Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy społeczeństw preindustrialne częściowo tradycyjne, a częściowo nowoczesne industrialneusługoweponowoczesne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy społeczeństw preindustrialne częściowo tradycyjne, a częściowo nowoczesne industrialneusługoweponowoczesne."— Zapis prezentacji:

1

2 Typy społeczeństw preindustrialne częściowo tradycyjne, a częściowo nowoczesne industrialneusługoweponowoczesne

3 Społeczeństwo preindustrialne większość ludzi zajmowała się uprawą roli zmiany dokonywały się bardzo wolno to, czego raz się człowiek nauczył, wystarczało mu na całe życie i przekazywał wiedzę młodszym pokoleniom brak problemów z tożsamością do połowy XVIII wieku

4 Społeczeństwo częściowo tradycyjne, a częściowo nowoczesne dzieci nie powielają losów rodziców (rodzice – praca na roli, dzieci – przenoszą się do miast) od połowy XVIII do połowy XIX wieku

5 Społeczeństwo industrialne większość ludzi zajmuje się wytwarzaniem dóbr w fabrykach od połowy XIX do połowy XX wieku

6 Społeczeństwo usługowe zmiana rodzaju wykonywanej pracy (usługi) od lat 20. do 70. XX wieku

7 Społeczeństwo ponowoczesne w USA w 1956 po raz pierwszy liczba ludzi zatrudnionych poza produkcją (białe kołnierzyki) przewyższyła liczbę ludzi produkujących (niebieskie kołnierzyki) najważniejszym produktem jest wiedza od 1956/57 i nadal trwa... (niektórzy teoretycy uważają, że skończyło się 11.9.2001)

8 Społeczeństwo informacyjne narastający bunt przeciwko ustalonemu porządkowi (tradycji) brak powszechnie akceptowanych autorytetów rosnąca rola informacji nadmiar informacji zwycięstwo idei powszechnej wolności i społeczeństwa obywatelskiego renesans lokalizmu i zwycięstwo nowego indywidualizmu zagrożenia globalne i cywilizacyjne: po społeczeństwie rolniczym – głód i niedożywienie, po społeczeństwie przemysłowym – zanieczyszczenie środowiska, po społeczeństwie informacyjnym – terroryzm i bioterroryzm.

9 SPOŁ. ROLNICZE SPOŁ. PRZEMYSŁOWE SPOŁ. INFORMACYJNE LOKALIZACJA PIERWOTNA Nad Morzem ŚródziemnymOcean Atlantycki Ocean Spokojny (Pacyfik) TEMPO ZMIAN SPOŁECZNYCH bardzo wolne (tysiąclecia, setki lat) wolne (dziesiątki lat) bardzo szybkie (lata, miesiące) NAJWAŻNIEJSZE DOBRO/ŹRÓDŁO BOGACTWA ziemia fabryki, maszyny, urządzenia, dostęp do surowców naturalnych idee i informacje, które dają się dobrze sprzedać NAJWAŻNIEJSZY PRODUKT żywność różnego rodzaju dobra przetworzone, np. lodówka ;) wiedza DEMOGRAFIA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ludność wiejska ludność miejska rozdzielenie miejsca pracy i zamieszkania STRUKTURA SPOŁECZNA nieskomplikowana, wyznaczała ją pozycja ze względu na posiadaną ziemię, 2 grupy: podejmujący i wykonujący decyzje społeczeństwo masowe (jednakowe gusta, potrzeby, produkty), uniformizacja, najważniejsze jest podobieństwo! zróżnicowane społeczeństwo wielu opcji (poglądy, zachowanie, produkty), najważniejsza jest odmienność! PROCENT PRACUJĄCYCH KOBIET płeć nie różnicuje rodzaju wykonywanej pracy, pracują kobiety i mężczyźni niepracująca żona (pracująca źle świadczyła o mężczyźnie) rosnący procent kobiet pracujących zawodowo (chęć samorealizacji) EDUKACJA terminowanie u mistrza Społeczeństwo analfabetów, edukacja domowa, przekaz ustny i naśladownictwo, terminowanie wprowadzenie obowiązku szkolnego (1783 r., Prusy, cesarz Fryderyk Wilhelm II) obowiązek szkolny różne modele edukacyjne całożyciowe uczenie się KULTURA lokalnanarodowaglobalna

10 Kultura późnej nowoczesności Odejście od produkcji i przejście do konsumpcji Zmiany na rynku pracy Przejście od uniwersum symbolicznego zawartego w wielkich narracjach do pluralizmu przekonań Postępujący proces globalizacji Nieprzejrzystość, płynność i niepewność sytuacji (akceptacja pluralizmu) Pojawienie się nowych form ryzyka Pojawienie się nowych form zaufania (według P. Sztompki)

11 Modele edukacyjne według Clarka Kerra Model edukacji zorientowanej elitarnie Model edukacji zorientowanej na potrzeby produkcji Model edukacji powszechnie dostępnej Model edukacji horyzontalnej Model edukacji zatomizowanej

12 Model edukacji zorientowanej elitarnie Edukacja ma służyć wąskiej grupie społecznej - ELICIE Elitarność może być uznawana poprzez urodzenie (arystokracja) bądź odwoływać się do uzdolnień (merytokracja) bądź może być efektem połączenia dwóch pierwszych sposobów Absolwenci uzyskują wysoki status społeczny

13 Model edukacji zorientowanej na potrzeby produkcji Ma na uwadze potrzeby rozwijającego się przemysłu Pojawił się w społeczeństwie przemysłowym Skoncentrowany na przygotowaniu wykwalifikowanej siły roboczej Wykształcenie wyższe Obowiązek szkolny

14 Model edukacji powszechnie dostępnej Powszechna dostępność na wszystkich szczeblach kształcenia Pojawił się ze społeczeństwem informacyjnym Przyczyny upowszechnienia tego modelu edukacji: upowszechnienie szkolnictwa, potrzeby kształcenia pracujących osób, przekonanie, że edukacja powinna stanowić nierozerwalną część życia, rozwój technologii.

15 Model edukacji horyzontalnej Edukacja powinna czynić ludzi równymi, a nie prowadzić do ich selekcji Wyposażanie wszystkich we wspólną wiedzę Bariera dla indywidualnych zainteresowań i aspiracji Charakterystyczny dla krajów zarządzanych w sposób totalitarny Model utopijny, gdyż nie byłoby w społeczeństwie specjalistów (wszyscy byliby tacy sami)

16 Model edukacji zatomizowanej Likwidacja edukacji zinstytucjonalizowanej N awiązanie do idei deskolaryzacji ogłoszonej światu w książce I. Illicha Społeczeństwo bez szkoły Zakłada, że najczęściej człowiek uczy się poza szkołą Eksponuje potrzeby jednostki

17 Edukacja akademicka w Polsce Szkoła wyższa stopniowo zatraca swój elitarny charakter na rzecz kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry podnoszącej konkurencyjność gospodarki. Egalitaryzm jako szansa dla grup marginalizowanych. 1995/1996 – 794,6 tys. studentów, 2004/2005 – 1926,1 tys. studentów 1995 – 179 uczelni wyższych, 2005 – 472 uczelni wyższych Zmiany w rekrutacji i selekcji

18 Podsumowanie Wykształcenie w świecie nasyconym dyplomami ulegającymi relatywnie szybkiej dewaluacji przestaje być atutem dla pracodawców. Czy w związku z tym będziemy obserwować trend coraz mniejszego znaczenia wykształcenia wyższego w procesie rekrutacji? W jakim kierunku zmierza stosunek pracodawców i ludzi do studiowania (zdobywania wyższego wykształcenia)?


Pobierz ppt "Typy społeczeństw preindustrialne częściowo tradycyjne, a częściowo nowoczesne industrialneusługoweponowoczesne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google