Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada harmonii Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Harrington Emerson (1853-1931)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada harmonii Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Harrington Emerson (1853-1931)"— Zapis prezentacji:

1 Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada harmonii Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Harrington Emerson (1853-1931) 1

2

3 Analiza progu rentowności Punkt rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość przychód/koszty A ZYSK SUMA KOSZTÓW (Koszty stałe / Cena - Koszt zmienny)

4 Obniżka cen Punkt krytyczny - rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość Wpływy/koszty A B ZYSK

5 Analiza progu rentowności – poprawa jakości Punkt krytyczny - rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość Wpływy/koszty E A ZYSK

6

7

8 Współpraca na zasadzie kooperacji może być mniej lub bardziej trwała, przy czym partnerzy zachowują samodzielność ekonomiczną i prawną, nie są podporządkowani jednolitemu kierownictwu - alianse strategiczne „Przedmiotem powiązania kooperacyjnego są tylko pewne wycinkowe fragmenty całego gospodar­czego zadania przedsiębiorstw względnie pewne jednorazowe lub krótkookresowe cele, których pojedyncze przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie samodzielnie zrealizować lub nie mogłyby ich zrealizować w dostatecznie efektywny sposób".

9 Związek dwóch lub większej liczby niezależnych formalnie przedsiębiorstw, oparty na konkretnym porozumieniu i ukierunkowany na realizację celów strategicznych, zaakceptowanych przez uczestników.

10 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse między przedsiębiorstwami niekonkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła Partnerstwo wertykalne Porozumienia międzysektorowe Międzynarodowe joint venture

11 Decyzje strategiczne Decyzje operacyjne Decyzje podejmowane przez właścicieli każdej z firm Decyzje podejmowane wspólnie Decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą MJV Wspólne przedsięwzięcie handlowe, przemysłowe co najmniej dwóch odrębnych firm (matek), które wspólnie powołują do życia prawnie niezależną jednostkę (dziecko) realizującą założone cele.

12 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

13 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

14 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

15 Współpraca przedsiębiorstw w formie koncentracji realizowana jest w drodze trwałego łączenia się z innymi podmiotami w celu wspólnego prowadzenia dzia­łalności gospodarczej pod jednolitym kierownictwem. W tej formie mogą być two­rzone zgrupowania, w których połączone przedsiębiorstwa zachowują samodziel­ność prawną i w oznaczonym stopniu samodzielność ekonomiczną

16 Do koncentracyjnych form współdziałania przedsiębiorstw należą grupy kapi­tałowe: koncerny, holdingi, fuzje, a także przedsiębiorstwa wielozakładowe i konglomeraty. Ustawa o rachunkowości wyjaśnia pojęcia: grupa kapitałowa - jest to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi, jednostki powiązane - przez które rozumie się jednostkę dominującą, zna­czącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej.

17 Konsorcjum określa się jako wspólne przedsięwzięcie o charakterze przejściowym, zorientowane na współdziałanie przedsiębiorstw w reali­zacji wielkich operacji finansowych, a jedno z nich realizuje funkcję jednostki wiodącej. Kartel stanowi umowny związek przedsiębiorstw o charakte­rze monopolistycznym, dążący do podwyższenia lub utrzymania rentowności w drodze eliminowania konkurencji między członkami porozumienia.

18 Syndykat jest bardziej rygorystyczną formą porozumienia kartelowego. Tworzony jest on w momencie, gdy kartel dążąc do większego zdyscyplinowania uczestników, tworzy własne przedsiębior­stwo zbytu, które przejmuje od wszystkich uczestników wszelkie kontakty z odbior­cami i rynkiem. Holding jest formą organizacyjną przedsiębiorstw podobną do koncernu, jednak występują między nimi różnice, w koncernie podporządkowanie o charakterze kapitałowym jest z reguły sil­niejsze niż w holdingu Holding jest łagodniejszą for­mą koncentracji kapitału.

19 Fu­zja polega na łączeniu się dwu lub więcej spółek w wyniku zawartej między nimi umowy i powstaje nowa spółka. Celem takiego połączenia jest integracja przedsię­biorstw prowadzonych przez te spółki dzięki temu łączą one swoje zasoby oraz umiejętności w celu prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia lub określonego rodzaju działalności. inkorporacja konsolidacja

20 Przejęcie - polega na uzyskaniu kontroli przez firmę sil­niejszą ekonomicznie nad inną firmą przez nabycie jej akcji w liczbie wystarczającej do kontroli i zarządzania. Dotychczasowi akcjonariusze (udziałow­ cy) nabytego przedsiębiorstwa tracą niezależność na rzecz kontroli ob­jętej przez spółkę nabywającą. Występują dwie formy przejęć: przejęcia przyjazne (friendly takeover) przejęcia wrogie (hostil takeover)

21 Konglomerat to wieloczłonowa organizacja obejmująca przynajmniej dwie jednost­ki gospodarcze o odmiennym przedmiocie działalności, między którymi nie zachodzą żadne stosunki wymienne (kupna-sprzedaży) ani stosunki funkcjonalne, ale które podlegają jednolitemu kierownic­twu

22 Cechy łączących się podmiotówOczekiwane korzyści połączenia Pozioma Przedsiębiorstwo o podobnym profilu działania, konkurujące ze sobą, wytwarzające podobne produkty. -korzyści skali, -zmniejszenie liczby konkurentów w branży, - wzrost udziału w rynku, -wzrost efektywności wykorzystania zasobów finansowych, Pionowa Przedsiębiorstwo będące kolejny­ mi ogniwami łańcucha wartości -objęcie całego procesu technologicz­nego, -korzyści integracji technicznej, -kontrola nad wytwarzaniem i dystrybu­cją produktu. Koncen- tryczna Przedsiębiorstwo prowadzące działalność powiązaną ze sobą geograficznie, technicznie lub rynkowo --wejście na nowy rynek lub pozyskanie nowej technologii. Konglome- ratowa Przedsiębiorstwo niepowiązane ze sobą w żaden sposób. -zwiększenie siły rynkowej, -optymalizacja alokacji zasobów, -zmniejszenie ryzyka finansowego.

23 Definicja struktury siecio­wej kooperacyjna struktura organizacyjna, oparta na spontanicznej koordynacji Podstawowe cechy, które świadczą o tym, że dany związek jest relacją sieciową: ciągła interakcja i długoterminowość współzależność w zakresie zasobów, podmiotów i działań, nieskończoność brak wyraźnych granic i struktury.

24 Organizacja wirtualna tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez organizacje, które wchodzą ze sobą w różnego typu związki dla realizacji celu, który ma za zadanie przyniesienie im korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. (Kisielncki) Jan Holland, prawdopodobnie twórca określenia virtual Corporation, mówi o przed­siębiorstwie, które potrafi nadzorować większą ilość zasobów, niż w rzeczywi­stości posiada, korzystając z podmiotów kooperujących we­wnątrz i poza własnymi granicami.

25 Roger N. Nagel, uważa organizację wirtualną za podmiot wykorzystujący technologię do uzyskiwania korzyści wynikających z szerokiej gamy tymczasowych aliansów w celu wykorzystania pojawiających się nagle specyficznych i unikalnych szans rynkowych. Definicja opublikowana w magazynie „Businessweek" wskazuje na or­ganizację wirtualną jako tymczasową sieć łączącą niezależne przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada harmonii Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Harrington Emerson (1853-1931)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google