Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJABHP. PREZENTACJABHP STRUKTURA STRUKTURA ORGANIZACYJNA P o d s t a w o w ą działalnością spółki i jej oddziałów jest : wytwarzanie energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJABHP. PREZENTACJABHP STRUKTURA STRUKTURA ORGANIZACYJNA P o d s t a w o w ą działalnością spółki i jej oddziałów jest : wytwarzanie energii."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJABHP

2 PREZENTACJABHP

3 STRUKTURA STRUKTURA ORGANIZACYJNA P o d s t a w o w ą działalnością spółki i jej oddziałów jest : wytwarzanie energii cieplnej, ogrzewanie wody na wymiennikowniach, prace warsztatowo – remontowe, wytwarzanie energii elektrycznej – oddz. Radomsko wytwarzanie ciepłej wody – Komech ( oddz. Poręba ) Spółka zatrudnia ogółem 185 osób + Komech.

4 ZAGROŻENIA ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI ZWIĄZANYMI ZE ŚRODOWISKIEM PRACY hałas przemysłowy zapylenie – pyły przemysłowe, wibracje – drgania mechaniczne, substancje toksyczne – związki chemiczne, wilgotność, oświetlenie – naturalne i sztuczne. Środowisko pracy w czasie wykonywania robót podczas produkcji i ruchu zakładu ulega zanieczyszczeniom – n a s y c a s i ę – czynnikami niekorzystnie wpływającymi na warunki pracy. Czynniki te towarzyszą każdej pracy a zgodnie z wymogami przepisów oraz tabel NDN i NDS oraz NDSCh i NDSP – muszą być określane na podstawie wykonanych pomiarów i badań W miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. wykonane zostały lub będą wykonane pomiary i badania w środowisku pracy dla czynności realizowanych przez pracowników zgodnie z ich nowymi rozszerzonymi zakresami obowiązków w ciągu 8 godzinnego toku pracy w zmieniających się stanach zagrożenia.

5 ŚRODOWISKO PRACY ŚRODOWISKO PRACY - badania Aktualne pomiary i badania wykonywane są i będą w rejonach przebywania pracowników podczas wykonywania czynności w zgodności ze schematem pracy oraz chronometrażem w czasie których może występować narażenie zdrowia – zgodnie z wymogami przepisów. Badania szkodliwości i uciążliwości w środowisku pracy przeprowadzane w latach ubiegłych nie stwierdzały narażenia – wyniki w normie lub poniżej określonej normy. Na stanowiskach występujących w spółce panują bezpieczne warunki pracy. W spółce podejmuje się ponadto szereg innych dodatkowych działań, prowadzi się odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne narzędzia i ochrony, jak również wskazuje się na potrzebę samokontroli w zakresie prawidłowego wykonywania pracy oraz stosowania zabezpieczeń i przydzielonych ochron indywidualnych. Podwyższanie standardów bezpieczeństwa w spółce musi być kontynuowane na bieżąco i na stałe.

6 RYZYKO ZAWODOWE - DOKUMENTOWANIE ryzyko zawodowe – jest to funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych niebezpiecznych zdarzeń i wynikających z nich konsekwencji. prawdopodobie ń stwo konsekwencje r y z y k o = wyst ą pienia x wynikaj ą ce x ilo ść osób zagro ż e ń z zagro ż e ń takie pokazywanie ryzyka zawodowego pozwala na porównanie poziomów ryzyka, wynikającego z różnych zagrożeń. ocena ryzyka – jest to proces szacowania wielkości ryzyka i określenie warunków kiedy ryzyko można tolerować lub akceptować. prowadzone są analizy i oceny ryzyka, wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń w oparciu o wypadki w przeszłości, występujące aktualnie zagrożenia, najczęstsze awarie itp., jak również kontynuowane procesy postępowania i oceny systemu oraz struktur organizacyjnych, identyfikacja, określenie poziomu, ustalenie koniecznych działań, ocena stanu bezpieczeństwa, ocena stanu bhp stanowisk pracy, ocena poszczególnych grup pracowniczych, ocena pojedynczych pracowników. karty oceny i weryfikacji – analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy – po zapoznaniu z ustaleniami, przyjęciu do wiadomości i podpisaniu – przechowywane są w aktach osobowych pracownika

7 OPINIOWANIE OPINIOWANIE - DOKUMENTOWANIE Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu odbywają się posiedzenia Zespołu Opiniodawczego ds. BHP ( wzorem Komisji BHP ) w zakresie zagrożeń celem analizy i ich oceny oraz opiniowanie kart poziomu ryzyka zawodowego jak też w sprawach ogólnych zasad BHP dotyczących spółki. Posiedzenia odbywają się minimum 2 razy w roku lub częściej – gdy wymagają tego okoliczności. W skład Komisji wchodzą : Inspektor ds. BHP i Szkoleń, kierownicy pionów / oddziałów, W posiedzeniach uczestniczą z prawem głosu Związki Zawodowe działające w strukturach spółki, ZSIP i Prezes. Z posiedzenia sporządzany jest protokół końcowy, który zatwierdza Prezes.

8 BEZPIECZNE BEZPIECZNE WYKONYWANIE PRAC W SPÓŁCE dokonuje się poprzez : bieżące prowadzenie analiz i prac, stałe i systematyczne doskonalenie, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, projektowanie, wykonywanie, wyposażanie i przekazywanie do użytku nowych miejsc oraz stanowisk pracy, zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsc i stanowisk pracy, powodując zmianę warunków pracy, ochronę przed zagrożeniami. w spółce mają miejsce prace wykonywane przez firmy zewnętrzne lub pracownicy PEC Chrzanów wykonują dane zlecenia na obiektach nie należących do spółki. wtedy p r a c o d a w c y i p r a c o w n i c y mają obowiązek : współpracować ze sobą, przeszkolić pracowników firmy zewnętrznej na okoliczność wykonywania prac wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracowników wykonujących daną pracę, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

9 NORMY PRZYDZIAŁU NORMY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ŚRODKÓW OCHRONY ORAZ CZYSTOŚCI Prowadzona jest racjonalna gospodarka odzieżą roboczą, środkami ochrony i higieny osobistej, nakazana jest d b a ł o ś ć o ich konserwację i regenerację. Wdrażana jest na co dzień potrzeba poszanowania odzieży i środków ochrony w okresie ich używalności. Środki ochrony i higieny osobistej, ubrania i obuwie robocze dostarczane są pracownikom zgodnie z Normami … w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, przedstawicielami załogi oraz Zarządem Spółki – Prezesem. Prowadzone są kontrole pod kątem użytkowania właściwej – dostarczonej – odzieży i obuwia oraz ochron indywidualnych.

10 PRZEGLĄDY PRZEGLĄDY MASZYN I URZĄDZEŃ Systematycznie kontrolowany jest stan techniczny oraz czystość maszyn i urządzeń oraz kwalifikacje pracowników pracujących przy ich obsłudze w zakresie znajomości instrukcji i technologii jak też pod kątem nakazanych przeglądów, smarowania, wymiany zużytych podzespołów. Okresowo kontrolowany jest stan urządzeń elektromechanicznych według harmonogramów i przepisów. Przestrzegane są zasady wykonywania prac przy urządzeniach elektromechanicznych. Kontrolowane jest na bieżąco działanie układów ziemnozwarciowych i upływowych. Przestrzegane są zasady wykonywania prac na wysokości.

11 KONTROLE KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w roku 2007 i 2008 dokonano przeglądu stanowisk pracy – kontrole własne, PIP, Sanepid, UDT, Państwowej Straży Pożarnej – pod kątem wykonywania określonych czynności, dokonano przeglądu budynków, ich poszczególnych kondygnacji oraz zainstalowanych w nich maszyn i urządzeń. Z kontroli sporządzone zostały odpowiednie protokóły, wystąpienia i nakazy w których wskazano usterki oraz wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne i ustalone terminy ich usunięcia. 2007 r. – 46 kontroli kompleksowych, 2008 r. – 28 kontroli kompleksowych.

12 POLITYKA ZARZĄDU DZIAŁANIA SPÓŁKI – POLITYKA ZARZĄDU Działania spółki jak i prowadzone przeglądy potwierdzają w pełni politykę Zarządu, że dostosowywanie warunków i procesów pracy do możliwości pracowników, w szczególności przez odpowiednie projektowanie, adaptacje i moderni- zacje oraz organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi pracy zmierzają do zmniejszenia uciążliwości i szkodliwości w środowisku pracy oraz ograni- czają negatywny wpływ pracy na zdrowie pracowników.

13 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH Bezpieczeństwo załogi realizowane jest poprzez : identyfikację i monitorowanie zagrożeń, analizę, ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego, stosowanie i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa, konsultowanie i udział przedstawicieli załogi przy opracowywaniu dokumentów w zakresie BHP, informowania załogi o zagrożeniach, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników. W działalności spółki mamy do czynienia z zagrożeniami zawodowymi nad którymi należy mieć szczególną kontrolę. Dotyczy to przede wszystkim : zagrożenia wybuchami, wykonywania robót w kanałach i zbiornikach, wykonywania prac na czynnych instalacjach, wykonywania prac na wysokości.

14 BADANIA BADANIA LEKARSKIE Utrzymywana jest zgodnie z ustaleniami przepisów nakazana i określona przez lekarza częstotliwość badań okresowych lekarskich pracowników na wszystkich stanowiskach. Pracownicy poddawani są następującym badaniom lekarskim : wstępnym, okresowym, psychotechnicznym, celowanym – nakazanym kontrolnym, końcowym. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania okresowe lekarskie.

15 SZKOLENIA Szkolenia pracowników przeprowadzane są w zgodności z opracowanymi dla potrzeb spółki, poszczególnych oddziałów – r a m o w y m i i s z c z e g ó ł o w y m i programami szkoleń, aktualizowanymi w przypadku zmian w przepisach oraz w przypadku zmian technologicznych jak również wdrażania nowych rozwiązań technicznych. Szkolenia przeprowadzane są w oparciu o ustaloną ewidencję odbytych odmian szkoleń. Na podstawie w/w ewidencji prognozowane są szkolenia które muszą się odbyć w roku 2009 oraz w latach następnych lub w przypadku zmiany przepisów. Cała załoga posiada a k t u a l n e szkolenia BHP. W latach 2007 – 2008 przeprowadzono ogółem 66 odmian szkoleń którymi objęto 193 pracowników i 26 praktykantów. Cała załoga oddziału w Radomsku została przeszkolona na kursie w zakresie udzielania I -szej pomocy przedlekarskiej, prowadzonym przez lekarzy – uzyskując odpowiednią wiedzę, poznając zasady i umiejętności dobrego udzielania pomocy jak też uzyskując odpowiednie zaświadczenia

16 W Y P A D K I PRZY PRACY ORAZ W DRODZE DO I Z PRACY W Y P A D K I PRZY PRACY ORAZ W DRODZE DO I Z PRACY W latach 2007 – 2008 zanotowano 6 wypadków w spółce w tym : 1 wypadek c i ę ż k i – przy pracy 4 wypadki l e k k i e – przy pracy 1 wypadek l e k k i – w drodze z pracy Najczęstszą przyczyną zaistniałych wypadków były : nieuwaga, nieprzestrzeganie w pełni zaleconych instrukcji, niedostateczna kontrola stanu bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy, niedostateczna koordynacja robót w zespole roboczym, niewłaściwe zastosowanie zabezpieczeń, nieprzewidywanie możliwości wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. oraz przy stwierdzeniu natury ogólnej także ostatnio stres w miejscu pracy analizując i w porównując lata 2007 – 2008 oraz odnosząc się do lat ubiegłych 2004 – 2006 notuje się niewielkie powolne polepszanie stanu z uwagi na ciężkość wypadków – przy czym stwierdzić trzeba, że przy obecnie stałym poziomie liczby zatrudnionych w spółce ( firma średnia ) – lata 2006 – 2009 stan ten jest o p t y m i s t y c z n y. 1 0 0 1 4 + 1* 2004 2005 2006 2007 2008 03.2007 12.2008 wzrost – spadek – równowaga – wzrost – spadek ( ciężkość i liczba dni niezdolności do pracy )

17 PLANY ZWIĄZANE Z BHP PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ ZWIĄZANE Z BHP Bezpieczeństwo pracowników spółki wchodzącej do grupy Dalkia stawiane jest na pierwszym miejscu w szczególności przez zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom, wypadkom i chorobom zawodowym. Spółka PEC Chrzanów z jej oddziałami wzorem grupy Dalkia podejmuje ten problem na kolejny rok 2009 w którym uwarunkowania związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy są priorytetem. Działaniami dążącymi do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym są : dbanie o przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich pracowników spółki – zapobieganie zagrożeniom u źródeł, kontrola, analiza i ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynności na stanowiskach pracy w spółce, przestrzeganie aktualnych przepisów.

18 DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI Dążenie do efektywności energetycznej, to wyzwanie które jest podstawowym celem w działalności spółki PEC Chrzanów a osiągane jest przez : ciągłe i możliwe doskonalenie – niezbędne modernizacje, adaptacje i remonty, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń oraz narzędzi, wdrażanie i stosowanie na co dzień nowoczesnych metod pracy, optymalizację wszystkich funkcjonujących w spółce źródeł energii w tym w szczególności – ograniczenie gazów cieplarnianych, jak również ewentualnych możliwych, wszelkich zanieczyszczeń, ich możliwy recykling, ograniczenie zużycia wody – stosowanie czystych technologii służących ochronie środowiska, zastępowanie źródeł energii przyziemnej – w szczególności węgla – źródłami energii odnawialnej lub innej, kursy i szkolenia pracowników.

19 KONTROLE PLANOWANE KONTROLE na rok 2009 lp.oddziałstanowiska – poziomy – rejony – potrzeby liczba kontroli do wykonania 1234 1.PEC – Południe poziomy technologiczne – stan techniczny – ewidencja maszyn i urządzeń przenośniki taśmowe – stan techniczny – stan obiektów warunki higieniczno – sanitarne kontrola odzieży – oprócz kontroli bieżących rutynowych kontrola bhp – rutynowa przygotowanie do sezonu grzewczego przeglądy stanowisk pracy w obecności Związków Zawodo- wych kontrole społecznego nadzoru pracy – ZSIP 1 x kwartał – ( 4 w roku ) 1 x ½ roku – ( 2 w roku ) 1 x miesiąc – ( 12 w roku ) 1 x roku – ( 1 w roku ) 1 x ½ roku – ( 2 w roku ) 2.Oddz.– PEC Flagówka j.w. 3.Oddz. – Poręba j.w. 4.Poręba – Komech j.w. 5.Oddz. – Radomsko j.w. r a z e m140

20 SZKOLENIA PLANOWANE SZKOLENIA W ROKU 2009 lp.oddziałstanowiskaliczba pracowników do przeszkolenia liczba godzin lekcyjnych suma godzin lekcyjnych 123456 1.PEC – Południe umysłowe 166 2.PEC – Południerobotnicze5110510 3.PEC – Flagówkarobotnicze1810180 4.Oddz. – Porębarobotnicze1210120 5. Poręba – Komech umysłowe 3*1648 6.Poręba – Komechrobotnicze10 100 7.Oddz. – Radomskorobotnicze1910190 r a z e m1141154

21 STRATEGRIA NA RZECZ B H P 2008 – 2012 WARUNKÓW PRACY STRATEGRIA NA RZECZ B H P na lata 2008 – 2012 i WARUNKÓW PRACY Spółka PEC w swoich planach strategicznych na lata następne w zrozumieniu Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008 – 2012 w zgodności z art. 137 Traktatu Wspólnoty Europejskiej – wskazuje, że bezpieczeństwo i higiena pracy oraz optymalne warunki pracy stanowią jeden z najważniejszych aspektów polityki Zarządu, które wdrażane i realizowane umożliwią poprawę warunków pracy. Określone zamierzenia w znacznym stopniu przyczynią się w przyszłości do sukcesu na rzecz planowej strategii w postaci wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Te zamierzenia to działania w postaci :

22 c.d. STRATEGRIA … I – szy etap 2008 – 2010 II – gi etap 2011 – 2013 c.d. STRATEGRIA … I – szy etap 2008 – 2010 II – gi etap 2011 – 2013 tworzenia przyjaznego środowiska pracy zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego rozwoju szkoleń i edukacji w dziedzinie b h p. propagowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy tworzenie aktywnej profilaktyki celem tworzenia odczuwalnych wyników w postaci obniżenia kosztów wynikających z nieobecności w pracy, zwiększoną motywację, lepszą jakość pracy tworzenie lepszego wizerunku przedsiębiorstwa – spółki. Realizacja wymienionych zamierzeń może w pozytywnym stopniu wzmocnić efekty w sferze działalności spółki, które poparte przez pracę w sposób optymalny i bezpieczny, przy potrzebie wyrabianie odruchów zapobiegawczych – wpłyną znacząco na ewentualną poprawę ogólnego stanu zdrowia zatrudnionych. Bezpieczeństwo pracowników spółki PEC Chrzanów – w fazie wchodzenia do Grupy D a l k i a – zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym – jest i musi być priorytetem w całej działalności obecnej i w przyszłości – w latach następnych


Pobierz ppt "PREZENTACJABHP. PREZENTACJABHP STRUKTURA STRUKTURA ORGANIZACYJNA P o d s t a w o w ą działalnością spółki i jej oddziałów jest : wytwarzanie energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google