Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

2 KONKURS NR RPPM IZ /16 Wniosek o dofinansowanie -można składać od do

3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu można złożyć wyłącznie w dwóch formach: papierowej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, wydruk pliku PDF oraz dostarczenie 2 egzemplarzy wraz z załącznikami do IOK, albo elektronicznej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, oraz dostarczenie do IOK wygenerowanego pliku PDF za pomocą ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.7 ; „Konkurs nr RPPM IZ /16”,,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.7 ; „Konkurs nr RPPM IZ /16”,,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Formy składania wniosku

4 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ A

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Pola uzupełniane są automatycznie Najczęściej wniosek będzie zapisywany w systemie z wartością domyślną – brak powiązania. Należy wybrać Tak lub Nie Pole zablokowane do edycji Należy zaznaczyć NIE Pole uzupełnione automatycznie

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Nie dotyczy – pole zablokowane do edycji Pole zablokowane do edycji W przypadku gdy projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa bądź na obszarach nie wpisujących się w wymienione opcje wyboru, należy zaznaczyć – Nie dotyczy. Należy wskazać odpowiednią wartość z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru. Rodzaj działalności gospodarczej dotyczy obszaru działalności projektu.

7 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ B

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata W przypadku gdy Wnioskodawca wybierze w sekcji B.3 projekt realizowany w partnerstwie wartość zmienia się automatycznie na TAK. Pole automatycznie wypełniane wartością liczbową w przypadku uzupełnienia sekcji B.3 W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy NIE – adres korespondencyjny jest zgodny z adresem siedziby, tabela pozostaje nieaktywna. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy TAK – adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, tabela automatycznie uaktywnia się. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy NIE – adres korespondencyjny jest zgodny z adresem siedziby, tabela pozostaje nieaktywna. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy TAK – adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, tabela automatycznie uaktywnia się.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy/upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Osoba posiadająca pełną wiedzę nt. składanego wniosku o dofinansowanie Należy zaznaczyć TAK lub NIE

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykład: Wnioskodawcą jest gmina, a realizatorem zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, nie posiadający osobowości prawnej. Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykład: Wnioskodawcą jest gmina, a realizatorem zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, nie posiadający osobowości prawnej. Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.

11 GŁÓWNE INFORMACJE O ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ C

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Pole zablokowane do edycji Możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków Pola uzupełniane poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Obszar zgodny z faktyczną realizacją projektu Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego projektu na temat grupy docelowej, celu projektu, zidentyfikowanych działań i trwałości/efektów projektu.

13 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ D

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Należy wybrać z listy rozwijanej maksymalnie 5 cech charakterystyki grupy docelowej. Krótki opis osób posiadających daną cechę (300 znaków).

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Problem musi merytorycznie wynikać i odwoływać się do informacji zawartych w poszczególnych wierszach kolumny Charakterystyka grupy docelowej (w oparciu o kategorie specyficznych cech).. Opis problemu musi koncentrować się wyłącznie na tych kwestiach, których źródło stanowią przypisane do niego informacje zawarte w opisie danej kategorii cech.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Statystyki, wyniki badań, analiz i konsultacji. Przytoczone źródła muszą być uzyskane w okresie ostatnich 3 lat, w stosunku do roku w którym składany jest wniosek.

17 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ E

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Dodanie i określenie każdego zadania zawsze zaczyna się od wyboru problemu, na które stanowi ono odpowiedź.

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Jako zadanie nie mogą być wskazane pojedyncze czynności np. zakup komputera Wskazuje się odpowiedzialny podmiot za zadanie: - wnioskodawca - partner Wskazuje się odpowiedzialny podmiot za zadanie: - wnioskodawca - partner Informacje dotyczące rodzaju i charakteru udzielanego w ramach podzadania wsparcia (np. szkolenia, doradztwo zawodowe, staże), ze wskazaniem liczby, kategorii osób, jakie otrzymają dane wsparcie w ramach projektu.

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Wskaźnik do wyboru z listy rozwijanej Wartość bazowa powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas realizowanych podobnych przedsięwzięć. Może wynosić „0” w przypadku braku takiego doświadczenia. Wartość docelowa odnosi się do projektu opisanego we wniosku. Należy pamiętać, że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej.

21 ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ F

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata NALEŻY NAJPIERW WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Budżet projektu wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z części Szczegółowy budżet projektu poza polami: 5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE Wkład niepieniężny w kosztach pośrednich wkład finansowy w kosztach pośrednich, które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią Szczegółowy budżet projektu Koszt przypadający na jednego uczestnika 5.13 Dotacja Budżet projektu wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z części Szczegółowy budżet projektu poza polami: 5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE Wkład niepieniężny w kosztach pośrednich wkład finansowy w kosztach pośrednich, które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią Szczegółowy budżet projektu Koszt przypadający na jednego uczestnika 5.13 Dotacja

23 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERA/ÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ G

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach znalazło się podobieństwo w 3 albo co najmniej 2 obszarach w stosunku do obecnego projektu Należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach znalazło się podobieństwo w 3 albo co najmniej 2 obszarach w stosunku do obecnego projektu

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Za obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przez danego Wnioskodawcę/Partnera/ów.

26 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ H

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Należy określić nazwy poszczególnych stanowisk dla poszczególnych członków personelu zarządzającego projektem. Zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom muszą być adekwatne do zakresu rzeczowo- finansowego projektu czyli służyć realizacji zaplanowanych zadań w określonych ramach budżetowych. Jeżeli w chwili złożenia wniosku nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego.

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na: uwzględnienie informacji na temat zarządzania personelem, komunikacją, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie. Dodatkowo należy wskazać sposób podejmowania decyzji w projekcie. Przyjęta metodyka lub struktura zarządzania projektem powinna być adekwatna i dopasowana do jego skali, złożoności, zakresu finansowego i czasowego, a tym samym zapewnić jego prawidłową realizację. Ocena i monitoring projektu i jego uczestników/uczestniczek oznacza systematyczne weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie – w szczególności w ramach wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego - grupie docelowej.

29 KRYTERIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ I

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wskazując że dany projekt spełnia ww. zasadę lub jest neutralny w stosunku do niej. Należy również uzasadnić, czy jest on zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania Zapisy umieszczone przez Wnioskodawcę w tej części, stanowią bezpośrednie źródło informacji na potrzeby oceny projektu w zakresie spełniania przez niego danego kryterium oraz identyfikowania sprzeczności i rozbieżności z informacjami zawartymi w innych sekcjach wniosku o dofinansowanie. Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z określonymi dla danego konkursu/wezwania kryteriami projektu strategicznymi specyficznego ukierunkowania projektu.

31 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ J

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. J. Załączniki do wniosku

33 OŚWIADCZENIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CZĘŚĆ K

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

35 SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ZAŁĄCZNIK NR 1

36 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

37

38 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google