Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Kongres Nowego Przemysłu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Kongres Nowego Przemysłu"— Zapis prezentacji:

1 IV Kongres Nowego Przemysłu
Rola i znaczenie zachowań oraz strategii odbiorców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców...

2 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

3 IV Kongres Nowego Przemysłu
WSTĘP CYTATY UNIJNE PIEBALGS – Energy Commissioner „…konieczny jest wzrost konkurencji…” BENTLEY – Group finance Director nad Managing Director Europe of Centrica plc. „…w pełni otwarty, zliberalizowany rynek jest panaceum na większość problemów…” VAN SON – President EFET „…nie można dopuścić do regulacji cen na otwartym rynku…” „…potrzebne są sygnały cenowe dla inwestycji…” JOSEFSSON – Chief executive officer of Vattenfall AB „…POZWÓLMY DZIAŁAĆ RYNKOWI…” M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

4 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

5 WYBRANE UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DYREKTYWA 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE tzw. dyrektywa energetyczna ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (po nowelizacjach z 12 stycznia i 15 czerwca 2007 r.) rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo energetyczne – 1998 – 2007 M.Kulesa, Wa-wa,

6 WYBRANE UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Program dla elektroenergetyki, IRiESP PSE – Operator SA (głównie w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi), obowiązująca (decyzją z ) bezterminowo od 14 IRiESD OSD – obowiązujące od oraz prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne, rozpoczęte w maju 2006 roku Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2006 rok, maj 2007 M.Kulesa, Wa-wa,

7 IV Kongres Nowego Przemysłu
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ - OD MONOPOLU DO KONKURENCJI W Y T Ó R C ODB I ORCY W Y T Ó R C Firmy obrotu ODB I ORCY W Y T Ó R C Firmy obrotu niezal ODB I ORCY Dystry-butorzy Dystry-butorzy Obrót wydziel ze spółek dystryb Monopol Okres przejściowy Wolny rynek Blokady Ograniczenia Wolny obrót M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

8 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

9 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZASADA TPA – ODBIORCY DLA RYNKU, CZY RYNEK DLA ODBIORCÓW ? TPA = jeden z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii 1 lipca 2004 r. - teoretyczne otwarcie rynku = ok. 1,7 mln odbiorców/ PRAKTYKA = (2005) 35 odbiorców, (2006) 61 odbiorców 1 lipca 2007 r. – pełne (teoretycznie) otwarcie REE teoria vs. praktyka M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

10 IV Kongres Nowego Przemysłu
? Liczba odbiorców oraz korzystających z TPA (wg stanu na koniec danego okresu) uprawnionych 1,7 mln 15,8 mln 6 tys. 1,7 mln 1,7 mln 641 560 80 138 138 12 2007 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

11 IV Kongres Nowego Przemysłu
STRUKTURA OPŁAT ZA ENERGIĘ ORAZ JEJ PRZESYŁ (DYSTRYBUCJĘ) – dane za III kwartały 2006 roku Źródło: URE M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

12 IV Kongres Nowego Przemysłu
STRUKTURA OPŁAT ZA ENERGIĘ ORAZ JEJ PRZESYŁ (DYSTRYBUCJĘ) – dane za III kwartały 2006 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARE, URE M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

13 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

14 IV Kongres Nowego Przemysłu
DEFINICJE PODSTAWĄ STRATEGII ? dystrybucja - transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczania odbiorcom obrót - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

15 IV Kongres Nowego Przemysłu
MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW ZE SPÓŁKAMI OBROTU A MODEL RYNKU M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

16 IV Kongres Nowego Przemysłu
MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW ZE SPÓŁKAMI OBROTU A MODEL RYNKU M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

17 IV Kongres Nowego Przemysłu
STRATEGIE ODBIORCÓW (1) trzy główne typy zachowań odbiorców Postawa czynna Postawa bierna Postawa nieokreślona (% z 1 i % z 2, zwykle nie 50%:50%) wciąż niewystarczająca, co nie oznacza (wciąż) mała wiedza nt. TPA oraz praktycznych kroków zmiany sprzedawcy historyczne (mentalnie) podejście do zagadnień dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

18 IV Kongres Nowego Przemysłu
STRATEGIE ODBIORCÓW (2) SZANSE bardzo duża potrzeba i chęć pozyskania wiarygodnych informacji konieczność redukcji kosztów (nie tylko wskutek nacisku zarządów ale także konkurencji) szeroka możliwość wymiany doświadczeń i informacji konieczność nagłaśniania praktycznych przykładów zmian sprzedawcy konieczność „zbliżenia” ministerstw i urzędów centralnych do problemów odbiorców energii elektrycznej M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

19 IV Kongres Nowego Przemysłu
M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

20 IV Kongres Nowego Przemysłu
M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

21 IV Kongres Nowego Przemysłu
Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

22 IV Kongres Nowego Przemysłu
Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

23 RYNEK ENERGII dla MiŚP Suplement M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20
Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 M.Kulesa, Wa-wa,

24 IV Kongres Nowego Przemysłu
Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

25 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

26 IV Kongres Nowego Przemysłu
STYCZNIOWA NOWELIZACJA USTAWY ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy (…) druk 1084 z dnia 8 listopada 2006 r. I czytanie w KG oraz KOŚZNiL – 15 listopada 2006 r. powołanie i prace Podkomisji Nadzwyczajnej - 15, 16, 21 i Posiedzenia Komisji Gospodarki - 29 listopada 2006 r. II czytanie – 5 grudnia 2006 r. III czytanie – 8 grudnia 2006, przyjęcie przez Sejm 406 głosami za akceptacja przez Sejm 3 poprawek Senatu 12 stycznia 2007 r. DZIENNIK USTAW NR 21 POZ. 124 Zakres nowelizacji (główne, kierunkowe zagadnienia) wprowadzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji uzupełnienie obowiązków dot. zapisów umów wprowadzenie (pośrednie) sprzedawców awaryjnych M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

27 IV Kongres Nowego Przemysłu
Wymagany udział ilościowy umorzonych świadectw pochodzenia lub uiszczonej opłaty zastępczej w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzeń M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

28 CZERWCOWA NOWELIZACJA USTAWY
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. druk 1734 z dnia 27 kwietnia 2007 r., skierowano do Komisji 21 maja 2007 r. I czytanie w Komisjach 5 czerwca 2007 r. II czytanie w Komisjach 14 czerwca 2007 r. przyjęcie przez Sejm 15 czerwca 2007 r. Zakres nowelizacji ciągłość umów kompleksowych cesja koncesji i taryf tzw. „szybka ścieżka” legislacyjna M.Kulesa, Wa-wa,

29 NOWA USTAWA/DUŻA NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE
Założenia zmian. Elektroenergetyka odejście od regulacji taryf w obrocie energią elektryczną na poziomie hurtowym i detalicznym, utrzymanie regulacji taryf jedynie dla usług powszechnych świadczonych przez tzw. „sprzedawcę z urzędu” wprowadzenie sprzedawców awaryjnych dla odbiorców końcowych, którzy utracili sprzedawcę do czasu wyboru nowego sprzedawcy utrzymanie regulacji taryf „ex-ante” dla usług przesyłania i dystrybucji wybór mechanizmu rynkowego dla zapewnienia odpowiednich rezerw mocy wytwórczych M.Kulesa, Wa-wa,

30 NOWA USTAWA/DUŻA NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE
Harmonogram prac 30 czerwca 2007 r.-opracowanie tabeli zgodności z uwzględnieniem ocen i kierunków zmian przyjętych w Programie dla elektroenergetyki oraz ocen skutków regulacji dokonanych przez MG, URE i sektor 31 sierpnia 2007 r.-przygotowanie założeń zmian do PE oraz ich konsultacje i przyjęcie w MG 30 września 2007 r. –przygotowanie zmian przepisów PE wraz z oceną skutków regulacji z uwzględnieniem wyników ekspertyzy 31 października 2007 r. – konsultacje społeczne i uzgodnienia projektów przepisów M.Kulesa, Wa-wa,

31 IV Kongres Nowego Przemysłu
ZAKRES PREZENTACJI 1 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 2 3 4 5 6 M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

32 IV Kongres Nowego Przemysłu
TPA – po 1 lipca 2007 r. WIZJA AUTORSKA (1) (niestety) małe szanse zmiany stanu istniejącego w 2 poł r. nowy problemu; brak realnego unbundling’u (teoretyczny bez zastrzeżeń) potencjalne zachowanie odbiorców TPA – (wciąż) wielka niewiadoma – możliwe gwałtowne działania (paraliżujące dotychczasową obsługę OSD i obrót w SD) M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

33 IV Kongres Nowego Przemysłu
TPA – po 1 lipca 2007 r. WIZJA AUTORSKA (2) likwidacja pozostałych (dotychczasowych) barier TPA (wciąż niestety ) nie wystarczająca wiedza odbiorców dot. TPA wzrost cen i jego wpływ na zachowania odbiorców TPA brak przygotowania praktycznego OSD i obrotu w SD do nowych zadań – podstawową (nową) barierą TPA M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,

34 IV Kongres Nowego Przemysłu
Dojrzały rynek energii = różnorodność form handlu i podmiotów na rynku dziękuję za uwagę Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00 – 043 Warszawa tel. (22) fax (22) M.Kulesa: Rola i znaczenie zachowań i strategii odbiorców... M.Kulesa, Wa-wa,


Pobierz ppt "IV Kongres Nowego Przemysłu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google