Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kijewo Królewskie ,marzec 2014r. Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kijewo Królewskie ,marzec 2014r. Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kijewo Królewskie ,marzec 2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2

3

4 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego   Refundacja w wysokości do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi: ,92 zł. Obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 m-cy. 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Kwota do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi: ,92 zł. Obowiązek utrzymania działalności przez okres 12 m-cy.

5 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
3. Jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.  Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy: pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 m-cy oraz po upływie 12 m-cy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków, na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi: 5 040,00 zł.

6 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
4. Prace interwencyjne Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego na okres do 6 miesięcy - może otrzymać część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy - może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego na okres do 12 miesięcy – może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

7 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
5. Staż Staż to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a osobą bezrobotną. Staż może trwać: od 3 do 6 miesięcy w przypadku osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej. W trakcie odbywania stażu osobie go odbywającej przysługuje stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (na dzień 5 marca 2014 r. kwota ta wynosi 988,40zł)

8 AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
6. Szkolenia Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, PUP może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę (na dzień 5 marca 2014 r ,32zł), a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej - w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę (na dzień 5 marca 2014 r ,96zł).

9 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.

10 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 1. Grant na telepracę dla przedsiębiorców chcących zatrudnić w formie telepracy: bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną w okresie ostatnich 3 lat; w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia – na dzień dzisiejszy kwota ta wyniosłaby: 10 080,00 zł; obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 m-cy w ½ wymiaru czasu pracy.

11 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 2. Świadczenie aktywizacyjne dla przedsiębiorców za zatrudnienie na pełen etat: bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenia aktywizacyjne w wysokości: 1/2 minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie na okres 12 miesięcy lub 1/3 przeciętnego wynagrodzenia za zatrudnienie na okres 18 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, przez okres 6 miesięcy lub odpowiednio 9 miesięcy.

12 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 3. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społecznego za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres do 6 miesięcy w kwocie nie wyższej niż kwota ½ minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

13 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 4. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców lub przedsiębiorcy zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50+   Dofinansowanie do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, na dzień dzisiejszy kwota ta wyniosłaby: 504,00 zł. Przez 12 m-cy dla zatrudniających osoby w wieku lat. Obowiązek pracodawcy dalszego zatrudniania bezrobotnego po upływie dofinansowania przez 6 m-cy. Przez 24 m-ce dla pracodawców zatrudniających osoby w wieku 60+. Obowiązek pracodawcy dalszego zatrudniania bezrobotnego po upływie dofinansowania przez 12 m-cy.

14 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 5. Pożyczka na stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego. Pożyczek będą udzielali pośrednicy finansowi wyłaniani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. O pożyczkę będą mogli ubiegać się: Przedsiębiorcy; żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Warunki:   Wartość pożyczki: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy kwota ta wyniosłaby: ,92 zł. Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (na dzień dzisiejszy wysokość oprocentowania pożyczki wyniosłaby 0,69% w skali roku). Okres spłaty: nie dłużej niż 3 lata. Obowiązek utrzymania stanowiska przez okres 12 miesięcy. Zabezpieczenie pożyczki Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych.

15 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. 6. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi wyłaniani przez BGK. O pożyczkę będą mogli ubiegać się: bezrobotni Poszukujący pracy absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; studenci ostatniego roku studiów wyższych. Warunki Wartość pożyczki: 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy kwota ta wyniosłaby: 76 466,40 zł. Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (na dzień dzisiejszy wysokość oprocentowania pożyczki wyniosłaby 0,69% w skali roku). Okres spłaty: 7 lat.   Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Pożyczka może stanowić do 100% przedsięwzięcia. Obowiązek prowadzenia działalności prze okres 12 miesięcy

16 Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r. Zabezpieczenie pożyczki Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. Wsparcie doradcze i szkoleniowe  Osoby, którym zostaną udzielone będą mogły również skorzystać z usług doradczych związanych z podejmowanym przedsięwzięciem lub ze szkolenia w zakresie przedsiębiorczości .

17 Inne formy wspierania przedsiębiorczości

18 Mikropożyczki w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6
Mikropożyczki w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach ogłoszonego w 25 maja 2012 r. konkursu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał umowę na realizację projektu z Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.  I. Wartość projektu: 20 mln zł. ( w tym 19 mln zł kapitał pożyczkowy)  II. Termin realizacji projektu: od r. do r. Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych (80 osób), osób nieaktywnych zawodowo (70 osób) oraz osób zatrudnionych (450 osób). Łącznie planowane jest objęcie wsparciem 600 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.  III. Forma wsparcia: Mikropożyczki w kwocie do zł, dla 600 osób, Okres spłaty mikropożyczki – do 60 miesięcy. Preferencyjne oprocentowanie roczne – 1% Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami podstawowymi oraz doradztwem – 600, Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami rozszerzonymi (negocjacje w biznesie, obsługa trudnego klienta, e-commerce, plan marketingowo-sprzedażowy, windykacja należności, tworzenie stron internetowych) – 216.

19 Instrumenty wspierania przedsiębiorczości Bank Gospodarstwa Krajowego
Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" BGK Obecnie realizowany jest pilotażowy program pt.„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program skierowany jest do: absolwentów szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, pozostający bez pracy, studentów ostatniego roku studiów wyższych, pozostający bez pracy. w kolejnych etapach wdrażania Programu, przewiduje się objecie nim także osób bezrobotnych. Program ma charakter ogólnokrajowy. Realizowany będzie w dwóch etapach - początkowo w województwach małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. W 2014 roku Program obejmie pozostałe województwa. BGK zarządzając Programem wybierze pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek uprawnionym osobom. W województwie kujawsko-pomorskim nie wyłoniono jeszcze pośrednika finansowego.

20 Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw
Finansowanie Wspieranie eksportu Finansowanie spółek komunalnych Finansowanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Preferencyjne pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej. Poręczenia i gwarancje Fundusze Poręczeń Kredytowych z udziałem BGK Obsługa działalności bieżącej Produkty depozytowe Bony i obligacje Instrumenty pochodne Usługi emisyjno – inwestycyjne Usługi powiernicze Usługi powiernicze - rachunki papierów wartościowych (depozytowe) dla klientów. Fundusze celowe Programy rządowe Pakiety Inicjatywa JEREMIE System przepływu środków europejskich PO Rozwój Polski Wschodniej Inicjatywa JESSICA

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (RPO WK-P ) Projekt 3.0 z dnia r.

22 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WK-P Cel szczegółowy PI 8.7: Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Przykładowe typy przedsięwzięć: Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym również w początkowym okresie prowadzenia działalności, Wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, dotacje na spłatę odsetek, granty zwrotne), Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

23 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WK-P Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupa docelowa: • osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą, • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w początkowym okresie. Kwota alokacji na PI 8.7 (Wsparcie UE): ,55 euro

24 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO WK-P Cel szczegółowy PI 8.9: Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie przedsiębiorstw do zmian Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników sektora MSP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców z wykorzystaniem modelu popytowego, Wsparcie w zakresie kompleksowych usług szkoleniowo-doradczych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, Wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ukierunkowanych na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w tym pomoc doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji, Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach, Wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw partnerów społecznych na rzecz adaptacyjności.

25 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO WK-P Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupa docelowa: • przedsiębiorcy z sektora MMŚP oraz ich pracownicy, • przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracownicy, • osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. • pracodawcy, • partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), • samorządy gospodarcze i zawodowe, • jednostki samorządu terytorialnego, • instytucje rynku pracy, • społeczność lokalna, • organizacje pozarządowe. Kwota alokacji na PI 8.9 (Wsparcie UE): ,23 euro

26 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Wersja z dnia: 08.01.2014 r.

27 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych (…) PO WER Cele szczegółowe PI 8.6: Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.6 Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez osoby młode do 24 r.ż. Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw założonych przez osoby młode do 29 r.ż., z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.6 będą: W ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy - Głównie usługi i instrumenty rynku pracy umożliwiające młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. W ramach celu 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy - Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

28 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych (…) PO WER Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: Bank Gospodarstwa Krajowego, • Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, • partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, • niepubliczne agencje zatrudnienia Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z YEI); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż. bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość środków zaplanowanych na pożyczki udzielane przez BGK: 50 mln euro

29 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian PO WER Cele szczegółowe PI 8.9: Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.9 Wzrost świadomości przedsiębiorców (właściciele i kadra zarządzająca) podejmujących działania w zakresie zarządzania rozwojem swojego przedsiębiorstwa Funkcjonowanie kompleksowego i spójnego systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze

30 Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8
Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – PO WER W ramach celu 1. Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw: Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie: we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz administracją publiczną na szczeblu krajowym i regionalnym; przy wykorzystaniu narzędzi budowania relacji i kontaktów oraz kanałów komunikacji pośredniej z przedstawicielami grupy docelowej, pozwalających na skuteczne dotarcie do przedsiębiorców; poprzez opracowanie, przetestowanie (pilotaże) oraz udostępnienie rozwiązań możliwych do samodzielnego stosowania przez przedsiębiorców, odpowiadających na zidentyfikowane deficyty w zakresie zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi), np. w zakresie opracowania strategii rozwoju, planowania i zarządzania uczeniem się w miejscu pracy.

31 Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8
Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – PO WER Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności gospodarczej (od jednoosobowej działalności gospodarczej do przedsiębiorcy-pracodawcy). Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne. Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych (w tym do autodiagnozy) badania poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności MMŚP oraz poziomu kompetencji cyfrowych ich pracowników. Wypracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych wspierających rozwój przedsiębiorstw w branżach i sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacja działań mających na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (platforma szkoleń e-learning). Koordynacja wsparcia rozwojowego udzielanego na rzecz przedsiębiorstw i pracowników na poziomie regionalnym.

32 Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8
Opis przykładowych typów operacji realizowanych w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – PO WER Opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego w zakresie organizacji pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zarządzania zmianą gospodarczą oraz zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach celu 2 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze Prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, zachodzących na poziomie określonych branż gospodarczych, sektorów i obszarów geograficznych (wczesne ostrzeganie). Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej (szybkie reagowanie). Realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności sektora MMŚP, w zakresie korzyści i sposobów przewidywania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki biznesowej. Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową.

33 Priorytet Inwestycyjny 8
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian PO WER Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.9 będą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości minister właściwy ds. gospodarki minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego partnerzy społeczno-gospodarczy Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.9 będą: przedsiębiorstwa i ich pracownicy instytucje otoczenia biznesu

34 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
STAN W KOŃCU GRUDNIA 2013 R. Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS

35

36 Pośrednictwo pracy Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy świadczą usługi pośrednictwa pracy, tj. pomocy w zakresie selekcji i rekrutacji kandydatów na pracowników spełniających określone wymagania pracodawcy. Rekrutacja może zostać przeprowadzona również w formie giełdy pracy.

37

38 Dziękuję za uwagę ARTUR JANAS Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel.: (0-56) fax: (0-56)


Pobierz ppt "AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kijewo Królewskie ,marzec 2014r. Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google