Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria wyboru projektów dla operacji wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria wyboru projektów dla operacji wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria wyboru projektów dla operacji wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 9.3 12.02.2009 Toruń

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA FORMALNE PODSTAWOWE 1.Wniosek złożony w terminie – ogłoszenie o naborze 15.12.2008, nabór wniosków od 02.02.09 do 06.03.2009 2.Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu – formularz wniosku dostępny na stronie NFOŚiGW jako załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 3.Wniosek wypełniono w języku polskim – zgodny z Ustawą z dnia 7.10.1999 o języku polskim

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4. Zgodność okresu realizacji z okresem programowym – wydatki kwalifikowalne ponoszone od 1.1 2007 – do 31.12.2015, zgodnie z zasadą n+2 realizacja projektu zakończona przed końcem 2015 roku 5. Kompletność wniosku – (2 lub 3 egz. wniosku, wniosek zawiera wszystkie strony, wszystkie wymagane pola są uzupełnione, wniosek zawiera poprawne wyliczenia, wersje papierowe i elektroniczna są tożsame, wniosek podpisany przez osobę upoważnioną, wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy) 6. Wniosek posiada komplet załączników – załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu – załączniki obligatoryjne na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia KRYTERIA FORMALNE PODSTAWOWE

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA FORMALNE PODSTAWOWE 7.Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz „Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ” (projekt zgodny z opisem szczegółowym, typ beneficjenta, zachowanie max pułapu dofinansowania - 50 mln PLN, min. wartość projektu 10 mln PLN) 8.Strategiczny charakter projektu (realizacja celów dokumentu strategicznego na poziomie krajowym SRK lub SWW).

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9. Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa) – cele projektu, zawierają się w dokumentach strategicznych ponadregionalnych lub krajowych 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych – środki przeznaczone na finansowanie projektów, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi) KRYTERIA FORMALNE PODSTAWOWE

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA FORMALNE DODATKOWE 11.Kwalifikowalność wydatków i ocena wykonalności pod kątem pomocy publicznej (zgodność, podstawa udzielenia pomocy publicznej, ustalenie dopuszczalnej wartości pomocy, określenie wielkości pomocy) – jeżeli występuje pomoc publiczna 12.Kryteria technologiczne (nowe, nieużywane i dopuszczone do stosowania urządzenia)

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13. Deklarowany termin gotowości realizacyjnej (nie dłuższy niż 12 miesięcy) 14. Wiarygodność wnioskodawcy – nie jest w likwidacji lub upadłości, nie ma zaległości podatkowych, członek zarządu wnioskodawcy nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo 15. Minimalny wymagany poziom przygotowania inwestycji, tj. umożliwiający rankingowanie (konieczny audyt wszystkich obiektów w ramach projektu) wniosek i zał. do wniosku KRYTERIA FORMALNE DODATKOWE

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA FORMALNE DODATKOWE 16.Ocena wykonalności technicznej (możliwość realizacji pełnego zakresu rzeczowego) i finansowej (wykonalność finansowa projektu, kondycja finansowa wnioskodawcy pod kątem trwałości projektu)

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTERIA MERYTORYCZNE I STOPNIA

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA MERYTORYCZNE I STOPNIA Działanie 9.3 1.Stopień gotowości projektu do realizacji (pozwolenia na budowę lub oświadczenie, decyzja środowiskowa lub oświadczenie, pozwolenie woj. Konserwatora zabytków, gotowy projekt techniczny, zapewnienie środków finansowych - udokumentowane środki własne) 2.Zmniejszenie zapotrzebowania na energię (wartość wskazana w % różnica między zapotrzebowaniem na energię przed i po termomodernizacji dzielona przez zapotrzebowanie przed termomodernizacją).

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. Koszt uzyskania jednostkowej oszczędności energii. (wartość projektu dzielona przez różnicę między zapotrzebowaniem na energię w obiektach objętych projektem przed i po termomodernizacji) 4. Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej (stosunek ilości energii odnawialnej do zapotrzebowania na energię po termomodernizacji) 5. Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej z kogeneracji (stosunek ilości energii elektrycznej z kogeneracji do zapotrzebowania na energię po termomodernizacji) KRYTERIA MERYTORYCZNE I STOPNIA

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 9.3 KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA 1.Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników (Regulamin Konkursu) 1.1Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej (zgodność z Regulaminem Konkursu i Wytycznymi MRR) 1.2Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku (weryfikacja spójności dokumentów zawartych we wniosku, ewentualne wyjaśnienie przyczyn różnic)

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.3Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności (zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ) 2.Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ (prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej) 3.Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów (czy beneficjent posiada procedury w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem – pzp lub wewnętrzne procedury) KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA 4.Trwałość projektu (zdolność do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji) 5.Wykonalność finansowa projektu (sytuacja beneficjenta nie zagraża realizacji i utrzymania rezultatów projektu) 6.Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną (nie ma konieczności ponownej oceny jeśli efektywnoś była elementem oceny merytorycznej I stopnia) 7.Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. (weryfikacja OOŚ – zgodnie z Ustawą i dyrektywą)

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA 8.Projekt zachowuje wysoką ocenę merytoryczną Suma punktów w ramach kryterium oceny merytorycznej obliczona na podstawie pełnej dokumentacji projektu nie jest mniejsza niż suma punktów jaką otrzymał ostatni projekt na liście rankingowej. Przy porównaniu nie bierze się pod uwagę punktów uzyskanych za gotowość projektu do realizacji.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa POIiS.priorytetIX@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria wyboru projektów dla operacji wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google