Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych za pomocą kredytu technologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych za pomocą kredytu technologicznego."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych za pomocą kredytu technologicznego

2 KREDYT TECHNOLOGICZNY PODSTAWOWE DEFINICJE

3 KREDYT TECHNOLOGICZNY udzielany jest na sfinansowanie inwestycji technologicznych do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 3 PODSTAWOWE DEFINICJE

4 INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA Inwestycja polegająca na: a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, lub b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. 4 PODSTAWOWE DEFINICJE

5 NOWA TECHNOLOGIA Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat 5 PODSTAWOWE DEFINICJE

6 UDZIAŁ WŁASNY UDZIAŁ WŁASNY Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane w ramach udzielonej pomocy publicznej. 6 PODSTAWOWE DEFINICJE

7 KREDYT TECHNOLOGICZNY NIE MOŻE BYĆ UDZIELONY NA ZAKUP, LEASING LUB WYNAJEM ŚRODKA TRWAŁEGO, W KTÓRYM ZOSTAŁA ZASTOSOWANA NOWA TECHNOLOGIA. 7 PODSTAWOWE DEFINICJE

8 Przykład I - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania Firma A" zamierza wdrożyć nową technologię druku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję drukarki X", w której zostaje zastosowana nowa technologia druku. Przykład II - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania Firma B" zamierza wdrożyć nową technologię druku, w związku z czym kupuje drukarkę X" (w której firma A" zastosowała nową technologię). Przykład III - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania Firma C" zamierza wdrożyć nową technologię druku na wielowarstwowej folii matowej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup drukarki X". 8 PRZYKŁAD

9 KREDYT TECHNOLOGICZNY SYSTEM WDRAŻANIA

10 KRYTERIA DOSTĘPU status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu na warunkach komercyjnych udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych 10 SYSTEM WDRAŻANIA

11 DEFINICJA MSP 11 SYSTEM WDRAŻANIA Wielkość przedsiębiorcyZatrudnienieDane finansowe Mikro- przedsiębiorstwo < 10 pracowników obrót 2 mln EUR lub suma bilansowa 2 mln EUR Małe przedsiębiorstwo < 50 pracowników obrót 10 mln EUR lub suma bilansowa 10 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo < 250 pracowników obrót 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR Dane powinny być obliczane w skali rocznej i odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego.

12 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA (1/3) Kredyt technologiczny jest udzielany przez banki kredytujące, które podpisały umowę o współpracy z BGK; Nabór wniosków ma charakter ciągły (od daty ogłoszenia konkursu); Wartość kredytu technologicznego nie jest ograniczona; Wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia premią technologiczną; BGK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z przedsiębiorcą dokonywać będzie częściowej spłaty kredytu w formie premii technologicznej. 12 SYSTEM WDRAŻANIA

13 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA (2/3) Premia technologiczna jest udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu - do wysokości 4 mln zł. Warunkiem uruchomienia środków z Kredytu Technologicznego jest przyznanie przez BGK promesy Premii technologicznej; BGK wypłaca premię technologiczną do banku kredytującego, jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej; Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym może nastąpić po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej. 13 SYSTEM WDRAŻANIA

14 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA (3/3) BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej (wnioski o dofinansowanie) według kolejności wpływu. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r. 14 SYSTEM WDRAŻANIA

15 15 SYSTEM WDRAŻANIA Wars zawa 30% 40%* 50% 40% 50% 40% Premie dla MSP: Średnie przedsiębiorstwa: + 10% wartości KT Mikro i małe przedsiębiorstwa: + 20% wartości KT Premie nie przysługują przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze transportu. * Od 1.01.2011r. do 31.12.2013r. w woj. mazowieckim do 30% kosztów kwalifikowanych

16 KOSZTY KWALIFIKOWANE INWESTYCJI (1/2) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, jeśli od końca roku, w którym zakończono ich budowę minęło co najmniej 5 lat - z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawa lub leasing: gruntów, budynków lub budowli, pod warunkiem, że umowa najmu/dzierżawy/leasingu będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; innych środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; 16 SYSTEM WDRAŻANIA

17 KOSZTY KWALIFIKOWANE INWESTYCJI (2/2) rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: będą aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną w przedsiębiorstwie, w którym zrealizowano inwestycję technologiczną, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji; zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 17 SYSTEM WDRAŻANIA

18 KREDYT TECHNOLOGICZNY PROCEDURA WNIOSKOWANIA

19 PROCEDURA – KREDYT TECHNOLOGICZNY Złożenie w Banku Ochrony Środowiska: wniosku o udzielenie Kredytu Technologicznego wniosku o przyznanie Premii Technologicznej, Ocena zdolności kredytowej Spółki na podstawie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego Podpisanie warunkowej umowy Kredytu Technologicznego Ocena poprawności formalnej wniosku o przyznanie Premii Technologicznej Przekazanie do BGK kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Przyznanie promesy Premii Technologicznej ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ Wypłata Kredytu Technologicznego na rachunek Kredytobiorcy BOŚ BGK 60 dni 30 dni Zgodnie z umową BOŚ Wnioskodawca Wnioskodawca Wnioskodawca

20 PROCEDURA – PREMIA TECHNOLOGICZNA Podpisanie Umowy o dofinansowanie Zakończenie inwestycji technologicznej - zapłacenie wszystkich faktur w ramach projektu Uruchomienie sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej Złożenie w Banku Ochrony Środowiska wniosku o płatność Premii Technologicznej * Przekazanie do BGK kompletnego wniosku o płatność premii technologicznej wraz z załącznikami Wypłata premii technologicznej na rachunek Banku Ochrony Środowiska UMORZENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO, w części opłaconej Premią Technologiczną * Wniosek o wypłatę raty Premii Technologicznej może być składany nie częściej niż raz na 3 m-ce. Wnioskodawca BGK BOŚ Wnioskodawca Wnioskodawca BGK Wnioskodawca BOŚ

21 21 PROCEDURA Zakup nowej technologii * Wdrożenie nowej technologii Zakończenie inwestycji ** Produkcja i sprzedaż towarów i/lub usług KREDYT TECHNOLOGICZNY PREMIA TECHNOLOGICZNA * Nowa technologia w postaci praw własności przemysłowej lub wyników prac B+R. ** Zakończenie inwestycji rozumiane jako opłacenie wszystkich faktur dokumentujących wydatkiw ramach inwestycji technologicznej. ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

22 KREDYT TECHNOLOGICZNY - PROCEDURA WNIOSKOWANIA DOKUMENTY (1/3) Wniosek o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie). Opinia, sporządzona przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim potwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. Informacja, sporządzona przez podmiot wystawiający opinię, dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej.

23 DOKUMENTY (2/3) Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków Dokument rejestrowy (odpis z KRS, wypis z EDG) Poświadczona za zgodność kopia warunkowej umowy Kredytu Technologicznego Banku Ochrony Środowiska Oświadczenie o niefinansowaniu udziału własnego ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych; Informacje o pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków kwalifikowanych inwestycji (jeśli dotyczy); KREDYT TECHNOLOGICZNY - PROCEDURA WNIOSKOWANIA

24 DOKUMENTY (3/3) Dokumenty potwierdzające status przedsiębiorcy – mogą to być w szczególności: zatwierdzone sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat za 2 ostatnie lata obrotowe, potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników za ostatnie 2 lata obrotowe, obowiązująca umowa lub statut spółki; Zobowiązanie do przekazywania do BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK na podstawie ustawy. KREDYT TECHNOLOGICZNY - PROCEDURA WNIOSKOWANIA

25 OCENA FORMALNA wniosek należy złożyć na wymaganym formularzu (dotyczy to również załączników, jeżeli przewidziano specjalne formularze dla załączników) wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki wniosek został złożony we właściwej formie (1 wersja papierowa oraz 1 wersja elektroniczna na CD/DVD) wersja papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame (można to zapewnić poprzez wydrukowanie wersji papierowej z nagranej CD/DVD) wniosek został trwale spięty wniosek został wypełniony w formie druku, w języku polskim PREMIA TECHNOLOGICZNA - PROCEDURA WNIOSKOWANIA

26 PREMIA TECHNOLOGICZNA - PRZYKŁAD 1 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75%, minimalny udział własny – 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa

27 PREMIA TECHNOLOGICZNA - PRZYKŁAD 2 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75%, minimalny udział własny – 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa i nie większej niż 4 mln

28 Kalkulator Kredytu Technologicznego Adres strony: http://www.bosbank.pl/index.php?page=kalkulator_kredytu_t echnologicznego http://www.bosbank.pl/index.php?page=kalkulator_kredytu_t echnologicznego Kalkulator automatycznie dokona obliczenia maksymalnej dostępnej wartości, wysokości możliwej do uzyskania premii technologicznej oraz minimalnego wkładu własnego wymaganego od kredytobiorcy.

29 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE BOŚ S.A. BOŚ S.A. podjął współpracę z Naczelną Organizacją Techniczną Centrum Innowacji NOT w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji projektu ubiegającego się wsparcie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny POIG Ośrodki Innowacji NOT Ośrodki Innowacji NOT są uprawnione do sporządzania opinii stwierdzającej, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową technologią. NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA OŚRODKI INNOWACJI NOT

30 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

31 Kryteria formalne oceny wniosku Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

32 Kryteria formalne oceny wniosku Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

33 Kryteria formalne oceny wniosku Wymogi formalne – projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)

34 Kryteria oceny wniosku Kryteria merytoryczne Kryteria dostępu Posiadanie zdolności kredytowej umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych udokumentowany wkład własny, min. 25% wydatków kwalifikowanych (nie może być finansowany ze środków publicznych) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przed dniem przyznania promesy premii technologicznej wnioskodawca nie zaciągnął związanych z projektem zobowiązań rodzących skutki finansowe

35 Kryteria oceny wniosku Kryteria przyznania premii technologicznej uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku kredytującego zgodność przedmiotu inwestycji z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) zwanej dalej ustawą uzyskanie opinii wystawionej przez ośrodek naukowo-badawczy stwierdzającej, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową technologią, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż 5 lat, projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

36 Kryteria oceny wniosku Kryteria wypłacenia premii technologicznej wypłacenie kredytu zakończenie inwestycji technologicznej poniesienie wydatków na realizację inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia w formie premii technologicznej, potwierdzonych fakturami przedstawienie opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, stwierdzającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem tej inwestycji sprzedaż, której wielkość przedsiębiorca deklaruje w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku o wypłatę premii technologicznej

37 Najczęściej popełniane błędy Opinia podpisana przez osobę nie posiadającą uprawnień do występowania w imieniu beneficjenta. W przypadku opinii wystawionej przez stowarzyszenie naukowo-techniczne konieczne jest dołączenie kopii wyciągu z KRS i statutu stowarzyszenia. Opinia nie zawiera deklaracji bezstronności. Dokumenty składane w formie kopii nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Płyta CD nie zawiera wersji elektronicznych wszystkich dokumentów złożonych w formie papierowej – wnioski nie są tożsame. Wniosek nie został trwale spięty. Termin rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejszy niż złożenia wniosku. Nabycie nowej technologii nie jest tożsame z wdrożeniem nowej technologii. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do sektora MŚP oraz określających wielkość przedsiębiorstwa oraz informacji o samodzielności lub powiązaniach wnioskodawcy. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numerze REGON - nie starsze niż 6 miesięcy.

38 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. PRODUKTY EUROPEJSKIEJ OFERTY BOŚ S.A.

39 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Co proponujemy identyfikacja identyfikacja możliwości dofinansowania ze środków unijnych przez Doradcę Klienta FIRMY DORADCZE przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez partnerów Banku – FIRMY DORADCZE PROMESA UNIJNA uwiarygodnienie źródeł finansowania inwestycji przed Instytucją Wdrażającą – PROMESA UNIJNA KREDYTOWANIE zapewnienie montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych – KREDYTOWANIE prowadzenie rachunku projektu

40 Promesa unijna potwierdzenie posiadania środków na realizację inwestycji szybka procedura wystawienia promesy minimum dokumentów okres ważności – 6 miesięcy bezpłatne przedłużenie ważności promesy o kolejne 3 miesiące wydanie promesy – po przedstawieniu wniosku o dofinansowanie/dotację EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.

41 Kredyt pomostowy przeznaczony na finansowanie projektów wspieranych dotacjami z Funduszy Unijnych zapewnia prefinansowanie, czyli finansowanie projektu od dnia zapłaty faktur do dnia wypłaty środków z dotacji kwota kredytu odpowiada wartości dotacji (do 100%) kredyt finansuje część kosztów kwalifikowanych, refundowanych przez dotację jest udzielany w złotówkach TO DOTACJA SPŁACA KREDYT EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.

42 Kredyt uzupełniający jest przeznaczony na finansowanie projektów wspieranych dotacjami z Funduszy Unijnych zapewnia współfinansowanie projektu, czyli pokrycie wymaganego wkładu własnego projektodawcy finansuje część kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych, nierefundowanych przez dotację może być udzielony na okres do 10 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat może być udzielony w złotówkach lub w euro EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.

43 Kredyt inwestycyjny pod Dotację UE możliwość rozpoczęcia inwestycji bezpośrednio po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed uzyskaniem informacji o przyznaniu Dotacji; możliwość przekształcenia części kredytu inwestycyjnego pod Dotacje UE na atrakcyjnie oprocentowany kredyt pomostowy, w przypadku przyznania dofinansowania i podpisania Umowy o Dotację; możliwość zwolnienia z części zabezpieczeń kredytu, po przedłożeniu Umowy o Dotację, możliwa karencja w spłacie kapitału. EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.

44 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT TECHNOLOGICZNY udzielany jest do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.KORZYŚCI możliwość uzyskania finansowania bankowego na realizację inwestycji technologicznej; możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na częściową spłatę Kredytu Technologicznego – obniżenie kosztu pozyskania finansowania inwestycji; możliwość zwolnienia z części zabezpieczeń kredytu, po uzyskaniu promesy Premii Technologicznej, możliwa karencja w spłacie kapitału.

45 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. KREDYT TECHNOLOGICZNY PLUS KREDYT TECHNOLOGICZNY PLUS KREDYT TECHNOLOGICZNY PLUS przyznawany jest na sfinansowanie wydatków inwestycji technologicznych w części nie objętej Kredytem Technologicznym. Kredyt Technologiczny PLUS jest przyznawany wyłącznie w połączeniu z Kredytem Technologicznym. Kredyt Technologiczny PLUS Kredyt Technologiczny PLUS udzielany jest do wysokości 90% całkowitej wartości inwestycji technologicznej netto, z zastrzeżeniem, że udział własny Klienta wraz z premią technologiczną nie może być niższy niż 20% całkowitych kosztów inwestycji technologicznej netto.KORZYŚCI zbilansowanie brakujących środków do sfinansowania inwestycji technologicznej; niski poziom wkładu własnego, z możliwością sfinansowania 90% całkowitej wartości inwestycji (w połączeniu z Kredytem Technologicznym); możliwa karencja w spłacie kapitału.

46 PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE www.bosbank.pl www.mrr.gov.pl www.mg.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poig.gov.pl

47 Marcin Pergoł Departament Instytucji Finansowych tel. 022/850 89 57; marcin.pergol@bosbank.pl Arkadiusz Ferenz Departament Instytucji Finansowych tel. 022/850 85 03; arkadiusz.ferenz@bosbank.pl DANE KONTAKTOWE

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych za pomocą kredytu technologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google