Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja działań w projekcie „Szacunek i tolerancja to motto młodego kibica” W ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja działań w projekcie „Szacunek i tolerancja to motto młodego kibica” W ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja działań w projekcie „Szacunek i tolerancja to motto młodego kibica” W ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG 1 kwietnia 2015 – 30 kwietnia 2016

2 Spis treści Cele badania 3 Zakres badania 4 Kryteria ewaluacji 5 Pytania badawcze 6 Zastosowana metodologia 7 Próba badawcza 9 Opis projektu 10 Wyniki 13 Wnioski 30 Rekomendacje 33 Załączniki 35 2

3 Cele badania Określenie wielorakich efektow projektu. Identyfikacja slabych i mocnych stron projektu. Ocena wartości podjętych działań projektowych. 3

4 Zakres badania Zarówno efekty jak i procesy. Ze względu na dużą ilość różnorodnych przedsięwzięć w ramach projektu, badaniem ewluacyjnym objęto tylko dzialania kluczowe dla realizacji jego celów; obozy (7/10 lipca Wola Chorzelowska i 23/26 lipca Ulanów), meeting trenerów i szkolenie w Norwegi, oraz teatr edukacyjny realizowany w gminazjach w Rzeszowie Beneficjenci objęci badaniem – celowa próba rekrutująca sie spośród osób uczestniczących w obozach, szkoleniu i teatrze edukacyjnym. Moment czasowy – wydarzenia w trakcie projektu i stan obecny. 4

5 Kryteria ewaluacji Skuteczność – kryterium mówiące o tym, w jakim stopniu udało się osiągnąć cele i rezultaty projektu. Użyteczność pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie projektu odpowiada na potrzeby grupy docelowej. 5

6 Pytania badawcze Skuteczność -Czy udało się osiągnąć cele założone w projekcie? -Jakie różnorakie cele (inne) zostaly osiągnięte? Użyteczność -Czy sposoby prowadzenia zajęć byly adekwatne do potrzeb grupy docelowej? -Jakie są opinie dotyczące możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce? -Jakie są opinie uczestników na temat działań w których brali udział? 6

7 Zastosowana metodologia 1 Ze wzgledu na cele badania i specyfikę grupy docelowej w badaniu oparto się przede wszystkim na metodach jakościowych; -IDI ( Indywidualne Wywiady Pogłębione) - trenerzy sportowi -DID (Diada) - trenerzy warsztatów psychologicznych -FGI (Wywiad grupowy) - beneficjenci; piłkarze, aktorzy i uczestnicy teatru edukacyjnego. -Wszystkie wywiady zrealizowano przy pomocy specjalnie skonstruowanych scenariuszy (załącznik do raportu). W trakcie wywiadu moderator rejestrował pisemnie kluczowe dla celów badania treści. 7

8 Zastosowana metodologia 2 Odpowiadając na wymogi triangulacji zastosowano również technikę ilościową; -Ankieta do samodzielnego wypełnienia przez beneficjentów zawierająca siedem pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru -Cel badawczy; poznanie samooceny uczestników obozów w zakresie poziomu posiadanych przez siebie kompetencji społecznych przed, i po uczestnictwie w obozie. Wzór przeprowadzonej ankiety w załączniku do raportu 8

9 Próba badawcza Próba celowa (nielosowa) Badaniem zostali objęci: - Beneficjenci – uczestnicy obu obozów szkoleniowych (kraj) oraz meetingu i szkolenia w Norwegii – 1FGI (extended) - Beneficjenci – aktorzy i uczestnicy teatru edukacyjnego – 2FGI - Kadra – trenerzy sportowi z zaangażowanych w projekt klubów i trenerzy warsztatów z kompetencji miękkich – 4IDI i 1DID 9

10 Opis projektu Cele projektu -Integracja środowiska piłkarskiego -Kształcenie zachowań pozytywnych na stadionach -Przeciwdziałanie mowie nienawiści, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi oraz agresji podczas meczy piłkarskich 10

11 Opis projektu Działania projektu; -Badania diagnozujące poziom agresji, mowy nienawiści, nietolerancji u kibiców -Spotkania edukacyjne w formie teatru edukacyjnego oraz wykładów interaktywnych -Spot edukacyjny -Spotkania szkoleniowe trenerów w Norwegii 11

12 Opis projektu Działania projektu; -Dwa obozy integrujące drużyny Stali Rzeszów, Resovii Rzeszów, Orłów Rzeszów i Stabak FK -Obóz w Norwegii dla 15 młodych zawodników -Konferencja open space 12

13 Wyniki badania 13

14 Efekty projektu - ogólnie Przerosły oczekiwania osób zaangażowanych w projekt i jego beneficjentów Jednoznacznie pozytywne i zgodne z celami projektu Wyraźne i obserwowalne przez osoby postronne (niezaangażowane bezpośrednio w projekt) Trwałe (występują kilka miesięcy po ukończeniu projektu) Opisywane na podstawie wypowiedzi respondentów oraz wyników ankiety przeprowadzanej wśród członków obozów. 14

15 Efekty – integracja środowiska piłkarskiego Wszyscy uczestnicy obozów deklarują, iż uczestnictwo w projekcie wpłynęło bardzo pozytywnie na ich stosunek do piłkarzy z innych klubów. Beneficjenci w trakcie obozu spontanicznie spędzali czas wolny w grupach i podgrupach których skład nie był determinowany przynależnością klubową (deklaracje własne i obserwacje trenerów). Większość badanych stykając się obecnie z poznanymi na obozie piłkarzami z innych klubów traktuje ich jak dobrych znajomym, swobodnie wymieniając z nimi informacje i wrażenia. 15

16 Efekty – zmiany w postrzeganiu „innego” Wzrost tolerancji (na poziomie deklaratywnym i w odniesieniu do hierarchii wartości) nastąpił u prawie 60% uczestników obozów w Ulanowie i Woli Chorzelowskiej. Szczególnie wysoki przyrost postaw tolerancji nastąpił u badanych w odniesieniu do reprezentantów drużyn rywali (zmiana u prawie 63% osób) i deklarowanej kompetencji utrzymywania bliskich i przyjaznych stosunków z osobami z którymi różni beneficjentów przynależność klubowa, płeć, czy zainteresowania (zmiana u prawie 60%). 16

17 Efekty – podwyzszenie kompetencji determinujących wewnątrzsterowność U beneficjentów nastąpił wzrost zaufania do samych siebie jeśli chodzi o podejmowanie różnorakich decyzji w sytuacjach społecznych (szczególnie aktorzy teatru edukacyjnego). Zwiększenie poczucia, że kierują swoim życiem samodzielnie (szczególnie aktorzy, ale też uczestnicy). Podwyższenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych (aktorzy, uczestnicy, piłkarze). Wzrost poczucia odpowiedzialności za własne decyzje (wszystkie badane grupy). 17

18 Efekty – popularyzacja praktyk dobrej współpracy Wśród wszystkich grup beneficjentów spopularyzowały się wzorce dobrej współpracy, w szczególności dotyczące; -występowania postawy otwartości na szeroko rozumianą “inność”. -postrzegania wspólnie wykonywanych działań i prac jako wartości samej w sobie. -umiejętności zrzeczenia się własnej doraźnej satysfakcji na rzecz sukcesu grupy. -Duże znaczenie dla popularyzacji wzorców dobrej współpracy wśród uczestników obozów miało wcześniejsze przygotowanie trenerów na spotkaniu wyjazdowym w Norwegii slużące wymianie praktyk i doświadczeń. 18

19 Efekty – podwyzszenie kompetencji komunikacyjnych Poprawę kompetencji własnych związanych z szeroko pojętą komunikacją (umiejętność aktywnego i uważnego słuchania, zadawania pytań, zbierania informacji, dyskutowania, przekonywania do własnych argumentów/ zajmowanego stanowiska) zadeklarowało ponad 52% respondentów uczestników obozów w Ulanowie i Woli Chorzelowskiej. Przeważająca część aktorów występujących w teatrze edukacyjnym deklaruje większą swobodę w wyrażaniu własnych myśli/ sądów/opinii a w związku z tym obniżenie bariery przed wchodzeniem w nowe sytuacje społeczne i większą pewność siebie. 19

20 Efekty – nauka empatii 20 Duża część badanych deklaruje podwyzszony poziom empatii i umiejętności rozpoznawania emocji w kontaktach interpersonalnych (uczestnicy obozów, aktorzy teatru edukacyjnego i jej uczestnicy). Podwyższoną umiejętność spojrzenia z perspektywy drugiej osoby na rzeczywistość deklarują szczególnie aktorzy i uczestnicy teatru edukacyjnego. Ze względu na fakt, iż empatia jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych ( za E. Aronson, G. Wieczorkowska, Kontrola naszych myśli i uczuć, Santorski 2001) jej podwyższony poziom u znacznej części badanych należy uznać za szczególnie istotny efekt projektu.

21 Efekty – zwiększenie motywacji W badanej grupie młodych piłkarzy nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania jesli chodzi o „profesjonalne” podejście do treningów (punktualność, obowiązkowość, pracowitość, zwracanie uwagi na właściwą dietę, wypoczynek i tryb życia) (przede wszystkim uczestnicy wyjazdu do Norwegii). Podniosła się również motywacja beneficjentów do nauki języka angielskiego, którego dobrą znajomość w większości postrzegają jako warunek konieczny do zrobienia kariery piłkarskiej o jakiej marzą (uczestnicy obozu z Norwegami i meetingu w Norwegi). 21

22 Mocne strony projektu 1 Bardzo dobrze dopasowany do potrzeb beneficjentów i naturalnego rytmu ich aktywności (dobór narzędzi, różnorodność narzędzi, tematyka zajęć, intensywność aktywności, swoboda w tworzeniu scenariuszy w teatrze edukacyjnym). Z optymalnie ze względu na cele projektu dobranym partnerem z Norwegii (profesjonalne podejście do treningów, wysoka kultura kibicowania). Z profesjonalną kadrą w pełni odpowiadającą na wymagania projektu i beneficjentów, często postrzeganą jako autorytet. Duże znaczenie dla pełnego zrealizowania celów projektu miało również wcześniejsze przygotowanie trenerów na spotkaniu wyjazdowym w Norwegii (realizacja zadań w klubie, wymiana doświadczeń, konsultacje podejść szkoleniowych) 22

23 Mocne strony projektu 2 Medialny – przez różnorodność działań, aktualność tematyki. Innowacyjny – przez charakter i wszechstronność narzędzi edukacyjnych. Dobrze wpisujący się w aktualny dyskurs społeczny - inicjujący i pogłębiający dyskusje w różnych środowiskach i grupach wiekowych (uczniowie, sportowcy, rodzice, opiekunowie). 23

24 Werbatimy 1 „Wszystko się działo jakoś tak naturalnie, nic nie było sztucznie że coś robię z chłopakami nie od nas” „Fajnie było popatrzeć na Norwegów jak grają i taka super profeska w tym wszystkim – nawet jedzą z zegarkiem w ręku.. Co mi to dawało? Motywuje, bo z zegarkiem w ręku to ja też mogę jeść, niby szczegół a widzę że ważny.” “Do trenera chodziliśmy sobie wieczorem pogadać jakoś tak o życiu bardziej, na przykład jak łączył piłkę z rodziną, wiadomo, gość grał w wielka piłkę to wie. I ogólnie dużo mi te rozmowy dały, jakoś tak mocniej się czuje”. 24

25 Werbatimy 2 Różne rzeczy w ciągu dnia robiliśmy razem, treningi, warsztaty, coś popołudniu, i ani się człowiek spostrzegł jak po batona szedł w grupie chłopaków z innych klubów, a gadało się zupełnie normalnie. “Ja to się wogóle nie spodziewałem że to tak dobrze wyjdzie, myślałem że bez sensu, bo i tak każdy bedzie w swoim sosie siedział, a tu taki szok normalnie’. 25

26 Słabe strony projektu Niedostateczna liczba osób w projekcie, zajmujących się w trakcie obozów czy teatrów eduakacyjnych szeroko pojętymi kwestiami organizacyjnymi powodowała przeciążenia odpowiednio pedagogów i aktorów. NIewystarczająca informacja do rodziców aktorów dramy na temat kształtu i celów teatru edukacyjnego niekiedy skutkowała koniecznością wycofania się z udziału w przedstawieniu przez beneficjentów (sprzeciw rodziców wynikający z niezrozumienia celów projektu). 26

27 Analiza SWOT 1 Silne strony projektu Projekt odpowiadał na potrzebę zwiększenia integracji i współpracy rzeszowskich klubów piłkarskich Solidny, doświadczony partner (klub z Norwegii) Ważny społecznie temat Innowacyjne metody edukacyjne (teatr, miniprojekty na obozach) Atrakcyjne, użyteczne zadania projektu. Trudności w realizacji Trudność w doprecyzowaniu terminów partnerów, ze względu na odmienny kalendarz sportowy i szkolny Utrudnienia w znalezieniu odpowiedniej bazy na obóz dla dużej grupy w określonym terminie Dodatkowe koszty przy niezbędnym rebookingu biletów lotniczych 27

28 Analiza SWOT 2 Jakie zewnętrzne aspekty stanowiły dodatkowe możliwości dla projektu Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa, Klubu Stali Rzeszów, Resowii Rzeszów i Orłów Rzeszów Duża liczba chętnych do współpracy gimnazjów Jakie zewnętrzne aspekty wpływały negatywnie na projekt Różnorodność kalendarzy i zobowiązań wszystkich czterech klubów uczestniczących w projekcie 28

29 Wartość podjętych działań Wartość podjętych działań na podstawie zebranych danych należy określić jako bardzo wysoką; - Działania o potencjale budowania kapitału społecznego - Dobrze odpowiadające na aktualne w środowisku sportowo- młodzieżowym kwestie, a co za tym idzie funkcjonujące żywo w dyskursie społecznym w trakcie trwania projektu (4085 wejść na stronę projektu, częstotliwość odtwarzania spotu edukacyjnego co 12- 15 min w ciągu 4 miesięcy, bardzo duża liczba chętnych gimnazjów do goszczenia teatru edukacyjnego). 29

30 Wnioski 30

31 Wnioski Zaplanowane i przeprowadzone w projekcie działania wpłynęły bezpośrednio na pełną realizację celów projektu. Wykorzystanie całego wachlarza różnych narzędzi edukacyjnych i ich dobór, zapewniło spójność i kompleksowość działań projektowych, a tym samym przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonych zmian postaw w grupach beneficjentów. Wartość podjętych działań na podstawie wyników badania należy okreslić jako bardzo wysoką (budowa kapitału społecznego, duża użyteczność ze względu na aktualność tematyki). 31

32 Wnioski Analizując zebrane wynik pod kątem kryteriów ewaluacji dokonano następujących podsumowań; Skuteczność – wysoka Zaplanowane i przeprowadzone w projekcie działania wpłynęły bezpośrednio na pełną realizację celów projektu Użyteczność – wysoka Oddziaływanie projektu w bardzo wysokim stopniu odpowiada na potrzeby grupy docelowej. 32

33 Rekomendacje Rekomendacje dotyczące dalszego potrzebnego zakresu wsparcia dla środowiska piłkarskiego w celu przeciwdziałania negatywnym zachowaniom na stadionach piłkarskich; -Działania projektowe w wymiarze poddanym badaniu (obozy integracyjne dla piłkarzy, teatr edukacyjny) powinny objąć większą liczbę roczników piłkarzy; Jednoznacznie pozytywne wyniki projektu, jego bardzo dobry odbiór w środowisku beneficjentów, i postrzegana wysoka użyteczność, pokazują wysokie społeczne zapotrzebowanie na tego typu działania. 33

34 Rekomendacje Jednocześnie trzeba podkreślić szczególną rolę partnera norweskiego, którego udział unaocznił beneficjentom realną potrzebę zmian postaw w odniesieniu do treningów i nauki (szczególnie języka angielskiego). Tym samym, należy uznać za szczególnie celowa z punktu widzenia realizacji zalożonych celów współprace z partnerami z klubów reprezentujących wyższy poziom treningowy i wyższą kulturę kibicowania. 34

35 Załączniki 35

36 Scenariusze IDI, DID,FGI 36

37 Scenariusz teatr edukacyjny 1. Wstep/ rozgrzewka -Opowiedzcie prosze o sobie; jak wyglada Wasz tydzien?, Co robicie najchetniej? Dlaczego? A co Wam sprawia najwiecej trunosci/ klopotow? Dlaczego? 2. Sport -(jezeli nie pojawi sie spontanicznie) a jakie miejsce/ role w Waszym zyciu odgrywa sport? Co w nim jest fajnego? Dlaczego/ kiedy w jakich sytuacjach jest to szczegolnie widoczne? A co jest mniej fajnego, co przeszkadza? Opowiedzcie o ostatniej takiej sytuacji.. (pogłębiamy) 37

38 Scenariusz teatr edukacyjny 3. Zachowania/przekonania/postawy - Z czym Wam sie kojarzy kibicowanie? Wymiencie prosze trzy rzeczy... (pogłębiamy) Dlaczego wlasnie z tym? Co o tym decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? - A jak sadzicie, z czym kibicowanie sie przeważnie kojarzy waszym rówieśnikom? Dlaczego tak sadzicie? Czym kibicowanie dla nich jest? Co o tym decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? -Pogłębić wątki z rozmowy -jaki mają stosunek do agresji? Jak na nią reagują, co o niej sądzą, czy coś je usprawiedliwia? -jaki mają stosunek do „mowy nienawisci”? Jak na nią reagują, co o niej sądzą, czy coś ją usprawiedliwia? 38

39 Scenariusz teatr edukacyjny 4. Drama -(jeżeli nie pojawiło się spontanicznie) jakiś czas temu, mieliście takie zajęcia w trakcie których odgrywaliście różne scenki. Opowiedzcie prosęe o tym..(moderator pozostawia dużą swobodę wypowiedzi, sprawdza na jakich elementach zahaczają się badani). -Co generalnie sądzicie o tego typu zajęciach? Fajne/niefajne.. Dlaczego tak myślicie? 39

40 Scenariusz teatr edukacyjny -Jakie największe zalety miały te zajęcia dla Was? Co o tym zdecydowało przede wszystkim? Co jeszcze? A czy coś pod wpływem tych zajęć zmieniło się w waszym sposobie myślenia/ postępowania? Co to takiego? Co o tej zmianie myślicie? -A jakie wady miały te zajęcia? Co można było zrobić inaczej? Fajniej? Lepiej? W jakich momentach było te niedociągnięcia widać? W czym to mogło przeszkadzać Wam? A innym? -Pamiętacie o czym rozmawialiście po zajęciach? A jak o tym w czym braliście udzial opowiadaliście innym (znajomi, dziewczyna/ chlopak/ rodzina itp)? Opowiedzcie prosze... 40

41 Scenariusz obozy 1. Wstep/ rozgrzewka -Opowiedzcie prosze o sobie; jak wyglada Wasz tydzien?, Co robicie najchetniej? Dlaczego? A co Wam sprawia najwiecej trunosci/ klopotow? Dlaczego? 2. Sport -(jezeli nie pojawi sie spontanicznie) a jakie miejsce/ role w Waszym zyciu odgrywa sport? Co w nim jest fajnego? Dlaczego/ kiedy w jakich sytuacjach jest to szczegolnie widoczne? A co jest mniej fajnego, co przeszkadza? Opowiedzcie o ostatniej takiej sytuacji.. (poglebiamy) 41

42 Scenariusz obozy 3. Zachowania/przekonania/postawy - Z czym Wam sie kojarzy kibicowanie? Wymieńcie prosze trzy rzeczy... (pogłębiamy) Dlaczego wlasnie z tym? Co o tym decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? - A jak sądzicie, z czym kibicowanie się przeważnie kojarzy waszym rówieśnikom? Dlaczego tak sądzicie? Czym kibicowanie dla nich jest? Co o tym decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? - Pogłębić wątki z rozmowy - jaki mają stosunek do agresji? Jak na nią reagują, co o niej sądzą, czy coś ja usprawiedliwia? -jaki mają stosunek do „mowy nienawisci”? Jak na nią reagują, co o niej sadzą, czy coś ją usprawiedliwia? 42

43 Scenariusz obozy 4. Obóz (warsztaty/treningi/wyjazd) - (jeżeli nie pojawiło się spontanicznie) Opowiedzcie prosze o obozie treningowym na którym byliście w wakacje...(moderator pozostawia dużą swobodę wypowiedzi, sprawdza na jakich elementach zahaczają się badani). - Co generalnie sądzicie o tego typu obozach? Fajne/niefajne.. Dlaczego tak myślicie? - Które elementy obozu były waszym zdaniem potrzebne najbardziej. Dlaczego? A które najmniej, i można z nich następnym razem bez żalu zrezygnować? Dlaczego? 5. Warsztaty - Po co/ w jakim celu jak myślicie prowadzi się warsztaty w których uczestniczyliście? Co o tym sądzicie? 43

44 Scenariusz obozy -Jakie najwieksze zalety mialy te zajęcia dla Was? Co o tym zdecydowało przede wszystkim? Co jeszcze? A czy coś pod wplywem tych zajęć zmieniło sie w waszym sposobie myślenia/ postępowania? Co to takiego? Co o tej zmianie myślicie? -A jakie wady miały te zajęcia? Co można było zrobić inaczej? Fajniej? Lepiej? W jakich momentach bylo te niedociągnięcia widać? W czym to mogło przeszkadzać Wam? A innym? -Pamiętacie o czym rozmawialiście po zajęciach? A jak o tym w czym braliście udział opowiadaliście innym (znajomi, dziewczyna/ chlopak/ rodzina itp)? Opowiedzcie prosze... -Podsumowując – co Wam te obozy dały – wymieńcie proszę trzy najważniejsze dla Was rzeczy.. 44

45 Scenariusz trenerzy (warsztat) 1.Opowiedzcie o beneficjentach projektu (jakie mieliście wcześniej doświadczenia z tą grupą, co o niej wiedzieliście, jak ją można scharakteryzować, jakie ma problemy, czego potrzebują od pedagoga/ trenera, jak/ w jaki sposób można do nich dotrzeć) 2.(Jeżeli nie pojawiło się wcześniej) Opowiedzcie proszę o swojej pracy w tym projekcie (jak wyglądała, jak przebiegała, jak wam się pracowało, jak się z tym czuliście, co bylo dla was ważne, na czym szczególnie skupialiście swoją uwage, dlaczego?) 3.Co uważacie za największy sukces waszych warsztatów? Dlaczego właśnie to? Co o takiej ocenie decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? 4. A co można uznać za największą straconą szansę? Dlaczego wlaśnie to? Co można było zrobić inaczej/ lepiej? 5.Czego ewidentnie zabrakło na etapie planowania projektu? Kiedy/ w jakich sytuacjach bylo to widoczne? 45

46 Scenariusz trenerzy (warsztat) 6. Co było najtrudniejsze/sprawiało najwięcej problemów? Co można było zrobić inaczej/ lepiej zeby takich problemów uniknąć? 7.A jak ogólnie oceniacie rezultaty przeprowadzonych warsztatów? Dlaczego właśnie tak? 8.A czy mieliście okazje zaobserwować rezultaty pracy trenerów piłkarskich? Jak je oceniacie? Co o nich myślicie? 9.A jak ta ocena wygląda w kontekście zaangażowanego czasu i innych zasobów? (efektywność).Co o takiej ocenie decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? 10.W jakim stopniu waszym zdaniem zostały zrealizowane cele postawione w projekcie? 11. Co warto następnym razem zmienić/ poprawić, żeby cele te zostały osiągnięte w wyższym stopniu? 12. A myśląc o potrzebach beneficjentów projektu, o których rozmawialiśmy na początku.. Jak sądzicie, na ile warsztaty które przeprowadziliście odpowiadały na ich potrzeby? Dlaczego tak myślicie? 13. Co warto następnym razem zmienić/ poprawić żeby potrzeby te, realizować w wyższym stopniu? 46

47 Scenariusz trenerzy 1.Opowiedzcie o beneficjentach projektu (od jak dawna pracujecie z tą grupą, jak ją można opisać i scharakteryzować, na jakich najważniejszych wymiarach różni się wewnętrznie, jakie ma problemy, czego potrzebują od pedagoga/ trenera, jak/ w jaki sposób można do nich dotrzeć) 2.(Jezeli nie pojawiło się wcześniej) Opowiedzcie proszę o swojej pracy w tym projekcie (jak wyglądała, jak przebiegała, jak wam się pracowalo, jak się z tym czuliście, co było dla was ważne, na czym szczególnie skupialiście swoją uwagę, dlaczego?) 3.Co uważacie za największy sukces waszej pracy? Dlaczego właśnie to? Co o takiej ocenie decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? 4. A co można uznać za największą straconą szansę? Dlaczego właśnie to? Co można było zrobić inaczej/ lepiej? 5. Czego ewidentnie zabrakło na etapie planowania projektu? Kiedy/ w jakich sytuacjach bylo to widoczne? Opowiedzcie proszę o tym wiecej.. 47

48 Scenariusz trenerzy 6. Co bylo w trakcie waszej pracy w ramach projektu najtrudniejsze/sprawiało najwięcej problemów? Co można było zrobić inaczej/ lepiej zeby takich problemów uniknąć? Co o tym sądzicie? 7.A jak ogólnie oceniacie rezultaty przeprowadzonych z młodzieżą przez was zajęć? Co o tej ocenie decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? 8.A rezultaty zajęć warsztatowych? Czy, a jezeli tak to w jakim stopniu były one dla was zauważalne? Co o tym myślicie? 9.A jak taka ocena rezultatów wyglada w kontekście zaangażowanego czasu i innych zasobów? (efektywność). Co o waszej ocenie decyduje przede wszystkim? Co jeszcze? 10. W jakim stopniu waszym zdaniem zostały zrealizowane cele postawione w projekcie? Dlaczego tak myślicie? 11. Co warto następnym razem zmienić/ poprawić, żeby cele te zostały osiągnięte w wyższym stopniu? Co jeszcze? 12. A myśląc o potrzebach beneficjentów projektu, o których rozmawialiśmy na początku.. Jak sądzicie, na ile warsztaty odpowiadaly na ich potrzeby? Dlaczego tak myślicie? 13. Co warto następnym razem zmienić/ poprawić żeby potrzeby te, realizować w wyższym stopniu? 48

49 ANKIETA/ SURVEY Wypełnij proszę, poniższa ankietę, zaznaczając odpowiedz, która pierwsza przyjdzie Ci do głowy. Potrwa to tylko chwile, a nam bardzo pomoże. Please fill in this survey, marking the answer that first comes to your mind. It will take only a minute, but will be very heplpful for us. Oceń proszę swoje umiejętności opisane poniżej, i zaznacz na podanych przy pytaniu skalach 1-6 właściwa liczbę (gdzie 1 to bardzo nisko, a 6 bardzo wysoko). Rate your abillities, described below, and mark appropriate number in scale 1-6 (1- very low, 6-very high) 1. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi ludźmi. (np przez budowę dobrej atmosfery, wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa, życzliwości itp.) Ability to relate and keep a close contact with others. (e.g. by building good atmosphere, mutual trust, a feel of safety and warmth, etc.) 1- 2- 3- 4- 5- 6 49

50 ANKIETA/ SURVEY 2. Umiejętność komunikowania się z innymi. (Np aktywne i uważne słuchanie, zadawanie pytań, zbieranie informacji, udzielanie, dyskutowanie, przekonywanie do swoich argumentów.) Ability to communicate with others. (e.g. active and careful listening, asking questions, gathering information, answering, discussion, encouraging to your point of view) 1– 2 - 3- 4- 5- 6 3. Umiejętność zawiązywania i utrzymywania bliskich, dobrych relacji z osobami z którymi rożni Cię ( np. wiek, zainteresowania, przynależność klubowa itp.) Ability to start and maintain close relationships with people that are different than you (because of age, interests, affiliation to a different club etc) 1- 2- 3- 4- 5- 6 50

51 ANKIETA/ SURVEY Określ proszę na ile zgadzasz się z poniższymi twierdzeniami. Please mark, how much can you agree with the following statements. 4. Jestem osobą tolerancyjną. I am tolerant a) zdecydowanie tak/ definitely yes b) raczej tak/rather yes c) raczej nie/ rather no d) nie wiem/ to zależy od rożnych czynników,/I do not know/it depends 5. Wzajemny szacunek i tolerancja to jedna z najważniejszych rzeczy w kontaktach między ludźmi. Mutual respect and tolerance are one of the most important things in human contacts a) zdecydowanie tak/ definitely yes b) raczej tak/rather yes c) raczej nie/ rather no d) nie wiem/ to zależy od różnych czynników,/I do not know/it depends 51

52 ANKIETA/ SURVEY 6.Czy odnosisz się, z szacunkiem i tolerancją do zawodników przeciwnego klubu? Do you treat players from the oponent team with respect? a) zdecydowanie tak/ definitely yes b) raczej tak/rather yes c) raczej nie/ rather no d) nie wiem/ to zależy od rożnych czynników,/I do not know/it depends 7. Czy potrafiłbyś zaprzyjaźnić się, z zawodnikiem przeciwnego klubu? Can you make friends with players from opposite clubs? a) zdecydowanie tak/ definitely yes b) raczej tak/rather yes c) raczej nie/ rather no d) nie wiem/ to zależy od rożnych czynników,/I do not know/it depends Dziękujemy za szczerość i poświęcony czas ! Thank you for your sincerity and time! 52


Pobierz ppt "Ewaluacja działań w projekcie „Szacunek i tolerancja to motto młodego kibica” W ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google