Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW PZL Poznań, 8 marca 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW PZL Poznań, 8 marca 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW PZL Poznań, 8 marca 2014 roku

2 Działania Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
w okresie: III ‘2012 – III ‘2014

3 CERTYFIKAT ZAWODOWY PZL
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL CERTYFIKAT ZAWODOWY PZL Certyfikat Zawodowy Logopedy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy.

4 Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
Certyfikat Zawodowy Logopedy jest wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej. Certyfikat Zawodowy wydaje Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów na wniosek osoby zainteresowanej. Komisję tę powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.

5 IDEA CERTYFIKATU ZAWODOWEGO
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL IDEA CERTYFIKATU ZAWODOWEGO Ideę Certyfikatu Zawodowego oraz formalne kryteria jego przyznawania Komisja przedstawiła w „Liście Otwartym do Władz Uczelni Kształcących Logopedów” zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZL w dniu 16 grudnia 2005r. W ten, niejako pośredni, sposób Komisja podjęła próbę uzyskania wpływu na decyzję autonomicznych uczelni kształcących logopedów w Polsce, przynajmniej co do wymiaru godzinowego zajęć dydaktycznych.

6 OTRZYMANIE CERTYFIKATU
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL OTRZYMANIE CERTYFIKATU Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym przynajmniej tytuł magistra lub lekarza medycyny. Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne równorzędne instytucje posiadające stosowne uprawnienia, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych: W przypadku studiów rozpoczętych najpóźniej w roku akademickim 1997/98 akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów: a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych; b) 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych; c) studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.

7 OTRZYMANIE CERTYFIKATU – c.d.
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL OTRZYMANIE CERTYFIKATU – c.d. W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 1998/99 i później, akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów: a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych; b) studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy; c) magisterskich studiów logopedycznych. O Certyfikat mogą ubiegać się wszyscy zawodowo czynni logopedzi, którzy od momentu uzyskania świadectwa ukończenia studiów logopedycznych przepracowali w zawodzie logopedy co najmniej dwa lata.

8 Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU Certyfikat Zawodowy utrzymuje ważność przez 5 lat od chwili jego wydania lub aktualizacji. Przedłużenie ważności Certyfikatu odbywa się każdorazowo na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią warunków: a) czynnego wykonywania zawodu; b) aktywności zawodowej podnoszącej kwalifikacje i kompetencje logopedy. Komisja rozpatruje wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o system punktowy.

9 PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERYFIKATU
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERYFIKATU Punkty są zbierane w dwóch obszarach aktywności zawodowej: a) bezpośredniej pracy z pacjentem (profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej); b) bardzo szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego logopedy. Przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 10 lat wymaga uzyskania ogółem przynajmniej 100 punktów liczonych od momentu przyznania lub wznowienia poprzedniego Certyfikatu, z czego: a) w obszarze bezpośredniej pracy z pacjentem (profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej) b) w obszarze doskonalenia zawodowego.

10 PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERYFIKATU
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERYFIKATU Logopeda posiadający Certyfikat Zawodowy PZL akceptuje fakt umieszczenia swojego nazwiska w wykazie osób certyfikowanych na stronie internetowej PZL. Lista osób posiadających ważne Certyfikaty Zawodowe jest na bieżąco aktualizowana. Struktury samorządowe – urzędy miasta, gminy, starostwa są informowane o logopedach, którzy posiadają taki certyfikat. Dyrektorzy wiedzą, że zatrudniają najlepszych specjalistów.

11 KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY Kodeks Etyczny Polskiego Związku Logopedów precyzuje pojęcie etyki zawodu logopedy, zawiera wytyczne wykonywania zawodu logopedy podporządkowane zasadzie nadrzędnej - działaniu dla dobra pacjenta. Podstawowym obowiązkiem logopedów jest rzetelne prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej oraz systematyczne pogłębianie wiedzy. Logopedzi powinni prezentować wysoki poziom etyczny i zawodowy, tak pod kątem dobra pacjenta, jak i reputacji zawodowej.

12 KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY – c.d.
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY – c.d. 1 marca 2013 r. znowelizowano Kodeks, z uwagi na wejście Polski do UE i czasy, które stawiają przed Nami nowe wyzwania. Kodeks to niejako wytyczne o wykonywaniu zawodu logopedy w Polsce: Logopedzi czynni zawodowo powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem zawodowym. Logopedzi winni dobrze znać język polski zarówno w mowie, jak i w piśmie. Logopedzi winni podnosić kwalifikacje i doskonalić się zawodowo tak, aby móc oferować pacjentom usługi logopedyczne na najwyższym poziomie.

13 KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY – c.d.
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL KODEKS ETYCZNY LOGOPEDY A CERTYFIKAT ZAWODU LOGOPEDY – c.d. Logopedzi powinni ograniczyć działalność, o ile nie przynosi ona właściwych efektów dla pacjenta lub dla zawodu. Logopedzi powinni respektować obowiązujące normy społeczne. Logopedzi powinni unikać wykonywania czynności zawodowych leżących w kompetencji innych, pokrewnych zawodów. Logopedzi powinni w sposób uczciwy informować pacjentów o skuteczności stosowanych metod diagnozy czy terapii.

14 Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
Jednym z zadań Certyfikatu Zawodowego jest integracja środowiska logopedów. Do 1989 r. absolwenci otrzymywali tytuł logopedy dyplomowanego. Szkoły kształcące logopedów miały podobny, choć nieidentyczny program, trwały 4 semestry i obejmowały podobną liczbę godzin. Wydaje się, że prezentowały podobny poziom kształcenia, choć każda z nich posiadała specyfikę, która przyciągała słuchaczy o określonych zainteresowaniach. Oprócz tego szkolono poza ośrodkami akademickimi nauczycieli, którzy w krótszym cyklu kształcenia - 2 lub 3 semestry - zdobywali kwalifikację logopedy szkolnego .

15 Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
Po 1989 r. sytuacja się skomplikowała. Powstały następne ośrodki kształcenia logopedów, zarówno państwowe, jak i prywatne. Kwalifikacje logopedy otrzymywały osoby o całkowicie różnym kształceniu edukacyjnym wynikających z różnego czasu trwania studiów. Sytuacja taka jest niepokojąca przynajmniej z 2 powodów: Znaczna liczba tak wyedukowanych logopedów nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług dla klientów, a przecież są nimi głównie dzieci, dla których prawidłowy rozwój mowy jest podstawą zarówno prawidłowo przebiegającej kariery szkolnej, jak i w przyszłości zawodowej.

16 Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL
Zaistniało zjawisko nieuczciwej konkurencji, na rynku pracy, pojawiły się osoby o miernym przygotowaniu zawodowym, a przez to stawiających znacznie niższe wymagania pracodawcom dotyczące nie tylko płacy, ale także warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana. Wielu pracodawców nie przywiązuje wagi do jakości ukończonych studiów, liczby godzin dydaktycznych, praktycznych, interesuje ich wyłącznie zdobyty tytuł zawodowy logopedy. W większości gmin logopeda jest zatrudniony najczęściej w niepełnym wymiarze godzinowym na okres określony.

17 Liczba logopedów posiadających Certyfikat Zawodowy PZL
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL Liczba logopedów posiadających Certyfikat Zawodowy PZL Pierwsze Certyfikaty Zawodowe PZL przyznano 21 stycznia 2003 roku. Obecnie w Polsce jest 1061 logopedów posiadających ważny Certyfikat Zawodowy Logopedy. 86 logopedów posiada przedłużenie ważności Certyfikatu na kolejne 10 lat.

18 Członkowie Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL:
Małgorzata Chorążyczewska (oddział lubuski) Marzena Drab (oddział śląski) Krzysztof Szamburski (oddział mazowiecki) oraz wybrani przedstawiciele oddziałów PZL Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW PZL Poznań, 8 marca 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google