Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!
FOLPOL Robert Barczyk Jacek Cygan Spółka Jawna Wólka Załęska, ul. Mikołaja Reja Baniocha Tel

2 GOSPODARKA ODPADAMI „PROSTA” JAK NIGDY DOTĄD!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

3 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2013 roku, obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami Opakowaniowymi Dz.U. z 2013 roku, obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku

4 FOLPOL - informacje Firma FOLPOL działa na rynku odpadów od 5 lat.
Firma FOLPOL współpracuje ze swoimi klientami w zakresie gospodarki niżej wymienionymi odpadami: KOD ODPADU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz z 2001r.) opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych papier i tektura – odpady z mechanicznej obróbki odpadów papier i tektura – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie tworzywa sztuczne – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄ JEDYNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH GRUP ODAPDÓW!

5 FOLPOL – informacje …. cd
Firma FOLPOL posiada stosowne zezwolenie, zgodnie z art. 41 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) na zbieranie odpadów, przez co należy rozumieć: Odbieranie odpadów od wytwórców odpadów, transport do miejsca magazynowania, gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Firma FOLPOL, na podstawie posiadanego zezwolenia jest upoważniona do poświadczania Kart Przekazania Odpadów jako: PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW ORAZ POSIADACZ ODPADÓW KTÓRY PRZYJMUJE ODPAD

6 OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW
Efektem procesu produkcyjnego jest produkt główny i uboczny. Produkt uboczny dzieli się na „produkt” (może przynieść dochód) oraz „nieprodukt”. „Nieprodukt” dzieli się na „nieodpad” (nadający się do wykorzystania mimo niskiej wartości) oraz odpad Klasyfikacja odpadów: Komunalne – musi być podpisana umowa na odbiór odpadów oraz dowody opłat za usługi z niej wynikające. Niebezpieczne – nie dotyczy Inne niż niebezpieczne – w grupie tej mieszczą się odpady, w których gospodarowaniu proponujemy Państwu współpracę.

7 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
Decyzja na wytwarzanie odpadów Zgodnie z art. 231 ust. 1 i ust. 2 nowej ustawy o odpadach, decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły z dniem 23 stycznia 2013 r. W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją, podmiot nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka może być wydana tylko i wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. (art. 27 ust. 1) Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.(art. 27 ust. 2) W takiej sytuacji odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na następnego posiadacza odpadów. (art.27 ust.3)

8 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW KTÓRY ZLECIŁ INNEMU PODMIOTOWI GOSPODAROWANEI ODPADAMI
Przechowywanie odpadów w warunkach uniemożliwiających mieszanie się odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. Sprawdzenie, czy podmiot który przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami ma odpowiednie zezwolenie. Wystawianie przy przekazywaniu odpadów Karty Przekazania Odpadu (zgodnie z ustawą jest to obowiązek wytwórcy odpadów) (art. 69 ust 1) Prowadzenie, udokumentowanego KPO, uproszczonego rejestru przekazanych odpadów.

9 WYTWARZANIE POWYŻEJ 5 TON ODPADÓW ROCZNIE
OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW KTÓRY ZLECIŁ INNEMU PODMIOTOWI GOSPODAROWANEI ODPADAMI WYTWARZANIE POWYŻEJ 5 TON ODPADÓW ROCZNIE Sprawdzenie, czy podmiot który przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami ma odpowiednie zezwolenie. Wystawianie przy przekazywaniu odpadów Karty Przekazania Odpadu (zgodnie z ustawą jest to obowiązek wytwórcy odpadów) (art. 69 ust 1) Prowadzenie, udokumentowanej KPO, Karty Ewidencji Odpadów (art. 71 ust 1) Składanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Marszałkowi Województwa. (art. 75 ust 1)

10 JAK PRZECHOWYWAĆ ODPADY?
Konieczne jest posiadanie uporządkowanych miejsc magazynowania odpadów Zasada selektywnego gromadzenia odpadów Magazynować oddzielnie produkty, produkty uboczne oraz substancje i przedmioty, które utraciły status odpadów. Miejsca magazynowania musza zapewniać ochronę środowiska oraz spełniać wymagania BHP i p.poż. Miejsca magazynowania powinny być zaopatrzone w instrukcje postępowania z odpadami, zawsze w informacje o rodzaju magazynowanych odpadów.

11 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
FOLPOL – oferta Zgodnie z posiadanym zezwoleniem firma FOLPOL może przejąć od wytwórcy odpadów obowiązek gospodarowania odpadami. Jesteśmy elastyczni co do formy odbioru odpadów. Dysponujemy własnym transportem przystosowanym do przewożenia odpadów innych niż niebezpieczne. Nasze zezwolenie obejmuje transport odpadów. Możemy dostarczyć aktualnie obowiązujące wzory: Kart Przekazania Odpadów Kart Ewidencji Odpadów Sprawozdania o Wytworzonych Odpadach ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

12 OPŁATA PRODUKTOWA PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCY NA RYNEK OPAKOWANIA I/LUB PRODUKTY W OPAKOWANIACH
Kogo dotyczy? Dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach Eksportujących opakowania, produkty w opakowaniach Wprowadzających na rynek opakowania (dotyczy producentów) Wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach OPAKOWANIA PODLEGAJĄCE OPŁACIE PRODUKTOWEJ Folia stretch służąca do pakowania produktów (w tym do owijania palet) Pozostała folia służąca do pakowania produktów Kartony, w które pakowane są produkty Tekturowe przekładki, narożniki … etc, wykorzystywane przy pakowaniu produktów Taśma pakowa Uwaga! Zakupione nowe palety, na których są zapakowane produkty, ustawa traktuje jako opakowanie wprowadzone na rynek i podlegają opłacie produktowej.

13 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW
WPIS DO REEJSTRU - art ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu: 1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane 2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów 3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pozostali przedsiębiorcy, wprowadzający opakowania i/lub produkty w opakowaniach mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru.

14 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW cz.2
Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (art. 17 ust 1) Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy (art.20 ust 1) Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty produktowej, naliczanej według wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r.

15 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW cz.3
Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, nie stosuje sie do przedsiębiorców: wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (atr.7 ust 1) Przepisów ustawy w zakresie opłaty produktowej nie stosuje się w przypadku, gdy jej wysokość nie przekracza 100 zł.

16 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW cz.4 ODZYSIK I RECYKLING ODPADÓW
Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań przekraczającej 1 tony są zobowiązani do: Posiadania potwierdzonych KPO na przekazane ilości odpadów Posiadanie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów w ilościach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji opakowań wprowadzonych do obrotu.

17 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW cz.5 ODZYSIK I RECYKLING ODPADÓW
Składanie Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad według wzoru OŚ – OP1 Przeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazywanie na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym

18 KARY NAKŁADANE PRZEZ WIOŚ
Administracyjną karę pieniężną wymierza się w wysokości nie mniej zł i nie więcej niż zł za (art. 194 ust. 1 i 3). Przykładowe powody karania przedsiębiorców: zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne prowadzenie działalności w zakresie z art. 50 ust. 1 (np.: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach), bez wymaganego wpisu do rejestru nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi z art. 63

19 KARY NAKŁADANE PRZEZ WIOŚ cz. 2
transport odpadów bez wymaganego zezwolenia (do zł) nieprowadzenie ewidencji gospodarki odpadami (do zł) niezłożenie sprawozdań o odpadach w terminie (500 zł, po 2 tygodniach zł …) nieprzeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne lub na rzecz NFOŚiGW wymaganych ustawą środków (do zł) sprzedaż produktów w opakowaniach, bez informowania użytkowników tych produktów o dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz o sposobach właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi (do zł) Podpisanie umowy z nieuprawnionym podmiotem skutkuje nieprzekazaniem odpowiedzialności za odpady.

20 FOLPOL – oferta Zgodnie z posiadanym zezwoleniem firma FOLPOL może przejąć od wytwórcy odpadów obowiązek gospodarowania odpadami. FOLPOL współpracuje, na podstawie podpisanych umów, z firmami posiadającymi zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy (art. 232 ust. 1), którym przekazywane są zbierane odpady. Wytwórca odpadów przekazanych firmie FOLPOL na podstawie KPO, może wystąpić o wystawienie: DPO (Dokument Potwierdzający Odzysk) DPR (Dokument Potwierdzający Recykling) niezbędnych do uniknięcia opłaty produktowej.

21 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
FOLPOL – oferta cz.2 Dokumenty DPO oraz DPR będą wystawiane po zakończeniu każdego kwartału przez firmy posiadające zezwolenia na przetwarzanie odpadów Podstawę do wystawieniu DPO oraz DPR stanowi wniosek skierowany do firmy FOLPOL. Możemy dostarczyć aktualnie obowiązujące: Wzory Wniosków Wzory Ewidencji Wzory Sprawozdań Poziomy odzysku i recyklingu W 2014 roku wymagany poziom recyklingu wynosi: Dla odpadów powstałych z tworzyw sztucznych 22,5% Dla odpadów powstałych z papieru i tektury 60% ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

22 NASZA FILOZOFIA W kontaktach biznesowych z odbiorcami i dostawcami dążyć zawsze do wypracowania partnerskich stosunków, by współpraca była przyjemna, korzystna, obu stronom umożliwiała długoterminowy rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

23 Co jeszcze możemy do Państwa zrobić?
FOLPOL to … Strzał w „10” Co jeszcze możemy do Państwa zrobić?

24 OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW
Efektem procesu produkcyjnego jest produkt główny i uboczny. Produkt uboczny dzieli się na „produkt” (może przynieść dochód) oraz „nieprodukt”. „Nieprodukt” dzieli się na „nieodpad” (nadający się do wykorzystania mimo niskiej wartości) oraz odpad Klasyfikacja odpadów: Komunalne – musi być podpisana umowa na odbiór odpadów oraz dowody opłat za usługi z niej wynikające. Niebezpieczne – nie dotyczy Inne niż niebezpieczne – w grupie tej mieszczą się odpady, w których gospodarowaniu proponujemy Państwu współpracę.


Pobierz ppt "GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google