Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY
Warsztaty r.

2 CEL SPOTKANIA: UCZESTNICY:
OCENA WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WPŁYWU NA ICH WZAJEMNY ROZWÓJ UCZESTNICY: RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

3 CZYM JEST EWALUACJA ? Czym jest ewaluacja? Można spotkać się z wieloma definicjami ewaluacji: …jest to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji – H. Mizerek …jest to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej – materiały szwajcarskie. …jest to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji – Ch. Galloway. …jest to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia – L. Korporowicz. Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych kryteriów w celu podjęcia decyzji przyszłych działań.

4 Wymagania MEN wobec szkół
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

5 Celem głównym ewaluacji ma być:
Wymaganie 10 Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Poziom wymagania B: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój Celem głównym ewaluacji ma być: Stopień wykorzystywania zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego (rodzice, uczniowie, samorząd lokalny, władze gminy, instytucje działające na terenie gminy, parafia RK, lokalni przedsiębiorcy) na rzecz wzajemnego rozwoju.

6 Cele szczegółowe: zbadanie wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju rozpoznanie, czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska zbadanie, czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku określenie, czy w działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska zbadanie, czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów

7 ETAP PIERWSZY WYWIADY FOCUSOWE
Pierwszy etap diagnozy „Profil szkoły” przebiegał w czterech osobnych grupach. Każda z grup dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły w podanym wymaganiu, analizując poszczególne aspekty współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, zaznaczając na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian sytuacji w danym zakresie poprzez wstawienie „kropki” w wybrane miejsce ze znakiem i tendencją. Najistotniejszym elementem tabeli jest ostatnia kolumna argumenty. Każda ocena i opinia była poparta konkretnymi spostrzeżeniami, faktami i danymi.

8 ETAP DRUGI ROZMOWA PANELOWA WSZYSTKICH GRUP
W drugim etapie spotkały się wszystkie społeczności. W rozmowie panelowej wzięli udział dwaj przedstawiciele każdej grupy. Obserwatorami dyskusji byli wszyscy pozostali uczestnicy, jednak bez prawa głosu. Dyskusją kierowała dyrektor szkoły. Podczas spotkania przedstawiciele każdej grupy uzasadniali sformułowane oceny i prognozowane tendencje, przedstawiając ustalone argumenty. Pozwoliły one określić i ocenić współpracę szkoły ze środowiskiem oraz wpływ na ich wzajemny rozwój.

9 ZAGADNIENIA Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.
Szkoła podejmuje działania, aby zaspokoić potrzeby i w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska (np. imprezy środowiskowe, projekty, konkursy, wycieczki i wyjazdy, realizacja projektów unijnych). Podejmowane przez szkołę działania zaspokajają potrzeby środowiska. Proszę podać w jakim stopniu. Działania podejmowane przez szkołę powtarzają się cyklicznie i systematycznie. Proszę wymienić działania oraz ich częstotliwość. Szkoła odnosi korzyści dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Argumentując proszę wymienić jakie. Środowisko lokalne odnosi korzyści dzięki współpracy ze szkołą. Argumentując proszę wymienić jakie. Szkoła realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i placówki. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wspiera uczniów w rozwoju. Szkoła, instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym wpływają wzajemnie na swój rozwój. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Dziękujemy za uwagę Wyniki ewaluacji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce EWALUACJA


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google