Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja zawodu księgowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja zawodu księgowego"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja zawodu księgowego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

2 Dlaczego certyfikować?
uchwała XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, dotycząca rozwoju zawodu księgowego zobowiązania Stowarzyszenia wynikające z członkostwa w Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) obowiązki wynikające ze statutu SKwP – zadanie kształtowania zawodów związanych z rachunkowością według standardów międzynarodowych troska o stwarzanie warunków zapewniających członkom SKwP i innym osobom zajmującym się rachunkowością możliwość osiągania wysokich kwalifikacji zawodowych

3 Dlaczego certyfikować? cd.
oczekiwania przedsiębiorców na wykwalifikowaną i etyczną kadrę księgowych i finansistów oczekiwania odbiorców sprawozdań finansowych na rzetelne i poprawne sprawozdania finansowe ciągłe doskonalenie wiedzy poprzez system ustawicznego doskonalenia zawodowego

4 Certyfikacja w Polsce certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Ministerstwa Finansów (ponad certyfikatów) doradca podatkowy (ponad 9000 osób) tytuł biegłego rewidenta (ponad 7700 osób, z czego 3500 jest czynnych zawodowo) *dane na lipiec 2009 r.

5 Kadra księgowa w Polsce*
średni wiek pracownika zatrudnionego w księgowości – 32 lata 25% wśród badanych to pracownicy w wieku 24 lat i mniej 25% respondentów jest przynajmniej w wieku 37 lat najmłodszy pracownik ma lat 22, najstarszy lat 59 5 *Źródło: A. Szubierajska „Zawód głównego księgowego -wieloetapowe podejście”, praca magisterska.

6 Kadra księgowa w Polsce*
6,9% głównych księgowych to mężczyźni ok. 6% posiada wykształcenie średnie, pozostali – wyższe 82% spośród badanych jest zatrudniona w sektorze prywatnym, tylko 18% w sektorze publicznym *Źródło: A. Szubierajska „Zawód głównego księgowego -wieloetapowe podejście”, praca magisterska. 6

7 Częstotliwość komunikowania się w języku obcym przez księgowych
Źródło: A. Szubierajska „Zawód głównego księgowego -wieloetapowe podejście”, praca magisterska. 7

8 Główne założenia systemu certyfikacji
4 stopnie kształcenia oparte na kursach już prowadzonych przez Stowarzyszenie UDZ – system ustawicznego doskonalenia zawodowego Rada Pracodawców – organ opiniotwórczy i doradczy powołany w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością

9 Dyplomowany księgowy to:
osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki tytuł zawodowy uzyskany w ramach ścieżki edukacyjnej SKwP lub eksternistycznie

10 Jak zdobyć tytuł? Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która: ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku, korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

11 Jak zdobyć tytuł? c.d. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego, złożyła przyrzeczenie.

12 Tryb uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego
Ścieżka edukacyjna Tryb eksternistyczny 12

13 Ścieżka edukacyjna SKwP
Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł: stopień I – księgowy, stopień II – specjalista do spraw rachunkowości, stopień III – główny księgowy, stopień IV – dyplomowany księgowy.

14 Wymagania na stopień I (księgowy)
Wykształcenie co najmniej średnie

15 Wymagania na stopień II (specjalista ds. rachunkowości)
Wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności księgowego, potwierdzonych: zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości, lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

16 Wymagania na stopień III (główny księgowy)
Wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności specjalisty do spraw rachunkowości, potwierdzonych: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów, lub tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia), lub tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia.

17 Wymagania na stopień IV (dyplomowany księgowy)
Wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz posiadanie wiedzy i umiejętności potwierdzonych: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia. Posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości: co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.

18 Praktyka zawodowa Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie – na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż ½ etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych. Dokumentami potwierdzającymi przedmiot i czas trwania praktyki w rachunkowości są oryginały bądź uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy.

19 Egzaminy egzaminy stopnia I, II oraz III przeprowadzane są przez okręgowe komisje egzaminacyjne egzamin stopnia IV przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

20 Tryb eksternistyczny 20

21 Zakres tematyczny egzaminu obejmuje 14 modułów
Egzamin składa się z 4 części – A B C D Możliwość uzyskania zwolnienia z części A i B po spełnieniu określonych wymagań 21

22 System ustawicznego doskonalenia zawodowego [UDZ]
obejmuje zagadnienia rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania i kadr, płac i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa gospodarczego, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania, etyki zawodowej 120 godzin szkoleń w ciągu 3 lat w tym 60 godzin podlegających weryfikacji w przypadku naruszania zasad UDZ Sąd koleżeński nakłada kary przewidziane w regulaminie szkolenia prowadzone przez SKwP oraz jednostki akredytowane przez SKwP

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Certyfikacja zawodu księgowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google