Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [ rozporządzenie ogólne ] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 [ ustawa wdrożeniowa ] Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r. [ wytyczne ]

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYBY WYBORU W RAMACH RPO WP 2014-2020 Wsparcie dotacyjne (bezzwrotne) Tryb konkursowy – podstawowy; wnioski składane w ramach konkursu. Tryb pozakonkursowy – wnioski składane na wezwanie; dotyczy wyłącznie projektów umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (Załącznik nr 5 do SzOOP), które: a. mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (przedsięwzięcia strategiczne wynikające z RPS) / objęte są mechanizmem ZIT i wynikają ze Strategii ZIT lub b. dotyczą realizacji zadań należących do wskazanych prawem podmiotów publicznych (projekty PUP, WUP, ROPS). Wsparcie pozadotacyjne (zwotne) Instrumenty finansowe – model wdrażania ustalony na podstawie oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozp. ogólnego

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWOWE ZASADY Projekty podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WP umieszczonych w Załączniku nr 3 do SzOOP. Wybór wyłącznie projektów spełniających kryteria – niezależnie od trybu wyboru. Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników IZ/IP (IOK) oraz ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020 – niezależnie od trybu wyboru. Ocena składa się z etapów: a.preselekcja (tryb konkursowy EFS) b.ocena formalna c.ocena wykonalności d.ocena strategiczna –I stopnia –II stopnia (tryb konkursowy EFS) Zasady konkursu określane (każdorazowo) w Regulaminie konkursu. poprzedzone weryfikacją wymogów formalnych

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: WSPÓLNA LOGIKA OCENY OBSZAR OCENY FUNDUSZ PRESELEKCJAFORMALNA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI STRATEGICZNA I STOPNIAII STOPNIA TRYB KONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) EFS TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) TRYB POZAKONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) EFS MATRYCA OCENY PROJEKTÓW

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (1/8) OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA PRESELEKCYJNA (EFS) OCENA STRATEGICZNA ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFS) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (EFS) Wyłącznie EFS i EFRR

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (2/8) występowanie: każdorazowo przed oceną preselekcyjną i formalną charakter zerojedynkowy (tak/nie) nie jest etapem oceny: 1. kryteria nie są zatwierdzane przez KM RPO WP 2. brak procedury odwoławczej (pozostawienie bez rozpatrzenia) 3. ocena przez pracowników IZ/IP (a nie KOP) uzupełnienie braków: minimum 7 dni (art. 43 ustawy wdrożeniowej) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH kompletność wypełnienia formularza wniosku, załączników, podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (3/8) OCENA FORMALNA weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie występowanie: każdorazowo przed oceną merytoryczną ocena zerojedynkowa (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów – ocena negatywna stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak możliwości uzupełnień /korekt/wyjaśnień – charakter dopuszczalności

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (4/8) OCENA WYKONALNOŚCI weryfikacja zasadności i wewnętrznej logiki projektu: zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych występowanie: każdorazowo po ocenie formalnej; część oceny merytorycznej charakter zerojedynkowy (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów: ocena negatywna (EFRR) lub ocena warunkowa i negocjacje (EFS) stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak uzupełnień/korekt – wyłącznie pisemne wyjaśnienia (minimum 7 dni, niezłożenie w terminie > dalsza ocena w oparciu o informacje z pierwotnej dokumentacji)

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (5/8) OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA ocena stopnia wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 występowanie: każdorazowo po ocenie wykonalności; część oceny merytorycznej ocena punktowa z uzasadnieniem; minimum procentowe/punktowe określane w regulaminie konkursu nieuzyskanie minimum punktowego – ocena negatywna; lista po ocenie – uszeregowana rankingowo stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak pisemnych uzupełnień/korekt/wyjaśnień – możliwość indywidualnych spotkań w celu uzyskania wyjaśnień

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (6/8) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego wyników ostatniego etapu oceny o przyznaniu dofinansowania decyduje końcowa ocena uzyskana przez projekt (miejsce na liście) kolejność wyboru do dofinansowania projektów o takim samym procencie/liczbie punktów - określana w regulaminie konkursu dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu (co do zasady) możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie lub przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, uszeregowanych rankingowo z wyróżnieniem projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej Programu oraz na portalu funduszy europejskich

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (7/8) 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni14 dni30 dni45 dni30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH PRESELEKCJA (EFS) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA + WYBÓR PROJEKTÓW OCENA STRATEGICZNA II STOPNIA (EFS) + WYBÓR PROJEKTÓW + 30 dni NEGOCJACJE (EFS) ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (8/8) REGULAMIN KONKURSU 1. Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs 2. Przedmiot konkursu (typy projektów, beneficjentów, wydatki kwalifikowalne, pozostałe warunki) 3. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 4. Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania (minimalna/maksymalna wartość projektu, maksymalny dopuszczalny poziom/kwota dofinansowania) 5. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (formularz wniosku + załączniki) 6. Umowa o dofinansowanie projektu 7. Etapy oceny i wybór projektów do dofinansowania 8. Kryteria wyboru projektów 9. Sposób składania uzupełnień i wyjaśnień przez Wnioskodawcę 10. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy 11. Termin, forma i miejsce składania wniosków 12. Forma i sposób udzielania wyjaśnień 13. Wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku 14. Wykaz załączników do Regulaminu

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (1) – PRESELEKCJI I FORMALNE KRYTERIA PRESELEKCJI TRYB KONKURSOWY EFSEFRR A. Preselekcji A.1. Koncepcja projektu A.2. Profil wnioskodawcy / partnera KRYTERIA FORMALNE TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania. A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów A.4. Partnerstwo A.5. Kwalifikowalność wartości projektu A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu A.7. Pomoc publiczna A.8. Montaż finansowy projektu A.9. Cross-financing A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym A.13. Zgodność z IS A.14. Zgodność ze Strategią ZIT B. Specyficzne Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (2) – WYKONALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY EFSEFRR A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Możliwe warianty A.2. Zakres rzeczowy projektu A.3. Trwałość technologiczna A.4. Poprawność procedury OOŚ B. Wykonalność finansowa projektuB. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków B.4. Kwalifikowalność wydatków B.1. Nakłady na realizację projektu B.2. Założenia do analiz B.3. Analiza finansowa projektu B.4. Analiza ekonomiczna projektu B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa C. Wykonalność instytucjonalna projektu (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera C.3. Sposób zarządzania projektem KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY EFSEFRR A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (wyłącznie tryb konkursowy) A.2. Potrzeba realizacji projektu (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) A.3. Trwałość rezultatów A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT) A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu A.2. Potrzeba realizacji projektu A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu A.4. Oddziaływanie projektu A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera B.3. Komplementarność projektu B.1. Kompleksowość projektu B.2. Komplementarność projektu C. Specyficzne ukierunkowanie projektu Preferencje specyficzne dla Działania/Poddziałania KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA TRYB KONKURSOWY EFSEFRR A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu A.2. Oddziaływanie projektu A.3. Priorytetowość projektu

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA OŚ PRIORYTETOWA DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE RODZAJ KRYTERIÓW Rodzaj kryteriów Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google