Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwagi do dokumentu: ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI "Centrum Handlowo - Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego",

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwagi do dokumentu: ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI "Centrum Handlowo - Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego","— Zapis prezentacji:

1 Uwagi do dokumentu: ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI "Centrum Handlowo - Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego", wersja z lutego 2014 Liga Walki z Hałasem

2 Źródła hałasu związane z projektowaną inwestycją Urządzenia klimatyzacyjno – chłodnicze Strefy dostaw

3 Liczba wszystkich urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych na dachu planowanej inwestycji

4 Historia liczby źródeł o określonej mocy

5 Listopad 2013Luty 2014 215 urządzeń !, 62 o mocy > 90 dB 184 urządzenia ! (59 – 70) dB (43 – 58) dB (38 – 49) dB (41 – 50) dB Prognozowane (obliczone) wartości poziomu dźwięku - stan projektowany, bez dodatkowych zabezpieczeń

6 Niepewność prognozowania Wynik prognozowany ± 1 dB! lepsza niż niepewność pomiaru wykonanego za pomocą miernika poziomu dźwięku ?! cytat: … Niepewność … wynika z niepewności oszacowania poziomu mocy akustycznej źródła hałasu … Podczas gdy: Pomiar mocy akustycznej w zależności od zastosowanej metody (obecnie stosowane są trzy znormalizowane metody) daje wyniki różniące się między sobą nawet o kilka dB! A do obliczeń propagacji stosuje się faktycznie wartość tzw. poziomu pozornej mocy akustycznej na kierunku propagacji

7 Konkluzja Wiarygodna ocena oddziaływania akustycznego na środowisko wymaga: Ustalonej i odpowiadającej potrzebom pracy obiektu liczby urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych (zamknięta lista przed wydaniem decyzji !) Listy urządzeń z wyszczególnieniem ich rodzajów (typów) i deklarowanych wartości mocy akustycznej Wykonania prognozy oddziaływania na środowisko dla urządzeń rzeczywistych, dostępnych na rynku (ew.z zabezpieczeniami akustycznymi możliwymi do realnego zastosowania), (a nie dla urządzeń o założonej mocy akustycznej…!) Uwzględnienia w prognozowaniu faktu, że przewietrzanie obiektu jest dokonywane w porze nocnej Potwierdzenia kompetencji Laboratorium!: inne podobne analizy akustyczne inwestycji, zweryfikowane po jej zakończeniu inwestycji

8 Strefy dostaw – proponowane rozwiązania Ekran 10 m Ekran 2,5 m budynek sześciopiętrowy Drogi dojazdowe Zadaszenie części strefy dostaw 30 – 50 m budynki pięciopiętrowe 30 m

9 Konkluzja Ekrany, zadaszenia nie są stanowią skutecznej ochrony przed hałasem ze strefy dostaw Skuteczne rozwiązanie: pełna zabudowa strefy dostaw lub zbudowanie strefy dostaw pod ziemią. Potencjalny problem: hałas związany z czerpniami i wyrzutniami powietrza A więc może zmniejszenie skali obiektu ?? Albo zmiana lokalizacji ??

10 4.6. Infra i ultradźwięki Nie można odnieść się do zagadnień związanych z oddziaływaniem hałasu ultra i infradźwiękowego z braku zdefiniowanych wymagań prawnych w zakresie prowadzenia analiz z tego zakresu oraz samych wartości dopuszczalnych dla ultra i infradźwięków w środowisku. Wniosek: jeśli nie ma przepisów, to nie ma problemu hałasu infradźwiękowego, a dokładniej mówiąc niskoczęstotliwościowego Stanowisko ekspertów akustyków: problem hałasu niskoczęstotliwościowego jest w odniesieniu do dużych samochodów dostawczych oraz urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych jest bardzo istotny ocena hałasu pochodzącego od ww. urządzeń, dokonywana za pomocą aparatury z korekcją A, jest często niemiarodajna brak przepisów prawnych (w danym czasie) nie może być przeszkodą w rzetelnej analizie wszelkich potencjalnych zagrożeń dla środowiska Problem hałasu niskoczęstotliwościowego

11 4.6. Infra i ultradźwięki Nie można odnieść się do zagadnień związanych z oddziaływaniem hałasu ultra i infradźwiękowego z braku zdefiniowanych wymagań prawnych w zakresie prowadzenia analiz z tego zakresu oraz samych wartości dopuszczalnych dla ultra i infradźwięków w środowisku. Hałas ultradźwiękowy ze względu na silne tłumienie nie stanowi problemu w środowisku naturalnym. Gdzie w planowanej inwestycji będą się znajdowały źródła hałasu ultradźwiękowego? Wątpliwości co do kompetencji autorów dokumentu Problem hałasu ultradźwiękowego

12 "...W chwili obecnej klimat akustyczny … determinowany jest hałasem pochodzącym od sąsiadujących z nią pobliskich ciągów drogowych, szczególnie ulicy Wąwozowej, stanowiących ważne arterie komunikacyjne miasta. … klimat akustyczny na terenie sąsiadującym z inwestycją determinowany jest hałasem pochodzącym od pobliskich ciągów drogowych. Analiza stanu aktualnego wskazuje na znikomy wpływ na klimat akustyczny otoczenia obiektów TESCO … Kwestia klimatu akustycznego od źródeł komunikacyjnych jest nieistotna dla oceny emisji hałasu od źródeł przemysłowych … teren inwestycji jest znacznie zdegradowany akustycznie i występują w tym rejonie przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach chronionych pochodzące od hałasu komunikacyjnego. Przytoczone stwierdzenia o znacznej degradacji akustycznej terenu inwestycji są daleko idące, a nie są poparte rzetelnymi danymi. Klimat akustyczny

13 Klimat akustyczny ? P3: pora dzienna EQM pomiar (4 m npm)49,3 dB LWzH pomiar (10 m npm)51 – 54,8 dB P3: pora nocna EQM pomiar (4 m npm) 44,1 dB LWzH pomiar (10 m npm)44,8 dB

14 Najistotniejsze stwierdzenie, cyt.: "... oświadczamy, iż niniejsza analiza akustyczna inwestycji "Centrum Handlowo – Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego nie jest objęta akredytacją... zostało umieszczone na ostatniej stronie dokumentu. akredytowane nieakredytowane

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uwagi do dokumentu: ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI "Centrum Handlowo - Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego","

Podobne prezentacje


Reklamy Google