Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy zatrudnienia na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy zatrudnienia na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy

2 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi.

3 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Umowa o pracę na; Okres próbny, Czas określony, Czas nieokreślony. Umowa zlecenie Umowa o dzieło Kontrakt menadżerski

4 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Umowa o pracę; Umowa na okres próbny może być zawarta tylko 1 raz, max na 3 miesiące Umowa na czas określony może być zawarta dwukrotnie, kolejne zawarcie umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

5 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Umowa zlecenie; Nie stwarza obowiązku kontynuacji zatrudnienia z ta sama osobą, Można ją rozwiązać w każdej chwili, Nie ma obowiązku udzielania urlopów, Ubezpieczenie wypadkowe jest płacone tylko jeśli praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy, Obowiązkowo jest płacone ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe, Małoletni od 13 roku życia mogą podpisywać umowę zlecenie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego /rodzica, opiekuna prawnego/.

6 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Umowa o dzieło; Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gotowego rezultatu, efektu pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, Przyjmujący zamówienie związany jest warunkami umowy, ale nie podlega poleceniom zamawiającego dotyczącym czasu pracy, miejsca i sposobu wykonania dzieła.

7 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Kontrakt menedżerski; Stosuje się wobec osób zajmujących kierownicze stanowisko w firmach, Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie czyli zarządca zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz.

8 Alternatywne formy zatrudnienia
Wolontariat Telepraca Leasing pracowniczy

9 Alternatywne formy zatrudnienia
Wolontariat; To dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne czy koleżeńskie. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873)

10 Alternatywne formy zatrudnienia
Działania publiczne określone w ustawie; Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Działalność charytatywna, Podtrzymywanie tradycji narodowych, Pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, Działalność na rzecz mniejszości narodowych, Ochrona i promocja zdrowia, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

11 Alternatywne formy zatrudnienia
Działania publiczne określone w ustawie; Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, Nauka, edukacja, oświata, kultura i sztuka, Ekologia i ochrona zwierząt, Porządek i bezpieczeństwo, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

12 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Telepraca; To wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, do wykonywania pracy w dowolnej odległości od miejsca siedziby firmy.

13 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Telepraca Plusy; Oszczędność przestrzeni biurowej, Oszczędność czasu, Zmniejszenie lub eliminacja kosztów dojazdu, Możliwość wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne i wychowujące dzieci, Ograniczenie stresu, Elastyczność w wykonywaniu zadań.

14 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Telepraca Minusy; Utrudnia kontrolę nad pracownikiem, Osłabia kontakty na linii pracodawca- pracownik, Uzależnia od techniki, Może wywoływać uczucie izolacji, wyobcowania, Zanika kultura biurowa.

15 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Leasing pracowniczy- To wykorzystanie w przedsiębiorstwie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej.

16 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Leasing pracowniczy- Zastępstwa – zastąpienie pracowników etetowych przebywających na zwolnieniach lekarskich lub urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich itp., Nietypowe projekty- realizacja projektów wymagających nietypowych, specyficznych kwalifikacji bądź umiejętności, realizacja dodatkowych zamówień,

17 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Leasing pracowniczy- Sezonowość- wzrost zapotrzebowania na personel w związku ze zwiększonym popytem na określoną produkcję lub sezonowość usług, Ograniczenia w tworzeniu nowych etatów- potrzeba dodatkowego personelu w firmie.

18 Formy zatrudnienia na rynku pracy
Dziękuję za uwagę Janina Wilkosz Zabierzów kwiecień 2007 roku


Pobierz ppt "Formy zatrudnienia na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google