Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia konkursu w ramach Działania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW RPO WD 2014-2020 6.3.4 typ B: Remont, odnowa części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia konkursu w ramach Działania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW RPO WD 2014-2020 6.3.4 typ B: Remont, odnowa części."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia konkursu w ramach Działania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW RPO WD 2014-2020 6.3.4 typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wałbrzych, 19. 07.2016 r.

2 Konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) i Gminę Wałbrzych pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW): Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW Nr naboru: RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 2

3 Ogółem alokacja wynosi – 6 263 747 euro, tj. 27 522 904 zł Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Nabór w trybie konkursowym ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji: W ramach naboru aplikować mogą Wnioskodawcy, których projekty zlokalizowane są na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej w skład której w całości wchodzą powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki

4 Beneficjenci którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: -Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -Jednostki organizacyjne jst, -Inne jednostki sektora finansów publicznych, -Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, -Towarzystwa budownictwa społecznego, -Organizacje pozarządowe, Minimalna wartość projektu : 100 tys. PLN Termin składania wniosków o dofinansowanie: od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 r. 4

5 5 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków – dostępny na stronie http://snow- ipaw.dolnyslask.pl/ w terminie:http://snow- ipaw.dolnyslask.pl/ od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 r. Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia naboru tj. do godz. 15:00 dnia 30 listopada 2016 r., do siedziby IOK (IPAW ul. Słowackiego 23A Wałbrzych) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu (Generator Wniosków) papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). Wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

6 Typ projektu 6.3.4 typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych– istotne informacje: Części wspólne budynku – części wspólne budynku ( i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, elektryczne, ściany nośne, windy. Nie ma możliwości budowy nowych obiektów Nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego 6

7 Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym (dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej –gminy. 7

8 Preferowane projekty: -Dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków -Realizowane w partnerstwie. Nie będą finansowane: -Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp. -Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej, -Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek. 8

9 9 Wskaźniki W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia się następujące wskaźniki: obligatoryjne – wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 2014-2020; horyzontalne; dodatkowe – wskaźniki projektowe. Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie adekwatne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego z listy wskaźników opisanych dla danego naboru, odpowiadające celowi projektu. Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne, dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe). We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.

10 10 Obligatoryjne wskaźniki produktu - wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 2014-2020: Produktu „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]” Definicja: Nowy obiekt oznacza obiekt wybudowany (w działaniu 6.3.B nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Budowa, zgodnie z prawem budowlanym, oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. We wskaźniku należy również wykazać obiekty przebudowane, przez co należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu. Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, koordynowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.

11 11 Obligatoryjne wskaźniki produktu - wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 2014-2020: W przypadku wskaźników „Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania zarówno budynków oraz jednostek mieszkalnych. „Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” [szt.]) wskaźnik programowy RPO WD – w tym wypadku należy określić wskaźnik wyrażony liczbowo w postaci budynków w projekcie. Natomiast we wskaźniku „Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” liczony w jednostkach mieszkalnych należy podać liczbę mieszkań w rewitalizowanych budynkach. Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania obu powyższych wskaźników „Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich”, raz liczonego w sztukach, tzn. należy określić ilość budynków, a w drugim przypadku podać liczbę jednostek mieszkalnych we wskazanym wcześniej budynku. Należy traktować „Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” jako dwa odrębne wskaźniki.

12 12 W ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – na poziomie SZOOP RPO WD 2014-2020 nie wskazano wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. Jednakże wszyscy wnioskodawcy są zobligowani do określenia wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego – horyzontalnych, jeśli są adekwatne do celu projektu. Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne, dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe). We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.

13 13 Kwestie dotyczące pomocy publicznej/pomoc de minimis: W niniejszym naborze występowanie pomocy publicznej zależy od typu wnioskodawcy i zakresu projektu. Z zasady pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku projektów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, wspólnoty mieszkaniowe stanowią zrzeszenie właścicieli lokali określonej nieruchomości, utworzone w celu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, w granicach zakreślonych prawem które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednakże, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególnych członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową, mogą być oni beneficjentami pomocy publicznej. Dlatego celem uniknięcia pomocy publicznej w takiej sytuacji zaleca się proporcjonalne obniżenie wartości wydatków kwalifikowalnych (przykładowo w budynku znajduje się 10 lokali z czego w 1 prowadzona jest działalność gospodarcza to należy na zasadzie proporcji – łączna powierzchnia wszystkich mieszkań/powierzchnia mieszkania w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – obniżyć poziom dofinansowania. Zastosowane może również być oświadczenie, iż w żadnym z lokali w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Jeżeli natomiast wspólnota nie zastosuje żadnego ze wskazanych rozwiązań to w projekcie wystąpi pomoc publiczna na tzw. drugim poziomie i wspólnota będzie wówczas zobowiązana w umowie o dofinansowanie do udzielenia tej pomocy dla swojego członka (a więc przedsiębiorcy), z zachowaniem wszystkich obowiązków z tym związanych.

14 14 Kwestie dotyczące pomocy publicznej/pomoc de minimis: W przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego - podmioty te prowadzą działalność gospodarczą – wobec czego projekty realizowane przez te podmioty będą w całości objęte pomocą publiczną. Wsparcie przyznane na realizację inwestycji w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących lokali socjalnych (tzw. mieszkania komunalne) co do zasady nie będzie stanowić pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE, ze względu na brak spełnienia przesłanki zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W przypadku pozostałych wnioskodawców ewentualne wystąpienie pomocy publicznej – należy każdorazowo badać indywidualnie (obowiązek taki ciąży po stronie wnioskodawcy). Istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy) a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej). Dotyczy to wyłącznie takich projektów, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy.

15 15 Kwestie dotyczące pomocy publicznej/pomoc de minimis: Istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy) a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej). Dotyczy to wyłącznie takich projektów, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy elementem projektu jest instalacja OZE, której wystąpienie w projekcie – jeżeli wiąże się z jednoczesnym podłączeniem tych instalacji do sieci energetycznych – każdorazowo będzie uznawane za wystąpienie pomocy publicznej. W takim przypadku wydatki na taką instalację objęte będą reżimem pomocy publicznej (pomocy de minimis). W powyższym przypadku należy pamiętać o konieczności prowadzenia rozdzielnej rachunkowości dla działalności gospodarczej i niegospodarczej – przez cały okres realizacji projektu i okres trwałości. Konsekwencją niedochowania powyższych warunków w okresie trwałości projektu może być częściowy lub całkowity zwrot dofinansowania. W przypadku zastosowania zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków określonych w tym rozporządzeniu, np. „efektu zachęty” (czyli rozpoczęcie realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie). W przypadku projektów „mieszanych” konieczność spełnienia „efektu zachęty” oznacza rozpoczęcie realizacji części projektu objętej pomocą publiczną po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

16 16 Kwestie dotyczące pomocy publicznej/pomoc de minimis: W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawcę występowania pomocy publicznej w projekcie, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. -Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]: art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych; art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną; art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; Jako alternatywę dopuszcza się także możliwość zastosowania przepisów o pomocy de minimis (wybór schematu należy do Wnioskodawcy): - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – wydane na podstawie rozporządzenia Komisji

17 17 Kryteria oceny zgodności projektów ze strategią ZIT AW Dla naborów skierowanych do ZIT AW – 33 pkt.

18 Kryteria oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW – 50% wszystkich możliwych punktów UWAGA!!! Projekt musi otrzymać min. 4,95 pkt. (tj. 15% możliwej do uzyskania oceny maksymalnej), aby został skierowany do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

19 Kryterium 1: Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT AW Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT AW, w szczególności czy: beneficjenci realizują projekt na obszarze ZIT AW; proponowane działania wynikają ze Strategii ZIT AW (są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT AW). Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT AW, w szczególności czy: beneficjenci realizują projekt na obszarze ZIT AW; proponowane działania wynikają ze Strategii ZIT AW (są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT AW). Kryterium obligatoryjne, jego niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku;

20 Kryterium 2: Poprawność doboru wskaźników Weryfikowane będzie w szczególności, czy: wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu? założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone)? Weryfikowane będzie w szczególności, czy: wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu? założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone)? Kryterium obligatoryjne, jego niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku;

21 Kryterium 3: Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AW sprawdzana będzie zbieżność zapisów we wniosku aplikacyjnym z zapisami Strategii ZIT AW; weryfikowany będzie faktyczny wpływ zaproponowanych działań na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT AW; ocena na podstawie 4 podkryteriów szczegółowych. Ocena wpływu projektu na realizację Strategii ZIT AW: ma charakter opisowy; będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów.

22 Kryterium 3: Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AW – c.d. PodkryteriumPunktacja 3.1 Rozwiązanie/minimalizacja problemów w obszarze sfery infrastruktura mieszkaniowa zdiagnozowanych w Strategii ZIT AW Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. 3.2 Realizacja projektu w obszarze gmin w których zidentyfikowano strategiczne potrzeby inwestycyjne w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczną. Nie – 0 pkt. Tak – 4,5 pkt. 3.3 Wpływ projektu na zgodność z rejestrem zabytków/gminną ewidencją zabytków Projekt nie obejmuje budynków zabytkowych- 0 pkt. Projekt obejmuje wyłącznie lub w części budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków- 4 pkt. Projekt obejmuje budynki które posiadają elementy zabytkowe wpisane do rejestru WKZ we Wrocławiu – 4 pkt. Projekt obejmuje w części budynki zabytkowe wpisane do WKZ we Wrocławiu – 5 pkt. Projekt obejmuje wyłącznie budynki wpisane do WKZ we Wrocławiu – 6 pkt

23 Kryterium 3: Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AW – c.d. PodkryteriumPunktacja 3.4 Stan techniczny budynków - stopień zużycia technicznego budynku powyżej 60% -4 pkt; - stopień zużycia technicznego budynku od 50% do 59% -3 pkt; - stopień zużycia technicznego budynku od 40% do 49% -2 pkt; - stopień zużycia technicznego budynku od 30% do 39% -1 pkt; - stopień zużycia technicznego budynku poniżej 30% -0 pkt. W przypadku jeśli projekt obejmuje kilka budynków wylicza się średnią ze stopnia zużycia technicznego poszczególnych budynków, np.: Jeden budynek - stopień zużycia technicznego powyżej 60% - 4pkt; Drugi budynek – stopień zużycia technicznego 40% do 49% -2 pkt; Trzeci budynek –stopień zużycia technicznego poniżej 30% - 0 pkt. Średnia stopnia zużycia technicznego budynków =2pkt. Ocena: max 16,5 pkt. – 100%

24 Kryterium 4: Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT WrOF

25 Kryterium 5: Komplementarny charakter projektu Projekty komplementarne mogą polegać na:  wykorzystaniu efektów realizacji innego projektu;  wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego;  bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu, m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium itp.; Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów w części G WNP. W ramach tego kryterium będzie weryfikowane, czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru.

26 26 Kryteria formalne specyficzne Dla naborów skierowanych do ZIT AW – kryterium obligatoryjne (niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku)

27 27 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 1. Ujęcie projektu w programie rewitalizacji W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt rewitalizacyjny wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji i znajduje się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji (lista A- lista projektów dla działania 6.3), dla którego przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych MR oraz w wytycznych programowych IZ RPO WD dla danej gminy programu rewitalizacji. Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku

28 28 Kryteria merytoryczne specyficzne Dla naborów skierowanych do ZIT AW – 11 pkt.

29 29 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 1. Efektywność energetyczna W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt służy zwiększeniu efektywności energetycznej w poddanych remontowi budynkach. Projekt służy zwiększeniu efektywności energetycznej i inwestycja zakłada zastosowanie poniższych komponentów: I. Wymiana źródła ciepła w częściach wspólnych budynków: - zastąpienie kotła podłączeniem do sieci ciepłowniczej; - lub wymiana kotła na kocioł spalający biomasę lub paliwa gazowe; - lub wymiana kotła na kocioł retortowy (bez technicznych możliwości ręcznego podawania paliwa np. rusztu awaryjnego) Projekt otrzyma jeden punkt w przypadku wymiany któregokolwiek wskazanego z powyższych komponentów źródeł ciepła; II. Poprawa poszczególnych elementów budynku: - modernizacja lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w częściach wspólnych budynków lub montaż lub modernizacja systemu wentylacji w częściach wspólnych budynków– 0,5 pkt, - ocieplenie ścian – 1 pkt, - modernizacja lub wymiana dachu wraz z ociepleniem - 1 pkt, Projekt otrzyma 2,5 pkt. w przypadku wymiany wszystkich wskazanych w punkcie II komponentów; 0 pkt. – 4 pkt. (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku

30 30 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium Opis znaczenia kryterium 1. Efektywność energetyczna cd. III. Zarządzanie energią: Zastosowanie rozwiązań wspierających zarządzanie energią cieplną i elektryczną w częściach wspólnych budynków mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub dostosowanie poboru energii cieplnej do istniejącego zapotrzebowania, np.: automatyka pogodowa; czujniki temperatury; czujniki ruchu; wyłączniki czasowe (nie dotyczy wymiany żarówek). Projekt otrzyma 0,5 pkt. W przypadku wymiany wskazanego któregokolwiek komponentu zarządzania energią. Projekt nie zakłada żadnego z powyższych komponentów z grupy I-III – 0 pkt. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego komponentu z grupy I-III w budynku, punkty podlegają sumowaniu. Jeśli projekt obejmuje więcej niż jeden budynek: - 100% punktów przyznaje się jeśli dany komponent z grupy I-III realizowany jest we wszystkich budynkach - 50% przyznaje się jeśli dany komponent z grupy I-III realizowany jest nie we wszystkich, ale np. w jednym budynku, np. projekt obejmuje 3 budynki: Wymiana źródła ciepła przeprowadzana jest we wszystkich budynkach – 1 pkt Komponent z grupy II nie jest realizowany – 0 pkt. Komponent z grupy III jest realizowany w dwóch budynkach – 0,25 pkt. W takim przypadku projekt otrzyma 1,25 pkt. Kryterium oceniane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie

31 31 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 2. Poziom zamożności gminy W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G. Podstawą do wyliczenia wskaźnika były dane o dochodach podatkowych za 2014 r wg stanu na 30 czerwca 2015 r. Gminy zostaną podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika G. Średnia wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona odwrotnie od wartości wskaźnika, tzn. największą liczbę punktów otrzymają projekty, z grupy o najniższych wartościach wskaźnika G. I grupa – projekt zostanie zlokalizowany w gminie z grupy do 70% średniej wartości wskaźnika G – 4 pkt; II grupa – projekt zostanie zlokalizowany w gminie z grupy powyżej 70% do 80% średniej wartości wskaźnika G – 3 pkt; III grupa – projekt zostanie zlokalizowany w gminie z grupy powyżej 80% do 90% średniej wartości wskaźnika G – 2 pkt; IV grupa – projekt zostanie zlokalizowany w gminie z grupy powyżej 90% do 100% średniej wartości wskaźnika G -1 pkt; V grupa – projekt zostanie zlokalizowany w gminie z grupy powyżej 100% średniej wartości wskaźnika G – 0 pkt. Wartość wskaźnika G wraz z podziałem procentowym gmin na grupy zostanie wskazana w regulaminie konkursu. 0 pkt. – 4 pkt. (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku

32 32 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 3. Wielkość wkładu własnego Czy wnioskodawca zadeklarował zwiększenie udziału wkładu własnego w budżecie projektu? Kryterium punktuje zwiększenie wartości wkładu własnego o co najmniej 5% w stosunku do poziomu minimalnego wkładu własnego przewidzianego odpowiednimi przepisami. Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest większy od minimalnego wymaganego wkładu: poniżej 5 punktów procentowych - 0 pkt; od 5 punktów procentowych do 10 punktów procentowych - 1 pkt; powyżej 10 punktów procentowych do 20 punktów procentowych - 2 pkt; powyżej 20 punktów procentowych – 3 pkt. 0 punktów otrzymają także projekty, w których wnioskodawca nie zadeklarował zwiększenia udziału wkładu własnego. Punkty nie podlegają sumowaniu. 0 pkt. – 3 pkt. (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku

33 33 www.ipaw.walbrzych.eu Zapytania dotyczące naboru można przesyłać na adresy mailowe: pife@dolnyslask.pl pife.walbrzych@dolnyslask.pl

34 34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe założenia konkursu w ramach Działania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW RPO WD 2014-2020 6.3.4 typ B: Remont, odnowa części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google