zalicza - sprawdzanie autentyczności dyplomu - status dyplomu (wzór dyplomu) - dodatkowe dokumenty potwierdzające wykształcenie (suplement do dyplomu itp.) – ułatwiające ocenę dyplomu - czas trwania procedury do 4 miesięcy (od momentu złożenia pełnej dokumentacji) - są również zalecenia odnośnie tłumaczeń Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

9 Dobra praktyka - tłumaczenia
należy unikać nadmiernych wymagań odnośnie tłumaczeń regułą powinno być podawanie zagranicznego tytułu zawodowego bez tłumaczenia (Załącznik do Zalecenia w sprawie procedur i kryteriów oceny wykształcenia uzyskanego za granicą i odbytych za granicą okresów studiów) O tłumaczeniach przedkładanych w procedurze uznania wykształcenia mówią punkty : 23 i 24. Wynika z nich, iż należy unikać nadmiernych wymagań, odnośnie tłumaczeń 23. Należy rozważyć i wyraźnie określić wymogi dotyczące tłumaczenia dokumentów, a w szczególności potrzebę przedstawiania przez wnioskodawców tłumaczeń uwierzytelnionych wykonanych przez tłumaczy przysięgłych. Należy rozważyć, czy wymóg tłumaczenia może być ograniczony do podstawowych dokumentów oraz, czy dokumenty wystawione w niektórych językach obcych, określonych przez organy właściwe do spraw uznawalności, mogą być przyjmowane bez tłumaczenia. Zachęca się zainteresowane państwa do rewizji aktualnych przepisów prawa krajowego uniemożliwiających przyjęcie dokumentów w językach innych niż język danego kraju bez tłumaczenia. Zwraca się uwagę na fakt, że stosowanie suplementu do dyplomu może zredukować konieczność tłumaczenia innych podstawowych dokumentów. 24. Regułą powinno być podawanie uzyskanego za granicą tytułu w wersji oryginalnej, bez tłumaczenia. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

10 Dobra praktyka - tłumaczenia
tytuły zawodowe i stopnie naukowe nazwy dokumentów o wykształceniu nazwy szkół skala ocen Zgodnie z Zaleceniami tytuły zawodowe i stopnie naukowe powinny być podawane bez tłumaczenia albo tytuł powinien być tłumaczony dosłownie np: niemiecki Diplomingenieur – inżynier dyplomowany (NIE magister) słowacki Docent – docent (NIE doktor habilitowany) Polski odpowiednik może zostać ustalony dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury. Ta sama zasada dotyczy nazw dokumentów o wykształceniu oraz nazw szkół. Natomiast jeżeli chodzi o skalę ocen to najlepiej oceny przetłumaczyć dosłownie i dodatkowo w przypisach podać skalę ocen z zaznaczeniem, która jest najwyższa, która najniższa. Przeliczanie ocen z kraju gdzie jest 10-stopniowa skala ocen albo oceny wyrażane są za pomocą liter nie należy do zadań tłumacza. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

11 Nazwy zagranicznych dokumentów i tytułów (stopni)
Bachillerato (Hiszpania) Baccalaureat (Francja) Bachelor (Wielka Brytania) Licenţă (Rumunia) Lizenziat (Szwajcaria) Licenciado (Hiszpania, Brazylia) Doctorandus - drs. (Holandia) Laurea di Dottore - (Włochy) Doktor - Dr. (RFN) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

12 Dokumenty o wykształceniu i tytuły zawodowe nadawane w RFN
Diplom-Ökonom - uniwersytet lub równoważna szkoła wyższa Diplom-Ökonom (FH) - wyższa szkoła zawodowa Diplom-Ökonom (BA) - Berufsakademie Diplom-Ingenieur - uniwersytet lub równoważna szkoła wyższa Diplom-Ingenieur (FH) - wyższa szkoła zawodowa Ingenieur - Fachschule Zeugnis über die Staatsprüfung - nauczyciel, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, zawody prawnicze ... Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

13 Dokumenty o wykształceniu i tytuły zawodowe nadawane w RFN cd.
Dokumenty potwierdzające ukończenie 3-5 semestrów na uczelni w RFN: Vordiplom Zeugnis über die Vordiplomprüfung Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

14 Nieprawidłowości w tłumaczeniach dokumentów o wykształceniu
poświadczanie przez tłumaczy tłumaczeń z podobnych języków przyrównanie zagranicznego dyplomu do polskiego systemu edukacji np. - rosyjski stopień kandydat nauk tłumaczony jako doktor - niemiecki Vordiplom tłumaczony jako licencjat - niemiecki Diplom-Ingenieur (FH) tłumaczony jako magister inżynier - nawy szkół: radzieckie uczyliszcze (odpowiednik polskich średnich szkół zawodowych) tłumaczona jako szkoła wyższa Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

15 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

16 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

17 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

18 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

19 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

20 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

21 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

22 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

23 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

24 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

25 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

26 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

27 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

28 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

29 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

30 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

31 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

32 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

33 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

34 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

35 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

36 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

37 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

38 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

39 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

40 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

41 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

42 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

43 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

44 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
jasnozielony - Vocal Instrumental Performance ciemnozielony - Bachelor of Arts, chociaż rzeczywiście znaczki 文学 oznaczają również literaturę, to przy ww. kierunku studiów tłumaczenie bez sensu i wprowadza w błąd Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

45 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

46 źródło: The system of education in Poland, Eurydice
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

47 Ważne adresy http://www.buwiwm.edu.pl http://www.europa.eu.int/comm
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej


Pobierz ppt "Tłumaczenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google