Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnego Anna Panek-Kisała Czerwiec 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnego Anna Panek-Kisała Czerwiec 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnego Anna Panek-Kisała Czerwiec 2016 r.

2 Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim i podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat (obecnie PGO dla województwa podkarpackiego jest aktualizowany). Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Inwestycje związane z odpadami komunalnymi winny zostać uwzględnione w Planie inwestycyjnym będącym załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami

3 Ustawa o odpadach Od lutego 2015r., zgodnie z art. 38a., „Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji”.

4 Jest to zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 1)mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

5 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

6 Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Przyjęte cele dla odpadów komunalnych (wersja z 9.03.2016r) 1.Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 2.Doprowadzenie do funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchia postępowania z odpadami w tym: -osiągnięcie poziomów recyklingi papieru, tworzyw, metalu, szkła w wysokości minimum 50% ich masy do 2020r. -do 2020r. recyklingowi powinno być poddawane 50% odpadów komunalnych, zaś termicznemu przekształcaniu nie więcej niż 30% -do 2025r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych (wszystkich)

7 3. Wprowadzenie standardów selektywnego zbierania odpadów (jakie odpady powinny być zbierane selektywnie, w jaki sposób, które mogą być łączone, jaka winna być minimalna częstotliwość odbioru) 4. Zapewnienie wysokiej jakości zbieranych selektywnie odpadów 5. Do końca 2021r. wprowadzenie we wszystkich gminach kraju odbioru odpadów zielonych i innych bioodpadów (drewno, tkaniny, odpady kuchenne, itp.)

8 6. Zmniejszenie ilości odpadów ulegajacych biodegradacji kierowanych do składowania (w 2020 max 35%) 7. Zaprzestanie składowania odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych (zakaz ustawowy także) 8. Zmniejszenie ilości „ dzikich wysypisk” 9. Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi. 10. Ograniczenie marnotrawienia żywności (wykładanie żywności nadającej się do użytku odrębnie, wykorzystanie do skarmiania zwierząt na terenach rolnych)

9 Kierunki działań (wybrane elementy) 1.Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych na szczeblu ogólnokrajowym i gminnym mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie: -Zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych -Właściwego postępowania z odpadami, w szczególności selektywnie zbieranymi i biodegradowalnymi -Prawidłowego sposobu postepowania z odpadami - działania edukacyjne kierowane do określonych grup docelowych (szkoły, środowiska wiejskie, miejskie, uczelnie itp.) -Wdrożenie rozwiązań pozwalających na należyte monitorowanie i kontrolę postepowania z odpadami

10 2. Prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o instalacje RIPOK. KPGO przewiduje wprowadzenie w przyszłości rozwiązań prawnych pozwalających na stosowanie w zamówieniach publicznych „in house”

11 Zapobieganie powstawaniu odpadów jako kluczowy element hierarchii postępowania z odpadami 1.Powtórne użycie materiałów i produktów (np. odzieży używanej) 2.Tworzenie punktów wymiany używanych produktów i materiałów (np. przy PSZOK) 3.Tworzenie punktów napraw odpadów komunalnych, gdzie po naprawie produkt mógłby jeszcze być użytkowany 4.Tworzenie giełdy wymiany rzeczy używanych, zdatnych do dalszego użytku (np. rowerki dziecięce, zabawki, odzież, sprzęt elektryczny itp.)

12 5. Tworzenie banków żywności gromadzących i dystrybuujących żywność z krótkim okresem przydatności do osób potrzebujących. 6. Wykorzystywanie odpadowej żywności do skarmiania zwierząt 7. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących rozsądne kupowanie żywności

13 Zbieranie odpadów 1.Odrębne zbieranie szkła opakowaniowego oraz papieru i tektury w celu poprawy jakości surowca. 2.Zapewnienie zbierania za pośrednictwem PSZOK lub w inny sposób odpadów takich jak: Baterie i akumulatory ZSEE Przeterminowane leki i chemikalia Zużyte opony Odpady zielone Popiół Odpady budowlane i remontowe

14 Odzysk w tym recykling odpadów 1. Modernizacja technologii MBP pozwalająca na efektywne wykorzystanie odpadów surowcowych i doczyszczanie odpadów selektywnie zebranych. 2.Stymulowanie rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne. 3. Maksymalizacja poziomów odzysku odpadów 4. Ograniczenie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych, aby nie było przetworzonych w ten sposób więcej niż 30% tych odpadów

15 Projekt aktualizacji WPGO Szacunkową masę wytwarzanych odpadów komunalnych w województwie podkarpackim obliczono biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców z ankiet przesłanych przez samorządy gminne oraz szacunkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów. Z danych tych wynika, iż w 2014r. wytworzono ponad 525,2 tys. Mg odpadów komunalnych, co daje średnio 0,265 Mg/M/rok. Jest to ilość zdecydowanie większa od ilości zebranych i odebranych odpadów, których ilość wynosiła łącznie 449,4 tys. Mg, w tym odebranych od właścicieli nieruchomości było 433,3 tys. Mg, natomiast zebranych 16,1 tys. Mg

16 Odbierane odpady w zdecydowanej większości nadal stanowiły zmieszane odpady komunalne, których odebrano 274,9 tys Mg

17 Grupa odpadów Nazwa grupy odpadów Masa Mg% 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 69 169,7832,10 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 129 255,9193,92 03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 155 043,8784,70 04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 1 562,8780,05 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 1 987,8860,06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 379,2730,01 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 51 620,1911,57 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 4 419,8050,13 Masa wytwarzanych odpad ó w grup 01 – 19 na bszarze wojew ó dztwa podkarpackiego w roku 2013 (WSO) Masa wytworzonych odpadów z grup 01-19

18 09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 116,6020,00 10 Odpady z procesów termicznych 375 235,93111,38 11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 6 279,0920,19 12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 152 316,7844,62 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 8 134,4680,25 14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 181,4780,01 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 63 837,4251,94 16 Odpady nieujęte w innych grupach 67 341,5922,04 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 1 663 291,22050,45 18 Odpady medyczne i weterynaryjne 2 846,5520,09 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 543 933,86016,50 Razem3 296 954,617100,00

19 Sposób zagospodarowania odpadów z grup 01-19

20 Odpadów niebezpiecznych z grup 01-19 wytworzono 71 534 Mg

21 Projektowane działania Gospodarka odpadami komunalnymi opiera się na 5 regionach: - Centralnym -Wschodnim -Zachodnim -Północnym -Południowym

22

23 Aktualizacja WPGO Przyjęto, że szacowany wzrost jednostkowego wskaźnika odpadów wytwarzanych przez mieszkańca będzie wynosił 1% rocznie. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego będzie do roku 2023 wzrastać, pomimo malejącej liczby ludności w województwie.

24 Wyszczególnienie 20152017201920212023 Papier i tektura 57,658,659,660,161,0 Szkło 54,355,356,256,757,6 Metale 12,012,212,412,512,7 Tworzywa sztuczne 65,266,367,468,069,1 Odpady wielomateriałowe 19,619,920,220,420,7 Odpady kuchenne i ogrodowe 199,9203,4206,7208,6211,9 Odpady mineralne 23,423,824,224,424,8 Frakcja < 10 mm 54,355,356,256,757,6 Tekstylia 15,215,515,715,916,1 Drewno 2,2 2,3 Odpady niebezpieczne 4,34,44,5 4,6 Inne kategorie 23,924,324,724,925,3 Odpady wielkogabarytowe 11,411,611,811,912,1 Razem543,2 552,7561,8566,9575,9 W tym odpady z pielęgnacji terenów zielonych 23,423,724,224,424,8 Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2015 – 2023 (tys. Mg)

25 Region Północny Średnia ilość odpadów na mieszkańca wynosi 0,259 Mg/M/2014r. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów w Mg Szacowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych w Mg Szacowana ilość papieru, tworzyw, szkła, metalu w Mg 2015r.103630,64145,236063,5 2016r.104332,24173,336307,6 2017r.105015,04200,636545,2 2018r.105684,94227,436778,4 2019r.106739,54269,637145,4 2020r.107778,24311,137506,8 2021r.108800,34352,037862,5 2022r.109804,64392,238212,0 2023r.110789,64431,638554,8

26 Przewiduje się także iż instalacje te będą stanowiły uzupełnienie dla sortowni MZK Sp. z o.o. w Leżajsku w zakresie przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki..

27 Odpady zielone w regionie przetwarzane są w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Leżajsku o całkowitej wydajności 10 tys. Mg. (w tym 4,5 tys Mg dla odpadów zielonych). W związku z tym nie ma potrzeby budowania kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów zielonych w regionie). W regionie funkcjonuje tylko jedno składowisko w Stalowej Woli o statusie instalacji regionalnej oraz 5 składowisk o statusie instalacji zastępczej (w Giedlarowej, w Sigiełkach, w Pysznicy, w Grębowie, w Sokołowie Młp.). Składowisko w Sigiełkach zostało rozbudowane i posiada pojemność pozwalająca na uznanie go jako instalacji RIPOK. Natomiast składowisko w Giedlarowej planowane jest do rozbudowy i po jej zakończeniu oraz spełnieniu wymagań dla instalacji RIPOK może uzyskać status instalacji regionalnej. Nie przewiduje się rozbudowy składowisk w: Pysznicy, Sokołowie Młp. i Grębowie, stąd też po 1 lipca 2018 roku odpady po mechaniczno- biogicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych nie będą mogły być unieszkodliwiane w tych instalacjach.

28 Ze względu na ilość i wydajność instalacji w regionie północnym nie przewiduje się instalacji zastępczej do zagospodarowania odpadów zmieszanych dla regionu. W sytuacji braku możliwości przetwarzania odpadów w regionie (np. jednoczesna awaria więcej niż jednej instalacji) instalacją zastępczą dla regionu w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów ustala się instalację do termicznego przetwarzania odpadów PGE w Rzeszowie. Natomiast do przetwarzania odpadów zielonych instalacjami zastępczymi będą instalacja Firmy EMPOL w Młynach (region wschodni) oraz instalacji MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie (region centralny). Składowiskami o statusie instalacji zastępczych dla regionu północnego będą składowiska zlokalizowane w Kozodrzy oraz Młynach.

29 Region Południowy Średnia ilość odpadów na mieszkańca wynosi 0,252 Mg/2014r. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów w Mg Szacowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych w Mg Szacowana ilość papieru, tworzyw, szkła, metalu w Mg 2015r.105871,24234,836843,2 2016r.106610,74264,437100,5 2017r.107330,94293,237351,2 2018r.108037,84321,537597,2 2019r.108730,94349,237838,4 2020r.109826,44393,138219,6 2021r.110904,84436,238594,9 2022r.111965,04478,638963,8 2023r.113005,44520,239325,9

30 Zmieszane odpady komunalne przetwarzane będą w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) takich jak : - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Krośnie - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Ustrzykach Dolnych (planowana część mechaniczna w Ustrzykach Dolnych, natomiast cześć biologiczna w Średnim Wielkim) może uzyskać status RIPOK po rozbudowie i spełnieniu wymogów prawnych i technicznych - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana w powiecie jasielskim (instalacja może uzyskać status RIPOK po jej zrealizowaniu w oparciu o zapisy art. 3 oraz 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz po spełnieniu wymogów prawnych i technicznych) Planowana docelowa wydajność wszystkich instalacji to ok.121,4 tys. Mg.

31 Ze względu na fakt iż na terenie regionu brak jest instalacji do przetwarzania wyłącznie odpadów z selektywnej zbiórki, w w.w. instalacjach będą przetwarzane zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zbierane. Do czasu realizacji wszystkich planowanych instalacji RIPOK, ale nie dłużej niż do 01.07.2018r. funkcjonowały będą instalacje posiadające status instalacji zastępczych tj sortownia w Ustrzykach Dolnych (zarządzana przez MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych) oraz instalacja w Wolicy (zarządzana przez Pana Jerzego Kotulaka „Ekomax”)

32 Odpady zielone w regionie przetwarzane są w instalacji posiadającej status RIPOK zarządzanej przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie, a dodatkowo planowana jest instalacja do przetwarzania tego rodzaju odpadów w Średnim Wielkim. Po spełnieniu wymogów prawnych i technicznych instalacja ta będzie mogła uzyskać status instalacji regionalnej W regionie funkcjonują także 3 składowiska, mające charakter instalacji zastępczych. Są to składowiska w Krośnie, Średnim Wielkim (gm. Zagórz) oraz Karlikowie (Gmina Bukowsko) Brak jest w regionie Południowym składowiska mogącego posiadać status instalacji regionalnej. Planowana jest rozbudowa składowiska w Średnim Wielkim do pojemności, które po spełnieniu wymagań jak dla instalacji RIPOK może posiadać status instalacji regionalnej.

33 Jako instalacje zastępcze dla regionu południowego do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przewiduje się instalację do termicznego przekształcania odpadów PGE Rzeszów, instalację Zakładów Komunalnych Południe w Przemyślu oraz instalację PGO Paszczyna. Dla odpadów zielonych instalacjami zastępczymi będą instalacje ZK Południe w Przemyślu oraz instalacja PGO w Paszczynie. Składowiskami zastępczymi będą składowiska ZUK Kozodrza oraz ZK Południe w Przemyślu

34 Region Zachodni Średnia ilość odpadów na mieszkańca wynosi 0,259 Mg/2014r. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów w Mg Szacowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych w Mg Szacowana ilość papieru, tworzyw, szkła, metalu w Mg 2015r.93267,53730,732457,1 2016r.93899,03756,032676,9 2017r.94513,53780,532890,7 2018r.95116,43804,733100,5 2019r.96065,63842,633430,8 2020r.97000,43880,033756,1 2021r.97920,33916,834076,3 2022r.98824,13953,034390,8 2023r.99710,73988,434699,3

35 Zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w dwóch Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) takich jak : - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Kozodrzy - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Paszczynie Łączna wydajność tych instalacji to 110 tys Mg,. Nie przewiduje się instalacji zastępczych dla zmieszanych odpadów komunalnych w tym regionie. Odpady zielone w regionie przetwarzane są w kompostowni odpadów w Paszczynie o wydajności 3 tys. Mg. Instalacja ta zamierza się rozbudować i zwiększyć swoją wydajność

36 W regionie funkcjonuje jedno składowisko w Kozodrzy o statusie instalacji regionalnej, a także przewiduje się budowę drugiego składowiska o pojemności 637000 m 3 zlokalizowanego w Paszczynie Jako instalacje zastępcze dla regionu zachodniego proponuje się : - dla zmieszanych odpadów komunalnych instalacje do termicznego przetwarzania odpadów PGE Rzeszów - dla odpadów zielonych i innych bioodpadów – instalację MPGK Sp. z o.o. w Krośnie oraz instalację MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie. - dla pozostałości z mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składowisko posiadające status RIPOK znajdujące się w regionie północnym.

37 Region Wschodni Średnia ilość odpadów wytwarzana przez statystycznego mieszkańca jest stosunkowo wysoka i wynosi 0,299 Mg/2014 r. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów w Mg Szacowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych w Mg Szacowana ilość papieru, tworzyw, szkła, metalu w Mg 2015r.101690,04067,635388,1 2016r.102613,34104,535709,4 2017r.103517,64140,736024,1 2018r.104408,74176,336334,2 2019r.105285,84211,436639,5 2020r.106147,64245,936939,3 2021r.106993,64279,737233,8 2022r.107822,54312,937522,2 2023r.108633,24345,337804,4

38 Zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w dwóch Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) takich jak - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Młynach (PUK EMPOL Sp. z o. o. w Tylmanowej ) -Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu (Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o. o. w Krakowie) Odpady zielone w regionie przetwarzane będą w kompostowniach w Młynach oraz Przemyślu będących instalacjami regionalnymi. Dla tych odpadów nie przewiduje się instalacji zastępczych. Łączna wydajność tych instalacji nie przekroczy 6,5 tys. Mg W regionie funkcjonuje także jedno składowisko w Przemyślu o statusie instalacji regionalnej oraz 3 składowiska o statusie instalacji zastępczych – w Narolu, w Oleszycach oraz w Młynach. Składowisko w Młynach po rozbudowie i spełnieniu wymagań prawnych i technicznych może posiadać status instalacji regionalnej

39 Jako instalacje zastępcze dla regionu wschodniego do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przewiduje się instalację do termicznego przekształcania odpadów PGE Rzeszów oraz po uzyskaniu statusu RIPOK instalację MBP w Krzeszowie oraz instalację MBP w Ustrzykach Dolnych. Dla odpadów zielonych instalacjami zastępczymi będą instalacje MZK Sp. z o.o. w Leżajsku oraz po zrealizowaniu instalacja ZUT w Zagórzu. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będą również przetwarzały odpady z selektywnej zbiórki. Takie działanie stanowić będzie uzupełnienie dla instalacji (instalacja EKO-LINE Żurawica) w której w głównej mierze przetwarzane będą odpady z selektywnej zbiórki w celu uzyskania dobrej jakości surowca nadającego się do recyklingu.

40 Region Centralny Średnia ilość odpadów na mieszkańca jest stosunkowo wysoka i wynosi 0,305 Mg/M/2014r Szacowana ilość wytwarzanych odpadów w Mg Szacowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych w Mg Szacowana ilość papieru, tworzyw, szkła, metalu w Mg 2015r.140341,45613,748838,8 2016r.141588,05663,549272,6 2017r.142808,45712,349697,3 2018r.144010,65760,450115,7 2019r.145193,65807,750527,4 2020r.146355,75854,250931,8 2021r.153908,86156,453560,3 2022r.155074,26203,053965,8 2023r.156213,46248,554362,3

41 Do czasu uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów, która stanowić będzie dla zmieszanych odpadów komunalnych instalację RIPOK ( ale nie dłużej niż do 01.07.2018r.) w regionie centralnym, zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odbywało się będzie w oparciu o instalacje zastępcze czyli instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów MPGK Sp. z o. o. Rzeszów oraz instalację PPHU Zagroda w Strzyżowie. Łączna wydajność tych instalacji to 75 tys. Mg. Uzupełnieniem systemu zagospodarowania odpadów będą instalacje regionalne z regionu północnego i zachodniego. Uwarunkowane jest to dostępnością komunikacyjną.

42 Jako instalacje zastępcze dla regionu centralnego prognozuje się: - dla zmieszanych odpadów komunalnych instalacje MBP w Kozodrzy, instalacje PGO w Paszczynie oraz instalację w Giedlarowej (Stare Miasto Park) - dla odpadów zielonych i innych bioodpadów – instalację MZK w Leżajsku oraz instalację PGO w Paszczynie - dla pozostałości z mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składowisko posiadające status RIPOK znajdujące się w regionie zachodnim i wschodnim. Składowiska w tych regionach zlokalizowane są przy trasach komunikacyjnych – autostradach.

43 W latach 2016 – 2023 należy oczekiwać następujących zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na obszarze województwa podkarpackiego: 1.Zmniejszy się ilość składowanych odpadów ze względu na: -konieczność przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło (co najmniej 50% - 98,2 tys. Mg ich masy w 2020 roku). - konieczność przygotowania do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego sposobu odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (co najmniej 70% - 71,6 tys. Mg ich masy do 2020 r.). - ograniczenia w składowaniu odpadów o właściwościach palnych i zawierających frakcje organiczne od 2016 roku. 2.Przyspieszone zostaną działania w zakresie tworzenia regionalnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym

44 3.Zwiększeniu ulegnie ilość odpadów selektywnie zbieranych i odzyskiwanych. 4.W celu odzyskania jak największej ilości odpadów częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona w taki sposób aby zmieszane odpady komunalne nie były odbierane rzadziej niż jeden raz w miesiącu. W okresach letnich i na terenach miejskich częstotliwość ta winna wynosić przynajmniej 1 raz na 2 tygodnie. 5. Odpady zielone oraz inne bioodpady winny być odbierane w taki sposób i z taką częstotliwością aby było możliwe przetwarzanie tych odpadów w celu uzyskania materiału kompostowego 6. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami

45 Przyjęte cele dla odpadów komunalnych

46 Kierunki działań dla odpadów komunalnych 1. Prowadzenie systemu selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: - odpadów zielonych z ogrodów i parków, - papieru i tektury, - odpadów opakowaniowych ze szkła, - tworzyw sztucznych, - metali, - zużytych baterii i akumulatorów, - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - przeterminowanych leków, - chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), - odpadów wielkogabarytowych, - odpadów budowlano-remontowych, - popiołów z palenisk domowych.

47 2. Funkcjonowanie przy punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „kącika używanych rzeczy”, gdzie zbierane będą używane rzeczy, a następnie przekazywane osobom potrzebującym za darmo lub za niewielką kwotę, co będzie także stanowiło element zapobiegania powstawaniu odpadów lub punktów napraw. 3. Zapobieganie mieszaniu selektywnie zebranych odpadów szczególnie w czasie ich gromadzenia i transportu a także wyciąganie konsekwencji w sytuacji zmieszania różnego rodzaju odpadów selektywnie gromadzonych, 4. Propagowanie zagospodarowywania odpadów zielonych we własnym zakresie w tzw. przydomowych kompostowniach. 5. Wykorzystanie odpadów do skarmiania zwierząt gospodarskich 6. Edukowanie w zakresie właściwego postepowania z odpadami oraz zasad i efektów funkcjonujących w gminach systemów gospodarki odpadami.

48 Kierunki działań dotyczące odpadów z grup 01-19 Dla gospodarowania odpadami z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań w województwie podkarpackim: 1)Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. 2)Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania. 3)Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska. 4)Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). 5)Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami. 6) Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie

49 7) Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami. 8) Zamykanie i rekultywacja składowisk. 9) Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych. 10) Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. 11) Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa

50 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Należy pamiętać iż w regionie gdzie planowana jest inwestycja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (frakcja nadsitowa i podsitowa jest także traktowana na potrzeby dofinansowania jako odpad komunalny) finansowanie wszystkich elementów systemu gospodarki odpadami (pojemniki, PSZOK, instalacje do odzysku itp.) będzie ze środków POIiS. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb w danym regionie gospodarki odpadami komunalnymi realizowane będą zarówno projekty kompleksowe obejmujące wszystkie niezbędne elementy hierarchii, jak i projekty obejmujące zakresem tylko wybrane elementy. Promowane będą projekty, które domykają system gospodarki odpadami w regionie.

51 Aby osiągnąć wymagane cele niezbędna jest w regionach współpraca samorządów gminnych oraz instalacji przetwarzających odpady.

52 Uwaga Zbliża się termin (31.07.2016r) dostosowania uchwał do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnego Anna Panek-Kisała Czerwiec 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google