Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał"— Zapis prezentacji:

1 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał Marek Członek Rady Programowej Radca Ministra Projekt współfinansowany w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014

2 Treść prezentacji Pojęcie społecznych nierówności w zdrowiu Charakterystyka działań ograniczających społeczne nierówności Prace eksperckie prowadzone w Polsce Opis Projektu Literatura

3 Pojęcie społecznych nierówności w zdrowiu (1) Zjawisko - na chorobowość i umieralność silny wpływ wywierają czynniki społeczne -umieralność i chorobowość zwiększa się wraz ze spadkiem pozycji społecznej Cechy zjawiska Powszechność społeczne nierówności w zdrowiu występują na całym świecie, ich wielkość i zakres różni się w poszczególnych państwach

4 Pojęcie społecznych nierówności w zdrowiu (2) Trwałość różnic Badania prowadzone od kilkudziesięciu lat potwierdzają istnienie tego zjawiska Niesprawiedliwość Społeczne nierówności w zdrowiu są sprzeczne z powszechnym poczuciem sprawiedliwości w rozumieniu praw człowieka

5 Społeczne nierówności w zdrowiu (3) Możliwość przeciwdziałania nie istnieje takie prawo natury, które stanowiłoby, że np. wskaźnik umieralności dzieci z ubogich rodzin powinien być znacznie wyższy niż w przypadku dzieci z rodzin zamożnych jeżeli procesy społeczne danego państwa generują różnice w zdrowiu, to można dążyć do ograniczania tych różnic Źródło: M.Whitehead, G.Dahlgren, Concepts and principles for tackling social inequalities in health, 2006)

6 Równość w zdrowiu a równość w opiece zdrowotnej równość w zdrowiu - cel skuteczne ograniczanie trwałych różnic w stanie zdrowia pomiędzy różnymi grupami społeczno- ekonomicznymi równość w dostępie do opieki zdrowotnej – osoby o tym samym stanie zdrowia otrzymują takie same gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej Poświęcanie uwagi jedynie równości w dostępie do opieki zdrowotnej nie zapobiega powstawaniu nierówności w zdrowiu, choć zapewnienie równości w opiece jest jednym z niezbędnych warunków skutecznego ograniczania nierówności w zdrowiu

7 Przeciwdziałanie społecznym nierównościom w zdrowiu Health 2020, Policy Framework and Strategy, 09.2012), WHO Regional Office for Europe WHO EURO- Göran Dahlgren, Margaret Whitehead European strategies for tackling social inequalities in health, University of Liverpool, 2006 - ramowa strategia Strategie krajowe Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 National strategy to reduce social inequalities in health, Norweskie Ministerstwo Zdrowia, 2007 Wiodące kraje: Anglia, Szkocja, kraje Nordyckie, Holandia, Słowenia

8 Cele strategii dotyczące ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu Poprawa stanu zdrowia ludności poprawa stanu zdrowia grup społecznych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym zmniejszanie nierówności w zdrowiu pomiędzy grupami znajdującymi się na przeciwstawnych krańcach drabiny społecznej - o najniższym i najwyższym statusie społeczno-ekonomicznym zmniejszanie nierówności w zdrowiu w całym społeczeństwie (gradient)

9 Konieczne warunki skutecznej realizacji strategii działania międzysektorowe zdrowie we wszystkich politykach zdrowie, edukacja, badania naukowe, środowisko przyrodnicze, rolnictwo, gospodarka, zatrudnienie, polityka społeczna (w tym zabezpieczenie społeczne) strategie rządów, a nie ministrów zdrowia Postulat WHO stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych transfer koniecznego know-how stworzenia odpowiednich narzędzi (np. strategii) zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych

10 Prace diagnostyczne w Polsce Social inequalities in health in Poland, lipiec 2010 -analiza istniejących dowodów występowania tych nierówności na poziomie ogólnokrajowym i wojewódzkim Analysis of health and socio economic characteristics of district level populations in Poland, Warszawa, luty 2011 – nowe analizy zarówno różnic geograficznych jak i społecznych w stanie zdrowia ludności –poziom powiatowy Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012

11 Projekt Beneficjent Ministerstwo Zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Partnerzy Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia Konsorcjum Nauka i Zdrowie w składzie: - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz - Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia; Narodowy Fundusz Zdrowia.

12 Wysokość wsparcia Wartość projektu: 14 176 239 PLN w tym: -12 049 803 PLN - dofinansowanie w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, -2 126 436 PLN - dofinansowanie w ramach środków krajowych

13 Cele Projektu Wypracowanie rozwiązań służących lepszemu zarządzanie w ochronie zdrowia służących: przyszłej poprawie stanu zdrowia społeczeństwa, ograniczaniu nierówności w zdrowiu spowodowanych czynnikami społecznymi PRAKTYCZNY CHARAKTER PAC

14 Trzy części Projektu Diagnostyczna Projektowa Szkoleniowa

15 Część Diagnostyczna Diagnoza nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce Model oceny wpływu [regulacji prawnych, działań społecznych i gospodarczych] na zdrowie (Health Impact Assessment) Międzysektorowa strategia na rzecz zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu

16 Działania (1) Działanie 1. Opracowanie międzysektorowej strategii opartej na faktach mającej na celu ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Strategia ta ma stanowić wkład w prace nad Narodowym Programem Zdrowia 2016+, a także może wspierać proces realizacji innych polskich średniookresowych, międzysektorowych strategii 2020. Podstawą opracowania strategii będzie określenie nierówności w zdrowiu oraz ich uwarunkowań w Polsce.

17 Część Projektowa Model zarządzania zdrowiem populacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce Model oceny potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych Model programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych Ocena realizacji pilotażowego programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych

18 Działania (2) Działanie 2: Opracowanie modelu organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce, jak również modeli publicznych programów zdrowotnych głównie na poziomie sub-regionalnym, w tym ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Zostanie opracowana diagnoza różnych aspektów obecnego polskiego systemu zdrowia publicznego. Wyniki tej diagnozy będą wykorzystane m.in. w pracach dotyczących projektu ustawy o zdrowiu publicznym, a także w pracach dotyczących wybranych narzędzi zarządzania zdrowiem publicznym mających na celu zwiększenie skuteczności i wydajności świadczeń zdrowia publicznego w Polsce. PRAKTYCZNY CHARAKTER PRAC

19 Część szkoleniowa Szkolenia i warsztaty dla różnych grup interesariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie) Seminaria/warsztaty dla nauczycieli akademickich Treningi dla innych grup określonych w trakcie realizacji Projektu Stworzenie bazy wiedzy (kontynuacja po zakończeniu Projektu)

20 Działanie (3) Działanie 3: Zwiększanie wiedzy i umiejętności w obszarze zdrowia publicznego (treningi, seminaria, warsztaty, konferencje). Opracowane zostaną programy nauczania obejmujące działania szkoleniowe mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności grup ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia publicznego. Stworzona zostanie baza wiedzy, która będzie zawierała materiały wypracowane w Projekcie oraz inne materiały dotyczące nierówności w zdrowiu, w tym dane epidemiologiczne, ale także okresowo przygotowywane materiały dotyczące stanu zdrowia i społecznych nierówności w zdrowiu, a ponadto linki do najważniejszych baz danych dotyczących zdrowia publicznego w kraju i na świecie. Baza danych będzie służyła wszystkim adresatom poszczególnych części Projektu – m.in. podmiotom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną na szczeblu centralnym, regionalnym i sub-regionalnym, a także podmiotom bezpośrednio przygotowującym, realizującym lub oceniającym programy zdrowia publicznego głównie na terenie powiatów.

21 Interesariusze Lista interesariuszy działających na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym jest długa i obejmuje m.in.: Ministerstwo Zdrowia (odpowiedzialne za krajową politykę zdrowotną), pozostałe ministerstwa np. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów (zgodnie z zasadą zdrowie we wszystkich politykach – health in all policies), instytucje szczebla: wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego odpowiedzialne za działania w zakresie zdrowia publicznego, organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem publicznym, społeczeństwo

22 Literatura - Polska Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce, raport WHO, 2012 r., http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raportspolnierownosci_20130529.pdf Analysis of health and socio-economic characteristics of district level populations in Poland, BCA, Warszawa, 2011 r. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/finalwho_20130410_raport2.pdf Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012 http://www.atlas.pzh.gov.pl/ Stan Zdrowia Mieszkańców Warszawy w latach 1999–2008, (red) Grażyna Broda – Instytut Kardiologii w Warszawie, Ewa Olsiñska – naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego, praca zbiorowa, Urząd m. st. Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej, listopad 2010 http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/stan_zdrowia.pdf

23 Literatura- WHO, UE Health 2020, Policy Framework and Strategy, 09.2012), WHO Regional Office for Europe http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf Closing the gap in a generation, Commission on social determinants of health, Geneva, WHO, 2008 http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf WHO EURO- Margaret Whitehead, Göran Dahlgren, Concepts and principles for tackling social inequalities in health, Levelling up Part 1 (WHOLIS E89383) Univesity of Liverpool – polskie tłumaczenie, 2010WHOLIS E89383 WHO EURO- Göran Dahlgren, Margaret Whitehead European strategies for tackling social inequalities in health, Univesity of Liverpool, 2006, (WHOLIS E89384) Univesity of Liverpool - polskie tłumaczenie, 2010WHOLIS E89384 UE- EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

24 Dziękuję


Pobierz ppt "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google