Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM IZ /16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Gdańsk, r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata min. 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni 75 dni + 30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WWFOCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI + STRATEGICZNA I STOPNIA NEGOCJACJE  WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

4 Termin składania wniosków: od 23 maja do 20 czerwca Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2016 Forma składania: Papierowa ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i dostarczenie 2 egzemplarzy do DEFS (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz dostarczonego w wersji papierowej musi być tożsama) LUB Elektroniczna ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i za pomocą ePUAP (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz przesłanego przez ePUAP musi być tożsama) Uwaga: wysłanie wniosku tylko w GWA nie jest równoważne z jego złożeniem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

5 Ocenę wniosku poprzedza weryfikacja wymogów formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej), która:  nie stanowi etapu oceny projektów  nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Sprawdzeniu podlega: kompletność wypełnienia formularza wniosku kompletność dostarczonych załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej czytelność wniosku i załączników

6 W przypadku braków formalnych wzywamy do uzupełnienia: w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku: nie dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia wykraczającego poza wskazany zakres WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata wniosek uzyskuje status: BEZ ROZPATRZENIA i nie podlega ocenie

7 Najczęściej popełniane błędy:  złożenie tylko 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej  brak lub złożenie tylko 1 kompletu załączników generowanych w aplikacji GWA przy użyciu przycisku „załączniki wniosku PDF”  brak własnoręcznego podpisu i/lub pieczątki imiennej osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) na wniosku bądź załącznikach (wnioski składane w wersji papierowej)  brak podpisu elektronicznego osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego (wnioski składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

8 weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie zerojedynkowa ocena kryteriów (TAK/NIE) brak możliwości składania wyjaśnień lub uzupełnień przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektów po zakończeniu oceny wysłanie pisma informującego o wyniku oceny od oceny negatywnej przysługuje protest Uwaga: po zakończeniu oceny lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu jest umieszczana na stronie OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

9 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata wykonalności strategiczna I stopnia zerojedynkowa ocena kryteriów TAK/NIE punktowa ocena kryteriów możliwość oceny warunkowej → negocjacje (z wyłączeniem kryterium B.4 – kwalifikowalność wydatków) brak możliwości negocjacji min. 72 pkt. = ocena pozytywna spełnienie wszystkich kryteriów = ocena pozytywna

10 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza wyniki oceny wniosków po zakończeniu oceny merytorycznej. Dofinansowanie projektów do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej oraz na portalu funduszy europejskich

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: TERMIN, MIEJSCE, JĘZYK POLSKI A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: TYP PROJEKTU, OBSZAR REALIZACJI, GRUPA DOCELOWA, WSKAŹNIKI MONITOROWANIA (40% osób uzyska kwalifikacje !!!) A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: TYP WNIOSKODAWCY I PARTNERA – zgodnie z regulaminem A.4. Partnerstwo: PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SPOZA SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH (zał. nr 7) A.5. Kwalifikowalność wartości projektu: WARTOŚĆ PROJEKTU MIN ,00 PLN KRYTERIA FORMALNE

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA A. Podstawowe c.d. A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: OKRES REALIZACJI PROJEKTU: DATY GRANICZNE (rozpoczęcie do r.) A.7. Pomoc publiczna: NIE MA WYMOGU A.8. Montaż finansowy projektu: % WKŁ. WŁASNEGO – 15% dla OPS i PCPR, 5% POZOSTALI WNIOSKODAWCY, LIMITY KOSZTÓW POŚREDNICH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, CROSS-FINANCINGU A.9. Cross-financing: NIE MA WYMOGU A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi: ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI REALIZACJI WSPARCIA KRYTERIA FORMALNE

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA B. Specyficzne B.1. Efektywność zatrudnieniowa: DEKLARACJA SPEŁNIENIA NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 22% B.2. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa: DEKLARACJA SPEŁNIENIA NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 56% B.3. Osoby z niepełnosprawnościami: MINIMUM 15% GRUPY DOCELOWEJ B.3. Koszt przypadający na uczestnika projektu: MAKSYMALNY POZIOM ZŁ KRYTERIA FORMALNE Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek o dofinansowanie projektu negatywnej oceny spełniania kryteriów formalnych.

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.4. Kwalifikowalność wydatków (TAK/NIE) C. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.3. Sposób zarządzania projektem TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) KRYTERIA MERYTORYCZNE – WYKONALNOŚCI (ocena 0-1)

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu. A.2. Potrzeba realizacji projektu. A.3. Trwałość rezultatów. B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu. B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera. B.3. Komplementarność projektu. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa)

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA PODDZIAŁANIE AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja. C.2. Partnerstwo. C.3. Zaangażowanie pracodawców. C.4. Zatrudnienie w PES. C.5. Niepełnosprawność. C.6. Wolontariat/animacja środowiskowa. C.7. Podejście oddolne. C.8. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Szczegółowy katalog kryteriów obowiązujących w ramach konkursu zawierający ich nazwy, definicje i opis znaczenia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. UWAGA: KRYTERIA NIE SĄ TOŻSAME Z KRYTERIAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W RAMACH KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W 2015 ROKU DLA PODDZIAŁANIA

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu wynosi 144 punkty. Ocenę pozytywną uzyskują wyłącznie wnioski o dofinansowanie projektu, które spełniły kryteria wykonalności oraz otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 72 punkty z oceny spełnienia kryteriów strategicznych I stopnia.

19 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Kluczowe dokumenty Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

20 PYTANIA ??? Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Pytania należy przysyłać na adres lub na nr faksu: W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie są dedykowane wyłącznie konkretnemu konkursowi.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google