Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

2 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Doradztwo zawodowe- to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy, w formie indywidualnej albo grupowej porady edukacyjnej lub zawodowej, poprzez analizę zasobów człowieka i udzielenie mu informacji edukacyjnych i zawodowych, podanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego- to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

3 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Podstawa prawna zobowiązująca szkoły do prowadzenia doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 IX 1991r. O Systemie Oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami), nakładajaca na szkoły obowiązek prowadzenia orientacji zawodowej, Dyrektywy Unii Europejskiej, a w szczególności memorandum na temat kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Wspólnot Europejskich, w roku 2000, nakładające na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania powszechnej i profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów.

4 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
W Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie, Szkolny Ośrodek Kariery działa od września 2005 roku i jest w nim zatrudniony wykwalifikowany doradca zawodowy, odpowiedzialny za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Ośrodek powstał i został wyposażony ze środków grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy i Płacy oraz ze środków Urzędu Gminy w Zabierzowie, pod patronatem Małopolskiej Komendy OHP.

5 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
W całej Polsce funkcjonuje około 360 Szkolnych Ośrodków Kariery. W Małopolsce jest ich 20, z czego w Gimnazjach są 4 Szkolne Ośrodki Kariery. Z tych 4, w Gminie Zabierzów działają 2 Szkolne Ośrodki Kariery; w Zabierzowie i w Rudawie.

6 Cele i zadania SZOK: Głównym celem działań Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK) jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się, dostarczaniu informacji dotyczących ścieżki kształcenia i rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach oraz przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy poprzez: Zapoznanie z system edukacji i możliwości kształcenia, Zapoznanie ze środowiskiem pracy różnych zawodów, Zapoznanie z mechanizmami rynku pracy i jego ofertą, Zapoznanie z systemem rekrutacji do szkół, Prowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny i inne), Bezpłatne korzystanie z usług doradcy zawodowego przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, Korzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu,

7 Cele i zadania SZOK cd: Zapoznanie się z zasadami prawa pracy oraz informacjami o rynku pracy, Współpracę z Urzędami Pracy, OHP, Młodzieżowymi Centrami Informacji Zawodowej, Umożliwienie dostępu do bazy informacji o rynku pracy, Organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, Organizację Targów Edukacyjnych, Współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogami szkolnymi w zakresie konsultacji psychologicznej i pomocy przy analizie testów osobowościowych i testów predyspozycji zawodowych, Umożliwienie dostępu do fachowej literatury, Gromadzenie, udostępnianie oraz publikowanie na bieżąco w różnych formach informacji, programów multimedialnych, opracowań własnych, Pogłębianie wiedzy na temat drogi edukacyjnej i zawodowej, Doradztwo zawodowe dla uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, Bezpłatne usługi: informacyjne, konsultacyjne, doradcze, szkoleniowe.

8 Organizacja: Szkolny Ośrodek Kariery mieści się w budynku Gimnazjum w Zabierzowie przy ulicy Kolejowej 15, Jego pomieszczenie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy), spełnia wymagania BHP, PPOŻ i inne dotyczące bezpieczeństwa przebywania w obiektach użyteczności publicznej, Pomieszczenie posiada linię telefoniczną, stały dostęp do internetu, Adres elektroniczny System alarmowy, Ośrodek jest czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, W SZOK jest zatrudniony Doradca Zawodowy, Z usług SZOK mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci i inni mieszkańcy Gminy Zabierzów.

9 III. Dokumentacja: SZOK prowadzi: Rejestr osób korzystających z jego usług, Bazę danych o rynku pracy, Dokumentuje współpracę jej rodzaj i częstotliwość ze swoimi partnerami, Dokumentację potwierdzającą ilość osób biorących udział w warsztatach, szkoleniach , Rejestr osób korzystających z literatury.

10 IV. Przepisy BHP: W pomieszczeniu Szok-u obowiązują zapisy statutu szkoły, przepisy BHP i PPOŻ, Uczniowie przebywają w pracowni pod opieką doradcy zawodowego, Uczeń i inni korzystający z SZOK są zobowiązani szanować wyposażenie pracowni oraz pracę własną i innych, W pracowni należy zachowywać się cicho aby nie przeszkadzać innym użytkownikom, Wszystkie uszkodzenia, zaniedbania i zniszczenia zauważone na własnym stanowisku i w pracowni należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia, Uczniowie odpowiadają za czystość i porządek przy swoim stanowisku pracy, Na polecenie doradcy uczniowie podają swoje imię i nazwisko oraz klasę, Doradca zawodowy udziela zgody na korzystanie z pomocy naukowych zgromadzonych w SZOK, Po zakończeniu zajęć indywidualnych należy zwrócić pobrane materiały i uporządkować swoje miejsce pracy. W pracowni zabrania się: Spożywania posiłków i picia napojów, Samowolnego korzystania ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń, Samowolnego, niezgodnego z treścią zajęć i założeniami Szkolnego Ośrodka Karier działania na sprzęcie i oprogramowaniu, Samowolnego korzystania z pomocy naukowych, Używania urządzeń telekomunikacyjnych (telefony komórkowe należy wyłączyć przed wejściem do pracowni).

11 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa: Role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, Określa czas i miejsce realizacji przyjętych zadań, Określa oczekiwane efekty, metody pracy, Określa instytucje wspierające wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz świadczące poradnictwo i pomoc specjalistyczną uczniom i rodzicom w tym zakresie, Określa formy współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami.

12 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów w gimnazjum, a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym. Podejście to bazuje na koncepcji rozwoju zawodowego Eli Ginzberga, który na podstawie badań wyróżnił następujące trzy okresy w procesie wyboru zawodu;

13 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
I OKRES- wyboru na podstawie fantazji, występujący przed okresem dojrzewania płciowego ( do 11 roku życia ), II OKRES- wyboru próbnego, występujący w okresie adolescencji (burzliwego, wszechstronnego rozwoju człowieka) ( 11 do 17 roku życia ), a w nim podokresy; - zainteresowań - zdolności, - wartości, - przejściowy III OKRES- realistycznego wyboru, trwający do wczesnej dorosłości ( od 17 roku życia ) z następującymi podokresami; - poszukiwań, - krystalizacji, - specyfikacji.

14 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Celem działań szkoły a szczególnie SZOK jest: ukształtowanie w uczniach postawy asertywnej, kreatywności i mobilności zawodowej. dokonywanie trafnych wyborów kierunku kształcenia i kariery zawodowej. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci.

15 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się osób do wymogów rynku pracy poprzez: - gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, - gotowość do zmiany pracy, zawodu, - doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, - dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy, organizacji pracy.

16 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Konieczność mobilności zawodowej człowieka związana jest z: 1. Bezrobociem, 2. Szybkim rozwojem nowych technologii, 3. Prawami gospodarki wolnorynkowej: prawo popytu i podaży oraz wolnej konkurencji 4. Zmianą przepisów prawa pracy

17 W klasie I gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na;
Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie W klasie I gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; Zapoznanie uczniów z zasadami działania i celami Szkolnego Ośrodka Kariery, Poznanie przez uczniów swoich predyspozycji osobowościowych i zawodowych, Poznanie zasad komunikacji w relacjach międzyludzkich, Poznanie możliwości pracy dla innych- wolontariat i praca na rzecz organizacji pożytku publicznego, Poznanie i stosowanie savoir-vivre w kontaktach międzyludzkich, Sztuka radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktach.

18 Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie
W klasie II gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na umiejętności konieczne do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy. Założono następujące cele ogólne: Zapoznanie uczniów z systemem edukacji w Polsce i Europie zapoznanie uczniów z klasyfikacją zawodów i specjalności, przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy, kreowanie u uczniów aktywnych postaw w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy, kreowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości, kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy, doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji, doskonalenie sztuki komunikacji, asertywności i kreatywności.

19 Plan Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zabierzowie
W klasie III gimnazjum, główny nacisk w programie WSDZ położony jest na; Priorytety w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i kierunkami studiów, Poznanie wymogów rynku pracy i pracodawców, Organizację egzaminów zewnętrznych i ich przebieg, Poznanie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, Organizację rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych, Kompletowanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, Ustalenie priorytetów indywidualnych i przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych.

20 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie. Wymaga od nas sporo wysiłku i czasu, jedna procentuje w przyszłości.

21 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Planując ścieżkę edukacyjną i zawodową należy okreslić swoje; zainteresowania, umiejętności i możliwości, mocne i słabe strony, potrzeby i aspiracje, preferowane wartości.

22 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Należy sprecyzować swoje oczekiwania wobec przyszłej pracy, zastanowić się jakie wartości są dla człowieka najważniejsze w pracy. Czy jest to; dobra atmosfera, wysokie zarobki, samodzielność, możliwość rozwoju, pewność zatrudnienia, pozycja firmy, interesująca praca?

23 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Trzeba też wziąć pod uwagę; potrzeby rynku pracy w danej chwili, ale też i w perspektywie czasu, zapoznać się z zawodami przyszłości, które zapewnią nam zatrudnienie, poznać szkoły, które przygotują nas do wykonywania wybranego zawodu, zapoznać się z wymaganiami pracodawców, które są coraz większe.

24 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy jest i będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni (szczególnie po kierunkach matematyczno-przyrodniczych), który co najmniej kilka razy w życiu zmieni zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku pracy.

25 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę.

26 Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, trzeba się ustawicznie kształcić. Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiadać umiejętności praktyczne: znać języki obce- nawet kilka, sprawnie posługiwać się technikami komputerowymi, umiejętnie korzystać z internetu, Znać i rozumieć mechanizmy rynku pracy.

27 Ścieżka kariery zawodowej
Wniosek; 1.Planuj swoje działania, 2.Określ co składa się na Twój potencjał: Zainteresowania i wartości, Zdolności i stan zdrowia, Wiedza i umiejętności.

28 Ścieżka kariery zawodowej
3.Zastanów się, jakie informacje powinieneś zdobyć: Informacje o zawodach, Informacje o szkołach, Informacje o trendach na rynku pracy.

29 Ścieżka kariery zawodowej
4.Pomyśl, jak podjąć właściwą decyzję: Skonfrontuj zdobyte informacje ze swoimi możliwościami, Zbieraj sojuszników, Dokumentuj swoje osiągnięcia.

30 Priorytety w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
Wyniki egzaminu maturalnego w szkole Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Realizacja kształcenia w zakresie rozszerzonym w perspektywie studiów wyższych Przewidywane możliwości zatrudnienia Wyniki w olimpiadach i konkursach w tym różne rankingi Liczebność w oddziałach Zmianowość Opinie koleżanek i kolegów z tej szkoły Możliwości kształcenia w zawodach z uwzględnieniem warunków zdrowotnych Zapoznanie z bazą szkoły Skonfrontowanie swoich możliwości ze zdobytymi informacjami Zajęcia pozalekcyjne i staże oraz praktyki.

31 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TYP SZKOŁY Rok szkolny 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Liceum ogółnokształcące 44,3% 43,6% 43,2% 44,8% 45% 50% 48,8 % Technikum 25,5% 28,7% 28,5% 32,5% 32,8% 41,5% 41,6 % Liceum Profilowane 13,3% 11,5% 11,3% 8,4% 5,2% 2,5% 0,8 % Zasadnicza Szkoła Zawodowa 16,9% 16,2% 17,% 14,3% 17% 5,9% 8,8 %

32 System edukacji w Polsce

33 Typy szkół ponadgimnazjalnych

34 Najważniejsze kompetencje człowieka:
Wykształcenie Wiedza Umiejętności Postawy Przedsiębiorczość Wartości Doświadczenie Najwyższą wartość na współczesnym rynku pracy ma wykształcenie szczególnie techniczne.

35 i zapraszam do korzystania z oferty Szkolnego Ośrodka Kariery.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z oferty Szkolnego Ośrodka Kariery. Doradca Zawodowy mgr Janina Wilkosz


Pobierz ppt "Szkolny Ośrodek Kariery Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google