Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienione kryteria formalne dla poszczególnych działań/poddziałań EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienione kryteria formalne dla poszczególnych działań/poddziałań EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."— Zapis prezentacji:

1 Zmienione kryteria formalne dla poszczególnych działań/poddziałań EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 XIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 maja 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Systematyka kryteriów obowiązujących w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (EFS) 1 1. kryteria formalne– 0/1, – wspólne dla wszystkich działań 2 ; 1.1 dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF – 0/1, 2. kryteria dostępu – 0/1, nie dotyczy – dla danego typu operacji 3 ; 3. kryteria merytoryczne ogólne – punktowe lub 0/1, wspólne dla wszystkich działań; W przypadku projektów konkursowych, spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie, co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60 % punktów w poszczególnych punktach (kryteriach) oceny merytorycznej. W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych skutkować będzie skierowaniem wniosku do poprawy lub uzupełnienia. 4. kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe, dla danego typu operacji, dot. tylko projektów konkursowych, mają charakter premiujący. Liczba punktów od 0 do 40. Uzyskanie przez wniosek 0 pkt za którekolwiek kryterium merytoryczne szczegółowe nie skutkuje odrzuceniem wniosku. 5. kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe – zgodności ze strategią ZIT WOF. 1.Z wyłączeniem projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, które są realizowane na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020. 2. W przypadku oceny spełnienia kryterium dotyczącego uproszczonych metod rozliczania możliwe jest również udzielnie odpowiedzi „Nie dotyczy”, 3. W przypadku oceny spełnienia kryteriów dostępu możliwe jest również udzielnie odpowiedzi „Nie dotyczy”, np. gdy dana forma wsparcia, której dotyczy kryterium dostępu, nie będzie realizowana w danym typie operacji lub w danym projekcie.

3 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1.Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu. 0/1 2.Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniono w języku polskim. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 3. Wnioskodawca wpisuje się w typ Beneficjenta określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i Regulaminie Konkursu. 0/1 4. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

5 L.p.Kryterium Ocena kryterium 5. Projekt opisany we wniosku o dofinasowanie nie jest zakończony.0/1 6. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym w SZOOP RPO WM oraz Regulaminem konkursu. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

6 L.p.Kryterium Ocena kryterium 7. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego. 0/1 8. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

7 L.p.Kryterium Ocena kryterium 9. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 0/1 10. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

8 L.p.Kryterium Ocena kryterium 11. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum. 0/1 12. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

9 L.p.Kryterium Ocena kryterium 13. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 0/1 14. Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/ kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

10 L.p.Kryterium Ocena kryterium 15. Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. 0/1 16. Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu województwa mazowieckiego. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

11 L.p.Kryterium Ocena kryterium 17. Wniosek pozakonkursowy jest zgodny z treścią zgłoszenia do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020. 0/1 18. Wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020. 0/1 KRYTERIA Formalne EFS

12 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zmienione kryteria formalne dla poszczególnych działań/poddziałań EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google