Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL oraz perspektywa PROW Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radny Powiatu Wielickiego

2 Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Budżet programu : ,0 tys. euro (bez działań dot. Pomocy technicznej) w tym EFOiGR: ,2 tys. euro W ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w Województwie Małopolskim podpisano: 137 umów o dofinansowanie na kwotę ,0 tys. zł (EFOIGR).

3 SPO - ROL 2004-2006 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
KRYTERIA DOSTĘPU: dochód podatkowy gminy, w której realizowana była operacja w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany był wniosek o przyznanie pomocy, kształtował się na poziomie: nie więcej niż 75% średniej krajowej pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej pkt powyżej średniej krajowej pkt

4 KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Bezrobocie:
SPO - ROL „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Bezrobocie: ­ gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - 1 pkt. ­ bezrobocie w powiecie, w którym realizowane było przedsięwzięcie, było wyższe od średniej w województwie - 1 pkt.

5 Uznanie gminy za szczególnie atrakcyjną turystycznie:
SPO - ROL „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Uznanie gminy za szczególnie atrakcyjną turystycznie: - kryterium atrakcyjności przyrodniczej (część terenu gminy stanowił park narodowy z otulina, park krajobrazowy także z otuliną jeżeli została ona wyznaczona, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000) pkt - kryterium atrakcyjności kulturowej (na terenie gminy znajdujdowały się co najmniej 3 obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pkt Kryterium regionalne pkt

6 Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego
W ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z terenu powiatu wielickiego dofinansowanie otrzymało: 10 projektów na łączną kwotę 2 871 384,00 zł Są to gminy: I NABÓR: Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka; II NABÓR: Biskupice, Kłaj, Wieliczka.

7 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w Małopolsce
W ramach 2 naborów wniosków o dofinansowanie projektów z terenu powiatu wielickiego złożono w sumie 14 wniosków z czego 10 projektów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 2 871 384,00 zł

8 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Biskupice Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego Wsi w Tomaszkowicach; kwota dofinansowania – tys. zł Adaptacja zabytkowej szkoły w Łazanach na potrzeby Izby Regionalnej; kwota dofinansowania – tys. zł

9 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Gdów Utworzenie Izby Regionalnej w Stryszowej ; kwota dofinansowania – tys. zł Modernizacja infrastruktury kultury i sportu oraz utworzenie centrum promocji i turystyki w Gdowie; kwota dofinansowania – tys. zł

10 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Kłaj Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach Targowisko, Kłaj, Grodkowice; kwota dofinansowania – tys. zł

11 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Niepołomice Budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Niepołomice; kwota dofinansowania – tys. zł

12 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Niepołomice Zagospodarowanie byłych stawów benedyktyńskich w centrum wsi Zakrzowiec na cele rekreacyjne; kwota dofinansowania – tys. zł

13 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Wieliczka Modernizacja przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej w miejscowościach Grajów i Sułków; kwota dofinansowania tys. zł

14 Projekty zrealizowane w ramach działania 2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Wieliczka Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzegi; kwota dofinansowania tys. zł Modernizacja przestrzeni publicznej centrum w miejscowości Węgrzce Wielkie; kwota dofinansowania tys. zł

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
NA LATA ”

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Nowy program stanowi połączenie realizowanych obecnie, tj. w latach 2004 – 2006: Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” + Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Zgodnie z Programem Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań: OŚ I Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; - schemat I – scalanie gruntów; - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Działanie Odnowa i rozwój wsi; OŚ IV Działanie Lokalne strategie rozwoju/Jakość życia różnicowanie; Działanie Współpraca (międzyregionalna i międzynarodowa); Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

18 Podział środków PROW na kraje członkowskie w latach 2007-2013 (EURO)

19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
WOJEWÓDZTWO Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Oś IV Leader Budżet działania w EURO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 dolnośląskie ,65 ,00 ,00 ,00 ,66 kujawsko-pomorskie ,27 ,00 ,00 ,00 ,06 lubelskie ,24 ,00 ,00 ,00 ,10 lubuskie ,33 ,00 ,00 ,00 ,35 łódzkie ,42 ,00 ,00 ,00 ,39 małopolskie ,86 ,00 ,00 ,00 ,81 mazowieckie ,82 ,00 ,00 ,00 ,75 opolskie ,08 ,00 ,00 ,00 ,98 podkarpackie ,86 ,00 ,00 ,00 ,13 podlaskie ,65 ,00 ,00 ,00 ,02 pomorskie ,45 ,00 ,00 ,00 ,49 śląskie ,06 ,00 ,00 ,00 ,02 świętokrzyskie ,73 ,00 ,00 ,00 ,40 warmińsko-mazurskie ,41 ,00 ,00 ,00 ,91 wielkopolskie ,20 ,00 ,00 ,00 ,14 zachodniopomorskie ,99 ,00 ,00 ,00 ,80

20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
BENEFICJENCI: Samorząd gminy Jednoosobowa spółka gminy Gminny zakład budżetowy

22 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej mieszkańców gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących

23 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
ZAKRES POMOCY: 1) Gospodarka wodno- ściekowa: - zaopatrzenie w wodę; - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy

24 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli; 2) rozbiórka i unieszkodliwianie materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 3) zakup i montaż maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; 5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych;

25 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
KOSZTY KWALIFIKOWALNE cd.: 6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych – z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych; 7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); 8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji; 9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

26 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wyrysy lub wypisy z katastru nieruchomości, opłaty za patenty lub licencje, nadzór inwestorski lub autorski

27 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
KRYTERIA DOSTĘPU: dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej pkt powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej pkt powyżej 100% średniej krajowej pkt

28 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
KRYTERIA DOSTĘPU cd.: bezrobocie w powiecie gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: wyższe od średniej w województwie pkt równe ze średnią w województwie pkt niższe od średniej w województwie pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji pkt kryterium regionalne pkt

29 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Gospodarka wodna: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: a) do 25% pkt b) od 25% do 50% pkt c) od 50% do 75 % pkt Gospodarka ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji kształtuje się na poziomie: a) powyżej 80% pkt b) od 80%do 50% pkt c) poniżej 50% pkt Jeżeli realizacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji pkt

30 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: euro Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

31 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Poziom pomocy z EFRROW wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W roku bieżącym Samorząd Województwa na realizację działania dysponuje kwotą euro * *dane wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata * wg. kursu euro – 3,6015

32 Odnowa i rozwój wsi Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem
BENEFICJENCI: Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Kościół lub związek wyznaniowy Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania

33 Odnowa i rozwój wsi Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej 5 000 mieszkańców gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

34 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY:
budowa, remont, przebudowa i wyposażenie obiektów małej architektury, budynków pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków; budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów

35 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY cd.:
związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

36 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY cd.:
rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

37 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY cd.:
odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji ww. operacji; zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich oraz materiałów i usług służących realizacji operacji; ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

38 Odnowa i rozwój wsi KRYTERIA DOSTĘPU:
dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 75% średniej krajowej pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej pkt powyżej średniej krajowej pkt

39 Odnowa i rozwój wsi KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: wyższe od średniej w województwie pkt równe średniej w województwie pkt niższe od średniej w województwie pkt kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji 1 pkt

40 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Odnowa i rozwój wsi FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w 1 miejscowości wynosić będzie zł w okresie realizacji Programu wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż zł

41 Odnowa i rozwój wsi Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania PROW – euro* Środki przewidziane na realizację działania Odnowa i rozwój wsi na rok 2008 – euro* * wg. kursu euro – 3,6015

42 LEADER Działania w ramach osi priorytetowej LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich : 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; 4.2 Wdrażanie projektów współpracy; 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja;

43 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 116 zł
LEADER Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania euro Kwota przypadająca na mieszkańca obszaru objętego LSR: 148 zł w tym: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju zł Projekty Współpracy zł Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania zł

44 Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 44 44


Pobierz ppt "Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google