Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

2 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Doradztwo zawodowe- Doradztwo zawodowe- to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy, w formie indywidualnej albo grupowej porady edukacyjnej lub zawodowej, poprzez analizę zasobów człowieka to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy, w formie indywidualnej albo grupowej porady edukacyjnej lub zawodowej, poprzez analizę zasobów człowieka i udzielenie mu informacji edukacyjnych i zawodowych, podanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. i udzielenie mu informacji edukacyjnych i zawodowych, podanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego- to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. kształcenia.

3 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Podstawa prawna zobowiązująca szkoły do prowadzenia doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 IX 1991r. O Systemie Oświaty Ustawa z dnia 7 IX 1991r. O Systemie Oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami), nakładajaca na szkoły obowiązek prowadzenia orientacji zawodowej, ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami), nakładajaca na szkoły obowiązek prowadzenia orientacji zawodowej, Dyrektywy Unii Europejskiej, a w szczególności memorandum na temat kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Wspólnot Europejskich, w roku 2000, nakładające na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania powszechnej i profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów. Dyrektywy Unii Europejskiej, a w szczególności memorandum na temat kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Wspólnot Europejskich, w roku 2000, nakładające na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania powszechnej i profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów.

4 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego W Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie,W Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie, Szkolny Ośrodek Kariery działa od września 2005 roku i jest w nim zatrudniony wykwalifikowany doradca zawodowy, odpowiedzialny za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Szkolny Ośrodek Kariery działa od września 2005 roku i jest w nim zatrudniony wykwalifikowany doradca zawodowy, odpowiedzialny za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Ośrodek powstał i został wyposażony ze środkówOśrodek powstał i został wyposażony ze środków grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy i Płacy oraz ze środków Urzędu Gminy w Zabierzowie, i Płacy oraz ze środków Urzędu Gminy w Zabierzowie, pod patronatem Małopolskiej Komendy OHP. pod patronatem Małopolskiej Komendy OHP.

5 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego W całej Polsce funkcjonuje około 360 Szkolnych Ośrodków Kariery. W całej Polsce funkcjonuje około 360 Szkolnych Ośrodków Kariery. W Małopolsce jest ich 20, z czego W Małopolsce jest ich 20, z czego w Gimnazjach są 4 Szkolne Ośrodki Kariery. w Gimnazjach są 4 Szkolne Ośrodki Kariery. Z tych 4, w Gminie Zabierzów działają Z tych 4, w Gminie Zabierzów działają 2 Szkolne Ośrodki Kariery; 2 Szkolne Ośrodki Kariery; w Zabierzowie i w Rudawie. w Zabierzowie i w Rudawie.

6 I.Cele i zadania SZOK: Głównym celem działań Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK) jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się, dostarczaniu informacji dotyczących ścieżki kształcenia i rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach oraz przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy poprzez: 1.Zapoznanie z system edukacji i możliwości kształcenia, 2.Zapoznanie ze środowiskiem pracy różnych zawodów, 3.Zapoznanie z mechanizmami rynku pracy i jego ofertą, 4.Zapoznanie z systemem rekrutacji do szkół, 5.Prowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 6.Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny i inne), 7.Bezpłatne korzystanie z usług doradcy zawodowego przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, 8.Korzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu,

7 1. 1.Zapoznanie się z zasadami prawa pracy oraz informacjami o rynku pracy, 2. 2.Współpracę z Urzędami Pracy, OHP, Młodzieżowymi Centrami Informacji Zawodowej, 3. 3.Umożliwienie dostępu do bazy informacji o rynku pracy, 4. 4.Organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, 5. 5.Organizację Targów Edukacyjnych, 6. 6.Współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogami szkolnymi w zakresie konsultacji psychologicznej i pomocy przy analizie testów osobowościowych i testów predyspozycji zawodowych, 7. 7.Umożliwienie dostępu do fachowej literatury, 8. 8.Gromadzenie, udostępnianie oraz publikowanie na bieżąco w różnych formach informacji, programów multimedialnych, opracowań własnych, 9. 9.Pogłębianie wiedzy na temat drogi edukacyjnej i zawodowej, 10. 10.Doradztwo zawodowe dla uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, 11. 11.Bezpłatne usługi: informacyjne, konsultacyjne, doradcze, szkoleniowe. I.Cele i zadania SZOK cd:

8 II.Organizacja: 1.Szkolny Ośrodek Kariery mieści się w budynku Gimnazjum w Zabierzowie przy ulicy Kolejowej 15, 2.Jego pomieszczenie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy), spełnia wymagania BHP, PPOŻ i inne dotyczące bezpieczeństwa przebywania w obiektach użyteczności publicznej, 3.Pomieszczenie posiada linię telefoniczną, stały dostęp do internetu, 4.Adres elektroniczny www.gimnazjum.zabierzow.org.pl; email doradca.gim.zab@wp.pl 5.System alarmowy, 6.Ośrodek jest czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, 7.W SZOK jest zatrudniony Doradca Zawodowy, 8.Z usług SZOK mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci i inni mieszkańcy Gminy Zabierzów.

9 III. Dokumentacja: SZOK prowadzi: Rejestr osób korzystających z jego usług, Bazę danych o rynku pracy, Dokumentuje współpracę jej rodzaj i częstotliwość ze swoimi partnerami, Dokumentację potwierdzającą ilość osób biorących udział w warsztatach, szkoleniach, Rejestr osób korzystających z literatury.

10 IV. Przepisy BHP: 1.W pomieszczeniu Szok-u obowiązują zapisy statutu szkoły, przepisy BHP i PPOŻ, 2.Uczniowie przebywają w pracowni pod opieką doradcy zawodowego, 3.Uczeń i inni korzystający z SZOK są zobowiązani szanować wyposażenie pracowni oraz pracę własną i innych, 4.W pracowni należy zachowywać się cicho aby nie przeszkadzać innym użytkownikom, 5.Wszystkie uszkodzenia, zaniedbania i zniszczenia zauważone na własnym stanowisku i w pracowni należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia, 6.Uczniowie odpowiadają za czystość i porządek przy swoim stanowisku pracy, 7.Na polecenie doradcy uczniowie podają swoje imię i nazwisko oraz klasę, 8.Doradca zawodowy udziela zgody na korzystanie z pomocy naukowych zgromadzonych w SZOK, 9.Po zakończeniu zajęć indywidualnych należy zwrócić pobrane materiały i uporządkować swoje miejsce pracy. 10.W pracowni zabrania się: a.Spożywania posiłków i picia napojów, b.Samowolnego korzystania ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń, c.Samowolnego, niezgodnego z treścią zajęć i założeniami Szkolnego Ośrodka Karier działania na sprzęcie i oprogramowaniu, d.Samowolnego korzystania z pomocy naukowych, e.Używania urządzeń telekomunikacyjnych (telefony komórkowe należy wyłączyć przed wejściem do pracowni).

11 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa: Role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, Role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, Określa czas i miejsce realizacji przyjętych zadań, Określa czas i miejsce realizacji przyjętych zadań, Określa oczekiwane efekty, metody pracy, Określa oczekiwane efekty, metody pracy, Określa instytucje wspierające wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz świadczące poradnictwo i pomoc specjalistyczną uczniom i rodzicom w tym zakresie, Określa instytucje wspierające wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz świadczące poradnictwo i pomoc specjalistyczną uczniom i rodzicom w tym zakresie, Określa formy współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami. Określa formy współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami.

12 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów w gimnazjum, a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów w gimnazjum, a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym. późniejszym. Podejście to bazuje na koncepcji rozwoju zawodowego Eli Ginzberga, który na podstawie badań wyróżnił następujące trzy okresy w procesie wyboru zawodu; Podejście to bazuje na koncepcji rozwoju zawodowego Eli Ginzberga, który na podstawie badań wyróżnił następujące trzy okresy w procesie wyboru zawodu;

13 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego I OKRES- wyboru na podstawie fantazji, występujący przed okresem dojrzewania płciowego ( do 11 roku życia ), okresem dojrzewania płciowego ( do 11 roku życia ), II OKRES- wyboru próbnego, występujący w okresie adolescencji (burzliwego, wszechstronnego rozwoju człowieka) (burzliwego, wszechstronnego rozwoju człowieka) ( 11 do 17 roku życia ), a w nim podokresy; ( 11 do 17 roku życia ), a w nim podokresy; - zainteresowań - zainteresowań - zdolności, - zdolności, - wartości, - wartości, - przejściowy - przejściowy III OKRES- realistycznego wyboru, trwający do wczesnej dorosłości ( od 17 roku życia ) z następującymi podokresami; ( od 17 roku życia ) z następującymi podokresami; - poszukiwań, - poszukiwań, - krystalizacji, - krystalizacji, - specyfikacji. - specyfikacji.

14 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Celem działań szkoły a szczególnie SZOK jest: Celem działań szkoły a szczególnie SZOK jest: -ukształtowanie w uczniach postawy asertywnej, kreatywności i mobilności zawodowej. -dokonywanie trafnych wyborów kierunku kształcenia i kariery zawodowej. -przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci.

15 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się osób do wymogów rynku pracy poprzez: Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się osób do wymogów rynku pracy poprzez: - gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, - gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, - gotowość do zmiany pracy, zawodu, - gotowość do zmiany pracy, zawodu, - doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, - doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, - dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy, - dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy, organizacji pracy. organizacji pracy.

16 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Konieczność mobilności zawodowej człowieka związana jest z: Konieczność mobilności zawodowej człowieka związana jest z: 1. Bezrobociem, 1. Bezrobociem,BezrobocieBezrobocie 2. Szybkim rozwojem nowych technologii, 2. Szybkim rozwojem nowych technologii, 3. Prawami gospodarki wolnorynkowej: prawo 3. Prawami gospodarki wolnorynkowej: prawogospodarki wolnorynkowejgospodarki wolnorynkowej popytu i podaży oraz wolnej konkurencji popytu i podaży oraz wolnej konkurencji 4. Zmianą przepisów prawa pracy 4. Zmianą przepisów prawa pracyprawa pracyprawa pracy

17 Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie W klasie I gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; W klasie I gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; Zapoznanie uczniów z zasadami działania i celami Szkolnego Ośrodka Kariery, Zapoznanie uczniów z zasadami działania i celami Szkolnego Ośrodka Kariery, Poznanie przez uczniów swoich predyspozycji osobowościowych i zawodowych, Poznanie przez uczniów swoich predyspozycji osobowościowych i zawodowych, Poznanie zasad komunikacji w relacjach międzyludzkich, Poznanie zasad komunikacji w relacjach międzyludzkich, Poznanie możliwości pracy dla innych- wolontariat i praca na rzecz organizacji pożytku publicznego, Poznanie możliwości pracy dla innych- wolontariat i praca na rzecz organizacji pożytku publicznego, Poznanie i stosowanie savoir-vivre w kontaktach międzyludzkich, Poznanie i stosowanie savoir-vivre w kontaktach międzyludzkich, Sztuka radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktach. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktach.

18 Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie W klasie II gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na umiejętności konieczne do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy. W klasie II gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na umiejętności konieczne do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy. Założono następujące cele ogólne: Założono następujące cele ogólne: Zapoznanie uczniów z systemem edukacji w Polsce i Europie Zapoznanie uczniów z systemem edukacji w Polsce i Europie zapoznanie uczniów z klasyfikacją zawodów i specjalności, zapoznanie uczniów z klasyfikacją zawodów i specjalności, przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy, przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy, kreowanie u uczniów aktywnych postaw w poszukiwaniu kreowanie u uczniów aktywnych postaw w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy, i utrzymaniu pracy, kreowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości, kreowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości, kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych do aktywnego kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy, wejścia na rynek pracy, doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji, i autoprezentacji, doskonalenie sztuki komunikacji, asertywności i kreatywności. doskonalenie sztuki komunikacji, asertywności i kreatywności.

19 Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie W klasie III gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; W klasie III gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; Priorytety w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, Priorytety w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i kierunkami studiów, Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i kierunkami studiów, Poznanie wymogów rynku pracy i pracodawców, Poznanie wymogów rynku pracy i pracodawców, Organizację egzaminów zewnętrznych i ich przebieg, Organizację egzaminów zewnętrznych i ich przebieg, Poznanie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, Poznanie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, Organizację rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych, Organizację rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych, Kompletowanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, Kompletowanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, Ustalenie priorytetów indywidualnych i przeprowadzenie Ustalenie priorytetów indywidualnych i przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych. rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych.

20 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Planowanie kariery edukacyjnej Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie. i zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie. Wymaga od nas sporo wysiłku i czasu, jedna procentuje w przyszłości. Wymaga od nas sporo wysiłku i czasu, jedna procentuje w przyszłości.

21 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Planując ścieżkę edukacyjną i zawodową należy okreslić swoje; zainteresowania, zainteresowania, umiejętności i możliwości, umiejętności i możliwości, mocne i słabe strony, mocne i słabe strony, potrzeby i aspiracje, potrzeby i aspiracje, preferowane wartości. preferowane wartości.

22 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Należy sprecyzować swoje oczekiwania wobec przyszłej pracy, zastanowić się jakie wartości są dla człowieka najważniejsze w pracy. Czy jest to; dobra atmosfera, dobra atmosfera, wysokie zarobki, wysokie zarobki, samodzielność, samodzielność, możliwość rozwoju, możliwość rozwoju, pewność zatrudnienia, pewność zatrudnienia, pozycja firmy, pozycja firmy, interesująca praca? interesująca praca?

23 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Trzeba też wziąć pod uwagę; potrzeby rynku pracy w danej chwili, ale też potrzeby rynku pracy w danej chwili, ale też i w perspektywie czasu, i w perspektywie czasu, zapoznać się z zawodami przyszłości, które zapewnią nam zatrudnienie, zapoznać się z zawodami przyszłości, które zapewnią nam zatrudnienie, poznać szkoły, które przygotują nas do wykonywania wybranego zawodu, poznać szkoły, które przygotują nas do wykonywania wybranego zawodu, zapoznać się z wymaganiami pracodawców, które są coraz większe. zapoznać się z wymaganiami pracodawców, które są coraz większe.

24 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy jest i będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni (szczególnie po kierunkach matematyczno-przyrodniczych),Najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy jest i będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni (szczególnie po kierunkach matematyczno-przyrodniczych), który co najmniej kilka razy w życiu zmieni zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku pracy.który co najmniej kilka razy w życiu zmieni zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku pracy.

25 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę.

26 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, trzeba się ustawicznie kształcić. Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, trzeba się ustawicznie kształcić. Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiadać umiejętności praktyczne: Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiadać umiejętności praktyczne: znać języki obce- nawet kilka, znać języki obce- nawet kilka, sprawnie posługiwać się technikami komputerowymi, sprawnie posługiwać się technikami komputerowymi, umiejętnie korzystać z internetu, umiejętnie korzystać z internetu, Znać i rozumieć mechanizmy rynku pracy. Znać i rozumieć mechanizmy rynku pracy.

27 Ścieżka kariery zawodowej Wniosek; Wniosek; 1.Planuj swoje działania, 2.Określ co składa się na Twój potencjał: Zainteresowania i wartości, Zainteresowania i wartości, Zdolności i stan zdrowia, Zdolności i stan zdrowia, Wiedza i umiejętności. Wiedza i umiejętności.

28 Ścieżka kariery zawodowej 3.Zastanów się, jakie informacje powinieneś zdobyć: Informacje o zawodach, Informacje o zawodach, Informacje o szkołach, Informacje o szkołach, Informacje o trendach na rynku pracy. Informacje o trendach na rynku pracy.

29 Ścieżka kariery zawodowej 4.Pomyśl, jak podjąć właściwą decyzję: Skonfrontuj zdobyte informacje ze swoimi możliwościami, Skonfrontuj zdobyte informacje ze swoimi możliwościami, Zbieraj sojuszników, Zbieraj sojuszników, Dokumentuj swoje osiągnięcia. Dokumentuj swoje osiągnięcia.

30 Priorytety w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej Wyniki egzaminu maturalnego w szkole Wyniki egzaminu maturalnego w szkole Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Realizacja kształcenia w zakresie rozszerzonym w perspektywie studiów wyższych Realizacja kształcenia w zakresie rozszerzonym w perspektywie studiów wyższych Przewidywane możliwości zatrudnienia Przewidywane możliwości zatrudnienia Wyniki w olimpiadach i konkursach w tym różne rankingi Wyniki w olimpiadach i konkursach w tym różne rankingi Liczebność w oddziałach Liczebność w oddziałach Zmianowość Zmianowość Opinie koleżanek i kolegów z tej szkoły Opinie koleżanek i kolegów z tej szkoły Możliwości kształcenia w zawodach z uwzględnieniem warunków zdrowotnych Możliwości kształcenia w zawodach z uwzględnieniem warunków zdrowotnych Zapoznanie z bazą szkoły Zapoznanie z bazą szkoły Skonfrontowanie swoich możliwości ze zdobytymi informacjami Skonfrontowanie swoich możliwości ze zdobytymi informacjami Zajęcia pozalekcyjne i staże oraz praktyki. Zajęcia pozalekcyjne i staże oraz praktyki.

31 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TYP SZKOŁYRok szkolny 2002/2003 Rok szkolny 2003/2004 Rok szkolny 2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2008/2009 Liceum ogółnokształcące 44,3%43,6%43,2%44,8%45%50%48,8 % Technikum25,5%28,7%28,5%32,5%32,8%41,5%41,6 % Liceum Profilowane13,3%11,5%11,3%8,4%5,2%2,5%0,8 % Zasadnicza Szkoła Zawodowa 16,9%16,2%17,%14,3%17%5,9%8,8 %

32 System edukacji w Polsce

33 Typy szkół ponadgimnazjalnych

34 Najważniejsze kompetencje człowieka: 1.Wykształcenie 2.Wiedza 3.Umiejętności 4.Postawy 5.Przedsiębiorczość 6.Wartości 7.Doświadczenie Najwyższą wartość na współczesnym rynku pracy ma wykształcenie szczególnie techniczne. Najwyższą wartość na współczesnym rynku pracy ma wykształcenie szczególnie techniczne.

35 Dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z oferty Szkolnego Ośrodka Kariery. Doradca Zawodowy mgr Janina Wilkosz


Pobierz ppt "Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google