Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Trzy żywioły Program dla wybranego etapu edukacyjnego Skrypty dla nauczyciela: – opis wybranych zagadnień, problemów – scenariusze zajęć w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Trzy żywioły Program dla wybranego etapu edukacyjnego Skrypty dla nauczyciela: – opis wybranych zagadnień, problemów – scenariusze zajęć w szkole."— Zapis prezentacji:

1

2 Program Trzy żywioły Program dla wybranego etapu edukacyjnego Skrypty dla nauczyciela: – opis wybranych zagadnień, problemów – scenariusze zajęć w szkole – scenariusze zajęć laboratoryjnych – scenariusze zajęć terenowych – instrukcje, karty pracy Skrypty dla ucznia (2 poziomy zaawansowania) Sprzęt (doposażenie szkół) Dostęp do akredytowanych analiz laboratoryjnych

3 szkoła grupa Agrupa B 1 opiekun szkolny interdyscyplinarny zespół nauczycieli

4 liczba uczniów w grupie: 16 – 22 zmiany składu grup: koniec semestru 2 grupy w szkole 2011- 2013 55 uczniów 1 grupa w szkole 2011- 2013 25 uczniów 50 godzin/ 1 grupa/1 zespół nauczycieli/1 semestr + zajęcia Uniwersytet Wrocławski + praca samodzielna uczniów

5 50 godzin (zaplanowane w ramach tygodniowego planu zajęć) Zajęcia z zespołami projektowymi w szkole Zajęcia terenowe (okolice szkoły) Zajęcia terenowe (wycieczka)

6 Dyrektor szkoły Zgłoszenie innowacji do Kuratorium Oświaty Umowa z Liderem projektu

7 Program Trzy żywioły problemy badawcze Działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku naturalnym Postęp i sukces cywilizacyjny osiągamy kosztem środowiska naturalnego Zmiany cywilizacyjne determinują funkcjonowanie organizmów żywych w środowisku Zjawiska przyrodnicze tworzą barwy Cywilizacja i natura wpływają na zdrowie człowieka

8 Materiał nauczania Problem badawczy Powietrze Zadania dla ucznia Treści – wypadkowa działań ucznia Woda Zadania dla ucznia Treści – wypadkowa działań ucznia Ziemia Zadania dla ucznia Treści – wypadkowa działań ucznia

9 Materiał nauczania - struktura opracowania zagadnieniezadaniatreści hipoteza w ramach wybranego problemu badawczego i żywiołu propozycje zadań do zrealizowania obszary wiedzy, które mogą być skutkiem zrealizowanych zadań

10 zagadnieniezadaniatreści Z maska tlenową na spacer – zanieczyszczenie powietrza Prezentowanie własnych spostrzeżeń, doświadczeń i wiedzy ………… Badanie składu i właściwości powietrza atmosferycznego (wilgotność, temperatura, gęstość, obecność tlenu, tlenku węgla (IV)). Budowa stacji meteorologicznej i monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wykrywanie w wybranych miejscach, r ó żnymi metodami, zanieczyszczenia powietrza (tlenki siarki, węgla, azotu, substancje organiczne, pyły) Opracowanie merytoryczne i graficzne wynik ó w badań (diagramy, tabele) przy użyciu technologii komputerowej. Tworzenie map wybranego rejonu z miejscami o szczeg ó lnym zanieczyszczeniu powietrza. …………………. Budowa, skład i rola atmosfery ziemskiej. Skład powietrza atmosferycznego. Właściwości fizyczne powietrza atmosferycznego. Rola składnik ó w powietrza w funkcjonowaniu organizm ó w żywych. Obieg tlenu w środowisku. Obieg węgla w środowisku. Proces fotosyntezy, proces oddychania. Migracja zanieczyszczeń. Metody biologiczne i fizyko-chemiczne stosowane w badaniach jakości powietrza. Organizmy wskaźnikowe zanieczyszczeń powietrza. ………………… ………………....

11 Podział szkół merytoryczne wsparcie opiekunów żywiołów – Uniwersytet Wrocławski

12 Grupa IGrupa IIGrupaIII XIX Liceum Ogólnokształcące, Warszawa LI Liceum Ogólnokształcące, Warszawa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Wrocław Technikum nr 10, Wrocław Gimnazjum, Sułów Gimnazjum, Żmigród Gimnazjum nr 13, Wrocław Gimnazjum Samorządowe nr 2, Bolesławiec Zespół Szkół Integracyjnych, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 15, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa Szkoła Podstawowa nr 10, Głogów Szkoła Podstawowa, Niemstów Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 4, Bolesławiec Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, Jelenia Góra I Liceum Ogólnokształcące, Oleśnica Liceum Ogólnokształcące, Ostrzeszów Liceum Ogólnokształcące, Gilowice Gimnazjum nr 28, Wrocław, Gimnazjum, Nielubia, Gimnazjum, Świerzawa, Gimnazjum, Czarny Bór, Szkoła Podstawowa nr 2, Ziębice, Szkoła Podstawowa nr 61, Wrocław, Szkoła Podstawowa, Podgórzyn Szkoła Podstawowa nr 1, Żywiec, Szkoła Podstawowa nr 1, Kowary, Szkoła Podstawowa, Gierałtowiec, Złotoryja, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Jędrzychów, Polkowice, Szkoła Podstawowa, Wilków Osiedle, Złotoryja Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Kędzierzyn Koźle, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Żnin Liceum Ogólnokształcące nr XV, Wrocław Zespół Szkół nr 1, Lubin Publiczne Gimnazjum w Pęgowie, Oborniki Śląskie Zespół Szkół Specjalnych/Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Lubin Gimnazjum nr 1, Złotoryja Publiczne Gimnazjum nr 6, Wałbrzych Szkoła Podstawowa nr 27, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 1, Syców Szkoła Podstawowa nr 118, Wrocław Szkoła Podstawowa, Kopaniec Szkoła Podstawowa, Ścinawa Szkoła Podstawowa nr 8, Oława Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Strzelin,

13 Semestr I wrzesień 2011 – styczeń 2012 WODA GRUPA I GLEBA GRUPA II POWIETRZE GRUPA III

14 Semestr II luty 2012 – czerwiec 2012 WODA GRUPA III GLEBA GRUPA I POWIETRZE GRUPA II

15 Semestr III wrzesień 2012 – styczeń 2013 WODA GRUPA II GLEBA GRUPA III POWIETRZE GRUPA I

16 luty 2013 – czerwiec 2013 Problemy wybrane (inicjatywa uczniów, badania przekrojowe) Prezentacje sumujące luty 2012 – czerwiec 2013 Konkursy (obozy naukowe dla uczniów)

17 lipiec 2013 – październik 2013 Podsumowanie przedsięwzięcia

18 Zadania szkolnego opiekuna projektu Zaplanowanie zasad rekrutacji uczniów do projektu Zaplanowanie we współpracy z zespołem nauczycieli realizacji przedsięwzięć (Współopracowanie i nadzorowanie harmonogramu zadań, wyznaczenie odpowiedzialnych nauczycieli) Koordynowanie pracy nauczycieli, wspieranie pracy uczniów Zorganizowanie spotkania z rodzicami i ustalenie zasad współpracy (SP, G) Monitorowanie działań zgodnie z harmonogramem, z uwzględnianiem wprowadzanych zmian

19 Monitorowanie strony www.innowacyjnyekolog.pl (odpowiedzialność za przepływ informacji)www.innowacyjnyekolog.pl Monitorowanie i współtworzenie zakładki własnej szkoły na stronie www.innowacyjnyekolog.plwww.innowacyjnyekolog.pl Bieżące informowanie Lidera projektu o zmianach w realizacji zaplanowanych zadań Bezpośredni kontakt z Partnerem 1 (Uniwersytet Wrocławski) i Partnerem 2 (EKO Projekt) w zakresie ustalania zasad współpracy oraz terminów wybranych działań.

20 Monitorowanie dokumentowania realizowanych działań (dzienniki zajęć, frekwencja, promocja działań) Przygotowanie sprawozdania z bieżącej realizacji projektu w szkole (co 2 miesiące). Ewidencja godzin pracy nauczycieli zgodnie z wytycznymi Lidera. Przekazywanie dokumentacji do Biura Projektu.

21 Rekrutacja uczniów (propozycja) Informacja o projekcie skierowana do uczniów/rodziców strona internetowa szkoły tablica ogłoszeń Zgłoszenie udziału w projekcie wg obowiązującej procedury w ramach realizacji projektów EFS Deklaracja ucznia/rodzica pisemne oświadczenie Testy diagnozujące umiejętność kreatywnego myślenia umiejętności interpersonalne wiedza Autoprezentacja ucznia (motywacja do uczestnictwa w projekcie) zainteresowania plany dalszego rozwoju dotychczasowe osiągnięcia

22 Rekrutacja uczniów (c.d.) Rekomendacja wychowawcy klasy/ nauczyciela przedmiotu różnorodność możliwości edukacyjnych uczniów w zespole różnorodność możliwości społecznych uczniów w zespole umiejętności/predyspozycje do współpracy w zespole sumienność, obowiązkowość, podejmowanie inicjatyw zdolność do rezygnowania ze swoich pomysłów/racji na rzecz innych radzenie sobie w sytuacjach trudnych zainteresowania ekologią (osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w działalność ekologiczną).

23 Sprawozdanie za okres od ……….. do ………… Szkoła Adres szkoły Opiekun szkolny Zespół nauczycieli (skład, realizacja działań) Liczba uczniów w grupie Średnia frekwencja uczniów na zajęciach w okresie sprawozdawczym Liczba zespołów projektowych w ramach grupy Żywioł Problem badawczy Zrealizowane zadania w ramach wybranego projektu Liczba zespołów realizujących zadanie Kryteria doboru uczniów do zespołów projektowych w ramach wybranego zadania Praca uczniów w grupie (efektywność, osiągnięcia) Zrealizowane prezentacje w ramach wybranego problemu Prezentacja zrealizowana na forum Opis/analiza działań

24 Harmonogram zadań Rekrutacja uczniówDo 15.09.2011r. (SP do 20.06.211r.) Wybór problemów badawczych w ramach realizowanych żywiołów w kolejnych semestrach Do 30.09.2011r. informacja do Biura Projektu Opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach wybranych problemów badawczych (w oparciu o propozycje UW) Do 30.09.2011r. informacja do Biura Projektu Wytypowanie nauczyciela do uczestnictwa w wyjazdach studyjnych do Partnera 3 (Niemcy) Do 30.06.2011r. informacja do Biura Projektu

25 Dokumentacja pracy szkół w projekcie (wzory do pobrania) Informacja o projekcie dla uczniów/rodziców Zgłoszenie udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa dla uczniów/rodziców Regulamin realizacji projektu w szkole Dziennik zajęć + listy obecności na zajęciach w danym dniu Sprawozdanie okresowe Regulamin konkursu w ramach realizacji projektu

26 Współpraca w ramach monitoringu działań Panele dyskusyjne w ramach realizowanych problemów badawczych (z udziałem przedstawicieli Lidera) Wybrany etap edukacyjny Wrocław 1 raz w semestrze Przegląd prezentacji efektów pracy zespołów uczniowskich w ramach konkursu (z udziałem przedstawicieli Lidera) Wybrany rejon kraju Centralne miejsce rejonu 1 raz w semestrze

27 Wymagania w ramach realizacji projektów EFS Uzgadnianie zmian z Liderem projektu Potwierdzanie udziału w zajęciach przez uczniów Obowiązkowa obecność ucznia na zajęciach Dokumentowanie projektu na papierze firmowym Promowanie projektu

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Trzy żywioły Program dla wybranego etapu edukacyjnego Skrypty dla nauczyciela: – opis wybranych zagadnień, problemów – scenariusze zajęć w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google