Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM IZ /16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Gdańsk, r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Podstawowe zasady wyboru projektów zintegrowanych dla i 4.1 Ogłoszono 2 równoległe nabory dla i 4.1., które są prowadzone w tym samym terminie Projekty realizują koncepcję uzgodnioną z ZWP składającą się na przedsięwzięcie strategiczne dotyczące kształcenia zawodowego Wnioski składające się na projekt zintegrowany oceniane są indywidualnie Na etapie oceny formalnej i merytorycznej weryfikowany jest status projektu zintegrowanego – kryterium B.1/ocena formalna oraz D.1/ocena merytoryczna W przypadku, gdy jeden z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni kryteriów obligatoryjnych – 0/1 cały projekt zintegrowany uzyskuje ocenę negatywną Ocena prowadzona na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

4 Termin składania wniosków: od 4 maja do 1 lipca Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2016 Forma składania: papierowa – poprzez wysłanie wniosku w GWA i dostarczenie 2 egzemplarzy do DEFS (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz dostarczonego w wersji papierowej musi być tożsama) LUB elektroniczna – poprzez wysłanie wniosku w GWA i za pomocą ePUAP (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz przesłanego przez ePUAP musi być tożsama) Uwaga: wysłanie wniosku tylko w GWA nie jest równoważne z jego złożeniem Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

5 Ocenę wniosku poprzedza weryfikacja wymogów formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej) Termin WWF – 14 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu przyjmowania wniosków Sprawdzeniu podlega: kompletność wypełnienia formularza wniosku kompletność dostarczonych załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej czytelność wniosku i załączników WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

6 W przypadku braków formalnych wzywamy do uzupełnienia: w terminie nie krótszym 7 dni kalendarzowych wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku: nie dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia wykraczającego poza wskazany zakres wniosek uzyskuje status – bez rozpatrzenia i nie przechodzi do oceny Uwaga: WWF nie stanowi etapu oceny projektów, nie podlega procedurze odwoławczej, weryfikacji dokonują pracownicy IZ WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNY CH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

7 Najczęściej popełniane błędy: o złożenie tylko 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej o brak lub złożenie tylko 1 kompletu załączników generowanych w aplikacji GWA przy użyciu przycisku „załączniki wniosku PDF” o brak własnoręcznego podpisu i/lub pieczątki imiennej osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) na wniosku bądź załącznikach (wnioski składane w wersji papierowej) o brak podpisu elektronicznego osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego (wnioski składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

8 OCENA FORMALNA weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie ocena kryteriów zerojedynkowa TAK/NIE brak możliwości składania wyjaśnień lub uzupełnień przeprowadzana przez KOP po zakończeniu oceny wysyłamy pismo informujące o wyniku oceny od oceny negatywnej przysługuje protest Uwaga: po zakończeniu oceny lista projektów, które przeszły do kolejnego etapu jest umieszczana na stronie

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OCENA MERYTORYCZNA – wykonalności i strategiczna I stopnia ocena kryteriów zerojedynkowa TAK/NIE przeprowadzana przez KOP niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje oceną negatywną możliwe jest tylko składanie wyjaśnień w zakresie wyłącznie kryteriów wykonalności ( z wyłączeniem kryterium B.4 – kwalifikowalność wydatków) od oceny negatywnej przysługuje protest

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OCENA MERYTORYCZNA Ocena kryteriów wykonalności (EFS) weryfikacja zasadności wewnętrznej logiki projektu, w odniesieniu do zakresu rzeczowego założeń finansowych oraz potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy/partnerów Ocena kryteriów strategicznych I stopnia (EFS) Ocena stopnia wpisywania się projektu w cele i założenia określone dla Poddziałania Jakość edukacji zawodowej

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata min. 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni75 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WWFOCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA: WYKONALNOŚCI + STRATEGICZNA I STOPNIA + WYJAŚNIENIA  WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OCZYWISTE OMYŁKI (art. 43 ustawy wdrożeniowej) w przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistej omyłki wzywamy do dokonania korekty wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia pojęcie zostało zdefiniowane w Regulaminie konkursu IZ ustala, czy doszło do oczywistej omyłki we wniosku

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza wyniki oceny wniosków po zakończeniu oceny merytorycznej dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej oraz na portalu funduszy europejskich

14 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Kluczowe dokumenty Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

15 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: TERMIN, MIEJSCE, JĘZYK POLSKI A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: TYP PROJEKTU, OBSZAR REALIZACJI, GRUPA DOCELOWA, WSKAŹNIKI MONITOROWANIA A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: TYP BENEFICJENTA, RODZAJ PARTNERSTWA A.4. Partnerstwo: PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SPOZA SEKTORA FINANS. PUBL. – NIE MA WYMOGU PARTNERSTWA A.5. Kwalifikowalność wartości projektu: WARTOŚĆ PROJEKTU A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: OKRES REALZIACJI PROJEKTU A.7. Pomoc publiczna: NIE MA WYMOGU PP A.8. Montaż finansowy projektu: KOMPLETNOŚĆ, LIMITY A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: ZRÓWNOWAŻÓNY ROZWÓJ, NIEDYSKRYMINACJA, STANDARD MINIMUM A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi: ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI REALIZACJI WSPARCIA A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym: ZGODNOŚĆ Z RPS A.13. Zgodność z IS A.14. Zgodność ze Strategią ZIT B. Specyficzne B.1. Status projektu zintegrowanego KRYTERIA FORMALNE : OBLIGATORYJNE TAK/NIE

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu: ZADANIA, REZULTATY, RYZYKO, ADEKWATNOŚĆ WSKAŹNIKÓW B. Wykonalność finansowa projektu: B.1. Poprawność sporządzenia budżetu: POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu: KONIECZNOŚĆ PONOSZENIA WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAPLANOWANYCH ZADAŃ B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków: NAKŁAD/REZULTAT, ZGODNOŚĆ ZE STAWKAMI RYNKOWYMI B.4. Kwalifikowalność wydatków: ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA ORAZ WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH RPO WP NA LATA C. Wykonalność instytucjonalna projektu: C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera: WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ODNISIENIU DO PRZYCHODÓW, OBROTY PARTNERA I WNIOSK., PRZYCHODY WNIOSKODAWCY C.2. zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera: NIEZBĘDNOŚĆ POSIADANEGO/NABYWANEGO SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA I LOKALI POD KĄTEM PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI WSPARCIA NA RZECZ GRUPY DOCELOWEJ I OSIĄGNIĘCIA REZULTATÓW ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE; SPÓJNOŚĆ WYKAZANYCH ZASOBÓW Z BUDŻETEM PROJEKTU C.3. sposób zarządzania projektem: ADEKWATNOŚĆ ZAKRESÓW OBOWIĄZKÓW DO ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO PROJEKTU, ADEKWATNOŚĆ KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DO ZAKRESÓW OBOWIĄZKÓW, STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, ZASADY I NARZĘDZIA KONTROLI I MONITORINGU A HARMONOGRAM, BUDŻET I WSKAŹNIKI OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności – OBLIGATORYJNE TAK/NIE

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. WKŁAD PROJEKTU W REALZIACJĘ PROGRAMU A.1. Profil projektu na tle zapisów programu: WPISYWANIE SIĘ ZAŁOŻEŃ, CELÓW I ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU W WYZWANIA, CELE, REZULTATY I UKIERUNKOWANIE OSI PRIORYTETOWEJ/DZIAŁANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO WZROSTU POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH; A.2. Potrzeba realizacji projektu: CECHY GRUPY DOCELOWEJ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU, POWIĄZANIE MIĘDZY DANYMI A ZDEFINIOWANYMI PROBLEMAMI; CZY PRZEDSTAWIONE DANE SĄ AKTUALNE (NIE WIĘCEJ NIŻ 3 LATA) I SĄ EFEKTEM ANALIZ/KONSULTACJI; A.3. Trwałość rezultatów: ZAKRES WSPARCIA ZAPLANOWANY W PROJEKCIE NA RZECZ GRUPY DOCELOWEJ PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH RPO WP I REZULTATÓW DŁUGOTERMINOWYCH (JEŚLI WYSTĘPUJĄ). B. METODYKA PROJEKTU: B.1. Kompleksowość projektu: POWIĄZANIA OFERTY EDUKACYJNEJ PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z POTRZEBAMI GOSPODARKI, TRWAŁOŚĆ ROZWIAZAŃ, ZAANGAŻOWANIA PRACODAWCÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJĘ PROJEKTU B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: WYKAZANIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W FORMIE: PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH NA TERENIE POLSKI OD ROKU 2007 ALBO INNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT OD DATY ZŁOŻENIA OBECNEGO WNIOSKU (W TYM W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY/PARTNERA), DLA KTÓRYCH ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA W ŻADNEJ CZĘŚCI NIE BYŁY ŚRODKI EFS, KTÓREGO ZAKRES JEST ZGODNY Z OBECNYM PROJEKTEM POD KĄTEM CO NAJMNIEJ DWÓCH Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW: GRUPA DOCELOWA, ZADANIA MERYTORYCZNE, OBSZAR REALIZACJI (TERYTORIUM). OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia – OBLIGATORYJNE TAK/NIE

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY B. METODYKA PROJEKTU – c.d.: OBLIGATORYJNE TAK/NIE B.3. Komplementarność projektu: ZWIĄZEK PROJEKTU Z INNYMI PROJEKTAMI/ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI (NIEZALEŻNIE OD ŹRÓDŁA FINANSOWANIA) DODATKOWO NALEŻY WYKAZAĆ POWIĄZANIE Z PROJEKTEM Z DZIAŁANIA 4.1 C. SPECYFICZNE UKIERUNKOWANIE PROJEKTU: FAKULTATYWNE TAK/NIE C.1. Inteligentne Specjalizacje Pomorza: CZY BRANŻE I ZAWODY, OBJĘTE WSPARCIEM W PROJEKCIE WPISUJĄ SIĘ W ISP (DEFINICJA, CEL, ZAKRES PRZEDMIOTOWY), D. PROJEKT ZINTEGROWANY: OBLIGATORYJNE TAK/NIE D.1. Status projektu zintegrowanego : SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OBLIGATORYJNYCH DLA PROJEKTÓW Z PODDZIAŁANIA ORAZ 4.1 OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytania należy przysyłać na adres lub na nr faksu: W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie są dedykowane wyłącznie konkretnemu konkursowi.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google