Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej Masny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej Masny."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL oraz perspektywa PROW Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radny Powiatu Wielickiego

2 2 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Budżet programu : ,0 tys. euro (bez działań dot. Pomocy technicznej) w tym EFOiGR: ,2 tys. euro Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego W ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Województwie Małopolskim podpisano: 137 umów o dofinansowanie na kwotę ,0 tys. zł (EFOIGR).

3 3 KRYTERIA DOSTĘPU: dochód podatkowy gminy, w której realizowana była operacja w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany był wniosek o przyznanie pomocy, kształtował się na poziomie: –nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt –powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 pkt –powyżej średniej krajowej 0 pkt SPO - ROL Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

4 4 KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Bezrobocie : ­ gmina zagrożona szczeg ó lnie wysokim bezrobociem strukturalnym - 1 pkt. ­ bezrobocie w powiecie, w którym realizowane było przedsięwzięcie, było wyższe od średniej w wojew ó dztwie - 1 pkt. SPO - ROL Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

5 5 KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Uznanie gminy za szczeg ó lnie atrakcyjną turystycznie: - kryterium atrakcyjności przyrodniczej (część terenu gminy stanowił park narodowy z otulina, park krajobrazowy także z otuliną jeżeli została ona wyznaczona, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000) 1 pkt - kryterium atrakcyjności kulturowej (na terenie gminy znajdujdowały się co najmniej 3 obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 1 pkt Kryterium regionalne 1 pkt SPO - ROL Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

6 6 Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego W ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego z terenu powiatu wielickiego dofinansowanie otrzymało: 10 projektów na łączną kwotę ,00 zł Są to gminy: I NABÓR: Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka; II NABÓR: Biskupice, Kłaj, Wieliczka.

7 7 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Małopolsce W ramach 2 naborów wniosków o dofinansowanie projektów z terenu powiatu wielickiego złożono w sumie 14 wniosków z czego 10 projektów otrzymało wsparcie na łączną kwotę ,00 zł

8 8 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Biskupice Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego Wsi w Tomaszkowicach; kwota dofinansowania – tys. zł Adaptacja zabytkowej szkoły w Łazanach na potrzeby Izby Regionalnej; kwota dofinansowania – tys. zł

9 9 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Gdów Utworzenie Izby Regionalnej w Stryszowej ; kwota dofinansowania – tys. zł Modernizacja infrastruktury kultury i sportu oraz utworzenie centrum promocji i turystyki w Gdowie; kwota dofinansowania – tys. zł

10 10 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Kłaj Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach Targowisko, Kłaj, Grodkowice; kwota dofinansowania – tys. zł

11 11 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Niepołomice Budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Niepołomice; kwota dofinansowania – tys. zł

12 12 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Niepołomice Zagospodarowanie byłych stawów benedyktyńskich w centrum wsi Zakrzowiec na cele rekreacyjne; kwota dofinansowania – tys. zł

13 13 Gmina Wieliczka Modernizacja przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej w miejscowościach Grajów i Sułków; kwota dofinansowania tys. zł Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

14 14 Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego Gmina Wieliczka Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzegi; kwota dofinansowania tys. zł Modernizacja przestrzeni publicznej centrum w miejscowości Węgrzce Wielkie; kwota dofinansowania tys. zł

15 15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

16 16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nowy program stanowi połączenie realizowanych obecnie, tj. w latach 2004 – 2006: Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Współfinansowanie Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zgodnie z Programem Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań: OŚ I Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; - schemat I – scalanie gruntów; - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Działanie Odnowa i rozwój wsi; OŚ IV Działanie Lokalne strategie rozwoju/Jakość życia różnicowanie; Działanie Współpraca (międzyregionalna i międzynarodowa); Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

18 18 Podział środków PROW na kraje członkowskie w latach (EURO)

19 19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WOJEWÓDZTWO Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsiScalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Oś IV Leader Budżet działania w EURO , , , , ,00 dolnośląskie , , , , ,66 kujawsko-pomorskie , , , , ,06 lubelskie , , , , ,10 lubuskie , , , , ,35 łódzkie , , , , ,39 małopolskie , , , , ,81 mazowieckie , , , , ,75 opolskie , , , , ,98 podkarpackie , , , , ,13 podlaskie , , , , ,02 pomorskie , , , , ,49 śląskie , , , , ,02 świętokrzyskie , , , , ,40 warmińsko-mazurskie , , , , ,91 wielkopolskie , , , , ,14 zachodniopomorskie , , , , ,80

20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

21 21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej BENEFICJENCI: Samorząd gminy Jednoosobowa spółka gminy Gminny zakład budżetowy

22 22 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej mieszkańców gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców

23 23 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ZAKRES POMOCY: 1) Gospodarka wodno- ściekowa: - zaopatrzenie w wodę; - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; 2)Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych 3)Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy

24 24 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli; 2) rozbiórka i unieszkodliwianie materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 3) zakup i montaż maszyn, urz ą dzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; 5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych;

25 25 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KOSZTY KWALIFIKOWALNE cd.: 6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych – z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych; 7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); 8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji; 9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

26 26 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wyrysy lub wypisy z katastru nieruchomości, opłaty za patenty lub licencje, nadzór inwestorski lub autorski

27 27 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KRYTERIA DOSTĘPU: dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej 4 pkt powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej 3 pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 2 pkt powyżej 100% średniej krajowej 0 pkt

28 28 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KRYTERIA DOSTĘPU cd.: bezrobocie w powiecie gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: –wyższe od średniej w województwie 2 pkt –równe ze średnią w województwie 1 pkt –niższe od średniej w województwie 0 pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji 2 pkt kryterium regionalne 2 pkt

29 29 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Gospodarka wodna: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: a) do 25% 3 pkt b) od 25% do 50% 2 pkt c) od 50% do 75 % 1 pkt Gospodarka ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji kształtuje się na poziomie: a) powyżej 80% 3 pkt b) od 80%do 50% 2 pkt c) poniżej 50% 1 pkt Jeżeli realizacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji 2 pkt

30 30 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: euro Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

31 31 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Poziom pomocy z EFRROW wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W roku bieżącym Samorząd Województwa na realizację działania dysponuje kwotą euro * *dane wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata * wg. kursu euro – 3,6015

32 32 Odnowa i rozwój wsi BENEFICJENCI: Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Kościół lub związek wyznaniowy Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania

33 33 Odnowa i rozwój wsi Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej mieszkańców gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców

34 34 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY: budowa, remont, przebudowa i wyposażenie obiektów małej architektury, budynków pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków; budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów

35 35 ZAKRES POMOCY cd.: związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości ; Odnowa i rozwój wsi

36 36 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY cd.: rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

37 37 Odnowa i rozwój wsi ZAKRES POMOCY cd.: odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji ww. operacji; zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich oraz materiałów i usług służących realizacji operacji; ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

38 38 Odnowa i rozwój wsi KRYTERIA DOSTĘPU: dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie: –nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt –powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 pkt –powyżej średniej krajowej 0 pkt

39 39 Odnowa i rozwój wsi KRYTERIA DOSTĘPU cd.: Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: wyższe od średniej w województwie 2 pkt równe średniej w województwie 1 pkt niższe od średniej w województwie 0 pkt kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki 2 pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji 1 pkt

40 40 Odnowa i rozwój wsi FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w 1 miejscowości wynosić będzie zł w okresie realizacji Programu wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż zł

41 41 Odnowa i rozwój wsi Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania PROW – euro* Środki przewidziane na realizację działania Odnowa i rozwój wsi na rok 2008 – euro* * wg. kursu euro – 3,6015

42 42 Działania w ramach osi priorytetowej LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich : 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; 4.2 Wdrażanie projektów współpracy; 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja; LEADER

43 43 LEADER Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania euro Kwota przypadająca na mieszkańca obszaru objętego LSR: 148 zł w tym: W drażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 116 zł P rojekty Współpracy 3 zł F unkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 29 zł

44 44 Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej Masny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google