Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Katastralny (ZSK) Heronim Olenderek Zdzisława Widawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Leśny Katedra Urządzania Lasu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Katastralny (ZSK) Heronim Olenderek Zdzisława Widawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Leśny Katedra Urządzania Lasu,"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Katastralny (ZSK) Heronim Olenderek Zdzisława Widawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Leśny Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa III Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania LMN w LP Rogów 11-13 września 2006 r.

2 Zintegrowany System Katastralny – szybka i płynna wymiana informacji pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych i ewidencją podatkową, w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. ewidencje gruntów i budynków księgi wieczyste Zintegrowany System Katastralny ewidencja podatkowa

3 Ewidencja gruntów i budynków w Polsce łączna powierzchnia312 683 km 2 miasta 21 345 km 2 obszary wiejskie291 338 km 2 Lasy Państwowe 89 730 km 2 3 072jednostek ewidencyjnych 54 007obrębów ewidencyjnych ponad 33,2 mln działek ewidencyjnych 6,5 mln – miasta 26,7 mln – tereny wiejskie

4 Stan modernizacji miasta tereny wiejskie Pokrycie mapą wektorową o pełnej i niepełnej treści 94% 66% Dane opisowe budynków 52% 10% Dane opisowe nieruchomości lokalowej 35% 9% Liczba budynków 5,8 mln 10,5 mln Liczba lokali (odrębne nieruchomości) 3,7 mln 1,0 mln

5 Rejestry publiczne wykorzystywane w aktualizacji ewidencji elektroniczna księga wieczysta PESEL – powszechny elektroniczny system ewidencji ludności REGON – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej PRG – państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju państwowy rejestr nazw geograficznych

6 Aspekty techniczne ewidencji  w 2005r. wykorzystywano około 40 programów  tylko 9 programów integrujących (60 powiatów)  2 różne programy wykorzystywano w 80 powiatach  w 238 powiatach brak dotychczas integracji IPE (Integrująca Platforma Elektroniczna) umożliwia wymianę danych pomiędzy:  ewidencją gruntów i budynków,  elektroniczną księgą wieczystą,  PESEL,  REGON.

7 Rozwój katastru  model Cadastre 2014 FIG,  projekt KASKADA – opracowanie technologii Krajowego Systemu Katastralnego (KBN, GUGiK),  MATRA I – Przepływ informacji katastralnej w Polsce,  MATRA II – Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce,  MATRA III – Wsparcie procesu budowy centralnej bazy danych katastralnych w woj. mazowieckim. Przeniesienie powiatowych baz danych na szczebel wojewódzki.

8 Rozwój katastru (c.d.)  PHARE 2000, PHARE 2001 – Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego. GUGiK przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów zbudował Integrującą Platformę Elektroniczną (IPE), która jest elementem infrastruktury technicznej ZSK, zwanego również Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz rdzeniem G EOPORTALU.  Projekt informatyzacji ksiąg wieczystych (PHARE – Ministerstwo Sprawiedliwości).

9 Rozwój katastru (c.d.)  PHARE 2003. Wektoryzacja map katastralnych w Polsce.  BANK ŚWIATOWY (2003). Projekt dotyczył założeń organizacyjnych, prawnych i technicznych Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.  Prace Instytutu Geodezji Gospodarczej PW.

10 NIK negatywnie oceniła budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w obszarze katastru nieruchomości. Sejm nie uchwalił ustawy o systemie katastralnym ani nie znowelizował ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W 1998 r. rząd zobowiązał się do wprowadzenia katastru nieruchomości. Powołano zespoły odpowiedzialne za program (1999, 2001, 2002) „Rządowy Program Rozwoju ZSIN przyjęła Rada Ministrów w kwietniu 2004, w grudniu Premier powołał Pełnomocnika. W latach 2000 – 2005 na budowę ZSIN wydano 151 mln zł (w tym 31 mln zł na kataster nieruchomości). Przyszłe wydatki – 700 mln zł.

11 Tworzenie i funkcjonowanie nowoczesnego, o różnorodnych zastosowaniach, katastru nieruchomości, to bardzo złożony problem:  koncepcyjny,  technologiczny,  organizacyjny i prawny.

12 „Bez katastru niemożliwe jest sprawne zarządzanie przestrzenią” (Hycner, 2004). Wydaje się być koniecznością, w przypadku przestrzeni leśnej, uzupełnienie atrybutów obiektów o informacje przyrodnicze.

13 Dziewięć aspektów systemu katastralnego:  funkcje systemu,  struktury organizacyjne,  obiekty,  zasób informacyjny,  granice,  przepływ informacji (programy),  dostęp do danych,  bezpieczeństwo danych,  powiązanie z innymi systemami (otwartość na inne systemy).

14 Uwzględniając powyższe aspekty i dodając do tego sposób wyceny lasów, można określić kataster w leśnictwie jako kataster dla lasów wszystkich własności, z działką jako podstawowym obiektem, ale podzielonym na mniejsze jednorodne jednostki, scharakteryzowane odrębnymi informacjami przyrodniczymi i metodycznie wycenione.

15 Kataster w leśnictwie nie powinien tworzyć odrębnej niezależnej struktury organizacyjnej. Potrzebne informacje, dzięki powiązaniom różnych systemów, powinny być możliwe do uzyskania z systemów informacji przestrzennej Lasów Państwowych, systemów informacji w ochronie przyrody (w tym parkach narodowych), ze Zintegrowanego Systemu Katastralnego (zintegrowana EGiB, KW oraz system ewidencji podatkowej).

16 Stan prac nad systemem, który docelowo może się stać katastrem w leśnictwie. Każde nadleśnictwo dysponuje kompletem map gospodarczych (1:5.000), gospodarczo-przeglądowych (1:10.000) i przeglądowych (1:25.000). Nie jest znana dokładność leśnych map numerycznych, brak kompleksowych badań tego problemu. W ewidencji publicznej i leśnej różnie określono działkę. Istnieje duża nieścisłość w określeniu i oznaczeniu użytków gruntowych. Zupełny brak spójności ma miejsce przy określaniu i oznaczaniu użytków ekologicznych. Brak jest formalnych powiązań, a nawet współpracy w zakresie geoinformacji pomiędzy nadleśnictwem a samorządami (na poziomie gminy i powiatu).

17 Kataster dla lasów prywatnych

18 Decydującym czynnikiem uniemożliwiającym prowadzenie w lasach prywatnych efektywnej gospodarki leśnej, opartej na podstawach ekologicznych i wielofunkcyjności jest rozdrobnienie własności leśnej oraz brak informacji o stanie tych zasobów.

19 Tworzenie katastru wymaga między innymi:  dokonania oceny dokładności analogowych opracowań kartograficznych dla lasów wszystkich własności,  dokonania oceny dokładności leśnej mapy numerycznej,  uzgodnienia problemu układu współrzędnych prostokątnych płaskich („1992” czy „2000”),  dokonania oceny uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów prywatnych,  uporządkowania problemu definicji działki w lesie i poza lasem,  uporządkowania określenia i oznaczenia niektórych użytków.

20 Według FIG nowa koncepcja katastru ma uwzględniać:  zależność między użytkowaniem terenu, księgami wieczystymi i katastrem, a także uwarunkowaniami socjokulturowymi;  wpływ zintegrowanych usług świadczonych na rzecz obywateli i branż działalności gospodarczej, w zakresie udostępniania informacji o terenie;  wpływ wspólnego wykorzystania danych dotyczących dostępności informacji o terenie;  wpływ Internetu na upowszechnienie informacji. Czy koncepcja będzie zrealizowana? Czy znajdzie się w niej leśnictwo?

21 III Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania LMN w LP Rogów 11-13 września 2006 r. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowany System Katastralny (ZSK) Heronim Olenderek Zdzisława Widawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Leśny Katedra Urządzania Lasu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google