Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr inż. Włodzimierz Kujanek Zielona Góra, 20 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr inż. Włodzimierz Kujanek Zielona Góra, 20 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Włodzimierz Kujanek Zielona Góra, 20 marca 2009 r.
Ochrona wspólnotowych znaków towarowych dr inż. Włodzimierz Kujanek Zielona Góra, 20 marca 2009 r.

2 Podstawy prawne COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

3 Podstawy prawne COUNCIL REGULATION COUNCIL REGULATION (EC) No 1992/2003 of 27 October 2003 on amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark to give effect to the accession of the European Community to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks adopted at Madrid on 27 June 1989 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1992/2003 z dnia 27 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w celu nadania skuteczności przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do protokołu odnoszącego się do Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

4 Podstawy prawne COUNCIL REGULATION (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego COMMISSION REGULATION (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on Community trade mark ROZPORZĄDENIE KOMISJI (WE) NR 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

5 Wspólnotowy znak towarowy
Wspólnotowy znak towarowy (stosowany do oznaczania towarów i usług) ma jednolity charakter. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie. Jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej unieważnienie i jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty korzystanie z niego może być zakazane. Udzielaniem ochrony zajmuje się Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

6 Definicja Wspólnotowym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić graficznie, w szczególności wyrazy, łącznie z nazwiskami, rysunki, litery cyfry, kształt towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie nadają się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

7 Uprawnieni do wspólnotowych znaków towarowych
Następujące osoby fizyczne lub prawne mogą być uprawnionymi do wspólnotowych znaków towarowych: a) obywatele Państwa Członkowskiego, lub b) obywatele innych państw stron Konwencji Paryskiej, c) obywatele państw niebędących stronami Konwencji Paryskiej, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę lub którzy posiadają rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terytorium Wspólnoty lub państwa będącego stroną Konwencji Paryskiej.

8 Sposób uzyskiwania wspólnotowego znaku towarowego
Wspólnotowy znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Nie są rejestrowane: a) oznaczenia, które nie spełniają wymogów definicji, b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru,

9 c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub
wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geogra- ficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi lub innych właściwości towarów lub usług, d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, e) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, f) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi, g) znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych organów.

10 Względne podstawy odmowy rejestracji
W wyniku sprzeciwu uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: a) jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym a towary lub usługi, dla których wnosi się o rejestrację są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znaki towarowe, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

11 Prawa ze wspólnotowego znaku towarowego
Wspólnotowy znak towarowy daje uprawnionemu wyłączne prawa do tego znaku. Uprawniony do znaku ma prawo zakazać wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, b) oznaczenie, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

12 c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku
towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosiłoby nienależne korzyści lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

13 Ograniczenia skutków wspólnotowego znaku towarowego
Wspólnotowy znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie: a) jej nazwiska lub adresu, b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług, c) znaku towarowego, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi pod warunkiem, że używa ich ona zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

14 Wyczerpanie praw ze wspólnotowego znaku towarowego
Wspólnotowy znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym samym znakiem towarowym przez uprawnionego lub za jego zgodą . Nie dotyczy to przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny sprzeciwu uprawnionego wobec dalszego obrotu towarami, w szczególności, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

15 Używanie wspólnotowych znaków towarowych
Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie przez uprawnionego w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany lub, jeżeli takie używanie było zawieszone przez okres pięciu lat, ochrona wspólnotowego znaku towarowego może ulec wygaszeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Przez używanie uważa się również: a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w stosunku do postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, b) umieszczenie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu eksportu. Używanie wspólnotowego znaku towarowego za zgodą uprawnionego uważa się za używanie go przez właściciela.

16 Udzielenie licencji Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji dla niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany i dla całej Wspólnoty lub jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Licencjobiorca może wszcząć postępowanie o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą uprawnionego do tego znaku. Jeżeli uprawniony do znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wszczyna sam we właściwym terminie postępowania w sprawie naruszenia, to takie postępowanie może wszcząć licencjobiorca (ale tylko) wyłączny.

17 Wymogi zgłoszenia Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego powinno zawierać: a) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, b) informacje identyfikujące zgłaszającego, c) wykaz towarów lub usług (według klasyfikacji nicejskiej) w odniesieniu do których wnosi się o rejestrację, d) przedstawienie znaku towarowego. Jeżeli zgłaszający nie zamierza zastrzec żadnej szczególnej formy graficznej znaku ani szczególnego koloru, znak przedstawia się za pomocą zwykłego pisma, na przykład przez wpisanie maszynowe liter, cyfr i znaków w zgłoszeniu. Jeżeli znak nie jest znakiem słownym to przedstawia się go w czterech jednakowych egzemplarzach. Znak powinien być dobrej jakości, aby można go było zmniejszyć lub powiększyć.

18 Czas trwania rejestracji
Wspólnotowy znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Rejestracja może być przedłużona na kolejne okresy 10-letnie.

19 Przedłużenie Rejestrację wspólnotowego znaku towarowego przedłuża się na wniosek uprawnionego do znaku towarowego lub każdej innej osoby wyraźnie przez niego upoważnionej, pod warunkiem uiszczenia opłaty. Wniosek o przedłużenie można złożyć w okresie 6 miesięcy upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się ochrona. Opłaty uiszcza się także w tym terminie. Wniosek można złożyć w okresie 6 miesięcy po podanym dniu, pod warunkiem uiszczenia dodat-kowej opłaty w tym okresie.

20 Opłaty 1. Opłata podstawowa za zgłoszenie jednego znaku towarowego: 900 Euro. 2. Opłata za każdą klasę towarów i usług powyżej trzech, w przypadku znaku indywidualnego: 150 Euro. 3. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku zbiorowego: 1300 Euro. 4. Opłata za każdą klasę towarów i usług powyżej trzech, w przypadku znaku zbiorowego: 300 Euro. 5. Opłata podstawowa za rejestrację jednego znaku towarowego: 850 Euro. Opłaty należy wnosić w Euro. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego staje się wymagalna w dniu złożenia wniosku i musi być uiszczona w ciągu miesiąca od daty dokonania zgłoszenia. Urząd nie wysyła wezwań o opłatę.

21

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dr inż. Włodzimierz Kujanek Zielona Góra, 20 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google