Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Trzy żywioły”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Trzy żywioły”"— Zapis prezentacji:

1

2 Program „Trzy żywioły”
Program dla wybranego etapu edukacyjnego Skrypty dla nauczyciela: opis wybranych zagadnień, problemów scenariusze zajęć w szkole scenariusze zajęć laboratoryjnych scenariusze zajęć terenowych instrukcje, karty pracy Skrypty dla ucznia (2 poziomy zaawansowania) Sprzęt (doposażenie szkół) Dostęp do akredytowanych analiz laboratoryjnych Szkoły otrzymają w sierpniu Ekoprojekt bada „przesyłki ze szkół”. Na stronie udostępnia mapy satelitarne (interaktywne)

3 „uśredniona” sytuacja szkoły

4 liczba uczniów w grupie: 16 – 22 zmiany składu grup: koniec semestru
2 grupy w szkole 55 uczniów 1 grupa w szkole 25 uczniów 50 godzin/ 1 grupa/1 zespół nauczycieli/1 semestr zajęcia Uniwersytet Wrocławski praca samodzielna uczniów 50 godzin zajęć z uczniami (2 nauczycieli: 20+30, 10+40)

5 Wyjazdy, opieka nad uczniami - w ramach zobowiązań szkoły wobec nauczyciela
Zajęcia terenowe – często dłuższe niż w szkole

6 Realizacja zajęć, podejmowanie wszelkich działań w ramach projektu jest jednoznacznie określona poprzez dokumenty prawne.

7 Program „Trzy żywioły” problemy badawcze
Działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku naturalnym Postęp i sukces cywilizacyjny osiągamy kosztem środowiska naturalnego Zmiany cywilizacyjne determinują funkcjonowanie organizmów żywych w środowisku Zjawiska przyrodnicze tworzą barwy Cywilizacja i natura wpływają na zdrowie człowieka

8 Materiał nauczania

9 Materiał nauczania - struktura opracowania
zagadnienie zadania treści hipoteza w ramach wybranego problemu badawczego i żywiołu propozycje zadań do zrealizowania obszary wiedzy, które mogą być skutkiem zrealizowanych zadań

10 zagadnienie zadania treści
Z maska tlenową na spacer – zanieczyszczenie powietrza Prezentowanie własnych spostrzeżeń, doświadczeń i wiedzy ………… Badanie składu i właściwości powietrza atmosferycznego (wilgotność, temperatura, gęstość, obecność tlenu, tlenku węgla (IV)). Budowa stacji meteorologicznej i monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wykrywanie w wybranych miejscach, różnymi metodami, zanieczyszczenia powietrza (tlenki siarki, węgla , azotu, substancje organiczne, pyły) Opracowanie merytoryczne i graficzne wyników badań (diagramy, tabele) przy użyciu technologii komputerowej. Tworzenie map wybranego rejonu z miejscami o szczególnym zanieczyszczeniu powietrza. …………………. Budowa, skład i rola atmosfery ziemskiej. Skład powietrza atmosferycznego. Właściwości fizyczne powietrza atmosferycznego. Rola składników powietrza w funkcjonowaniu organizmów żywych. Obieg tlenu w środowisku. Obieg węgla w środowisku. Proces fotosyntezy, proces oddychania. Migracja zanieczyszczeń. Metody biologiczne i fizyko-chemiczne stosowane w badaniach jakości powietrza. Organizmy wskaźnikowe zanieczyszczeń powietrza. ………………… ………………....

11 merytoryczne wsparcie opiekunów żywiołów – Uniwersytet Wrocławski
Podział szkół merytoryczne wsparcie opiekunów żywiołów – Uniwersytet Wrocławski

12 Grupa I Grupa II GrupaIII
XIX Liceum Ogólnokształcące, Warszawa LI Liceum Ogólnokształcące, Warszawa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Wrocław Technikum nr 10, Wrocław Gimnazjum, Sułów Gimnazjum, Żmigród Gimnazjum nr 13, Wrocław Gimnazjum Samorządowe nr 2, Bolesławiec Zespół Szkół Integracyjnych, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 15, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa Szkoła Podstawowa nr 10, Głogów Szkoła Podstawowa, Niemstów Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 4, Bolesławiec Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, Jelenia Góra I Liceum Ogólnokształcące, Oleśnica Liceum Ogólnokształcące, Ostrzeszów Liceum Ogólnokształcące, Gilowice Gimnazjum nr 28, Wrocław, Gimnazjum, Nielubia, Gimnazjum, Świerzawa, Gimnazjum, Czarny Bór, Szkoła Podstawowa nr 2, Ziębice, Szkoła Podstawowa nr 61, Wrocław, Szkoła Podstawowa, Podgórzyn Szkoła Podstawowa nr 1, Żywiec, Szkoła Podstawowa nr 1, Kowary, Szkoła Podstawowa, Gierałtowiec, Złotoryja, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Jędrzychów, Polkowice, Szkoła Podstawowa, Wilków Osiedle, Złotoryja Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Kędzierzyn Koźle, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Żnin Liceum Ogólnokształcące nr XV , Wrocław Zespół Szkół nr 1, Lubin Publiczne Gimnazjum w Pęgowie, Oborniki Śląskie Zespół Szkół Specjalnych/Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Lubin Gimnazjum nr 1, Złotoryja Publiczne Gimnazjum nr 6, Wałbrzych Szkoła Podstawowa nr 27, Wrocław Szkoła Podstawowa nr 1, Syców Szkoła Podstawowa nr 118, Wrocław Szkoła Podstawowa, Kopaniec Szkoła Podstawowa, Ścinawa Szkoła Podstawowa nr 8, Oława Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Strzelin,

13

14

15

16 luty 2013 – czerwiec 2013 Problemy wybrane Prezentacje sumujące
(inicjatywa uczniów, badania przekrojowe) Prezentacje sumujące luty 2012 – czerwiec 2013 Konkursy (obozy naukowe dla uczniów)

17 Podsumowanie przedsięwzięcia
lipiec 2013 – październik 2013 Podsumowanie przedsięwzięcia

18 Zadania szkolnego opiekuna projektu
Zaplanowanie zasad rekrutacji uczniów do projektu Zaplanowanie we współpracy z zespołem nauczycieli realizacji przedsięwzięć (Współopracowanie i nadzorowanie harmonogramu zadań, wyznaczenie odpowiedzialnych nauczycieli) Koordynowanie pracy nauczycieli, wspieranie pracy uczniów Zorganizowanie spotkania z rodzicami i ustalenie zasad współpracy (SP, G) Monitorowanie działań zgodnie z harmonogramem, z uwzględnianiem wprowadzanych zmian Najważniejsze zadania to opracowanie harmonogramu działań, monitorowanie, koordynowanie i bieżące weryfikowanie realizacji zaplanowanych działań

19 Monitorowanie strony www. innowacyjnyekolog
Monitorowanie strony (odpowiedzialność za przepływ informacji) Monitorowanie i współtworzenie zakładki własnej szkoły na stronie Bieżące informowanie Lidera projektu o zmianach w realizacji zaplanowanych zadań Bezpośredni kontakt z Partnerem 1 (Uniwersytet Wrocławski) i Partnerem 2 (EKO Projekt) w zakresie ustalania zasad współpracy oraz terminów wybranych działań. Najważniejsze zadania monitorowanie strony www, Współtworzenie własnej strony Kontakt z Liderem i Partnerem 1

20 Ewidencja godzin pracy nauczycieli zgodnie z wytycznymi Lidera.
Monitorowanie dokumentowania realizowanych działań (dzienniki zajęć, frekwencja, promocja działań) Przygotowanie sprawozdania z bieżącej realizacji projektu w szkole (co 2 miesiące). Ewidencja godzin pracy nauczycieli zgodnie z wytycznymi Lidera. Przekazywanie dokumentacji do Biura Projektu. Dokumentacja, w tym sprawozdawczość i ewidencja godzin pracy

21 Rekrutacja uczniów (propozycja)
Informacja o projekcie skierowana do uczniów/rodziców strona internetowa szkoły tablica ogłoszeń Zgłoszenie udziału w projekcie wg obowiązującej procedury w ramach realizacji projektów EFS Deklaracja ucznia/rodzica pisemne oświadczenie Testy diagnozujące umiejętność kreatywnego myślenia umiejętności interpersonalne wiedza Autoprezentacja ucznia (motywacja do uczestnictwa w projekcie) zainteresowania plany dalszego rozwoju dotychczasowe osiągnięcia Zgłoszenie udziału w projekcie – uczniowie wypełniają druki obligatoryjne (takie jak wypełniali nauczyciele)

22 Rekrutacja uczniów (c.d.)
Rekomendacja wychowawcy klasy/ nauczyciela przedmiotu różnorodność możliwości edukacyjnych uczniów w zespole różnorodność możliwości społecznych uczniów w zespole umiejętności/predyspozycje do współpracy sumienność, obowiązkowość, podejmowanie inicjatyw zdolność do rezygnowania ze swoich pomysłów/racji na rzecz innych radzenie sobie w sytuacjach trudnych zainteresowania ekologią (osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w działalność ekologiczną).

23 Sprawozdanie za okres od ……….. do …………
Szkoła        Adres szkoły Opiekun szkolny Zespół nauczycieli (skład, realizacja działań) Liczba uczniów w grupie Średnia frekwencja uczniów na zajęciach w okresie sprawozdawczym Liczba zespołów projektowych w ramach grupy Żywioł  Problem badawczy Zrealizowane zadania w ramach wybranego projektu Liczba zespołów realizujących zadanie Kryteria doboru uczniów do zespołów projektowych w ramach wybranego zadania Praca uczniów w grupie (efektywność, osiągnięcia) Zrealizowane prezentacje w ramach wybranego problemu Prezentacja zrealizowana na forum Opis/analiza działań Prawie wszystkie elementy uzupełniamy „z rozwinięcia” poprzez kliknięcie, lub wpisują się automatycznie. Szkolny opiekun „samodzielnie” wypełnia ostatni wiersz (opis) – ma do dyspozycji określoną liczbę znaków.

24 Harmonogram zadań Rekrutacja uczniów Do 15.09.2011r.
(SP do r.) Wybór problemów badawczych w ramach realizowanych żywiołów w kolejnych semestrach Do r. informacja do Biura Projektu Opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach wybranych problemów badawczych (w oparciu o propozycje UW) Wytypowanie nauczyciela do uczestnictwa w wyjazdach studyjnych do Partnera 3 (Niemcy) Do r. Problemy badawcze należy zaplanować na 2 lata, co wynika z konieczności złożenia zapotrzebowania na doposażenie szkoły (sprzęt, środki, urządzenia laboratoryjne). W warunkach szkolnych najczęściej opracowujemy plany długofalowe, bo w przeciwnym razie mamy do czynienia z działaniami akcyjnymi, które nie są skutecznym narzędziem edukacji.

25 Dokumentacja pracy szkół w projekcie (wzory do pobrania)
Informacja o projekcie dla uczniów/rodziców Zgłoszenie udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa dla uczniów/rodziców Regulamin realizacji projektu w szkole Dziennik zajęć + listy obecności na zajęciach w danym dniu Sprawozdanie okresowe Regulamin konkursu w ramach realizacji projektu Wszystkie informacje, które otrzymali dyrektorzy, teraz nauczyciele obejmuje regulamin realizacji projektu. Ważny będzie też regulamin konkursu, bo od wyników konkursów będą uzależnione składy grup uczniów na obozach naukowych.

26 Współpraca w ramach monitoringu działań
Panele dyskusyjne w ramach realizowanych problemów badawczych (z udziałem przedstawicieli Lidera) Wybrany etap edukacyjny Wrocław 1 raz w semestrze Przegląd prezentacji efektów pracy zespołów uczniowskich w ramach konkursu Wybrany rejon kraju Centralne miejsce rejonu

27 Wymagania w ramach realizacji projektów EFS
Uzgadnianie zmian z Liderem projektu Potwierdzanie udziału w zajęciach przez uczniów Obowiązkowa obecność ucznia na zajęciach Dokumentowanie projektu na papierze firmowym Promowanie projektu

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program „Trzy żywioły”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google