Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K REDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K REDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 K REDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020

2 Kredyt technologiczny - Działanie 4.3 PO IG na lata 2007- 2013 – efekty realizacji 2 Alokacja dla działania 4.3 PO IG 432 601 813 EUR 1528 wniosków o dofinansowanie 717 Podpisanych umów o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 1,86 mld zł Realizacja 660 inwestycji technologicznych została zakończona BGK wypłacił łącznie ok. 1,67 mld zł 2,3 mld zł - wartość udzielonych kredytów technologicznych 3,9 mld zł - całkowita wartość wszystkich inwestycji

3 Wdrożone technologie w ramach 4.3. POIG 3

4 Wdrożone technologie – status MŚP Działanie 4.3 PO IG na lata 2007-2013

5 Kredyt technologiczny – bilans perspektywy 2007-2013 5 717 podpisanych umów 1528 wniosków o dofinansowa nie Najlepiej oceniany przez firmy instrument wsparcia 3,9 mld zł – całkowita wartość inwestycji 851 ulepszonych produktów lub usług 1169 nowych produktów lub usług Prawie 2000 nowych miejsc pracy

6 Podsumowanie wdrażania POIG

7

8 K REDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020

9 Kredyt na innowacje technologiczne – instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 9 Rola BGK – Instytucja Pośrednicząca III oś priorytetowa PO IR „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, poddziałanie 3.2.2 Środki: 422 mln euro Grupa docelowa: sektor MŚP Cel projektu: Zakup lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

10 Kredyt na innowacje technologiczne – instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 - MŚP Wielkość przedsiębiorstwa Liczba personelu Roczny obrótRoczna suma bilansowa Mikro< 10≤ 2 mln euroLub≤ 2 mln euro Małe< 50≤ 10 mln euroLub≤ 10 mln euro Średnie< 250≤ 50 mln eurolub≤ 43 mln euro Określając status MŚP należy obowiązkowo uwzględnić przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane. Mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymują, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, dofinansowanie o 10% wyższe niż średnie przedsiębiorstwa.

11 Premia technologiczna w cyklu życia innowacji 11 Pomysł Opracowanie technologii Proces opracowywania innowacji Gotowy towar/usługa Technologia gotowa do wdrożenia Proces komercjalizacji innowacji Wdrożenie technologii Rozpoczęcie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów/procesów /usług Udzielenie kredytu technologicznego Częściowa spłata kredytu technologicznego

12 Kredyt na innowacje technologiczne - model wdrażania 12 BGK – Instytucja Pośrednicząca Bank Kredyt Umowa współpracy MŚP Wniosek o dofinansowanie (złożony do BGK za pośrednictwem Generatora Wniosków) Wniosek o kredyt Dotacja – premia technologiczna

13 Kredyt na innowacje technologiczne – nowe rozwiązania PANEL EKSPERTÓW ZAMIAST OPINII O NOWEJ TECHNOLOGII OPTYMALIZACJA SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTACJI BGK- BENEFICJENT ZMIANA TRYBU KONKURSU – ZAMKNIĘTY ZAMIAST OTWARTEGO RANKING PROJEKTÓW ZWIĘKSZENIE MAKSYMALNEJ KWOTY PREMII TECHNOLOGICZNEJ Z 4 MLN DO 6 MLN ZŁ

14 Kredyt technologiczny - model wdrażania – instytucje w systemie Bank komercyjny 17 banków współpracujących BGK Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Rozwoju Instytucja Zarządzająca Umowa współpracy

15 Kredyt na innowacje technologiczne – jak uzyskać premię technologiczną? 1.Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. 2.Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu). 3.BGK rozpatruje wniosek o dofinansowanie zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR. 4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej. 5.Następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. 6.BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu. 7.BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu projektu.

16 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Generator Wniosków o dofinansowanie https://lsi.bgk.pl/login

17 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Dokumentacja konkursowa https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje- technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje- technologiczne-po-ir/

18 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – główne definicje i założenia Inwestycja technologiczna - inwestycja polegającą na: a)zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo b)wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Nowa technologia – technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Maksymalna wysokość premii technologicznej – 6 mln zł (zwiększenie z 4 mln zł). Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

19 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – główne definicje i założenia Art. 3 ust. 4: Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. Oznacza to, że zgodnie z ustawą wdrożeniem technologii nie jest np. zakup urządzeń powstałych/wyprodukowanych w wyniku wdrożenia – tej – technologii. Na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

20 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – koszty kwalifikowalne Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych. Zakup, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know- how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

21 Przykład wyliczenia wysokości premii technologicznej PREMIA TECHNOLOGICZNA 2 195 000 PLN WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 mln KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ 4,2 MLN (koszt netto) Inwestycja technologiczna realizowana przez małego przedsiębiorcę w województwie świętokrzyskim Intensywność wsparcia = 55% (średnie przedsiębiorstwo – intensywność wsparcia 45%) WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 200 tys. KREDYT TECHNOLOGICZNY 3 mln PLN UDZIAŁ WŁASNY BENEFICJENTA 1 mln PLN Zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy 3,9 mln Zgodne z art. 10 ust. 6 ustawy 100 tys.

22 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  Złożenie Wniosku o dofinansowanie – poprzez Generator wniosków o dofinansowanie najpóźniej do godz. 16.00 30 września 2016 r.  Ocena formalna Wniosku – weryfikacja zgodności wniosku z wymogami formalnymi dla poddziałania 3.2.2. – około 30 dni od dnia zakończenia naboru.  Ocena merytoryczna Wniosku – dokonywana przez Panel Ekspertów, podczas którego przedsiębiorca ma możliwość prezentacji projektu oraz udzielania odpowiedzi na pytania Ekspertów – około 60 dni od dnia dokonania oceny formalnej.

23 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  Po dokonaniu oceny merytorycznej opublikowana zostanie lista rankingowa, na podstawie której najlepsze projekty otrzymają promesę premii technologicznej.  Podpisanie umowy pomiędzy Bankiem kredytującym a przedsiębiorcą po uzyskaniu promesy premii technologicznej – 30 dni.  Przekazanie podpisanej umowy do BGK – 7 dni,  Podpisanie umowy o dofinansowanie przez BGK – 30 dni od daty otrzymania kopii umowy kredytowej.

24 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  Jakie błędy były najczęściej popełniane przez Wnioskodawców w ramach pierwszego konkursu?

25 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – najczęstsze błędy  Promesa kredytu – wystawiona na podstawie badania zdolności kredytowej; wartość wydatków, premii technologicznej oraz kwoty kredytu technologicznego zgodna z wartościami podanymi we Wniosku o dofinansowanie.  Wpływ projektu na polityki horyzontalne (sekcja 17) oraz Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu (sekcja 22) – wszystkie pozytywne aspekty wskazane w sekcji 17 muszą być monitorowane przez odpowiednie wskaźniki w sekcji 22.

26 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – realizacja projektu Beneficjent realizujący umowę o dofinansowanie ma obowiązek przestrzegania zapisów następujących dokumentów:  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne,  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020,  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

27 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – realizacja projektu – dokonywanie zakupów Material informacyjny w zakresie przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówienia https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje- technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na- innowacje-technologiczne-po-ir/

28 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – realizacja projektu – dokonywanie zakupów – zasady konkurencyjności  Publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej przedsiębiorstwa,  Potwierdzenie przesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych dostawców,  Publikacja zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności - dotyczy tylko przedsiębiorstw, które podpisały umowę o dofinansowanie,  Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE – tylko w przypadku dostaw i usług o wartości przekraczającej 209.000,00 euro lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.225.000,00 euro.

29 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wypłata dofinansowania Złożenie wniosku o płatność pośrednią:  Podpisanie umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczeń,  Uruchomienie kredytu technologicznego,  Zrealizowanie co najmniej 25% wartości inwestycji,  Za pośrednictwem systemu SL2014 co najmniej raz na 6 miesięcy. Uwaga: warunkiem wypłaty dofinansowania jest posiadanie przez Beneficjenta salda zadłużenia na rachunku kredytowym na dzień planowanej wypłaty premii.

30 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wypłata dofinansowania  Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania.  Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

31 Zmiana kryteriów oceny projektu Nowe Kryterium - Przygotowanie projektu do realizacji Nowe kryterium – weryfikacja przez ekspertów oceniających projekt czy jest on opisany w sposób umożliwiający jego ocenę oraz jego skuteczną realizację. Ocena dotyczy spójności i przygotowania projektu (wiarygodność przedstawionych danych, realistyczny harmonogram projektu, uwzględniający uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym koncesji czy pozwoleń) oraz zasobów wnioskodawcy.

32 Zmiana kryteriów oceny projektu Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego Modyfikacja punktacji kryterium – zwiększenie znaczenia kryteriów technologicznych na ostateczną punktację projektu

33 Kredyt na innowacje technologiczne – pierwszy konkurs  Liczba wniosków o dofinansowanie - 494 szt.  Wnioskowana wartość dofinansowania - 1,7 mld zł  Wartość całkowita inwestycji - 3,75 mld zł  Wielkość przedsiębiorstwa: 51% średnie, 36% małe, 13% mikro.

34 Kredyt na innowacje technologiczne – planowany konkurs  Ogłoszenie konkursu: 20 czerwca 2016 r.  Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 lipca 2016 r.  Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2016 r.  Alokacja środków: 500 mln zł

35 Program Inteligentny Rozwój – informacje, dokumenty 35 Portal Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl www.mr.gov.pl -zakładka Fundusze Europejskie Portal PO Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl Portal BGK www.bgk.pl - zakładka Kredyt na innowacje technologiczne

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 36 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa BGK Linia: +48 22 596 59 00, 801 667 655 E-mail: fkt@bgk.pl www.bgk.pl


Pobierz ppt "K REDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google