Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adwokat/Rzecznik Patentowy Krystian Kielar, Radca Prawny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adwokat/Rzecznik Patentowy Krystian Kielar, Radca Prawny"— Zapis prezentacji:

1 Adwokat/Rzecznik Patentowy Krystian Kielar, Radca Prawny
Ochrona własności intelektualnej w dobie światowego kryzysu gospodarczego - perspektywa praktyków Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Krystian Kielar, Radca Prawny

2 Zagadnienia Najdroższe firmy świata – ich wartość to głównie IP
Świat przepełniony towarami/usługami – znaki nawigują konsumentów, patenty gwarantują monopol Znaki w internecie Wojny patentowe Apple v. Samsung

3 Znaki wyróżniają…

4 Znaki komunikują… Luksus, prestiż, styl Zabawa, amerykańskość, pewność
Nowoczesność, niezależność, cool

5 Znaki są wartością…

6 ETS/TSUE Posłużenie się cudzym znakiem w internecie
Sprawa Google C‑236/08 do C‑238/08  (Wielka Izba) z dnia 23 marca 2010 r. Sprawa L’Oreal/eBay C‑324/09 z dnia 12 lipca 2011 r.

7

8 Google nie używa znaków
Co się tyczy następnie podmiotu świadczącego usługę odsyłania, bezsporne jest, że prowadzi on działalność handlową i ma na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, poprzez przechowywanie na potrzeby niektórych ze swych klientów oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych i organizowanie na ich podstawie wyświetlania reklam. 54      Równie bezsporne jest też, że owe usługi nie są świadczone wyłącznie na rzecz właścicieli wspomnianych znaków lub podmiotów uprawnionych do sprzedaży towarów lub usług tych właścicieli, ale że – przynajmniej w przypadku rozpatrywanych spraw – są one świadczone także bez zgody właścicieli i na rzecz ich konkurentów lub naśladowców.

9 Google nie używa znaków
W związku z powyższym na drugie pytanie w sprawie C‑236/08 należy odpowiedzieć, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

10 Czy narusza znak podmiot nieuprawniony, który nim się posługuje?
Wpływ na funkcje znaku Czy narusza znak podmiot nieuprawniony, który nim się posługuje? 76      Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L’Oréal i in., pkt 60). 77      Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia”), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 58). Nie ma naruszenia bo nie ma negatywnego wpływu na funkcje znaku

11 Wprowadzenie w błąd Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Reklamodawcy można zakazać gdy wprowadza w błąd

12 Znaki w reklamie portali aukcyjnych sprawa L’Oreal/eBay

13

14 eBay eBay reklamował się w wyszukiwarkach w oparciu o znaki towarowe podmiotów trzecich Na portalu eBay oferowane były towary spoza UE/EOG oferowane na rynek UE/EOG W stosunku do towarów oferowanych spoza UE/EOG nie nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych

15 eBay W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego – w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywającemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentów tam przebywających.

16 eBay Ebay – używa znaki gdy się reklamuje, nie używa gdy wyświetla oferty osób trzecich Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.

17 Apple v. Samsung W sierpniu 2011 r. trwało 19 postępowań sądowych w 9 krajach W czerwcu 2012 r. – 50 postępowań sądowych Apple wygrywa w US Samsung wygrywana w Korei, Japonii, UK

18 Patenty w farmacji Substancja czynna Mieszanina substancji czynnych
Nowe formy polimorficzne Metody wytwarzania Postać farmaceutyczną Nowe wskazania

19 Raport KE 2008 r. – sprawozdanie z badania sektora farmaceutycznego
W tym zakresie w wyniku badania stwierdzono, że pojedyncze leki są chronione nawet przez niemal 100 rodzin patentów dotyczących jednego produktu, co może oznaczać nawet przyznanych patentów lub rozpatrywanych wniosków patentowych we wszystkich państwach członkowskich. Na podstawie próby leków przeanalizowanych w latach 2000–2007 w sprawozdaniu oszacowano, że oszczędności wynikające z wprowadzenia leków generycznych mogłyby być o 20 % wyższe, gdyby miało ono miejsce natychmiast po utracie wyłączności przez lek innowacyjny. Dostępne:

20 pay-for-delay Komisja Europejska v. Lundbeck
Oświadczenie o zastrzeżeniach z 25 lipca 2012 r. Zarzuty KE: dokonywanie bezpośrednich wpłat na rzecz konkurentów; skupowanie zasobów produktów generycznych w celu ich zniszczenia; gwarantowanie korzyści w ramach umów dystrybucyjnych;

21 D z i ę k u j ę


Pobierz ppt "Adwokat/Rzecznik Patentowy Krystian Kielar, Radca Prawny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google