Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W CHRZANOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W CHRZANOWIE"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W CHRZANOWIE
PREZENTACJA BHP

2 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W CHRZANOWIE
PREZENTACJA BHP

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
P o d s t a w o w ą działalnością spółki i jej oddziałów jest : wytwarzanie energii cieplnej, ogrzewanie wody na wymiennikowniach, prace warsztatowo – remontowe, wytwarzanie energii elektrycznej – oddz. „Radomsko” wytwarzanie ciepłej wody – „Komech” ( oddz. „Poręba” ) Spółka zatrudnia ogółem osób + „Komech”.

4 ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI ZWIĄZANYMI ZE ŚRODOWISKIEM PRACY
hałas przemysłowy zapylenie – pyły przemysłowe, wibracje – drgania mechaniczne, substancje toksyczne – związki chemiczne, wilgotność, oświetlenie – naturalne i sztuczne. Środowisko pracy w czasie wykonywania robót podczas produkcji i ruchu zakładu ulega zanieczyszczeniom – „ n a s y c a s i ę ” – czynnikami niekorzystnie wpływającymi na warunki pracy. Czynniki te towarzyszą każdej pracy a zgodnie z wymogami przepisów oraz tabel NDN i NDS oraz NDSCh i NDSP – muszą być określane na podstawie wykonanych pomiarów i badań W miesiącach grudzień r. i styczeń r. wykonane zostały lub będą wykonane pomiary i badania w środowisku pracy dla czynności realizowanych przez pracowników zgodnie z ich nowymi rozszerzonymi zakresami obowiązków w ciągu godzinnego toku pracy w zmieniających się stanach zagrożenia.

5 ŚRODOWISKO PRACY - badania
Aktualne pomiary i badania wykonywane są i będą w rejonach przebywania pracowników podczas wykonywania czynności w zgodności ze schematem pracy oraz chronometrażem w czasie których może występować narażenie zdrowia – zgodnie z wymogami przepisów. Badania szkodliwości i uciążliwości w środowisku pracy przeprowadzane w latach ubiegłych nie stwierdzały narażenia – wyniki w normie lub poniżej określonej normy. Na stanowiskach występujących w spółce panują bezpieczne warunki pracy. W spółce podejmuje się ponadto szereg innych dodatkowych działań, prowadzi się odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne narzędzia i ochrony, jak również wskazuje się na potrzebę samokontroli w zakresie prawidłowego wykonywania pracy oraz stosowania zabezpieczeń i przydzielonych ochron indywidualnych. Podwyższanie standardów bezpieczeństwa w spółce musi być kontynuowane na bieżąco i na stałe.

6 RYZYKO ZAWODOWE - DOKUMENTOWANIE
ryzyko zawodowe – jest to funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych niebezpiecznych zdarzeń i wynikających z nich konsekwencji. prawdopodobieństwo konsekwencje r y z y k o = wystąpienia x wynikające x ilość osób zagrożeń z zagrożeń takie pokazywanie ryzyka zawodowego pozwala na porównanie poziomów ryzyka, wynikającego z różnych zagrożeń. ocena ryzyka – jest to proces szacowania wielkości ryzyka i określenie warunków kiedy ryzyko można tolerować lub akceptować. prowadzone są analizy i oceny ryzyka, wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń w oparciu o wypadki w przeszłości, występujące aktualnie zagrożenia, najczęstsze awarie itp., jak również kontynuowane procesy postępowania i oceny systemu oraz struktur organizacyjnych, identyfikacja, określenie poziomu, ustalenie koniecznych działań, ocena stanu bezpieczeństwa, ocena stanu bhp stanowisk pracy, ocena poszczególnych grup pracowniczych, ocena pojedynczych pracowników. karty oceny i weryfikacji – analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy – po zapoznaniu z ustaleniami, przyjęciu do wiadomości i podpisaniu – przechowywane są w aktach osobowych pracownika

7 OPINIOWANIE - DOKUMENTOWANIE
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu odbywają się posiedzenia Zespołu Opiniodawczego ds. BHP ( wzorem Komisji BHP ) w zakresie zagrożeń celem analizy i ich oceny oraz opiniowanie kart poziomu ryzyka zawodowego jak też w sprawach ogólnych zasad BHP dotyczących spółki. Posiedzenia odbywają się minimum 2 razy w roku lub częściej – gdy wymagają tego okoliczności. W skład Komisji wchodzą : Inspektor ds. BHP i Szkoleń, kierownicy pionów / oddziałów, W posiedzeniach uczestniczą z prawem głosu Związki Zawodowe działające w strukturach spółki, ZSIP i Prezes. Z posiedzenia sporządzany jest protokół końcowy, który zatwierdza Prezes.

8 BEZPIECZNE WYKONYWANIE PRAC W SPÓŁCE
dokonuje się poprzez : bieżące prowadzenie analiz i prac, stałe i systematyczne doskonalenie, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, projektowanie, wykonywanie, wyposażanie i przekazywanie do użytku nowych miejsc oraz stanowisk pracy, zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsc i stanowisk pracy, powodując zmianę warunków pracy, ochronę przed zagrożeniami. w spółce mają miejsce prace wykonywane przez firmy zewnętrzne lub pracownicy PEC Chrzanów wykonują dane zlecenia na obiektach nie należących do spółki. wtedy p r a c o d a w c y i p r a c o w n i c y mają obowiązek : współpracować ze sobą, przeszkolić pracowników firmy zewnętrznej na okoliczność wykonywania prac wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracowników wykonujących daną pracę, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

9 NORMY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ŚRODKÓW OCHRONY ORAZ CZYSTOŚCI
Prowadzona jest racjonalna gospodarka odzieżą roboczą, środkami ochrony i higieny osobistej, nakazana jest d b a ł o ś ć o ich konserwację i regenerację. Wdrażana jest na co dzień potrzeba poszanowania odzieży i środków ochrony w okresie ich używalności. Środki ochrony i higieny osobistej, ubrania i obuwie robocze dostarczane są pracownikom zgodnie z „Normami …” w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, przedstawicielami załogi oraz Zarządem Spółki – Prezesem. Prowadzone są kontrole pod kątem użytkowania właściwej – dostarczonej – odzieży i obuwia oraz ochron indywidualnych.

10 PRZEGLĄDY MASZYN I URZĄDZEŃ
Systematycznie kontrolowany jest stan techniczny oraz czystość maszyn i urządzeń oraz kwalifikacje pracowników pracujących przy ich obsłudze w zakresie znajomości instrukcji i technologii jak też pod kątem nakazanych przeglądów, smarowania, wymiany zużytych podzespołów. Okresowo kontrolowany jest stan urządzeń elektromechanicznych według harmonogramów i przepisów. Przestrzegane są zasady wykonywania prac przy urządzeniach elektromechanicznych. Kontrolowane jest na bieżąco działanie układów ziemnozwarciowych i upływowych. Przestrzegane są zasady wykonywania prac na wysokości.

11 KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w roku i dokonano przeglądu stanowisk pracy – kontrole własne, PIP, Sanepid, UDT, Państwowej Straży Pożarnej – pod kątem wykonywania określonych czynności, dokonano przeglądu budynków, ich poszczególnych kondygnacji oraz zainstalowanych w nich maszyn i urządzeń. Z kontroli sporządzone zostały odpowiednie protokóły, wystąpienia i nakazy w których wskazano usterki oraz wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne i ustalone terminy ich usunięcia. 2007 r. – kontroli kompleksowych, 2008 r. – kontroli kompleksowych.

12 DZIAŁANIA SPÓŁKI – POLITYKA ZARZĄDU
Działania spółki jak i prowadzone przeglądy potwierdzają w pełni politykę Zarządu, że dostosowywanie warunków i procesów pracy do możliwości pracowników, w szczególności przez odpowiednie projektowanie, adaptacje i moderni- zacje oraz organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi pracy zmierzają do zmniejszenia uciążliwości i szkodliwości w środowisku pracy oraz ograni- czają negatywny wpływ pracy na zdrowie pracowników.

13 BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH
Bezpieczeństwo załogi realizowane jest poprzez : identyfikację i monitorowanie zagrożeń, analizę, ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego, stosowanie i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa, konsultowanie i udział przedstawicieli załogi przy opracowywaniu dokumentów w zakresie BHP, informowania załogi o zagrożeniach, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników. W działalności spółki mamy do czynienia z zagrożeniami zawodowymi nad którymi należy mieć szczególną kontrolę. Dotyczy to przede wszystkim : zagrożenia wybuchami, wykonywania robót w kanałach i zbiornikach, wykonywania prac na czynnych instalacjach, wykonywania prac na wysokości.

14 BADANIA LEKARSKIE Utrzymywana jest zgodnie z ustaleniami przepisów nakazana i określona przez lekarza częstotliwość badań okresowych lekarskich pracowników na wszystkich stanowiskach. Pracownicy poddawani są następującym badaniom lekarskim : wstępnym, okresowym, psychotechnicznym, celowanym – nakazanym kontrolnym, końcowym. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania okresowe lekarskie.

15 SZKOLENIA Szkolenia pracowników przeprowadzane są w zgodności z opracowanymi dla potrzeb spółki, poszczególnych oddziałów – r a m o w y m i i s z c z e g ó ł o w y m i programami szkoleń, aktualizowanymi w przypadku zmian w przepisach oraz w przypadku zmian technologicznych jak również wdrażania nowych rozwiązań technicznych. Szkolenia przeprowadzane są w oparciu o ustaloną ewidencję odbytych odmian szkoleń. Na podstawie w/w ewidencji prognozowane są szkolenia które muszą się odbyć w roku oraz w latach następnych lub w przypadku zmiany przepisów. Cała załoga posiada a k t u a l n e szkolenia BHP. W latach – przeprowadzono ogółem 66 odmian szkoleń którymi objęto pracowników i 26 praktykantów. Cała załoga oddziału w Radomsku została przeszkolona na kursie w zakresie udzielania I -szej pomocy przedlekarskiej, prowadzonym przez lekarzy – uzyskując odpowiednią wiedzę, poznając zasady i umiejętności dobrego udzielania pomocy jak też uzyskując odpowiednie zaświadczenia

16 W Y P A D K I PRZY PRACY ORAZ W DRODZE DO I Z PRACY
W latach – zanotowano wypadków w spółce w tym : 1 wypadek c i ę ż k i – przy pracy 4 wypadki l e k k i e – przy pracy 1 wypadek l e k k i – w drodze z pracy Najczęstszą przyczyną zaistniałych wypadków były : nieuwaga, nieprzestrzeganie w pełni zaleconych instrukcji, niedostateczna kontrola stanu bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy, niedostateczna koordynacja robót w zespole roboczym, niewłaściwe zastosowanie zabezpieczeń, nieprzewidywanie możliwości wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. oraz przy stwierdzeniu natury ogólnej także ostatnio stres w miejscu pracy analizując i w porównując lata – oraz odnosząc się do lat ubiegłych – notuje się niewielkie powolne polepszanie stanu z uwagi na ciężkość wypadków – przy czym stwierdzić trzeba, że przy obecnie stałym poziomie liczby zatrudnionych w spółce ( firma średnia ) – lata – stan ten jest o p t y m i s t y c z n y. 1     * wzrost – spadek – równowaga – wzrost – spadek ( ciężkość i liczba dni niezdolności do pracy )

17 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ ZWIĄZANE Z BHP
Bezpieczeństwo pracowników spółki wchodzącej do grupy „Dalkia” stawiane jest na pierwszym miejscu w szczególności przez zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom, wypadkom i chorobom zawodowym. Spółka PEC Chrzanów z jej oddziałami wzorem grupy „Dalkia” podejmuje ten problem na kolejny rok w którym uwarunkowania związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy są priorytetem. Działaniami dążącymi do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym są : dbanie o przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich pracowników spółki – zapobieganie zagrożeniom u źródeł, kontrola, analiza i ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynności na stanowiskach pracy w spółce, przestrzeganie aktualnych przepisów.

18 DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI
Dążenie do efektywności energetycznej, to wyzwanie które jest podstawowym celem w działalności spółki PEC Chrzanów a osiągane jest przez : ciągłe i możliwe doskonalenie – niezbędne modernizacje, adaptacje i remonty, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń oraz narzędzi, wdrażanie i stosowanie na co dzień nowoczesnych metod pracy, optymalizację wszystkich funkcjonujących w spółce źródeł energii w tym w szczególności – ograniczenie gazów cieplarnianych, jak również ewentualnych możliwych, wszelkich zanieczyszczeń, ich możliwy recykling, ograniczenie zużycia wody – stosowanie czystych technologii służących ochronie środowiska, zastępowanie źródeł energii przyziemnej – w szczególności węgla – źródłami energii odnawialnej lub innej, kursy i szkolenia pracowników.

19 PLANOWANE KONTROLE na rok 2009
lp. oddział stanowiska – poziomy – rejony – potrzeby liczba kontroli do wykonania 1 2 3 4 1. PEC – „Południe” poziomy technologiczne – stan techniczny – ewidencja maszyn i urządzeń przenośniki taśmowe – stan techniczny – stan obiektów warunki higieniczno – sanitarne kontrola odzieży – oprócz kontroli bieżących rutynowych kontrola bhp – rutynowa przygotowanie do sezonu grzewczego przeglądy stanowisk pracy w obecności Związków Zawodo- wych kontrole społecznego nadzoru pracy – ZSIP 1 x kwartał – ( 4 w roku ) 1 x ½ roku – ( 2 w roku ) 1 x miesiąc – ( 12 w roku ) 1 x roku – ( 1 w roku ) 2. Oddz.– PEC „Flagówka” j.w. 3. Oddz. – „Poręba” 4. „Poręba” – „Komech” 5. Oddz. – „Radomsko” r a z e m 140

20 PLANOWANE SZKOLENIA W ROKU 2009
lp. oddział stanowiska liczba pracowników do przeszkolenia liczba godzin lekcyjnych suma godzin 1 2 3 4 5 6 1. PEC – „Południe” umysłowe 2. robotnicze 51 10 510 3. PEC – „Flagówka” 18 180 4. Oddz. – „Poręba” 12 120 5. „Poręba” – „Komech” 3* 16 48 6. 100 7. Oddz. – „Radomsko” 19 190 r a z e m 114 1154

21 STRATEGRIA NA RZECZ B H P na lata 2008 – 2012 i WARUNKÓW PRACY
Spółka PEC w swoich planach strategicznych na lata następne w zrozumieniu „Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy” na lata – w zgodności z art Traktatu Wspólnoty Europejskiej – wskazuje, że bezpieczeństwo i higiena pracy oraz optymalne warunki pracy stanowią jeden z najważniejszych aspektów polityki Zarządu, które wdrażane i realizowane umożliwią poprawę warunków pracy. Określone zamierzenia w znacznym stopniu przyczynią się w przyszłości do sukcesu na rzecz planowej strategii w postaci wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Te zamierzenia to działania w postaci :

22 c.d. STRATEGRIA … I – szy etap 2008 – 2010 II – gi etap 2011 – 2013
tworzenia przyjaznego środowiska pracy zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego rozwoju szkoleń i edukacji w dziedzinie b h p. propagowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy tworzenie aktywnej profilaktyki celem tworzenia odczuwalnych wyników w postaci obniżenia kosztów wynikających z nieobecności w pracy, zwiększoną motywację, lepszą jakość pracy tworzenie lepszego wizerunku przedsiębiorstwa – spółki . Realizacja wymienionych zamierzeń może w pozytywnym stopniu wzmocnić efekty w sferze działalności spółki, które poparte przez pracę w sposób optymalny i bezpieczny, przy potrzebie wyrabianie odruchów zapobiegawczych – wpłyną znacząco na ewentualną poprawę ogólnego stanu zdrowia zatrudnionych. Bezpieczeństwo pracowników spółki PEC Chrzanów – w fazie wchodzenia do Grupy „ D a l k i a ” – zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym – jest i musi być priorytetem w całej działalności obecnej i w przyszłości – w latach następnych


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W CHRZANOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google