Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość płci i rozwój ekonomiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość płci i rozwój ekonomiczny"— Zapis prezentacji:

1 Równość płci i rozwój ekonomiczny
Aneta Chruściel gr.205

2 Nierówność Nierówność powinna być rozpatrywana jako:
wykluczenie społeczne, czyli brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji, usług czy praw publicznych, które powinny być dostępne dla wszystkich jako potencjalne źródło poczucia niesprawiedliwości, sprzeczności interesów i konfliktów społecznych wskaźnik niskiego poziomu demokracji Gdzie ona głównie występuje? Edukacja Rynek pracy Prawo i życie publiczne Polityka trzy podstawowe czynniki, dążeń człowieka, aby: * wieść długie i zdrowe życie, * mieć możliwość zdobywania wiedzy, * mieć dostęp do źródeł niezbędnych dla godnego standardu życia Jeśli te warunki nie są spełnione, wiele możliwości, jakie niesie ze sobą życie, pozostaje poza zasięgiem. Chodzi o możliwość uczestnictwa w życiu politycznym, perspektywy rozwoju ekonomicznego i społecznego, świadomość przynależności do społeczności, jak również o poczucie własnej wartości.

3 Edukacja Jeśli przyjmiemy, że kobiety i mężczyźni mają takie same umiejętności to nierówność w dostępie do edukacji oznacza: że większa liczba zdolnych mężczyzn niż kobiet ma możliwość kształcenia się średnia wrodzonych zdolności osób które się kształcą jest niższa niż gdyby zarówno kobiety jak i mężczyźni otrzymali równy dostęp do edukacji Po ogólnoświatowym zwiększeniu dostępu do edukacji podstawowej: Liczba kobiet zapisanych do ponadpodstawowych szkół na 100 mężczyzn wzrosła z 40 ( w 1970 roku) do 79 (w 2005 roku)‏ W Wschodniej Azji i Afryce udział kobiet na rynku pracy wzrósł o 15% W krajach rozwijających się długość życia kobiet zwiększyła się o lat

4 Równości w dostępie do edukacji ma wpływ na:
Populację, czyli płodność Zwiększa ilość oszczędności w gospodarce Zwiększenie stosunku liczby osób pracujących do całości populacji Śmiertelność dzieci Zwiększenie świadomości i wiedzy kobiet dotyczącej zdrowia dzieci Edukację przyszłego pokolenia Edukacja kobiet zwiększa poziom i jakość edukacji dzieci Chęć rozwoju i mobilizacja w zdobywaniu dalszego wykształcenia Kapitał ludzki i produktywność Zwiększona produktywność kapitału ludzkiego i zwiększenie produktywności pracy Równe szanse w dostępie do edukacji sprzyjają rozwojowi technologii Zatrudnienie

5 Równość a roczny wzrost
SA - południowa Azja SSA – region Afryki na południe od Sahary ECA – wschodnia Europa EAP – wschodnia Azja i Pacyfik LAC – Ameryka Łacińska i Karaiby MNA – środkowo - wschodnia i północna Afryka OECD – kraje Organizacji i Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

6 Równość w zatrudnieniu
Wzrost stosunku liczby kobiet zatrudnionych do ogółu osób pracujących ma ogromny wpływ na wzrost ekonomiczny, dlatego większy dostęp kobiet do rynku pracy przyśpiesza rozwój. Równość w zatrudnieniu Zwiększenie siły roboczej Powoduje zmniejszenie kosztów zatrudnienia Zwiększenie konkurencji Zmniejszenie nieformalnej pracy kobiet Likwidacja barier stereotypowych powoduje zwiększenie produktywności

7 Rynek Pracy Istnieje wyraźny związek między płcią a wysokością dochodu – poziom zarobków kobiet jest niższy. Wykres przedstawia jaki % poborów mężczyzn stanowią dochody kobiet z tym samym poziomem edukacji w Polsce (dane z roku 2001).

8 Zestawienie aktywności poza godzinami pracy
Czas podany w tabeli to czas średni poświęcany w tygodniu na dane zajęcie

9 Polityka i podejmowanie decyzji
Równouprawnienie niszczy stereotyp „kobiety pilnującej ogniska domowego”, tworzy możliwości dostępu do rynku pracy. Kobiety inwestują w dobra i usługi mające na celu polepszenie sytuacji materialnej rodzin, a poprawienie budżetu domowego pobudza inwestycje Kobiety preferują politykę odzwierciedlającą ich priorytety, dlatego dążą do polepszenia sytuacji zdrowotnej dzieci, zmniejszenia śmiertelności i zapewnienia równego dostępu do edukacji Są za zwiększeniem uprawnień kobiet w gospodarstwach domowych co zwiększyłoby ich produktywność i zmaksymalizowałoby ogólną produkcję gospodarstwa W polityce kobiety są uważane za gorszych liderów i gorzej oceniane, mimo że są mniej podatne na korupcje i bardziej dbają o jakość dóbr publicznych

10 Kobiety w radach i sejmikach po wyborach w 2006 roku w Polsce

11 Równość społeczna? Kobiety są dyskryminowane:
pod względem praw obywatelskich i politycznych, w dostępie do opieki zdrowotnej i edukacji, odmawia im się uczestnictwa w życiu publicznym, masowo narusza ich godność, kobiety są często przedmiotem przemocy, także domowej nie mają możliwości decyzyjnych we własnych gospodarstwach domowych

12 Wskaźniki GDI i GEM Wskaźnik zróżnicowania społecznego ze względu na płeć (GDI) bada osiągnięcia w tych samych dziedzinach, w jakich czynił to wskaźnik HDI, ale jednocześnie wychwytuje różnice powstałe ze względu na dyskryminację płci. Im większa nierówność w rozwoju społecznym spowodowana względami płci, tym niższy jest krajowy wskaźnik GDI w stosunku do wskaźnika HDI. Wskaźnik zaangażowania społecznego GEM ujawnia czy kobiety mają możliwość czynnego udziału w życiu politycznym i ekonomicznym. Koncentruje on swoją uwagę na stopniu partycypacji; mierzeniu nierówności w kluczowych dziedzinach gospodarczych; uczestnictwie w życiu politycznym podejmowaniu decyzji, które to nierówności powstają w oparciu o dyskryminację płci. Wskaźnik GEM dostarcza danych dotyczących procentu kobiet zasiadających we władzach ustawodawczych i wykonawczych, a także zajmujących stanowiska kierownicze oraz procent kobiet - pracowników wykwalifikowanych. Wskaźnik mierzy także wysokość zarobków kobiet w porównaniu z dochodami mężczyzn. W przeciwieństwie do wskaźnika GDI powyższy wskaźnik zajmuje się ukazywaniem nierówności ze względu na płeć, a w szczególności w zakresie możliwości w konkretnych dziedzinach.

13 Źródło: HDR 1998 - Gender-Related Development Index,

14 Podsumowanie Uprawnienia kobiet i rozwój ekonomiczny są współzależne:
rozwój zwiększa możliwości kobiet, a umocnienie pozycji kobiet ma bezpośredni wpływ na rozwój ekonomiczny, ale jednorazowe zwiększenie praw kobiet nie doprowadzi od razu do cudu gospodarczego. Dla rozwoju ważne jest postawienie sobie celów i dążenie do nich: Równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn Godzenie życia zawodowego i prywatnego Równy udział w podejmowaniu decyzji Eliminacja przemocy ze względu na płeć Eliminacja stereotypów płci

15 Dziękuje za uwagę ;)


Pobierz ppt "Równość płci i rozwój ekonomiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google